پایان نامه با موضوع احساس امنیت اجتماعی و اعتبار یا پایایی

دانلود پایان نامه

فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
تحقیق، تلاشی است در جهت حقیقت یابی و فهم مجهولات. پایه هر علمی‌روش شناخت آن است. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. با توجه به اهمیت این مسأله، در این فصل روش و نوع تحقیق مورد استفاده, متغیرهای تحقیق و روش سنجش آنها (متغیرهای مستقل و وابسته), جامعه آماری, فرضیات تحقیق, ابزار تحقیق, روش‌های جمع آوری اطلاعات, روش نمونه گیری و روش‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها معرفی شده اند.
با این اوصاف در این تحقیق سعی شد به بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران با توجه به پرسشنامه طراحی شده بپردازیم.
3-2- روش شناسی تحقیق‌:
در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و ‌می‌خواهد بداند پدیده، متغیر،شی، یا مطلب چگونه است به عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود را بررسی ‌می‌کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن ‌می‌پردازد و ویژگی‌ها و صفات آن را مطالعه ودر صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی ‌می‌کند.
اصولاً هر تحقیق یا کار پژوهشی به دنبال دستیابی و تحقق به اهداف معینی ‌می‌باشد.در این راستا اصل اولیه و گام اول برای رسیدن به هدف‌‌،روش دستیابی به ان هدف یااهداف ‌می‌باشد.بعد از مشخص شدن اهداف تحقیق نیز پژوهشگر باید اهداف را به مسائل عملی تبدیل کند‌‌،زیرا اساساً در نهایت هدف اصلی هر تحقیقی کشف،تبیین‌‌،تفسیر و گسترش دانش پیرامون پدیده‌های خاصی ‌می‌باشد.در این تحقیق نیز سعی شده است تا با استفاده از اصول و قواعد کلی تحقیق عل‌می‌،روش و روش ابزار اندازه گیری مناسبی برای مطالعه انتخاب شود. در اینجا ذکر این نکته الزا‌می‌است که انتخاب روش تحقیق مناسب ‌می‌تواند با بکارگیری حداقل امکانات و خدمات لازم راهی مناسب برای بررسی پرسش‌ها شناسایی کند و به نتیجه مورد نظر دست یابد. متعاقب انتخاب رو ش تحقیق و اجرای آن جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها،مدل آماری با توجه به سوالات تحقیق که برای آزمون پرسش به کار ‌می‌رود،تعیین ‌می‌شود.
برای انجام این پژوهش مراحلی به شرح زیر دنبال می‌شود که عبارتند از:
1- مطالعه مقدماتی( بررسی سوابق مطالعاتی)
2- مطالعه ادبیات تحقیق
3-‌ چارچوب مفهوم تحقیق
4- طرح سئوال تحقیق
5- انتخاب روش تحقیق
6- جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها
7- طراحی مدل پیشنهادی
8- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق با توجه به موضوع و ماهیت تحقیق روش کتابخانه‌ای و میدانی است‌. ابزار گردآوری اطلاعات نیز در این تحقیق شامل پرسشنامه می‌باشد.
3-3- جامعه و نمونه آماری
یک جامعه آماری عبارت است،مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند، معمولاً در هر پژوهش مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت(صفت‌ها) وتغییر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.
با توجه به این مطلب که در این پژوهش درصدد شناسائی تاثیر استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در منطقه 1 شهر تهران ‌می‌باشیم لذا جامعه ی آماری‌‌، شهروندان ساکن در منطقه 1 شهر تهران که تعدادآنها حدودا 5000 نفر ‌می‌باشند.
3-4- تعیین ا ندازه نمونه‌:
از آنجایی که به منظور برآورد حجم نمونه و نمونه‌گیری، روش‌های متفاوتی وجود دارد و اندازه نمونه از حساسیت بالایی برخوردار می‌باشد، لذا ضروری است تا از نهایت دقت استفاده به عمل آمده و مناسب‌ترین روش نمونه‌گیری مدنظر قرار گیرد. در تحقیق حاضر نیز با توجه به جدول مورگان بایستی نمونه آماری 384 نفر باشد لذا تعداد400 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع گردیده که تعداد374پرسشنامه قابل بررسی ‌می‌باشد.
3-5- اعتبار یا پایایی(reliability):