پایان نامه با واژگان کلیدی رضایت از زندگی، همبستگی پیرسون

000/0 = Sig)
4-2-3 رابطه تمایل به مهاجرت و جنسیت
با توجه به سطح معنی‏داری و میانگین گروههای مرد و زن در رابطه با میزان تمایل به مهاجرت از آبادان، بین تمایل به مهاجرت از آبادان و جنسیت پاسخگویان رابطه‏ی معناداری مشاهده شد، بطوریکه میانگین نمره میزان تمایل به مهاجرت در زنان 4/14 و در مردان برابر با 4/11 بوده است و این تفاوت 3 نمرهایی از نظر آماری در سطح 01/0 معنی دار بوده است. بنابر این میتوان گفت زنان نسبت به مردان تمایل بیشتری برای مهاجرت از آبادان دارند.
جدول 4-9: آزمون تفاوت میانگین تمایل به مهاجرت از آبادان برحسب جنس پاسخگویان
جنسیت
مشاهدات
میانگین
انحراف معیار
کمیت
درجه آزادی
سطح معنی‏داری
زن
161
4/14
7/3
110/7
360
000/0
مرد
201
4/11
1/4

4-2-4 رابطه بین تمایل به مهاجرت از آبادان و سن پاسخگویان
با توجه به r پیرسون و سطح معنی‏داری رابطه مشاهده شده در جدول (4-10)، یک همبستگی مثبت متوسط بین تمایل به مهاجرت از آبادان و سن پاسخگو وجود دارد. در سطح 99 درصد می‏توان گفت: با افزایش سن پاسخگو ، میزان تمایل به مهاجرت از آبادن در وی افزایش می‏یابد.
جدول 4-10: توزیع درصد پاسخگویان برحسب تمایل به مهاجرت به تفکیک سن
میزان تمایل به مهاجرت
سن
جمع

24-20
29-25
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
60-55

خیلی کم
0
3/27
0
7/16
0
0
4/2
0
9/6
کم
39
1/12
1/47
7/16
2/31
0
0
3/83
5/26
تا حدودی
4/23
7/19
1/22
3/33
8/18
20
5/19
3/8
8/21
زیاد
9/16
7/22
5/23
7/16
4/34
60
5/58
0
5/28
خیلی زیاد
8/20
2/18
4/7
7/16
6/15
20
5/19
3/8
3/16
جمع
100
100
100
100
100
100
100
100
100
(362N= , 176/0 = r , 001/0 = Sig)

4-2-5 رابطه بین تمایل به مهاجرت و نگرش به مهاجرت
اصولاَ تمایل ضعیف و یا قوی به مهاجرت (نگرش به مهاجرت)، خصلتی است که در بین افراد به وضوح ملاحظه می‏شود. برخی از افراد جابجایی را دوست دارند و برخی شدیداَ از آن متنفرند. با توجه به سطح معنی‏داری و r پیرسون رابطه تمایل به مهاجرت از آبادان و نگرش به مهاجرت در جدول (4-11)، ملاحظه می‏شود که در سطح معنی‏داری یک درصد همبستگی نسبتا قوی مثبت بین تمایل به مهاجرت از آبادان و نگرش به مهاجرت وجود دارد. پس با احتمال 99 درصد می‏توان گفت: هرچقدر نگرش فرد نسبت به مهاجرت مثبت‏تر باشد میزان تمایل به مهاجرت از آبادان در وی افزایش می‏یابد و برعکس. مطابق با جدول (4-11)، در سطح نگرش به مهاجرت خیلی‏کم، 75 درصد تمایل خیلی‏کم و صفر درصد تمایل ‏زیاد به مهاجرت از آبادان دارند، درحالیکه در سطح نگرش خیلی‏زیاد، صفر درصد تمایل به مهاجرت خیلی‏کم و 1/54 درصد تمایل به مهاجرت خیلی‏زیاد دارند. این همبستگی مثبت بین متغیرها در سایر سطوح به وضوح ملاحظه می‏شود.
جدول 4-11: توزیع درصد پاسخگویان برحسب تمایل به مهاجرت به تفکیک میزان نگرش به مهاجرت
میزان تمایل به مهاجرت
نگرش به مهاجرت
جمع

خیلی کم
کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد

خیلی کم
75
4/4
6/7
2/7
0
1/7
کم
5/12
4/32
4/42
8/5
0
1/25
تا حدودی
0
8/33
7/16
4/30
8/14
22
زیاد
0
6/17
8/27
5/43
1/31
9/28
خیلی زیاد
5/12
8/11
6/5
13
1/54
9/16
جمع
100
100
100
100
100
100
(362N= , 511/0 = r , 000/0 = Sig)

4-2-6رابطه جنسیت و رضایت از زندگی
میانگین رضایت از زندگی در زنان 2/19 و در مردان 6/22 میباشد. تفاوت 4/3 در سطح معنیداری 01/0 معنیدار بوده، بنابراین با احتمال 99 درصد میتوان گفت: میزان رضایت از زندگی در مردان به مراتب بیشتر از زنان میباشد.

جدول 4-12: آزمون تفاوت میانگین رضایت از زندگی برحسب جنس پاسخگویان
جنسیت
مشاهدات
میانگین
انحراف معیار
کمیت
درجه آزادی
سطح معنی‏داری
زن
174
2/19
6
347/5-
373
000/0
مرد
201
6/22
5/6

4-2-7 رابطه سن و رضایت از زندگی
با توجه به سطح معنی‏داری و r پیرسون همبستگی مثبت متوسطی بین سن و رضایت از زندگی وجو دارد. این همبستگی در سطح 99 درصد معنی دار است. بنابراین میتوان گفت هر چه سن پاسخگو افزایش یابد میزان رضایت از زندگی در وی نیز افزایش می یابد.
جدول 4-13: رابطه بین رضایت از زندگی و سن پاسخگویان
رضایت از زندگی
همبستگی پیرسون
سطح معنا داری
سن
278/0
000/0