پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی روش ها و مکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت M.A

گرایش مدیریت تحول

عنوان:

بررسی روش ها و مکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

استاد راهنما:

دکتر فرشید نمامیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده…………………………………. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه…………………………….3
1-2-بیان مسئله…………………………… 4
1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق…………………………….. 4
1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق………………………. 5
1-5-اهداف تحقیق…………………………….. 6
1-5-1-هدف کلی…………………………….. 6
1-5-2- اهداف ویژه:…………………………… 6
1-5-3-اهداف کاربردی:…………………………… 6
1-6-فرضیه های تحقیق…………………………….. 7
1-6-1-فرضیه اصلی:…………………………… 7
1-6-2-فرضیه های فرعی:…………………………… 7
1-7-روش تحقیق…………………………….. 7
1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق………………………. 7
1-9-روش نمونه گیری…………………………….. 8
1-10-ابزار گردآوری داده ها…………………………… 8
1-11-تعریف واژه ‏ها…………………………… 8
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه……………………………. 11
2-2-بیان مسئله……………………………. 12
2-3-تاریخچه پولشویی…………………………….. 13
2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران……………….. 14
2-5-تاریخچه بانک صادرات……………………………… 18
2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی………………… 22
2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان (کنوانسیون وین)……….22
2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال) ……………………………23
2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا…………………………… 23
2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس های اوراق بهادار……………….. 24
2-6-5-کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)…………24
2-6-6- نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی………….. 25
2-7-آمار مربوط به پول شویی……………………………. 27
2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی…………………………….. 28
2-8-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی…………………………….. 29
2-9-مکانیزم های پولشویی…………………………….. 32
2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد…..33
2-10-1- پولهای  خاکستری…………………………….. 33
2-10-2 پولهای سیاه :…………………………… 33
2-10-3- پولهای  کثیف (پولهای  آغشته به خون):……………. 34
2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک……………………………… 34
2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد………. 34
2-12-2-حساب های وابستگان؛…………………………… 35
2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛ ……………………………36
2-12-4-حسابهای انتقالی واسط؛…………………………… 36
2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛ ……………………………36
12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛ ……………………………37
2-12-7- حسابهای غیرفعال؛…………………………… 37
2-12-7-1- نقل وانتقال پول……………………………. 37
2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها………………..38
2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها ……………………………38
2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)…………39
2-12-7-5-اسمورفینگ:……………………………39
2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی): ……………………………40
2-12-9-بانک های پوسته ای…………………………….. 41
2-12-10-شرکت های بیمه……………………………. 42
2-12-11- صرافی ها ……………………………42
2-12-12-تجارت بین الملل…………………………….. 43
2-12-13-شعب اجاره ای…………………………….. 43
2-12-14-بازار اوراق بهادار……………………………. 45
2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی:…………………………….45
2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران……………………………. 49
2-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:……………………….51
2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری:……………………………52
2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی……………….. 53
2-17-1-ریسک اعتباری……………………………..55
2-17-2-ریسک مشتری…………………………….. 55
2-18-محصولات و خدمات پر ریسک نیزعبارتند از:………………………56
2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان:……………………………59
2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم……………… 61
2-19-1- شناسایی مشتری:…………………………… 61
2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری:…………………………… 63
2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک:…………………………… 65
2-19-3-گزارش های روزانه وسوابق انتقالات خطی (تلفن ،سوئیفت و اینترنت)………… 66
2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری…………………….. 67
2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها…………………………… 67
2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی:…………………………… 68
2-19-8-نگهداری سوابق:…………………………… 69
2-20-واحد تطبیق:…………………………… 72
2-20-1- الزامات واحد تطبیق:…………………………… 72
2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:…………………………… 73
2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق:…………………………… 75
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1-مقدمه……………………………. 83
3-2-قلمرو تحقیق…………………………….. 83
3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق…………………………….. 83
3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق…………………………….. 83
3-3-روش نمونه گیری…………………………….. 84
3-4-تعیین حجم نمونه……………………………. 84
3-5-ابزار گردآوری داده ها…………………………… 85
3-6-بررسی پایایی…………………………….. 85
3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق…………… 86
3-8-تعیین روایی…………………………….. 88
3-9-روش تحقیق…………………………….. 88
3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف……………………………… 88
3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن…………………………….. 89
3-9-3 ضریب همبستگی پیرسون……………………………. 90
3-9-4 رگرسیون خطی…………………………….. 91
3-9-5 آزمون فریدمن…………………………….. 93
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه……………………………. 97
4-2) ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری………………… 97
4-2-1) توزیع فراوانی جنسیت……………………………… 97
4-2-2) توزیع فراوانی میزان تحصیلات……………………………… 98
4-2-3) توزیع فراوانی گروه سنی…………………………….. 100
4-3) میانگین و انحراف معیار……………………………. 101
4-4-2) آزمون فرضیات……………………………… 103
4-5) مدل مفهومی…………………………….. 107
4-5-1) آزمون دوربین واتسون……………………………. 108
4-3-2) معادله ساختاری…………………………….. 108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه……………………………. 112
5-2-نتیجه گیری…………………………….. 113
5-3-پیشنهادهای کاربردی…………………………….. 114
5-3-1- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول……………………………114
5-3-2- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم…………………………… 114
5-3-3- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم…………………………… 114
5-4-3- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم…………………………… 115
5-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………….. 115
منابع…………………………… 116
پیوستها……………………………123
چکیده:
نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در می آورد. بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند. ، به ویژه با توجه به اینکه روش های پول شویی نیز طی این سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکی ارائه شده ،روابط مالی پیچیده تر، پیشرف فناوری و افزایش سرعت جریان های پولی جهانی مبتکرانه تر شده است. پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو میتوانند بانکها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قراردهند. بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در بهبود استحکام و سلامت بخش مالی هر کشور است.لذا این تحقیق در صدد است روشهای ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک صادرات شهر کرمانشاه مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود.در ابتدا با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران ،کارشناسان امور و نتایج تحقیقات قبلی ،مدل مفهومی پژوهش طراحی وسپس با تهیه پرسشنامه روایی وپایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق کارمندان بانک صادرات بود،پرسشنامه ها بین کارمندان توزیع گردید.n=109)) روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده وبرای تجزیه وتحلیل داده های حاصله از نرم افزار spss استفاده شده است.با توجه به اینکه آزمون فرضیه ها سطح معنی داری (sig-0.00) برای دامنه کمتر از 05/0 بدست آمده است فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته ونتایج حاصله نشان می دهد که بین پولشویی و درآمدهای غیرقانونی، کاریابی، پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد در واقع بیشترین تاثیر را از این عوامل می پذیرد. که در میان این عوامل درآمدهای غیرقانونی بیشترین تاثیر را بر پولشویی داشته در حالی که نقل وانتقالات چندگانه کمترین تاثیر را پولشویی داشته است.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
منظور از تطهیر مال (پولشویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم وتبدیل آن به اموال پاک است، بطوریکه یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن می گردد.(میرمحمدصادقی، 1377 :77)
مبارزه با پول شویی با کنترل دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری ازورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. بنابراین بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند. در این راستا با عنایت به تجربیات بین المللی در زمینه برنامه های مبارزه با پول شویی،کلیه بانک های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری، به منظور مبارزه با پول شویی ملزم به رعایت اصولی هستند که مورد توافق عمومی سازما نهای بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پول شویی و کلیه کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پول شویی بوده و برنامه های مبارزه با پول شویی را فعالانه دنبال می کنند. از آنجا که ریسک اشخاص حقوقی بسیار بیشتر ازاشخاص حقیقی است، لازم است ضوابط بانکها برای شناسایی مشتری های حقوقی دقیق تر از ضوابط حاکم برای شناسایی و احراز هویت مشتری های حقیقی باشد.(ارجمند نژاد,عبدالمحمدی 9:1384).
امروزه پول شویی 2یکی از جرایم عمده مالی در سطح جهان محسوب می شود و عبارت است ازتبدیل یا انتقال یک دارایی با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن دارایی یا کمک به هر شخصی که باچنین جرایمی سر و کار دارد. در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پول شویی توجهی خاص شده است. ( شفیعی وصبوری دیلمی1:1388 ).
در دهه های اخیر به علت توسعه محصولات و خدمات مالی عرضه شده،پیچیده ترشدن ارتباطات مالی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت جریان های پولی در گستره جهان، روش های پول شویی بسیار مبتکرانه تر شده اند.
2-1- بیان مسأله
در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثارمخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است . بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی،درآمدهای نامشروعی که توسط پولشویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرارمی گیرند، در حدود ٢ تا ۵ درصد تو لید ناخالص جهانی است. همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد ، آزادسازی جریان ها ی سرمایه بین المللی،توسعه بانکداری الکترو نیکی و ابداع و به کارگیری ابز ارهای جدید الکترو نیکی برا ی نقل وانتقال وجوه در سطح بین المللی،پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است . از این رو، مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی و همکار ی کلیه کشورها است. (مایرز 1998,به نقل از کشتکار 1:1389).
سوال اساسی این است که چرا جرم پول شویی مهم است؟ در واقع اثر اقتصادی و اجتماعی وسیعی که این عمل بر اقتصاد کشورها م یگذارد، باعث توجه زیاد دولتها به این امر گشته است. اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر وجه اقتصاد کلان کشورها از جمله بر تقاضای پول و رشد اقتصادی و همچنین رابط های که این عمل با فرار مالیاتی دارد، باعث گشته است که کشورها شروع به بازسازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود نمایند. از جمله موارد مشخص که می توان به آن اشاره نمود، با نام کردن حسابهای افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهای بی نام می باشد. این عمل موجب شناسایی افرادی که حساب در بانک می گشایند، شده و در نتیجه عرصه فعالیت تبهکاران محدودتر می گردد.
در کشور ایران نیز، چند سالی است مبارزه با عملیات پول شویی بانک ها و موسسات اعتباری که عمدتا غیر آگاهانه صورت می پذیرد، مورد توجه محافل رسمی و دانشگاهی قرار گرفته است. بنا به ضرورت موضوع، پایان نامه به بررسی روشها ومکانیزم های اجرایی مبارزه با پولشویی در بانک خواهد پرداخت. (عبدالرضا ملک، محبوبه مدنی اصفهانی5:1390).
3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در تعریف جرم پول شویی عنوان شد که پول شویی ناظر به عملیاتی برای وصل دنیای مجرمان به دنیای دیگران با اتصال اقتصاد رسمی به اقتصاد غیر رسمی است. شاید این سئوال مطرح شود در حالیکه پول شویی ناظر به شستشوی عواید حاصل از جرم است و برای هر یک از جرم های منشأ نیز مجازات های سنگینی در قوانین کشورها وجود دارد چرا برای پنهان کردن ریشه غیر قانونی مال باید مجازات دیگری در نظر گرفته شود. اعتقاد بر این است که پول شویی جرمی است مالی که از یک سو به منزله تهیه سوخت برای ادامه فعالیت مجرمین تلقی می شود و از سوی دیگر سودآوری جرایم منشأ، مجرمین را قادر می سازد علاوه بر انحلال در روند صحیح اقتصادی کشور پایه های دموکراسی و پیشرفت جامعه را مختلف و پول های کثیف را در گردش اقتصادی وارد و عمدتاً در فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری نمایند در حالی که عواید حاصل شده از طریق معاملات قانونی در یک اقتصاد سالم در کشورهایی که مبتنی بر حکمرانی خوب است در تجارت مشروع و قانونی و به ویژه در طرح های توسعه ای و زیربنایی سرمایه گذاری می شود.
منابع حاصل از جرایم مالی عمدتاً در عملیات غیرقانونی، مجرمانه، فعالیت های تروریستی و خرید کالاهای لوکس و غیره سرمایه گذاری می گردد. این اموال عمدتاً به سوی سرمایه گذاری های پایدار توسعه ای، زیر بنایی و … متمایل نمی گردد.
گروه ویژه موسوم به “”توصیه های چهل گانه”” تدوین شد. که توصیه های مزبور یک بار در سال 1996 مورد اصلاح قرارگرفت بار دیگر در سال 2003 ,همپنین این گروه پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر در سال 2004 توصیه های هشت گانه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم اضافه کردندکه در مجموع به توصیه های گروه ویژه معروف گردید,سرانجام در سال 2012 گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه مالی وسازمانهای ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد,توصیه ها را بازنگری و به روز کرد .(فردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی,68:1392)
4-1- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
بحران مالی جاری، چالش های فراوانی را برای کشورهای مختلف در پی داشته است. این بحران موجب شد تا نیاز به افزایش شفافیت و اعتماد به سیستمهای مالی کشورها، بیش از پیش اهمیت یابد.از این رو، برخورداری از سازکارهای نظارتی قوی برای مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم،نه تنها برای حفظ اعتماد به سیستم مالی، بلکه برای اطمینان از این که بودجه عمومی تخصیص داده شده برای مقابله با بحران مالی مورد سوء استفاده قرار نگیرد، بسیار با اهمیت است.
روشهای مبارزه با پولشویی برای برخی از مشتریان که دایما در حال رفت و آمد به بانکها و موئسسات مالی میباشند به نحوی در ارتباط مستقیم با کار بانک هستند نیز نامی نا آشنا است که اگر کارهای تحقیقی به درستی بز روی روشهای مبارزه با پولشویی صورت بگیرد امکان و زمینه بیشتر آشنایی بیشتر آنها فراهم می شود.تحقیقاتی که بر روی روشهای مبارزه با پولشویی در بانکها صورت می گیرد بی شک از جمله تحقیقاتی است که در نوع خود منحصر به فرد می باشد و می تواند زمینه ساز و راه گشای سایر فعالیتها و مطالعات ،بر روی پولشویی یا راههای مبارزه با آن گردد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 140

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***