پایان نامه با موضوع عوامل مؤثر بر بهره‌وری و عوامل نرم‌افزاری

دانلود پایان نامه

افزایش بهره‌وری انجام بهتر و دقیق‌تر کارها نیست، بلکه مهم‌تر از آن انجام بهتر و دقیق‌تر کارهای درست است و منظور از عوامل مؤثر بر بهره‌وری تشخیص عوامل اصلی و کلیدی به همراه انجام اعمال درستی است که می‌تواند مورد توجه و علاقه مدیران در بهره‌وری قرار گیرد. در بین عوامل متعدد اثرگذار در بهره‌وری دو گروه نقش اصلی را ایفا می‌نمایند: عوامل داخلی و عوامل خارجی.
عوامل داخلی: مجموعه عواملی هستند که تحت کنترل سازمان هستند و سازمان می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های مدیریتی بر روی آن‌ها تأثیر بگذارد که به دو دسته عوامل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تقسیم می‌شوند. عوامل نرم‌افزاری مانند افراد و سرمایه‌های انسانی و فکری، سازمان، روش‌های کار و روش‌های مدیریت می‌باشند و عوامل سخت‌افزاری مانند محصول، تجهیزات، تکنولوژی و انرژی می‌باشند.
عوامل خارجی: عواملی هستند که تحت کنترل سازمان نیستند و عوامل خارج سازمان باعث پیدایش آن‌ها می‌شوند. از عوامل خارجی می‌توان به عوامل ساختاری، منابع طبیعی و دولت اشاره نمود.
2-21-3- ساختار اساسی افزایش بهره‌وری
آلن لاور چهار مرحله عمومی را برای افزایش بهره‌وری مطرح می‌نماید: [59]
پذیرش: باید نیاز به تغییر و بهبود در سازمان درک شده و پذیرفته شود.
تصمیم‌گیری: پس از قبول ایجاد تغییر باید در مورد اعمال آن تصمیم گرفت.
اجازه: باید فرصت و اختیارات لازم برای انجام تصمیمات وجود داشته باشد.
اقدام: اجرای عملی طرح‌ها برای افزایش بهره وری که باید هدف نهائی باشد.
2-21-4- برنامه‌های بهبود بهره‌وری
برای افزایش بهره وری نیاز هست که برنامه‌هایی طراحی شوند. غالباً برنامه‌ها به دلیل اینکه به زبان افرادی که باید آن‌ها را به اجرا درآورند نوشته نمی‌شوند و دستورالعمل اجرائی مناسبی ندارند به شکست منتهی می‌شوند. برای طراحی یک برنامه جامع و کامل به منظور نیل به بهره‌وری باید مراحل ذیل به دقت صورت پذیرد. [59]
تجزیه‌وتحلیل موقعیت فعلی
طراحی برنامه بهبود بهره‌وری
ایجاد آگاهی لازم نسبت به بهره‌وری
اجرای برنامه
ارزیابی برنامه
2-21-5- روش‌های اصلی بهبود بهره‌وری
54 روش مختلف جهت بهبود بهره‌وری توسط سومانت و اماکنو تعیین گردیده است. این روش‌ها در 5 گروه اصلی بر مبنای تکنولوژیکی، کارکنان، محصول، فرایند و مواد طبقه‌بندی شده است. [59](در تحقیق جاری تنها به مواردی که در حوزه مدیریت دانش و خدمات تجارت الکترونیکی G2C کاربرد بیشتری دارد اشاره شده است)
روش‌های مبتنی بر تکنولوژی
روش‌های مبتنی بر کارکنان
تشویق‌های مالی (انفرادی)