پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان : بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قائمشهر

گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

عنوان:

بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

استاد راهنما:

دکتر مهران مختاری

استاد مشاور:

دکتر کرم سینا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده تحقیق:………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………….. 2

مقدمه………………………… 3

1-2- بیان مسئله………………………… 4

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق…………………………. 5

1-4- اهداف تحقیق…………………………. 6

1-5- سؤالات تحقیق…………………………. 6

1-6- مدل(الگو) مفهومی تحقیق…………………………. 7

1-7- متغیرهای پژوهش…………………………… 7

1-8- دامنه و قلمرو تحقیق…………………………. 8

1-9- تعاریف مفهومی واژه های تحقیق…………………………. 8

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق………………………….. 11

2-1-بخش اول: مدیریت مشارکتی…………………………. 12

2-1-1-مقدمه………………………… 12

2-1-2-تعریف نظام مدیریت مشارکتی…………………………. 12

2-1-4-مفهوم مدیریت مشارکتی…………………………. 13

2-1-5-فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی…………………………. 13

2-1-6-ابعاد نظام مشارکت:……………………….. 14

2-1-7-مشارکت از دیدگاه اسلام………………………… 15

2-1-8-عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشارکتی…………………………. 18

2-1-9-فوایدو مزایای مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها:……………… 19

2-1-10-موانع و محدودیت های فراروی اجرای مدیریت مشارکتی……….. 20

2-2-بخش دوم نظام پیشنهادات………………………….. 23

2-2-1- مقدمه………………………… 23

2-2-2-مفهوم نظام پیشنهادات………………………….. 23

2-2-3–اهداف نظام پیشنهادات………………………….. 23

2-2-4-ابعاد نظام پیشنهادها……………………….. 24

2-2-5-تاریخچه نظام پیشنهادات………………………….. 27

2-2-6-تاریخچه نظام پیشنهادات در ایران………………………… 28

2-2-7–بستر قانونی نظام پیشنهادها در بخش دولتی ایران:…………… 29

2-2-8- تمایز نظام پیشنهادات با صندوق نظرات و انتقادات…………….. 29

2-2-9- آشنایی با فرایند استقرار و اجرای   نظام پیشنهادات…………….. 30

2-2-10–موضوع پیشنهادها:……………………….. 33

2-2-11–نقش شورای پیشنهادها در هدایت افراد برای مسئله یابی و ارائه پیشنهادها ………..34

2-2-12- نحوه ارائه پیشنهادات……………………….. 36

2-2-13-کمیته اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده ………………………..38

2-2-14-روش اجرا و گردش کار نظام پیشنهادها……………………….. 39

2-2-15-موانع ذهنی و عینی در(کارآمدی) اثر بخشی نظام پیشنهادها …………. 41

2-2-16- ارزیابی و بازنگری نظام پیشنهادات………………………….. 42

2-2-17- چالشهای فراروی نظام پیشنهادها:……………………….. 43

2-2-18- راهکارهایی برای غلبه بر چالشها:……………………….. 44

2-2-19-ویژگی های نظام موفق پیشنهادها (عوامل مؤثر موفقیت نظام پیشنهادها)………… 44

2-3-بخش سوم :نظام پاسخگویی…………………………. 48

2-3-1-مقدمه………………………… 48

2-3-2-پاسخگویی:……………………….. 48

2-3-3- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی:……………………….. 49

2-3-4-ضرورت وجود نظام پاسخگویی…………………………. 49

2-3-5-انواع پاسخگویی :……………………….. 50

2-3-6- طبقه بندی دیگراز نظام پاسخگویی…………………………. 50

2-3-7-عوامل موًثر بر پاسخگویی :……………………….. 51

2-3-8- ویژگیهای یک گزارش پاسخگویی…………………………. 52

2-3-9-نظام عمدهً پاسخگویی :……………………….. 52

2-3-10-اصول حاکم بر پاسخگویی…………………………. 53

2-3-11-مراتب پاسخگویی ……………………….. 54

2-3-12–مدیریت پاسخگو……………………….. 54

2-3-13-مهمترین آثار و نتایج پاسخگویی…………………………. 54

2-3-14-:نظارت و پاسخگویی…………………………. 55

2-3-15-نظام پاسخگویی در اسلام ………………………..56

2-3-16-انواع دولت و پاسخگویی درآنها……………………….. 58

2-3-17- زمینه ها و عوامل موًثر برنظام پاسخگویی دولت ……………………….. 58

2-4- بخش چهارم:آشنایی با سیستم مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115…… 60

2-4-1-مقدمه………………………… 60

2-4-3- خدمات فوریتهای پزشکی……………………….. 61

2-4-5-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در جهان………………………… 62

2-4-6-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در ایران………………………… 64

2-4-7-اهداف راه‌اندازی سیستم خدمات اورژانس پیش بیمارستانی……………. 65

2-4-8-ویژگی های حرفه ای کارکنان فوریتهای پزشکی اورزانس 115…………….. 66

2-5- بخش پنجم- سابقه تحقیقات ومطالعات مشابه………………………… 73

2-5-1-مقدمه……………………….. 73

2-5-2-دستاوردهای آماری و اقتصادی نظام پیشنهادها در سازمانهای داخلی و خارجی…….. 73

2-5-3-سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه………………………… 73

2-5-4-جمع بندی:……………………….. 78

فصل سوم:روش تحقیق………………………….. 79

3-1- مقدمه………………………… 80

3-2- روش تحقیق…………………………. 80

3-3- جامعه آماری…………………………. 80

3-4- نمونه و روش نمونه گیری…………………………. 81

3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی……………………….. 81

3-6- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها……………………….. 82

3-7-روش جمع‌آوری داده‌ها……………………….. 82

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………….. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………….. 85

4-1 مقدمه………………………… 86

4-2- بررسی جمعیت شناسی…………………………. 86

4-3- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی ……… 92

4-4-آزمون نرمالیته………………………… 92

۴-5- آمار استنباطی…………………………. 93

4-6- خلاصه نتایج بدست آمده……………………….. 100

۴-7-آزمون فریدمن……………………….. 100

4-8-تعریف آزمون های آنجام شده……………………….. 102

فصل پنچم: بحث ،نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………….. 103

5-1- مقدمه………………………… 104

5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار…………… 104

5-3- نتایج آزمونها……………………….. 105

5-4- تبیین الگوی نهایی…………………………. 106

5-5- بحث و مقایسه………………………… 107

5-6- مشکلات و محدودیتهای تحقیق…………………………. 109

5-7- پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی…………………………. 110

5-7-3- نظام پیشنهادات در اورژانس مازندران………………………… 113

5-7-3- توصیه هایی برای تحقیقات آینده……………………….. 113

منابع و مأخذ…………………………. 115

پیوست…………………………… 119

چکیده:

هدف تحقیق بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران بوده است. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق 208نفر از کارکنان عملیاتی اورژانس 115 مازندران و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد که به بررسی چهار فرضیه ی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی ، کارآمدی مدیریت، کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) و بهبود کیفیت خدمات پرداخته شد.

روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ،استفاده از آزمون t-test بااستفاده از نرم افزار SPSSمی باشد،نتایج آزمون آماری نشان داد که بین استقرار نظام پیشنهادات وکارآمدی نیروی انسانی ، مدیریت، ساختار و نظام اداری ، و کیفیت خدمات اورژانس 115 مازندران رابطه مثبت و معنی داروجود دارد،ونشان داد که بین استقرار نظام پیشنهادات وکارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در اورژانس 115مازندران رابطه مثبت و معنی دار برقرار می باشد،در نتیجه استقرار و استمرار و حمایت مدیران از نظام پیشنهادات و تصمیم گیری مشارکتی در سازمان و تبدیل کردن این نوع تصمیم گیری به عنوان فرهنگ سازمانی ، می تواند علاوه بر صرفه جویی در هزینه های سیستم باعث بالا رفتن عملکرد مدیران ،کارکنان وافزایش کیفیت خدمات دهی اورژانس 115مازندران به مردم شود. در این تحقیق با استناد به سوابق تحقیقات پیشین و ادبیات موضوعی تحقیق و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی حاصل از داده های پرسشنامه یک مدل بومی ارائه شده و سپس در پایان پیشنهاداتی در افزایش کارآمدی هر چه بیشتر نظام پیشنهادات مطرح شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

دنیای امروز،دنیای سازمانهاست،درحقیقت سازمانها هستندکه رکن اصلی اجتماع کنونی را تشکیل می دهند. انسانها که گردانندگان اصلی هر نوع سازمانی می باشند آنانند که به کالبد سازمانها جان می بخشند و تحقق هدفها را میسر می سازند. از مطالعه تاریخچه علم مدیریت مشخص میشود که با پیشرفت و تحول این علم ضرورت توجه به عامل انسانی در سازمان اهمیت بیشتری پیدا کرده است ویکی ازمهمترین وظایف مدیر را توجه به عامل انسانی بیان نموده اند (جرفی ورضائی،13:1387)

در دهه های اخیر موفقیت کشورهایی همچون ژاپن در استفاده بهینه از نیروی انسانی به خصوص با استفاده از شیوه های مدیریت مشارکتی کارکنان، توجه جوامع مختلف چون کشورهای غرب را به سوی این موضوع جلب کرده و آنها را پیش از پیش به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی تشویق نموده است. در این راستا سازمانهای بزرگی همچون فورد موتورز، ای بی ام و غیره، نتایج موفقیت آمیزی از آن برای بهبود کارآیی و رضایت شغلی کارکنان خود گرفته اند.

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها یکی از ساز و کارهای قدرتمند و اساسی شیوه مدیریت مشارکت جو است که در بسیاری از سازمان های صنعتی، بازرگانی و خدماتی بخش های خصوصی و عمومی جهان به صورت گسترده و همگانی کاربرد پیدا کرده است.

مشکلات موجود در ساختار اداری کشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشکلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است که در نظام اداری کشورما نیز چندسالی است که جریان مدیریت مشارکتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد. (ناصریان و فرشیدنژاد ،13:1380)

در فصل حاضر به طرح تحقیق حاضر پرداخته خواهد شد. بدین‌ترتیب که پس از ارائه برخی تعاریف، مسئله، مدل مفهومی، ضرورت و اهمیت، اهداف، به طرح سؤالات تحقیق و چگونگی تبیین آنها پرداخته شده است تا طی فصول آینده با توجه به مرور ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق، روش‌شناسی و نیز چگونگی پاسخگویی به سؤالات و ارائه نتیجه‌گیری ها و کاربردهای حاصل از خروجی تحقیق پرداخته شود.

2-1- بیان مسئله

مشکلات موجود در ساختار اداری کشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشکلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است که در نظام اداری کشورما نیز چندسالی است که جریان مدیریت مشارکتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد.( ناصریان و فرشیدنژاد،24:1380)

پاسخ‌گویی به مقوله مسئولیت‌پذیری فرد، سازمان و کنشگران توسعه بر می‌گردد و می‌تواند به شکل گزارش‌دهی نتایج و دستاوردهای مسئولیت‌های پذیرفته شده بروز نماید. پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می‌نماید و باعث می‌شود کنشگران، مسئولیت آنچه را که انجام می‌دهند و خدماتی را که ارایه می‌دهند بر عهده گیرند، کیفیت کار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود کارکردها و مأموریت‌های خویش باشند. پاسخگویی را عکس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغییرات در منافع و ارجحیتها طی زمان؛ پاسخگویی یکی از راههای ایجاد اعتماد عمومی است. (الوانی و دانایی فرد،60:1380)

در راستای حفظ سلامت افراد، سازما نهای متعددی بنیان نهاده شده اند که هر یک با به عهده گرفتن بخشی از مسئولیت، این مهم را به انجام می رسانند و با توجه به نقشی که گاه ثانیه ها و دقایق در نجات جان انسان ها بازی می کنند،[مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی (کشور)] نیز برای همین منظور شکل گرفته است که نقشی مهم و بنیادین درحفظ سلامت افراد ایفا می کند. سیستم خدمات پزشکی اورژانس جامعی از پرسنل، تجهیزات و منابع است که به منظور کمک رسانی و ارائه مراقبتهای پزشکی اورژانس به جامعه تدوین شده است. فوریتهای پزشکی هر ساله در کشور منجر به مرگ ومعلولیت جسمی وروانی هزاران نفر و صدمات مالی بسیار میشود همچنین به دنبال هر حادثه، استرسهای روانی و فشارهای مالی زیادی به اطرافیان بیمار و مصدومان وارد میکند که گاه جبران ناپذیر می باشد.(تاناکا،366:2006)[1]

سرعت، دقت و هماهنگی در ارائه خدمات طبی اورژانس،ارتباط اصولی بین اجزای تیم، مدیریت صحیح حوادث و بیماری ها، کنترل عوامل آسیب رسان در صحنه حادثه،انجام صحیح و علمی اقدامات طبی و . . . از مواردی است که کلیه ی تیمهای پزشکی باید از آن ها آگاه باشند. (جویس،98:2006)[2]

اینجانب محقق که مدت یازده سال در این سیستم ( فوریتهای پزشکی) مشغول انجام وظیفه می باشم،واز آنجایکه نقش کارکنان عملیاتی این سیستم در امداد ونجات بیماران بسیار پررنگ بوده و این کارکنان مسئولیت و وظایف زیادی در این امر دارند در این تحقیق هدف بر آن است که تاثیر استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی ،در نتیجه ی دخالت دادن کارکنان در امر تصمیم گیری و استقرار یک نظام پیشنهادات کارآمدراکه می تواند کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در رابطه با اهداف و مسولیت این سیستم یعنی واکنش سریع آنها در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم را پررنگ تر نموده به نظام سلامت جامعه کمک زیادی نموده وباعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده را بررسی نموده و با استفاده از آمارتوصیفی و استنباطی مسئله را تجزیه و تحلیل نموده و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم.

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

ضرورت های انجام این تحقیق به شرح زیر است :

الف:با توجه به اینکه کارکنان عملیاتی سیستم اورژانس 115 در کل کشور نوع خدمات امدادی  آنها بیشتر به صورت سیار بوده وظایف این گروه امداد این است که در سوانح و حوادث چه در تصادفات جاده ای ، در منازل بیماران و مصدومان، در اماکن عمومی و در هر مکانی که درخواست کمک امدادی نمایند حضور پیدا کرده و به امداد رسانی بپردازند.شرایط کاری ایجاب می کند که این گروه امداد در بیشتر خدمات امدادی شان با سازمانهای امدادی و انتظامی در ارتباط می باشند و در خیلی موارد بخصوص در تصادفات جاده ای عملکرد خوب این سیستم به همکاری و هماهنگی سایر مراکز امدادی وابسته می باشد ،در نتیجه با توجه به تجارب ارزنده این گروه امداد در ضمینه ی اقدامات پزشکی اورژانس برای نجات جان بیماران، استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی در امور تصمیم گیری سازمان می تواند،در افزایش کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مدیریت حواذث و فوریتهای پزشکی،در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم، کمک به نظام سلامت جامعه بسیار کارساز و مفید واقع شده وبکارگیری و اجرای نظرات و پیشنهادات مثبت و سازنده آنها در جهت کارآمدی عملکرد سیستم خدمات پزشکی اورژانس ،باعث خواهد شد که مدیر با هزینه بسیار پایین و با ارج نهادن این کارکنان و بها دادن به آنها علاوه بر اینکه باعث شکوفایی و بروز خلاقیت و نوآوری در این گروه می شود و در پایان باعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده و پاسخگویی حرفه ای را کارآمدتر می نماید.

ب:هزینه پایین استفاده از پیشنهادات ،راهکارها و اندیشه های کارکنانی که با سیستم آشنایی داشته و در اجرای استراتژی سازمان نقش اصلی ایفا می کنند.

[1] – Tanaka

[2] – Jovis

تعداد صفحه : 137

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***