پایان نامه با موضوع توزیع فراوانی، درصد تجمعی، توزیع فراوانی پاسخگویان، انحراف معیار

تحقیق قصد بررسی رابطه بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم) و تعهد در بین کارکنان سازمان بازرگانی قم را دارد.
۴-۲) بررسی آلفای کرونباج جهت سنجش میزان پایایی پرسشنامه توانمندی و تعهد
همانطور که در جدول فوق آورده شده است، جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. نتیجه بدست آمده بیانگر این مطلب است که، پرسشنامه از پایایی قابل قبولی (۸۳۲/۰) برخوردار میباشد.
بخش اول: آمار توصیفی
۴-۳) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر توانمندی در بعد دانش و مهارت
جدول شماره ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی در بعد دانش و مهارت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
ارزش
۱۲.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱.۰
۱۳.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۲.۰
۱۴.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۷.۰
۱۵.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۹.۰
۱۶.۰۰
۶
۶.۰
۶.۰
۱۵.۰
۱۷.۰۰
۱۰
۱۰.۰
۱۰.۰
۲۵.۰
۱۸.۰۰
۶
۶.۰
۶.۰
۳۱.۰
۱۹.۰۰
۷
۷.۰
۷.۰
۳۸.۰
۲۰.۰۰
۱۲
۱۲.۰
۱۲.۰
۵۰.۰
۲۱.۰۰
۱۲
۱۲.۰
۱۲.۰
۶۲.۰
۲۲.۰۰
۱۵
۱۵.۰
۱۵.۰
۷۷.۰
۲۳.۰۰
۷
۷.۰
۷.۰
۸۴.۰
۲۴.۰۰
۷
۷.۰
۷.۰
۹۱.۰
۲۵.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۹۵.۰
۲۶.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۹۷.۰
۲۷.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۹۸.۰
۲۸.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۱۰۰.۰
کل
۱۰۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار هسیتوگرام شماره ۴-۱: توزیع درصدی نمرات متغیر توانمندی در بعد دانش و مهارت
جدول شماره۴-۲: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر توانمندی در بعد دانش و مهارت
تعداد
ارزش
۱۰۰
بی پاسخ
۰
میانگین
۲۰.۱۸۰۰
میانه
۲۰.۵۰۰۰
انحراف معیار
۳.۴۱۲۳۴
واریانس
۱۱.۶۴۴
حداقل
۱۲.۰۰
حداکثر
۲۸.۰۰
بر اساس یافتههای حاصله از جدول توصیفی، بیش از نیمی از پاسخگویان، در متغیر فوق ، از نمره بین ۶ تا ۳۰، نمرهای بیش از ۲۰ کسب نمودهاند. لازم به ذکر است، پایینترین نمره ۱۲ و بالاترین ۲۸ و میانگین ۱۸/۲۰ میباشد.
۴-۴) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر توانمندی در بعد اعتماد
جدول شماره ۴-۳ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی در بعد اعتماد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
ارزش
۱۳.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۲.۰
۱۴.۰۰
۶
۶.۰
۶.۰
۸.۰
۱۵.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۱۰.۰
۱۶.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۱۵.۰
۱۷.۰۰
۱۴
۱۴.۰
۱۴.۰
۲۹.۰
۱۸.۰۰
۷
۷.۰
۷.۰
۳۶.۰
۱۹.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۴۱.۰
۲۰.۰۰
۱۶
۱۶.۰
۱۶.۰
۵۷.۰
۲۱.۰۰
۱۰
۱۰.۰
۱۰.۰
۶۷.۰
۲۲.۰۰
۱۶
۱۶.۰
۱۶.۰
۸۳.۰
۲۳.۰۰
۱۱
۱۱.۰
۱۱.۰
۹۴.۰
۲۴.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۹۸.۰
۲۵.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۱۰۰.۰
کل
۱۰۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار هسیتوگرام شماره۴-۲: توزیع درصدی نمرات متغیر توانمندی در بعد اعتماد
جدول شماره ۴-۴ : نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر توانمندی در بعد اعتماد
تعداد
ارزش
۱۰۰
بی پاسخ
۰
میانگین
۱۹.۶۰۰۰
میانه
۲۰.۰۰۰۰
انحراف معیار
۲.۹۷۱۲۴
واریانس
۸.۸۲۸
حداقل
۱۳.۰۰
حداکثر
۲۵.۰۰
بر اساس یافتههای حاصله از جدول توصیفی، بیش از نیمی از پاسخگویان، در متغیر فوق ، از نمره بین ۵ تا ۲۵، نمرهای بیش از ۱۹ کسب نمودهاند. لازم به ذکر است، پایینترین نمره ۱۳ و بالاترین ۲۵ و میانگین ۶/۱۹ میباشد.
۴-۵) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر توانمندی در بعد ارتباطات
جدول شماره ۴-۵ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی در بعد ارتباطات
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
ارزش
۲۳.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۲.۰
۲۴.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۵.۰
۲۷.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۸.۰
۲۹.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۱۰.۰
۳۰.۰۰
۶
۶.۰
۶.۰
۱۶.۰
۳۱.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱۷.۰
۳۲.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۲۱.۰
۳۳.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۲۶.۰
۳۴.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۳۰.۰
۳۵.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۳۵.۰
۳۶.۰۰
۶
۶.۰
۶.۰
۴۱.۰
۳۷.۰۰
۱۰
۱۰.۰
۱۰.۰
۵۱.۰
۳۸.۰۰
۸
۸.۰
۸.۰
۵۹.۰
۳۹.۰۰
۶
۶.۰
۶.۰
۶۵.۰
۴۰.۰۰
۸
۸.۰
۸.۰
۷۳.۰
۴۱.۰۰
۶
۶.۰
۶.۰
۷۹.۰
۴۲.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۸۴.۰
۴۳.۰۰
۶
۶.۰
۶.۰
۹۰.۰
۴۴.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۹۳.۰
۴۵.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۹۶.۰
۴۶.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۹۷.۰
۴۹.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۹۸.۰
۷۳.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۱۰۰.۰
کل
۱۰۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار هسیتوگرام شماره۴-۳ : توزیع درصدی نمرات متغیر توانمندی در بعد ارتباطات
جدول شماره ۴-۶ : نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر توانمندی در بعد ارتباطات
تعداد
ارزش
۱۰۰
بی پاسخ
۰
میانگین
۳۷.۳۸۰۰
میانه
۳۷.۰۰۰۰
انحراف معیار
۷.۵۰۸۶۲
واریانس
۵۶.۳۷۹
حداقل
۲۳.۰۰
حداکثر
۷۳.۰۰
بر اساس یافتههای حاصله از جدول توصیفی، بیش از نیمی از پاسخگویان، در متغیر فوق ، از نمره بین ۱۰ تا ۵۰، نمرهای بیش از ۳۶ کسب نمودهاند. لازم به ذکر است، پایینترین نمره ۲۳ و بالاترین ۷۳ و میانگین ۳۸/۳۷ میباشد.
۴-۶) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر توانمندی در بعد انگیزهها
جدول شماره ۴-۷ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی در بعد انگیزهها
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
ارزش
۱۶.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱.۰
۱۷.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۴.۰
۱۸.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۵.۰
۲۰.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۹.۰
۲۱.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱۰.۰
۲۲.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۱۲.۰
۲۳.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۱۵.۰
۲۴.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۱۹.۰
۲۵.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۲۱.۰
۲۶.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۲۶.۰
۲۷.۰۰
۶
۶.۰
۶.۰
۳۲.۰
۲۸.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۳۷.۰
۲۹.۰۰
۸
۸.۰
۸.۰
۴۵.۰
۳۰.۰۰
۱۰
۱۰.۰
۱۰.۰
۵۵.۰
۳۱.۰۰
۶
۶.۰
۶.۰
۶۱.۰
۳۲.۰۰
۱۰
۱۰.۰
۱۰.۰
۷۱.۰
۳۳.۰۰
۷
۷.۰
۷.۰
۷۸.۰
۳۴.۰۰
۱۳
۱۳.۰
۱۳.۰
۹۱.۰
۳۵.۰۰
۶
۶.۰
۶.۰
۹۷.۰
۳۶.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۹۸.۰
۳۷.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۱۰۰.۰
کل
۱۰۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار هسیتوگرام شماره۴-۴ : توزیع درصدی نمرات متغیر توانمندی در بعد انگیزهها
جدول شماره ۴-۸ : نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر توانمندی در بعد انگیزهها
تعداد
ارزش
۱۰۰
بی پاسخ
۰
میانگین
۲۹.۰۸۰۰
میانه
۳۰.۰۰۰۰
انحراف معیار
۵.۰۰۰۳۶
واریانس
۲۵.۰۰۴
حداقل
۱۶.۰۰
حداکثر
۳۷.۰۰
بر اساس یافتههای حاصله از جدول توصیفی، بیش از نیمی از پاسخگویان، در متغیر فوق ، از نمره بین ۸ تا ۴۰، نمرهای بیش از ۲۹ کسب نمودهاند. لازم به ذکر است، پایینترین نمره ۱۶ و بالاترین ۳۷ و میانگین ۱/۲۹ میباشد.
۴-۷) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد نسبت به مشتری
جدول شماره ۴-۹: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد نسبت به مشتری
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
ارزش
۵.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۲.۰
۶.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۶.۰
۷.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۸.۰
۸.۰۰
۱۲
۱۲.۰
۱۲.۰
۲۰.۰
۹.۰۰
۱۵
۱۵.۰
۱۵.۰
۳۵.۰
۱۰.۰۰
۱۲
۱۲.۰
۱۲.۰
۴۷.۰
۱۱.۰۰
۲۰
۲۰.۰
۲۰.۰
۶۷.۰
۱۲.۰۰
۱۲
۱۲.۰
۱۲.۰
۷۹.۰
۱۳.۰۰
۱۷
۱۷.۰
۱۷.۰
۹۶.۰
۱۴.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۹۹.۰
۱۵.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱۰۰.۰
کل
۱۰۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار هسیتوگرام شماره ۴-۵ : توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد نسبت به مشتری
جدول شماره ۴-۱۰: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد نسبت به مشتری
تعداد
ارزش
۱۰۰
بی پاسخ
۰
میانگین
۱۰.۴۱۰۰
میانه
۱۱.۰۰۰۰
انحراف معیار
۲.۱۸۳۹۴
واریانس
۴.۷۷۰
حداقل
۵.۰۰
حداکثر
۱۵.۰۰
بر اساس یافتههای حاصله از جدول توصیفی، بیش از نیمی از پاسخگویان، در متغیر فوق ، از نمره بین ۳ تا ۱۵،نمرهای بیش از ۱۰ کسب نمودهاند. لازم به ذکر است، پایینترین نمره ۵ و بالاترین ۱۵ و میانگین ۴۱/۱۰ میباشد.
۴-۸) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد نسبت به سازمان
جدول شماره ۴-۱۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد نسبت به سازمان
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
ارزش
۱۶.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱.۰
۲۱.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۲.۰
۲۲.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۳.۰
۲۳.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۷.۰
۲۴.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۸.۰
۲۵.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۱۱.۰
۲۶.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۱۵.۰
۲۸.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱۶.۰
۲۹.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۱۹.۰
۳۰.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۲۳.۰
۳۱.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۲۸.۰
۳۲.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۳۳.۰
۳۳.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۳۶.۰
۳۴.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۴۱.۰
۳۵.۰۰
۹
۹.۰
۹.۰
۵۰.۰
۳۶.۰۰
۱۲
۱۲.۰
۱۲.۰
۶۲.۰
۳۷.۰۰
۹
۹.۰
۹.۰
۷۱.۰
۳۸.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۷۳.۰
۳۹.۰۰
۸
۸.۰
۸.۰
۸۱.۰
۴۰.۰۰
۶
۶.۰
۶.۰
۸۷.۰
۴۱.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۹۲.۰
۴۲.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۹۳.۰
۴۳.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۹۶.۰
۴۴.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۹۸.۰
۴۵.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۹۹.۰
۴۷.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱۰۰.۰
کل
۱۰۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار هسیتوگرام شماره ۴-۶ : توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد نسبت به سازمان
جدول شماره ۴-۱۲: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد نسبت به سازمان
تعداد
ارزش
۱۰۰
بی پاسخ
۰
میانگین
۳۴.۳۷۰۰
میانه
۳۵.۵۰۰۰
انحراف معیار
۶.۰۱۱۱۹
واریانس
۳۶.۱۳۴
حداقل
۱۶.۰۰
حداکثر
۴۷.۰۰
بر اساس یافتههای حاصله از جدول توصیفی، بیش از نیمی از پاسخگویان، در متغیر فوق ، از نمره بین ۱۰ تا ۵۰،نمرهای بیش از ۳۵ کسب نمودهاند. لازم به ذکر است، پایینترین نمره ۱۶ و بالاترین ۴۷ و میانگین ۳۷/۳۴ میباشد.
۴-۹) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد نسبت به خود
جدول شماره ۴-۱۳: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد نسبت به خود
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
ارزش
۱۵.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۲.۰
۱۶.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۳.۰
۱۸.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۷.۰
۱۹.۰۰
۸
۸.۰
۸.۰
۱۵.۰
۲۱.۰۰
۷
۷.۰
۷.۰
۲۲.۰
۲۲.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۲۵.۰
۲۳.۰۰
۷
۷.۰
۷.۰
۳۲.۰
۲۴.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۳۶.۰
۲۵.۰۰
۶
۶.۰
۶.۰
۴۲.۰
۲۶.۰۰
۱۰
۱۰.۰
۱۰.۰
۵۲.۰
۲۷.۰۰
۷
۷.۰
۷.۰
۵۹.۰
۲۸.۰۰
۱۱
۱۱.۰
۱۱.۰
۷۰.۰
۲۹.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۷۴.۰
۳۰.۰۰
۶
۶.۰
۶.۰
۸۰.۰
۳۱.۰۰
۱۰
۱۰.۰
۱۰.۰
۹۰.۰
۳۳.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۹۲.۰
۳۴.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۹۷.۰
۳۶.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۹۸.۰
۶۲.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۱۰۰.۰
کل
۱۰۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار هسیتوگرام شماره ۴-۷ : توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد نسبت به خود
جدول شماره ۴-۱۴: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد نسبت به خود
تعداد
ارزش
۱۰۰
بی پاسخ
۰
میانگین
۲۶.۴۹۰۰
میانه
۲۶.۰۰۰۰
انحراف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *