پایان نامه با کلمات کلیدی تصمیم گیری، صورت های مالی، حسابرسی، رگرسیون

ه اگر مدیران پیش بینی افزایش فروش در سال آتی داشته باشند؛ درگزارشات پیش بینی خود، نرخ رشد هزینه های عملیاتی را کمتر از واقع محاسبه و پیش بینی می کنند. وبلعکس زمانی که پیش بینی کاهش فروش در سال آتی داشته باشند؛ نرخ کاهش هزینه های عملیاتی را بیشتر از واقع محاسبه و پیش بینی می کنند.
ما نیز بر آن شدیم، تا با توجه به ادعای یاسوکاتا، کینجی۳۵ ۲۰۱۳، و با توجه به توانایی های مدیران داخلی و اطلاعات در دسترس آنان، نحوه ی رفتار پیش بینی آنان را مورد توصیف و استنباط قرار دهیم، که در جای خود بصورت کامل توضیح داده خواهد شد.
۳ – ۲ مفهوم پیش بینی
۱. پیش بینی عبارت است از؛ استفاده از داده های تاریخی، گذشته و حال برای تعیین جهت حرکت و تمایل آینده. پیش بینی ها توسط شرکت ها برای تعیین چگونگی اختصاص بودجه ها برای دوره های پیش رو استفاده می شود.
سرمایه گذاران از پیش بینی ها برای تعیین وقایع پیش روی شرکت، مانند انتظار از فروش و تغییرات در قیمت سهام در آینده استفاده می کنند؛ همچنین از آن بعنوان چارچوبی برای شرکت هایی که نگاهی بلندمدت به عملیات خود دارند؛ استفاده می شود.
تحلیلگران بازار سهام۳۶ از شیوه های مختلفی برای پیش بینی وضعیت آینده بنگاهها، استفاده می کنند.
۲. پیش بینی عبارت است از؛ تصویر سازی حقایقی که هنوز به وقوع نپیوستند.
“برآورد” واژه ای پیش پا افتاده برای پیش بینی است که به معنی محل قرار گیری تعدادی متغیر در زمانی معلوم در آینده است. “پیش گویی۳۷ ” نیز واژه ای مشابه اما بسیار کلی است.
در مباحث آماری زمانی که از واژه ی پیش بینی استفاده می شود؛ منظور روش های آماری چون سری زمانی۳۸، رگرسیون۳۹، برش متقاطع یا همان واکنش در اثر یک محرک۴۰ است.
واژه ی پیش بینی کردن۴۱ و پیش بینی۴۲ زمانی کاربرد دارد که هدف، برآورد ارزشی خاص، در زمان مشخص در آینده است. در حالی که واژه ی پیش گویی۴۳ زمانی کاربرد دارد که هدف شما برآورد عمومی از یک واقعه در آینده ی پیش رو است؛ بعنوان مثال مدت زمان وقوع زلزله در طی سال ها است. ریسک۴۴ و تردید ۴۵ ، در مرکزیت پیش بینی و پیش گویی قرار دارند .
تفکر معمول این است که همواره باید درجه ای از عدم اطمینان یا تردید را ضمیمه پیش بینی ها نمود. در برخی موارد برای اصلاح پیش بینی ها نیازمند به روز کردن داده ای قبلی هستیم.
۴- ۲ دسته بندی روش های پیش بینی
۱. روش های کیفی ۲. روش های کمی
۱. روش کیفی: فنون پیش بینی کیفی، انتزاعی هستند؛ و مبتنی بر عقاید و قضاوت های کارشناسان است. زمانی این روش کاربرد دارد که داده های گذشته، ناقص یا در دسترس نباشند. این روش ها معمولا” در تصمیم گیری های میان مدت یا بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله روش های کیفی پیش بینی عبارتند از؛ روش دلفی۴۶، روش تحقیق بازار۴۷ و روش قیاس چرخه حیات تاریخی۴۸.
۲. روش کمی: مدل های پیش بینی کمی، زمانی استفاده می شوند که، داده های آینده را تابعی از داده های گذشته در نظر می گیریم. این روش ها زمانی کاربرد دارند که داده ای گذشته در دسترس باشند. این مدل ها معمولا” برای تصمیم گیری های کوتاه مدت یا میان مدت مورد استفاده قرار می گیرند.
از جمله روش های کمی پیش بینی عبارتند از: تقاضای دوره ی گذشته۴۹، میانگین متحرک ساده و موزون N دوره۵۰،
هموارسازی نمایی ساده۵۱، شاخص های ضرایب فصلی۵۲
مدل های پیش بینی علّی۵۳:
برخی روش های پیش بینی تلاش می کنند تا عوامل موثر بر وقوع یک پدیده را شناسایی کنند تا به واسطه ی آن، پیش بینی درستی را ارائه کنند. در برخی موارد بدون پی بردن به علت وقوع، ما می توانیم رابطه ای بین یک متغیر با متغیر دیگری را بدست آوریم و به کمک آن آینده را پیش بینی کنیم. همواره انسان برای تعریف یک پدیده ناشناخته ، سعی میکند که با استفاده از داشته های مفهومی قبلی خود به توصیف پدیده ی ناشناخته مبادرت ورزد.
از جمله روش های پیش بینی ارتباطی۵۴ عبارتند از:
تجزیه و تحلیل رگرسیون۵۵ .
نکته : مدل رگرسیونی هم در آمار پارمتریک و هم آمار ناپارامتریک۵۶ ، قابل استفاده است
روش های قضاوتی پیش بینی عبارتند از : ۱. پیش بینی های مرکب۵۷ ۲. روش دلفی ۳. پیش بینی به وسیله قیاس۵۸
۴. طرح سازه۵۹ ۵. پیمایش آماری۶۰
روش های هوش مصنوعی عبارتند از:
۱. شبکه های عصبی مصنوعی
۲. روش گروه اداره کننده داده
سایر روش های پیش بینی :
۱. شبیه سازی
۲. بازار پیش بینی
۳. پیش بینی احتمالی
۴. پیش بینی مجموع
۵ – ۲ اهداف گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات
در جوامعی که مردم پاسخ خواه و پیگیر حق و حقوق خود وعملکرد مسئولان هستند، تصمیمات و عملکردهای مسئولان و مدیران، ازدید مردم پوشیده نمی ماند و در آینده ی کاری و حمایت مردم از آنها تاثیر خواهد داشت؛ به همین دلیل مسئولان می کوشند پاسخگو باشند وبدین ترتیب، نظامها و فرایند های لازم به وجود می آیند
(یزدان پناه،۱۳۹۰).
با توجه به شکاف اطلاعاتی موجود بین مدیران و مردم، سازوکارهایی اندیشیده شده است که مردم به عنوان صاحبان اصلی شرکت، بتوانند ازتصمیم ها و نتایج فعالیتها و وضعیت شرکت اطلاع پیدا کنند. حسابداری و گزارشگری مالی، شاید از مهمترین سازوکار های شفاف سازی و هموار سازی اطلاعات از مسئولان و مدیران به مردم است؛ البته به طور اخص، منظور از شفافیت، حالتی است که مردم بتوانند به اطلاعات در مورد، تصمیمات و فعالیتهای شرکت دسترسی داشته باشند.
حق دانستن، یکی از حقوق اساسی انسان است که در اصل ۱۹ بیانیه حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است و همه کشورها، ازجمله ایران آن را پذیرفته اند. حق دانستن، این فرض مهم را درخود دارد که آدمیان اساسا” موجوداتی خردورز، دارای قوه داوری و قادر به تشخیص صلاح خویش هستند و از همین رو حق دارند از محتوای تصمیم هایی که با سرنوشت آنها ارتباط دارد، آگاه شوند .شفافیت یعنی اطلاعات به میزان کافی ارائه و تامین گردد و این اطلاعات به شکلهای درخور فهم و اعتماد از طریق رسانه های همگانی عرضه شود. صداقت در گفتار و شفافیت در کردار باعث رهنمون شدن مخاطبان و افکار عمومی به سوی واقعیت است. از نتایج مهم شفاف سازی، ارتقای کیفیت تصمیم های گرفته شده، افزایش اعضای حلقه تصمیم گیری، کاهش فساد وسوء استفاده از موقعیت به منظور کسب منافع فردی یا جناحی و اطلاع قانونمند مردم از فرایندهای تصمیم گیری است. دریک شخصیت گزارشگر هر چقدر شفافیت بیشتر باشد، ابهام پاسخ خواهان کمتر و تقلب پاسخگو هم کمتر می شود. نبود شفافیت در بخش عمومی باعث می شود حلقه تصمیم گیری بسیار کوچک شود. با انجام اشتباه های بیشتر، مقامات ومدیران برای حفظ خود هرچه بیشتر در لاک دفاعی فرو می روند. از این رو به محرمانه تر کردن تصمیمات، دست می زنند. بدین سان، این حلقه را کوچکتر می کنند که نتیجه آن تنزل هرچه بیشتر کیفیت تصمیم گیری خواهد بود (زرگر،۱۳۹۱).
۶ – ۲ گزارشات پیش بینی مدیریت و استفاده کنندگان از این گزارشات
طبق ماده ۴۵ از فصل پنجم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه بیان می کند؛ هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از “سازمان” دریافت کرده است، مکلف است؛ حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط “سازمان” تعیین خواهد شد، به “سازمان “ارائه نماید:
۱. صورت های مالی سالان? حسابرسی شده.
۲. صورت های مالی میان دوره ای شامل صورت های مالی ۶ ماه? حسابرسی شده، وصورت های مالی سه ماهه.
۳. گزارش هیئت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس
۴. اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد.
گزارشات پیش بینی مدیریت به علت تاثیر گذاری بر افق تصمیم گیری تحلیلگران بازار، سرمایه گذاران، مدیران و هرشخص حقیقی و حقوقی که نیازمند دریافت اطلاعات بیشتر به منظور کم کردن شکاف اطلاعاتی، علاوه برتصویب قانون در تاریخ ۲/ آذر ماه /۱۳۸۴ توسط شورای نگهبان، برای اجرایی شدن این مهم، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان که در تاریخ ۳/۵/۱۳۸۶ به تصویب هیئت مدیر? سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
طبق بند های ۶- ۷- و۸ ماده ۷ فصل سوم، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده، در نزد سازمان :
۶. برنامه‌های آتی مدیریت و پیش‌بینی عملکرد سالان? شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه توسط ناشر.
۷. پیش‌بینی عملکرد سالان? شرکت اصلی و تلفیقی گروه، بر اساس عملکرد واقعی۳، ۶ و ۹ ماهه حداکثر ۳۰ روز پس از پایان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه آن توسط ناشر.
۸. پیش‌بینی عملکرد حسابرسی شده در سایر مواردی که منجر به تغییر با اهمیت در پیش‌بینی عملکرد‌ می‌گردد، حداکثر ۲۰ روز پس از ارائ? اطلاعات حسابرسی نشده توسط ناشر. (سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران)
۷- ۲ فواید پیش بینی های مدیریت برای مدیران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص
پیش بینی های مدیریت از سود، یکی از مکانیزم های کلیدی افشای اختیاری است (برای شرکت های پذیرفته شده در بورس،افشای اجباری است) که به وسیله ی آن مدیران، انتظارات بازار از سود را تعدیل می کنند. با این وجود اطلاعات مدیران از چشم اندازهای سود شرکت، می تواند به دلیل عدم اطمینان های محیط اقتصادی و عملیاتی شرکت، همراه با خطا باشد. از طرفی مدیران ممکن است کاربرد انتخاب های حسابداری را در گرفتن تصمیمات عملیاتی یا پیش بینی های سود نادیده بگیرند. علاوه بر این، پیش بینی مدیران می تواند تحت تاثیر انگیزه های خود خدمتی به جای انگیزه های پیش بینی صحیح سود قرار گیرد. بنابراین پیش بینی مدیران از سود، الزاما” خالی از اشتباه نیست (سان، ژو؛ ۲۰۱۲).
ازطرفی مطالعات نشان می دهد؛ هدف پیش بینی های مدیریت، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و متعاقبا” کاهش هزینه های نمایندگی است، همچنین پیش بینی ها همانند اصول محافظه کاری، می تواند ریسک دعاوی را نیز کاهش دهد (علی پناه، اسماعیل زاده و مشایخی، ۱۳۹۲).
آجینکیا و گیفت۶۱ در سال ۱۹۸۴، “تئوری تعدیل انتظارات۶۲ ” را بیان کرد؛ طبق این تئوری، مدیران سعی می کنند در انتظارات سرمایه گذاران نفوذ کنند؛ و برای این کار از انتشار پیش بینی های مدیریت استفاده می کنند. (یاسوکاتا ۲۰۱۳)
این تئوری توسط کاتر وهمکارن در سال ۲۰۰۶ مورد بررسی قرار گرفت؛ و معلوم شد که انتشار گزارشات با اهداف ذکر شده بالا، همخوانی دارد و از اولین انگیزه های مدیریت است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *