پایان نامه اندازه گیری و استاندارد

دانلود پایان نامه

3/8
بعد از محاسبه کشش سطحی و PH آب به رسم نمودار کشش سطحی و PH آب بر حسب میدان می‌پردازیم
نمودار (3-1) : تغییرات کشش سطحی آب بر اساس تغیرات میدان مغناطیسی
نمودار (3-2) : تغییرات PH بر اساس تغییر میدان مغناطیسی
با توجه به اعداد حاصل می‌توان نتیجه گرفت که دستگاه فناوری مغناطیسی ما درست عمل نموده است چون کشش سطحی اب را کاهش داده و PH اب را افزایش داده و در میدان مغناطیسی حدود 8/ تا 1 تسلا عملکرد بهتری داشته است
بعد از اطمینان از کارکرد دستگاه مغناطیسی کننده آب ابتدا تاثیر آب مغناطیسی بر روی سیمان و خواص خمیر سیمان مغناطیسی رابررسی کرده سپس به بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر روی بتن و یا خواص بتن مغناطیسی می‌پردازیم
3-2-1 بررسی زمان گیرش سیمان (هیدراسیون سیمان)
برای تعیین زمان‌‌های گیرش اولیه و ثانویه و سلامت بتن لازم است از خمیر سیمان با روانی متعارف استفاده شود. بنا بر این ضرورت دارد که برای هر سیمان معین میزان آب خمیر، که روانی متعارف را بدست می‌دهد مشخص گردد. نسبت این آب به سیمان را که به صورت درصد بیان می‌کنند، غلظت نرمال می‌تامند. بر مبنا ی استاندارد ASTM، غلضت خمیری هنگامی نر مال خواهد بود که میزان نفوذ سوزن آب سنج 10میلیمتری ویکات در داخل خمیر به مدت 30 ثانیه و در شرایط استاندارد برابر با1 10 میلیمتر باشد
ابتدا نیاز به خمیر سیمان استاندارد داریم، به طور فرضی مقدار آب را 180 گرم و مقدار سیمان را 650 گرم در نظر می‌گیریم. برای تهیه ی خمیر سیمان پس از اضافه کردن آب به سیمان مدت 30 ثانیه را برای جذب آب توسط سیمان صبر می‌کنیم.سپس دستگاه سه دور همزن را با دور کند به مدت 30 ثانیه روشن می‌کنیم و بعد دستگاه را به مدت 15 ثانیه خاموش کرده و با کاردک جداره ی ظرف و پروانه ی دستگاه را تمیز می‌کنیم و مجددأ دستگاه را به مدت یک دقیقه و این بار با دور متوسط روشن می‌کنیم. سپس دستگاه را خاموش کرده و خمیر را از آن خارج می‌کنیم
پس از آماده شدن خمیر، ظرف دستگاه ویکات را از خمیر پر می‌کنیم. سطح خمیر با ظرف باید کاملأ تراز و صاف شده باشد. پس از آن ظرف را زیر دستگاه قرار داده و سوزن ویکات را تنظیم می‌کنیم. حال باید زمان گیرش اولیه و گیرش ثانویه را که به صورت زیر تعریف می‌شود بدست آوریم
گیرش اولیه : طبق استاندارد ASTM، گیرش اولیه هنگامی خواهد بود که نفوذ سوزن ویکات در خمیر با غلظت نرمال، در مدت 30 ثانیه پس از رها شدن، برابر با 25 میلیمتر یا کمتر باشد. در طول گیرش اولیه، حرارت آزاد می‌شود و این گیرش با ویبره ی مجدد از بین نخواهد رفت.
شکل (3-5 ) : دستگاه ویکات جهت اندازه گیری زمان گیرش سیمان
گیرش ثانویه یا نهایی : طبق استاندارد ASTM، گیرش ثانویه هنگامی خواهد بود که سوزن ویکات به وضوح در داخل خمیر فرو نرود.
طبق استاندارد ASTM، گیرش اولیه نباید کمتر از 45 دقیقه و گیرش ثانویه نباید بیش از 375 دقیقه باشد. لازم به ذکر است در این آزمایشات از سیمان پرتلند تیپ 1 ساخت کارخانه شهرکرد استفاده شده که مشخصات فیزیکی و شیمیایی ان به شرح زیر است
جدول (3-2) : مشخصات شیمیایی و فیزیکی سیمان تیپ 1 شهرکرد
ایتم مورد ازمایش
نتیجه ازمایش
نرمی ریزذانه (cm2/g )
3000>
انبساط گرمایی (%)
2/<
گیرایی اولیه (دقیقه)