پایان نامه با موضوع جامعه آماری، روش تحقیق، توانمندسازی، متغیر وابسته

تحقیقاتی تلاش بسیار کرده است تا بهترین شرایط را برای بهبودی بیماران فراهم سازد و اینگونه مشخص می سازد که توانمندسازی کارمندان به عنوان جزئی ضروری در رسیدن به شرایط بهبود بیماران عمل می کند.
سوالی که پس از آن به وجود می آید این است که چگونه می توانیم به مشارکت کارکنان دست یافته و در نهایت به توانمندسازی نائل شویم . این مرکز موفق به توانمندسازی کارکنان از طریق حاکمیت مشترک ، تعامل ، آموزش ، رهبری در کنار بستر بیمار و نگهداری شد.
بخش چهارم : چارچوب مفهومی
با توجه به ابعاد توانمندی از مدل ملهم ( به صورت گروهی) و ابعاد تعهد از مدل هرسی و بلانچارد(به صورت تک تک ) ، چارچوب مفهومی ذیل بیان شده است.
ابعاد توانمندی ابعاد تعهد
تعهد نسبت به مشتری
تعهد نسبت به خود
تعهد نسبت به افراد و گروهها
تعهد نسبت به سازمان
تعهد نسبت به کار
۱- رابطه مولفه های توانمندی ۱- اعتماد
۲-انگیزه با تعهد نسبت به مشتری
۳-ارتباطات
۴-مهارت و دانش
۲- رابطه مولفه های توانمندی ۱-اعتماد
۲-انگیزه با تعهد نسبت به خود
۳-ارتباطات
۴-مهارت و دانش
۳- رابطه مولفه های توانمندی ۱-اعتماد
۲-انگیزه با تعهد نسبت به افراد
۳-ارتباطات
۴- مهارت و دانش
۴- رابطه مولفه های توانمندی ۱-اعتماد
۲-انگیزه با تعهد نسبت به سازمان
۳-ارتباطات
۴-مهارت و دانش
۵- رابطه مولفه های توانمندی ۱-اعتماد
۲-انگیزه با تعهد نسبت به کار
۳-ارتباطات
۴-مهارت و دانش
در چارچوب مورد نظرکه با استفاده از دو مدل تهیه شده ، ارتباط بین مولفه های توانمندی با ابعاد تعهد مشخص شده است و اینکه آیا بین این مولفه ها با ابعاد تعهد رابطه معناداری وجود دارد. در حقیقت هدف پاسخ به این سوال است که آیا ابعاد توانمندی که شامل اعتماد، انگیزه، ارتباطات و مهارت و دانش می باشد، بر روی ابعاد مختلف تعهد تاثیر می گذارد یا خیر.
۳-۱) مقدمه
هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما ست. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری از روشهای علمی استفاده شود.(ایران نژاد پالیزی،۱۳۷۸،ص ۹)
از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده ازیک روش تحقیق مناسب می باشد. (خاکی،۱۳۷۹،صص ۱۴۲-۱۴۳) روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تایید قرار می گیرد یا رد می شود . به عبارت دیگر ، روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقیق هدف پژوهش ، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های تحقیق را فراهم می آورد .( دکتر زهره سرمد و دکتر عباس بازرگان و دکتر الهه حجازی، ۱۳۸۸ ، ص ۲۲ )
ازین رو در این فصل، با هدف آشنایی خواننده از نحوه عمل تحقیق سعی می شود به توضیح روش تحقیق، روشهای جمع آوری اطلاعات، بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ، جامعه ونمونه آماری، متغیر های پژوهش و چگونگی تحلیل آماری پرداخته شود.
۳-۲) روش تحقیق
در این تحقیق هدف یافتن راه حل هایی برای رفع مشکل موجود در سازمان می باشد، بنابراین از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر نحوه اجرا توصیفی- پیمایشی است. محقق به مشکلاتی که ناشی از پایین بودن سطح توانمندی و تعهد بوده، پی برده و راهکارهایی برای مرتفع شدن آن ارائه می کند . روش تحقیق مورد استفاده همبستگی می باشد . در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو متغیر وجود دارد یا خیر.
۳-۳) ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها
مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
۱- مطالعات کتابخانه ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نظر و نیز شبکه جهانی اطلاعات(Internet) استفاده شده است.
۲- تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. سوالات پرسشنامه شامل دو قسمت است:
الف) سوالات عمومی: در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردد. این بخش شامل ۴ سوال می باشد.
ب) سوالات تخصصی: این بخش شامل ۳۰ سوال درمورد موضوع توانمندی و ۲۵ سوال در مورد تعهد کارکنان سازمان می باشد.در این قسمت سعی گردیده است که سوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد. برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج ترین مقیاسهای اندازه گیری به شمار می رود.پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.
۳-۴) روایی و پایایی پرسشنامه
یکی از مهمترین مسائل در پژوهش ها، تعیین میزان روایی و پایایی پژوهش است. اگر شخص اعتبار و روایی داده های خود را نداند نمی تواند نسبت به آنچه که بدست آورده است و نتیجه گیری هایش زیاد مطمئن باشد.( کرلینجر،۱۳۷۶،ص ۱۱۱) در بخش اعتبار یا روایی۲۰ پژوهشگر در پی آن است که مشخص سازد آیا یافته های بدست آمده از پژوهش را می توان به کل جامعه آماری و یا گروه های مشابه به آن تعمیم داد یا خیر؟ مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی” استفاده می کنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی”صفر” معرف عدم پایایی و ضریب پایایی”یک” معرف پایایی کامل است.(خاکی،۱۳۷۹،ص ۲۴۵)
در این پژوهش محقق به منظور بررسی روایی ارتباط بین توانمندی با تعهد کارکنان، دو پرسشنامه در همین زمینه با کمک اساتید محترم راهنما و مشاور طراحی نموده و از روش دلفی استفاده گردیده است ؛ بدین معنی که پرسشنامه در اختیار جمعی از صاحبنظران قرار داده شده و پس از انجام اصلاحات لازم و اجماع صاحبنظران و با استفاده از نظرات اساتید محترم، پرسشنامه نهایی تدوین شد.
سپس محقق به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ها یک نمونه ۳۰ تایی از پرسشنامه توانمندسازی و یک نمونه ۳۰ تایی از پرسشنامه تعهد را در میان جامعه آماری پخش کرده و با استفاده از نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ آن ها اندازه گیری شد . با توجه به اینکه آلفای کرونباخ در این تحقیق به ترتیب ۷۲.۰% و ۷۷.۵% بدست آمده ، پایایی پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت.
۳-۵) جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.(سرمد و دیگران،۱۳۸۵، ص ۱۷۷)
از آنجایی مطالعه روی کل افراد یا اشیاء ، بسیار مشکل و عملی نیست و حتی در مورد برخی از مسائل غیر ممکن است . لذا آمارگر ، ترجیح می دهد مطالعه خود را روی قسمتی از افراد که ” نمونه ” نامیده می شود ، متمرکز نماید . ( دکتر مسعود نیکوکار ، ۱۳۸۷، ص ۴ ).
جامعه آماری: جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان سازمان بازرگانی استان قم می باشد.
نمونه : برای بالا بردن ضریب اطمینان در تحقیق، کل جامعه آماری به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است.(از روش سرشماری استفاده شده است)
۳-۶) متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
متغیر مستقل این تحقیق توانمندی کارکنان می باشد که شامل اعتماد ، انگیزه ها ، ارتباطات ، دانش و مهارت کارکنان می باشد .
متغیر وابسته
متغیر وابسته تعهد سازمانی می باشد .
۳-۷) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های مورد استفاده
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها ، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
۱)آمار توصیفی: در بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، میانه ، واریانس و انحراف معیار برای توصیف نمونه کمک گرفته شده است.
۲) آمار استنباطی: در بخش آمار استنباطی از آزمون زیر استفاده خواهد شد:
* آزمون رابطه و شدت همبستگی r پیرسون: جهت سنجش شدت رابطه و سطح معنی داری متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق؛ این آزمون از جمله آزمون های سنجش همبستگی بین دو متغیر می باشد و زمانی که متغیرهای ما در سطح سنجش فاصله ای باشند، از این آزمون استفاده می شود.
۴-۱) مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده میپردازیم. این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *