پایان نامه با موضوع دانش آموزان دختر و تفاوت های جنسیتی

20/0 26/0 001/0
Widget not in any sidebars

تسلطی- گرایشی بسط 28/0 13/0 01/0 26/0 06/0 09/8 001/0
عملکردی- اجتنابی
19/0- 10/0- N.S.
خودکارآمدی
12/0 16/0 004/0
با توجه به جدول شماره 4-4 جهت گیری تسلطی- گرایشی (001/0, P< 20/0 β=) به صورت مثبت و معنی دار و جهت گیری عملکردی- اجتنابی (01/0 , P< 12/0- β=) به صورت منفی و معنی دار مولفه سیالی خلاقیت را پیش بینی نموده است. خودکارآمدی نیز به صورت مثبت سیالی دانش آموزان را پیش بینی نموده است (001/0P< , 29/0β=). در مجموع متغیرهای پیش بین 18 درصد از واریانس مولفه سیالی را تبیین نموده است.
جهت گیری تسلطی-گرایشی (004/0, P< 15/0β=) به صورت مثبت و معنی دار و جهت گیری عملکردی-اجتنابی (004/0 , P< 14/0- β=) به صورت منفی و معنی دار مولفه ابتکار خلاقیت را پیش بینی نموده است. خودکارآمدی نیز به صورت مثبت ابتکار دانش آموزان را پیش بینی نموده است (001/0P< , 28/0 β=). در مجموع متغیرهای پیش بین 15 درصد از واریانس مولفه ابتکار را تبیین نموده است.
جهت گیری تسلطی- گرایشی (006/0, P< 15/0β=) به صورت مثبت و معنی دار و جهت گیری عملکردی-اجتنابی (03/0 , P< 11/0- β=) به صورت منفی و معنی دار مولفه انعطاف پذیری خلاقیت را پیش بینی نموده است. خودکارآمدی نیز به صورت مثبت انعطاف پذیری دانش آموزان را پیش بینی نموده است (001/0P< , 26/0 β=). در مجموع متغیرهای پیش بین 13 درصد از واریانس مولفه انعطاف پذیری را تبیین نموده است.
جهت گیری تسلطی- گرایشی (01/0, P< 13/0 β=) به صورت مثبت و معنی دار مولفه بسط خلاقیت را پیش بینی نموده است. خودکارآمدی نیز به صورت مثبت بسط دانش آموزان را پیش بینی نموده است (004/0P< , 16/0 β=). در مجموع متغیرهای پیش بین 6 درصد از واریانس مولفه بسط را تبیین نموده است.
4-2-4- بررسی تفاوت های جنسیتی در جهت گیری های هدف، خلاقیت و خودکار آمدی
به منظور پاسخگویی به سوالات 6، 7 و 8 پژوهش مبنی بر مقایسه ی جهت گیری هدف، خلاقیت و خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر از آزمون t همراه با تصحیح بنفرونی استفاده شد.
همان گونه که در جدول 4-5 مشاهده می شود در جهت گیری های تسلطی- گرایشی و عملکردی-اجتنابی و تسلطی- اجتنابی بین میانگین نمرات دختر و پسر تفاوت معنی داری مشاهده نشد. اما در جهت گیری عملکردی-گرایشی تفاوت معنی دار وجود داشت (01/0P< , 47/2t=). با مقایسه میانگین ها مشخص می شود که میانگین دانش آموزان دختر از دانش آموزان پسر بیشتر است. مقایسه خلاقیت و ابعاد آن در دانش آموزان دختر و پسر نشان می دهد که در نمره کل خلاقیت و ابعاد سیالی و انعطاف پذیری تفاوت معنی داری وجود ندارد. در ابعاد ابتکار (01/0P< , 43/2t=) و بسط (002/0P< , 09/3t=) تفاوت معنی دار مشاهده شد. با مقایسه میانگین ها مشخص می شود که میانگین دختران بیشتر از میانگین پسران است. در میانگین خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
جدول4-5: تفاوت های جنسیتی در جهت گیری های هدف، خلاقیت وخودکارآمدی
متغیرها دختران(169n=) پسران(160 n=)
t

P
جهت گیری هدف میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد
عملکردی-گرایشی 93/12 87/1 34/12 36/2 47/2 01/0
تسلطی- گرایشی 79/12 92/1 94/12 06/2 71/0 N.S
عملکردی-اجتنابی 75/10 37/2 39/10 12/2 46/1 N.S
تسلطی-اجتنابی 11/11 88/2 58/10 86/2 67/1 N.S
نمره کل خلاقیت 31/134 009/14 76/131 44/16 51/1 N.S