پایان نامه ارشد گروه روانشناسی: بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی بر رضایت زناشوئی معلمان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی بر رضایت زناشوئی معلمان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات سیرجان

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش عمومی

موضوع:

بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی بر رضایت زناشوئی معلمان

استاد راهنما :

دکتر جعفر پویا منش

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول… 6

مقدمه. 7

بیان مساله. 8

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… 10

اهداف تحقیق… 11

سؤالات تحقیق: 12

فرضیه‏های تحقیق: 12

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 13

فصل دوم.. 17

مقدمه: 18

رضایت زناشویی… 18

تعریف رضایت زناشویی… 20

نظریه های مربوط به رضایتمندی زناشویی… 21

نظریه های طبقه بندی ازدواج های بادوام. 21

نظریه مدل اجتماعی نای… 22

نظریه چرخه زندگی زناشویی… 23

نظریه عقلانی – هیجانی الیس….. 26

عوامل و مولفه های رضایت زناشویی… 26

درآمد و اشتغال.. 29

عوامل فرهنگی، اجتماعی و تربیتی… 29

شناخت و تفکر. 30

خصوصیات شخصیتی… 31

رابطه جنسی… 31

تعهد و وفاداری… 32

طول ازدواج.. 33

هوش هیجانی : 34

نظریه های هوش….. 35

نظریه هوش اسپیرمن : 36

هوش دو عاملی کتل… 37

نظریه هوش چند گانه. 37

نظریه سه وجهی هوش….. 38

مفهوم هیجان.. 39

هوش عمومی و هوش هیجانی… 39

تاریخچه هوش هیجانی… 40

مفاهیم وتعاریف هوش هیجانی… 41

طبقه بندی هیجان ها 45

محاسن هیجان های مثبت و منفی… 46

هوش هیجانی و مؤلفه های آن.. 48

مهارت های اجتماعی: 50

مدلهای هوش هیجانی… 50

سرسختی روانشناختی… 58

پیشینه عملی تحقیق… 66

فصل سوم.. 72

روش شناسی تحقیق: 73

جامعه آماری : 73

نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری… 74

ابزار گردآوری اطلاعات… 74

روش اجرا: 79

متغیرهای پژوهش: 79

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 80

فصل چهارم.. 81

یافته های تحقیق… 82

الف: داده های توصیفی.. 82

ب: یافته های استنباطی… 86

فصل پنجم… 92

بحث ونتیجه گیری… 93

محدودیت های پژوهش: 100

پیشنهادات پژوهشی: 100

منابع  101

چکیده

هدف این پژوهش، “توصیف و بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی با رضایت زناشوئی معلمان شهر بردسیر” می باشد. روش پژوهش در پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی    می باشد. جامعه مورد پژوهش کلیه معلمان مقطع دبیرستان شهر بردسیر می باشد که تعداد 100 نفر از بین آنها به شیوه تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی، سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد که: بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی رابطه مثبت و معنادار  وجود دارد. و همچنین بین میزان هوش هیجانی معلمان مرد وزن تفاوت وجود دارد اما بین میزان سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی معلمان مرد وزن تفاوت وجود ندارد. و همچنین هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی قدرت تبیین و پیش بینی کنندگی معناداری بر رضایت زناشوئی معلمان مرد و زن داشتند.

 مقدمه

خانواده به عنوان نخستین محیط شكل گیری شخصیت انسان از اهمیت زیادی برخوردار است به ویژه این كه روابط والدین بر رشد سالم و متعادل عاطفی – روانی می تواند تأثیر زیادی داشته باشد.  به درستی كه هیچ جامعه ای اگر از خانوادهای سالم برخوردار نباشد، نمی تواند ادعای سلامت كند. هرچه خانواده از سلامت، آگاهی، صداقت، فرهنگ و باورهای سالم تر، بهتر و محكم تری برخوردار باشد، انسانهای سالم تر و كارآمدتری تحویل اجتماع می دهد. معمولا نقطه ی شروع خانواده ازدواج است. ازدواج امری جهانی است كه در تمام جوامع و در طول تاریخ وجود داشته و به مجموعه ای از نیازهای انسانی را پاسخ می دهد (فهیمی، 1380).

اگر شخصیت را ترکیبی از رفتار، افکار، هیجانات و انگیزشهای فرد بدانیم، عوامل سازنده شخصیت ممکن است در افراد مختلف، متفاوت باشد. از سوی دیگر، امکان دارد این عوامل به شیوه های مختلفی ترکیب شده باشد به گونه ای که الگوهای شخصیتی گوناگونی را به وجود آورد. بسیاری از پژوهشگران معتقدند وجود تفاوتهای فردی و ویژگیهای شخصیتی متفاوت، واکنش افراد را نسبت به موقعیتها و فشار زاها متمایز می کند؛ یکی از این ویژگیهای شخصیتی، سرسختی روانشناختی است.

یكی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف، بهداشت روان آن جامعه است. بی شك سلامت روان، نقش مهمی در تضمین پویایی و كارآمدی هر جامعه ایفا می كند بنابراین سلامت روان از اهمیت   ویژه ای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی برخوردار است. بنظر می رسد تعامل بین انواعی از عوامل استرس زا و مهم تر از آن، نحوه ی ادراك آنها از این پدیده، منجر به تنش یا اضطراب می شود، موضوعی كه  در آن، نوع و تعداد منابع حمایت اجتماعی موجود و تاثیرات فرهنگی، نقش مهمی ایفا می كند.

تعداد صفحه : 104

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147090]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com