پایان نامه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و دادگاه کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه

3-1-2- عنصر روانی نسل زدایی 98
3-1-2-1- سوءنیت خاص 101
3-1-2-2- سوءنیت عام 102
3-1-2-3- انگیزه 102
3-1-3- عنصر قانونی نسل زدایی 105
3-2- جنایات علیه بشریت 106
3-2-1- جنایت علیه بشریت در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 106
3-2-2- جنایت علیه بشریت در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی 107
3-3- تفاوت جنایت علیه بشریت با نسل زدایی 108
فصل چهارم:ساختار وصلاحیت و اصول ناظر بر رسیدگی به بزه نسل کشی در محاکم بین المللی و سازمان های بین المللی 110
4-1- رویکرد قضایی سازمان ملل و نهادهای قضایی بین المللی نسبت به نسل کشی 111
4-1-1- رویکرد مجمع عمومی شورای امنیت در خصوص نسل زدایی 111
4-1-1-1- مجمع عمومی سازمان ملل متحد 111
4-1-1-2- رویکرد شورای امنیت در خصوص نسل زدایی 113
4-1-2- رویکرد نهادهای قضایی بین المللی در مورد نسل زدایی 116
4-1-2-1- تاسیس نهادهای قضایی صلاحیت دار 117
4-1-2-1-1- نسل های دادگاه های بین الملل کیفری 117
4-1-2-1-1-1- نسل اول: دادگاه نورنبرگ و توکیو 117
4-1-2-1-1-2- نسل دوم: دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا 120
4-1-2-1-1-3- نسل سوم: دادگاه های بین الملل کیفریالف، سیرالئونب، کوزووج، تیمور شرقی، لبنانه و کامبوج 124
4-1-2-1-1-4- نسل چهارم: دیوان بین المللی کیفری 131
4-1-2-2- نهادهای قضایی مختلط 133
4-1-2-3- نهادهای نظارتی حقوق بشری 134
الف. شورای حقوق بشر 136