پایان نامه رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک: تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

گرایش : استراتژیک

عنوان : تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی

گرایش: استراتژیک

موضوع:

تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

استاد راهنما:

دکترطیبه عباس نژاد

استاد مشاور:

دکترمهدی باقری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………… 1

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………… 3

1-2- بیان مسأله………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت………………………………….. 4

1-4- اهداف تحقیق…………………………………. 6

1-4-1- هدف اصلی…………………………………. 6

1-4-2- اهداف فرعی…………………………………. 6

1-5- سؤالات تحقیق…………………………………. 6

1-6- قلمرو تحقیق…………………………………. 7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………….. 7

فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده

2- 1- مقدمه………………………………… 10

2-1-1- برنامه ریزی استراتژیک………………………………….. 11

2-1-2- فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیك………………………………….. 13

2-1-3- برنامه‌ریزی بلند‌مدت، برنامه‌ریزی جامع و برنامه‌ریزی استراتژیک…………….. 15

2-1-4- تحلیل SWOT…………………………………

   1- تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات………………………………….. 18

   2- قواعد حاکم بر استراتژیهای SWOT…………………………………

   3- کار برد تحلیلSWOT در سطح کشورها ………………………………..19

2-1-5- برخی مدلها و رویكردهای برنامه‌ریزی استراتژیک……………………….. 20

   1- فرایند برنامه‌ریزی جامع…………………………………. 20

   2- مدل استراتژی صنعتی…………………………………. 21

   3- تدوین و تعیین استراتژی مناسب………………………………….. 22

   4- مدل فیلیپس…………………………………… 24

   5- مدل رایت………………………………….. 25

   6- مدل فریمن یا ذینفعان………………………………… 27

   7- مدل تحلیل رقابتی…………………………………. 28

   8- مدل هیل…………………………………. 29

   9- مدل خط‌مشی هاروارد………………………………… 30

   10- نظامهای برنامه‌ریزی استراتژیك………………………………….. 31

   11- برنامه‌ریزی استراتژیک بعنوان قالبی برای نوآوری……………. 31

   12- افزون‌گری منطقی…………………………………. 32

   13- مذاكرات استراتژیك………………………………….. 32

   14- مدل مدیریت مسائل استراتژیك………………………………….. 33

   15- مدل استراتژی چافی…………………………………. 33

   16- مدل فرد آر دیوید………………………………… 34

2-1-6- نوعشناسی استراتژیها ………………………………..43

2-1-6-1- انواع استراتژیها از نظر مایلز واسنو………………………………… 43

2-1-6-2- انواع استراتژیها از نظر « فرد. آر. دیوید »…………………….44

2-1-6-3- استراتژیهای سازمان های بخش دولتی از دیدگاه روبین………….. 49

2-1-6-4- انواع استراتژیها از نظر بری…………………………………. 50

2-1-6-5- انواع استراتژی مینتزبرگ و واترز………………………………..51

2-1-6-6- شیوه‌ها و استراتژیهای گولد وكمبل…………………………………. 53

2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته………………………………… 54

2-2-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی………………. 54

2-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی…………………. 58

2-2-3- جمع‌بندی مطالعات و تحقیقات مشابه………………………………… 64

2-3- انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش…………………………………… 68

2-4- چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش…………………. 69

فصل سوم – روش تحقیق

3-1- مقدمه………………………………… 72

3-2- روش تحقیق…………………………………. 72

3-3- جامعه آماری…………………………………. 72

3-4- ابزار جمع آوری داده ها ………………………………..72

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات…………………………………. 73

3-5-1- فرایند تحلیل شبکهای (ANP) فازی…………………………………. 74

3-5-2- ماتریس SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش……………. 73

فصل چهارم – نتایج

4-1- مقدمه………………………………… 82

4-2- مشخصات پاسخگویان………………………………… 83

4-2-1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت……………… 83

4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تأهل………………… 84

4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن……………………. 85

4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات……… 86

4-3- رویکردFANP در تحلیل استراتژی های SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش……. 87

4-3-1- مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفه ها با تحلیل شبکه ای فازی (FANP)……………

4-3-2- رویکرد FANP در استراتژیO S…………………………………

4-3-3- رویکرد FANP در استراتژیT S…………………………………

4-3-4- رویکرد FANP در استراتژیO W…………………………………..

4-3-5- رویکرد FANP در استراتژیWT…………………………………

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………… 108

5-2- با توجه به مسئله اصلی تحقیق، سؤالات به صروت زیر نیز مطرح گردید…… 108

5-3- یافته‌ها……………………………….. 113

5-4- بحث………………………………….. 122

5-5- پیشنهادات كاربردی…………………………………. 124

5-6- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……………………………….. 127

فهرست منابع

منابع فارسی…………………………………. 130

منابع غیرفارسی…………………………………. 132

پیوست ها

پیوست شماره یک- پرسشنامه………………………………… 137

چکیده انگلیسی……………………………….. 151

چکیده:

شناسایی مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلی و خارجی كه در نهایت منجر به كشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی می‌شود بعنوان بخشی از فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک است. یكی از ابزارهایی كه در مرحله­ تدوین استراتژی برای تحلیل موارد استراتژیک درونی و بیرونی به كار می­رود تحلیلSWOT می باشد که قادر است مهمترین فاكتورهای درونی و بیرونی كه می توانند آینده­ی یک سازمان را تحت تاثیر قرار دهند را خلاصه كند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOTو با بهره گرفتن از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) فازی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها بصورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده استو جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از سرمایه گذاران و مدیران نهادهای دولتی حاکم بر کیش و کارشناسان شامل هیئت امناء و همچنین اعضای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بوده اند که به این تعداد پرسشنامه توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از رویکرد FANP نشان داد رتبه بندی استراتژی هایانجمن در تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی به ترتیب عبارت بودند از استراتژی های نقاط قوت و فرصتها، نقاط قوت و تهدیدها، نقاط ضعف و فرصتها، نقاط ضعف و تهدیدها که در این ارتباط با توجه به رتبه بدست آمده باید راهکارهای مؤثری در جهت تقویت و تعدیل استراتژی ها توسط دست اندرکاران انجمن اندیشیده و بکار گرفته شود.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

شناسایی مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلی و خارجی كه در نهایت منجر به كشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی می‌شود بعنوان بخشی از فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک است كه می‌تواند به منظور قراردادن جایگاه سازمانها در موقعیتهای بهتر و برتر در آینده مورد استفاده قرار گیرد (Rigan & Ghobadian, 2005). بعبارت دیگر بجای اینكه سازمانها منتظر حوادث و محركهای محیطی باشند و فقط به آنها عكس‌العمل نشان دهند با بهره گرفتن از برنامه‌ریزی استژیک می‌توانند محیط را تحت تأثیر قرار داده و اجازه ندهند تا شوكهای محیطی بر عملكرد سازمان تأثیر منفی گذارد. برنامه‌ریزی استراتژیك، ابـزار مدیریتی توانمندی است كه برای كمك به سازمانها طراحی می‌شود تا آنها بصورتی رقابتی، خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. فرایند برنامه‌ریزی استراتژیك، یک نگرش و تجزیه و تحلیل از سازمان و محیط مربوط به آن ارائه می‌كند، شرایط فعلی سازمان و یا شركت را توضیح می دهد، و عوامل كلیدی مؤثر بر موفقیت آن را شناسایی می‌كند (Fry & Stoner, 1995, 12). تحلیل SWOT[1] ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است (Duarte et al, 2006). اگر SWOT به خوبی به كار گرفته شود می تواند مبنای بسیار خوبی برای تدوین استراتژی باشد.

2-1- بیان مسأله

مدیریت استراتژیک عبارت است از فرایندی كه از طریق آن سازمانها، محیطهای داخلی و خارجی خود را تحلیل كرده و از آن شناخت كسب می‌كنند. علاوه بر آن مسیر استراتژیک خود را پایه‌گذاری كرده، استراتژیهایی خلق می‌كنند كه آنها را برای رسیدن به اهداف تعیین شده كمك می کند و آن استراتژیها را به اجرا می‌گذارند (هریسون و جان، 1382، 19). مدیریت استراتژیک به نحو گسترده ای امروزه توسط اغلب بنگاه های دولتی و خصوصی برای ایستادگی در برابر هجوم بی امان رقابت بازار و تغییرات محیطی استفاده می شود. پیچیدگی و ظرافت تصمیم گیری در كسب و كار، مدیریت استراتژیک را ضروری ساخته است (Sevkli et al, 2012). مدیریت فعالیت های متنوع و چند بعدی درونی، تنها بخشی از مسئولیت های مدرن مدیران می باشد. محیط بلافصل بیرونی مؤسسه هم عوامل چالش برانگیزی را فرا می آورد (پیرس و رابینسون، 1383). به منظور برخورد اثربخش با همه ی این عوامل كه بر توانایی شركت در رشد سود آور آن تأثیر دارند، مدیران به برنامه ریزی استراتژیک روی می آورند. تاكنون از ابزارها و تكنیک های كمی بسیاری در حوزه مدیریت استراتژیک استفاده شده است كه از آنجایی كه اصلی ترین مؤلفه در این حوزه، تصمیم گیری با در نظرگرفتن همزمان ملاحظات چندگانه می باشد لذا تكنیک های تصمیم گیری چند معیاره[1] بیشترین میزان استفاده را به خود اختصاص داده اند. در این میان یكی از ابزار هایی كه در مرحله ی تدوین استراتژی برای تحلیل موارد استراتژیک درونی و بیرونی به كار می رود تحلیل SWOT[2] می باشد که قادر است مهمترین فاكتورهای درونی و بیرونی كه می توانند آینده ی یک سازمان را تحت تاثیر قرار دهند را خلاصه كند (قدسی پور، 1384). هدف این تحلیل كه به بررسی و ارزیابی فرصتها و تهدیدهای محیط و نقاط ضعف و قوت بنگاه می پردازد، ارزیابی این است كه آیا بنگاه قادر به گرفتن فرصت ها و بهره برداری از آنها و اجتناب از تهدیدات محیط غیرقابل كنترل بیرونی نظیر نوسان قیمتها، بی ثباتی سیاسی، تحولات اجتماعی و تغییرات قوانین و مقررات و… می باشد. انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با هدف ایجاد بستر توسعه برای اجرای پروژه های زیربنایی و صنعتی بزرگ در کیش تشکیل شده است. با عنایت به سیاست تشویق دولت ایران برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی، انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش پروژه های مختلفی را در دست اجرا دارد، که برای موفقیت در این فعالیتها نیازمند برنامه ریزی استراتژیک بر پایه تجزیه و تحلیل درست و اصولی است از این رو تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOT و با بهره گرفتن از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) گام مؤثری در این زمینه است، با توجه به موارد مذکور سؤال اصلی تحقیق حاضر بصورت زیر مطرح می گردد:

استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOT و با بهره گرفتن از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) چگونه است؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت

شرکتهایی که عملکردی عالی دارند به صورت منظم برنامه ریزی می کنند تا همواره آماده رویارویی با نوسانات و تغییراتی باشند که در محیطهای داخلی و خارجی شرکت رخ می دهد. شرکتهایی که سیستمهای برنامه‌ریزی آنها به گونه‌ای است که با تئوری مدیریت استراتژیک شباهت زیادی دارد، معمولاً در دوره‌های بلندمدت، از نظر مالی و اداری عملکرد بسیار بهتری خواهند داشت (Zhang, 2012). فرایند مدیریت استراتژیک تلاشی است برای تهیه نسخه دوم از آنچه در مغز انسان بسیار باهوش و نخبه می گذرد یعنی کسی که دارای درك مستقیم از اموراست و دانش اطلاعات را با تجزیه و تحلیلهای علمی در هم می آمیزد، تغییرات را شناسایی کرده و بقای سازمان در عرصه رقابتها وکشمکشها را فراهم می نماید. گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان است و پس از آن می‌توان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. با بهره گرفتن از این تحلیل این امکان حاصل می‌شود که اولاً به تجزیه تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد (Duarte et al, 2006). تحلیل SWOTبه تنهایی یک ابزار تحلیلی برای تعیین اهمیت فاكتو رهای شناسایی شده و ارزیابی گزینه های مختلف استراتژیک بر حسب این فاكتور ها ارائه نمی كند. به این دلیل تحلیل SWOT نقصان ها و كمبود هایی در اندازه گیری و ارزیابی فاكتور ها دارا ست. با وجودی كه فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)[3] این نقایص را بر طرف می كند اما خود این رویكرد در هنگامی كه بین فاكتور ها عدم استقلا ل و وابستگی وجود داشته باشد كارایی خود را از دست می دهد، چرا كه AHP فرض می كند فاكتور های حاضر در ساختار سلسله مراتبی مستقل می باشند در صورتی كه این فرض در بررسی تأثیرات محیط درونی و بیرونی نمی تواند پذیرفتنی باشد. لذا نیاز به ابزاری داریم كه وابستگی های ممكن میان فاكتور ها را به حساب آورد و اندازه گیری نماید. دراین تحقیق یک رویه الگوریتمیک مبتنی بر فرایند تحلیل شبكه ای بدین منظور ارائه می شود كه می تواند حتی وقتی بین فاكتور های SWOT وابستگی وجود داشته باشد كار را به خوبی به پیش ببرد. از SWOT به صورت گسترده‌ای در تعدادی از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در مواردی مانند کمک به اتخاذ تصمیمات حوزۀ تجارت و بازرگانی، کمک به تعیین مکان ساخت شرکتهای تولیدی در چین، بررسی استراتژی‌های نفوذ و ترغیب و تشویق صادرات در چین و بریتانیا، توسعۀ اقتصاد منطقه‌ای در استرالیا، انتخاب شیوۀ عملکرد شرکتهای کوچک در اسکاتلند استفاده شده است. همچنین در سطح کشورها از این تحلیل جهت تحلیل پروژه‌های وسیع منطقه‌ای مانند سیستم‌های حمل و نقل و ترابری در هند و تحلیل پروژه‌های مناسب کارآفرین در ژاپن استفاده شده است (Duarte et al, 2006). با توجه به چشم انداز وسیع و رسالت عظیم انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش و اهداف راهبردی نظیر:

– تلاش در جهت تسهیل نمودن امور سرمایه گذاری در جزیره زیبای کیش از طریق مهندسی مجدد فرایند ها و کاهش بروکراسی اداری

– همفکری، هماهنگی و همکاری با سازمان منطقه آزاد کیش برای رفع مشکلات و حل مسایل اقتصادی و اجتماعی جزیره زیبای کیش

– تلاش در جهت بهبود و تحول اقتصادی و اجتماعی جزیره زیبای کیش از طریق گسترش سرمایه گذاری های جدید و حمایت از سرمایه گذاری های موجود

– ارتقاء دانش و مهارت های حرفه ای اعضا

– تلاش جهت تعریف و خلق فرصت های جدید برای سرمایه گذاری در جزیره زیبای کیش

– یافتن راه های مناسب جهت برون رفت از چالش ها و بحرانها در مواقع لازم

– پیگیری اجرایی نمودن سیاست های کای اصل 44 قانون اساسی

– تأمین و حفظ حقوق و دفاع از منافع مشترک اعضا

– تلاش در جهت تحقق ایده جزیره سلامت از طریق شاخص های اجتماعی متناسب و استاندارد (http://akskish.com)،

تدوین استراتژی می تواند مبنای بسیار خوبی برای عملکرد آینده این انجمن باشد، لذا تدوین استراتژی بر اساس تحلیل SWOT و با بهره گرفتن از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) اهمیت و ضرورت می یابد.

[1] .Multi Criteria Decision Making.

[2]. Strengths Weaknesses Opportunities Threats.

[3]. Analytic Hierachy Process.

[1]. Strength Weakness Opportunity Threat.

تعداد صفحه : 171

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147695]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com