پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت: تبیین مبانی انسان شناختی مفهوم مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت های آن در تعلیم و تربیت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : فلسفه تعلیم و تربیت

عنوان : تبیین مبانی انسان­ شناختی مفهوم مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت­های آن در تعلیم و تربیت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی (M.A )

گرایش فلسفه تعلیم و تربیت

عنوان:

تبیین مبانی انسان­شناختی مفهوم مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت­های آن در تعلیم و تربیت

استاد راهنما :

     دکتر فهیمه انصاریان


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
-1      مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2    بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….3
1-3     اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن …………………………………………………………………5
1-4     هدفهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6
1-5    سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6
1-6    تعریف متغیرها و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………..7
1-6-1  تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………….7
1-6-2  تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………9
1-7     نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………10
1-8     قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………10
1-9    جامعه و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………12
2-1    بخش اول: مفهوم شناسی……………………………………………………………………………13
2-1-1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….14
2-1-2   مسئولیت در لغت…………………………………………………………………………………………………15
2-1-3   کی­یرکگور و مسئولیت………………………………………………………………………………………….17
2-1-4   بیماری به سوی مرگ……………………………………………………………………………………………17
2-1-5   ترس و لرز………………………………………………………………………………………………………….21
2-1-6   مفهوم دلهره…………………………………………………………………………………………………………26
2-1-7   هایدگر و مسئولیت……………………………………………………………………………………………….29
2-1-8   مرگ آگاهی…………………………………………………………………………………………………………30
2-1-9   ترس…………………………………………………………………………………………………………………..31
2-1-10 دلواپسی………………………………………………………………………………………………………………32
2-1-11 سارتر و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………34
2-1-12 دلهره…………………………………………………………………………………………………………………..34
2-1-13 وانهادگی……………………………………………………………………………………………………………..38
2-1-14 ناامیدی………………………………………………………………………………………………………………..40
2-2    بخش دوم: مبانی انسان شناختی……………………………………………………………..43 2-2-1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….44
2-2-2   ضرورت شناخت انسان…………………………………………………………………………………………45
2-2-3   هستی و وجود……………………………………………………………………………………………………..47
2-2-4   انسان شناسی سنتی……………………………………………………………………………………………….49
2-2-5   تقدم وجود بر ماهیت…………………………………………………………………………………………….50
2-2-6   خدای اگزیستانسیال………………………………………………………………………………………………53
2-2-7   دو مکتب اگزیستانسیالیستی……………………………………………………………………………………54
2-2-8   اراده……………………………………………………………………………………………………………………56
2-2-9   ارادۀ آزاد……………………………………………………………………………………………………………..57
2-2-10 آزادی………………………………………………………………………………………………………………….60
2-2-11 آزادی دیگران……………………………………………………………………………………………………….62
2-2-12 ارزش و آزادی……………………………………………………………………………………………………..62
2-2-13 آزادی و موفقیت…………………………………………………………………………………………………..64
2-2-14 آگاهی………………………………………………………………………………………………………………….66
2-2-15 هستی فی نفسه…………………………………………………………………………………………………….69
2-2-16 هستی لنفسه…………………………………………………………………………………………………………72
2-2-17 آگاهی از دیگران…………………………………………………………………………………………………..75
2-2-18 انتخاب………………………………………………………………………………………………………………..77
2-2-19 انتخاب و اخلاق…………………………………………………………………………………………………..81
2-2-20 انتخاب دیگران……………………………………………………………………………………………………..82
2-2-21 مسئولیت……………………………………………………………………………………………………………..83
2-2-22 اراده و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………..84
2-2-23 آزادی و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………86
2-2-24 آگاهی و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………89
2-2-25 انتخاب و مسئولیت……………………………………………………………………………………………….92
2-2-26 ارزش­ها و مسئولیت………………………………………………………………………………………………95
2-2-27 فردی بودن مسئولیت…………………………………………………………………………………………….98
2-2-28 اجتماعی بودن مسئولیت………………………………………………………………………………………103
2-2-29 هستی، نیستی و مسئولیت…………………………………………………………………………………….109
2-3 بخش سوم: دلالتهای تربیتی……………………………………………………………………111
2-3-1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..112
2-3-2   هستی و دانش……………………………………………………………………………………………………113
2-3-3   فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه وجودگرایان…………………………………………………………..113
2-3-4   آراء تربیتی و فلاسفه اگزیستانسیال………………………………………………………………………..114
2-3-5   تقدم وجود بر ماهیت در تعلیم و تربیت………………………………………………………………..115
2-3-6   اراده و تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………….116
2-3-7   اراده و مسئولیت در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………….117
2-3-8   آزادی و تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………….118
2-3-9   آزادی بعنوان هدف تعلیم و تربیت………………………………………………………………………..119
2-3-10 آزادی و مسئولیت در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………..120
2-3-11 آگاهی و تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………….121
2-3-12 آگاهی بعنوان هدف تعلیم و تربیت………………………………………………………………………..122
2-3-13 آگاهی و مواد برنامه درسی…………………………………………………………………………………..123
2-3-14 آگاهی و مسئولیت در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………..124
2-3-15 انتخاب و تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………126
2-3-16 انتخاب و روش تدریس………………………………………………………………………………………126
2-3-17 کلاس درس باز………………………………………………………………………………………………….127
2-3-18 انتخاب و مواد برنامه درسی………………………………………………………………………………….128
2-3-19 مسئولیت و تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………129
2-3-20 واقع گرایی تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………130
2-3-21 مسئولیت بعنوان فرض معرفت شناسی تعلیم و تربیت……………………………………………..131
2-3-22 مسئولیت و روش تدریس و یادگیری…………………………………………………………………….132
2-3-23 مسئولیت مربی در تعلیم و تربیت………………………………………………………………………….132
2-3-24 مسئولیت و فردگرایی در تعلیم و تربیت…………………………………………………………………135
2-3-25 فردی بودن روش تدریس و یادگیری…………………………………………………………………….137
2-3-26 مسئولیت جمعی در تعلیم و تربیت………………………………………………………………………..137
2-3-27 مسئولیت و انضباط اجتماعی در تعلیم و تربیت………………………………………………………139
2-3-28 اگزیستانسیالیسم و مسئولیت آموزش و پرورش معاصر…………………………………………….140
2-4    بخش چهارم: نقد دلالتهای تربیتی…………………………………………………………..142
2-4-1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..143
2-4-2   نقد اگزیستانسیالیست­های خدا باور………………………………………………………………………144
2-4-3  نقد وجود گرایان سکولار…………………………………………………………………………………….144
2-4-4   نقد در ماهیت…………………………………………………………………………………………………….145
2-4-5   نقد در انتخاب و مسئولیت…………………………………………………………………………………..147
2-4-6   نقد در انتخاب ارزشها…………………………………………………………………………………………148
2-4-7   نقد در مسئولیت آموزه­های اخلاقی……………………………………………………………………….149
2-4-8   نقد در مسئولیت…………………………………………………………………………………………………153
2-4-9   نقد در مسئولیت ادبیات……………………………………………………………………………………….156
2-4-10 نقد در فردی بودن مسئولیت…………………………………………………………………………………158
2-4-11 نقد پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………..159
2-4-11-1 نقد در آزادی…………………………………………………………………………………………………159
2-4-11-2 نقد در آگاهی………………………………………………………………………………………………..160
2-4-11-3 نقد در انتخاب ارزش­ها………………………………………………………………………………….161
2-4-11-4 نقد در آسیب­شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت…………………………………………………….162
فصل سوم: روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………166
3-1     روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..167
3-2     جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….168
3-3     حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………….168
3-4     ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………..168
3-5     روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………….168
فصل چهارم: یافته­های پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….170
4-1     تبیین مفهوم مسئولیت از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم………………………………………………171
4-2     مبانی انسان­شناختی مسئولیت­پذیری از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم……………………………176
4-3     آثار تربیتی مسئولیت­پذیری در انسان از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم………………………….180
4-4     نقد دلالتهای تربیتی مسئولیت­پذیری از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم…………………………..185
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………190
5-1    نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………….191
5-2    پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..195
5-3    پیشنهادات برای محققین……………………………………………………………………………………….197
5-4    محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………..198
فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………199
چکیده :
هدف اصلی از پژوهش حاضر تبیین مبانی انسان­شناختی مفهوم مسئولیت­پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالتهای آن در تعلیم و تربیت بوده که بصورت جزء به تبیین مفهوم مسئولیت، تبیین مبانی انسان­شناختی، دلالتهای تربیتی و نقد این دلالتها در مکتب اگزیستانسیالیسم تقسیم می­شود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل و توصیف مفاهیم و با بررسی کلیه کتب، مقالات، پایان­نامه­ها و سایت­های فلسفی و تربیتی مربوط به موضوع تحقیق که در محدوده دسترسی پژوهشگر بوده است، مسئولیت­پذیری و دلالتهای تربیتی آن با توجه به مبناهای شناخت انسان در مکتب اگزیستانسیالیسم مورد بررسی قرار گرفت که در پنج فصل تنظیم گردید. فصل اول کلیات را شامل شده و فصل دوم در چهار بخش به شناسایی مفهوم مسئولیت از نظر فلسفه وجودی، مبناهای شناخت مسئولیت­پذیری درانسان از نظر این مکتب، دلالتهای تربیتی مسئولیت­پذیری و نقد این دلالتها پرداخته است. فصل سوم این پژوهش به شناسایی روش تحقیق اختصاص یافته و فصل چهارم پاسخ به سؤالات پژوهش را شامل می­شود. در فصل پایانی هم به نتیجه­گیری، محدودیتهای پژوهش و پیشنهادها تعلق گرفته است. بر اساس این پژوهش مسئولیت در فرد اگزیستانسیالیست با دلهره، یأس، ناامیدی، وانهادگی و ترس به ظهور می­رسد و انسان اگزیستانسیال برای شناخت مسئولیت خود و جهان پیرامونش مسیری را طی می­کند که در آن ابزارهای اراده، آزادی، آگاهی و انتخاب به ترتیب روشنگر راه او هستند. تعلیم و تربیت اگزیستانسیالیستی نیز برای تربیت انسان­هایی مسئول از این مبانی بهره جسته و با محور قراردادن فرد به واسطه مسئول بودنش در قبال خود، دیگران و جهان، وی را در انتخابی آگاهانه، آزاد و ارادی، در نوع و شیوه تعلیم و تربیت، مختار گذاشته است، که آثار آن، پرورش انسان­هایی خلاق، دوراندیش، هشیار، انتخاب­گر و واقع­گرا می­باشد. استفاده از این روش در تعلیم و تربیت از آن رو مورد انتقاد است که باتوجه به مفهوم مسئولیت در مکتب اگزیستانسیالیسم، فردی بودن و عدم پیشینه­ای روشن برای ارزشها، فراگیر را در مقابل مسئولیتهایی که برعهده­اش نهاده شده دچار ترس، دلهره و وانهادگی می­کند که ثمره آن گرایش به پوچی است.
مقدمه
خدا، جهان، طبیعت و خود ، واژگانی هستند که انسان به منظور دستیابی به درک صحیح و عمیق از آنها در ماهیت و ساختارشان تدبر و تأمل می­کند. محصول این تفکر سوای از آن که در بهبود زندگی فردی و اجتماعی وی موثر است، مبدأ و معاد این موجود را برایش آشکار می­سازد. چنین است که از بین تمام تفکراتِ از این دست، آنکه توجیه منطقی بالاتری داشته باشد انسانهای بیشتری را مجذوب خود می­گرداند.
در صده­های اخیر، مکتب اصالت وجود یا اگزیستانسیالیسم این رسالت را به گونه­ای اندیشمندانه و دل­فریب برای اکثریت اهل منطقِ صرفِ بشری به خوبی به انجام رسانده است.
در این مطالعه که به بررسی یکی از زیرساخت­های وجودی انسان به نام مسئولیت و دلالت­های تربیتی متأثر از آن برطبق مبناهای شناخت این مفهوم در انسان می­پردازد، مکتب اصالت وجود به چالش کشیده می­شود تا جایگاه انسان اگزیستانسیالیست و آموزه­های آن در زمینه­های مختلف بخصوص تعلیم و تربیت نسل جوان مشخص و شاید معین گردد.
تعداد صفحه : 216
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***