پایان نامه : بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : مالی

عنوان : بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد ( (M.A

مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی

 عنوان :

بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان

استاد راهنما:

دکتر اشرف شاه منصوری

 استاد مشاور:

دكتر اعظم سلیمانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان         صفحه

           فصل اول   1

1.1          مقدمه. 2

1.2          بیان مسئله. 3

1.3         ضرورت انجام پژوهش… 5

1.4          اهداف پژوهش… 6

1.5          فرضیات و سوالات پژوهش… 7

1.5.1               سوال 1. 7

1.5.2               سوال 2. 7

1.5.3               سوال 3. 7

1.6          متغیرهای تحقیق.. 8

1.6.1               متغیر مستقل تحقیق: 8

1.6.2               متغیر تعدیل گر تحقیق : 8

1.6.3               متغیر وابسته تحقیق: 9

1.7          چارچوب مفهومی پژوهش(مدل پژوهش) 10

1.8          روش شناسی پژوهش… 10

1.8.1               روش تحقیق.. 10

1.8.2             روش گردآوری اطلاعات و داده ها 11

1.8.3             جامعه آماری.. 11

1.9          محدودیت های تحقیق: 11

1.10         تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح: 11

1.10.1             کاربرد فناوری اطلاعات: 11

1.10.2             عملکرد مدیریت منابع انسانی.. 12

1.10.3             عملکرد سازمانی.. 13

1.11         قلمرو تحقیق.. 13

1.11.1             قلمرو زمانی: 13

1.11.2             قلمرو مکانی: 14

1.12         خلاصه. 14

           فصل دوم. 15

2.1          مقدمه. 16

2.2          فناوری اطلاعات.. 17

2.2.1               داده و اطلاعات.. 17

2.2.2               فناوری.. 19

2.2.3               فناوری اطلاعات.. 19

2.2.4               سیستم‌های اطلاعاتی.. 21

2.2.5               تفاوت سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و فناوری اطلاعات.. 23

2.2.6               سیر تکاملی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت… 25

2.2.7               وظایف سیستم‌های اطلاعاتی.. 29

2.2.8               چالش‌های سیستم‌های اطلاعاتی.. 30

2.2.8.1          چالش سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعاتی.. 30

2.2.8.2          چالش کسب و کار راهبردی.. 31

2.2.8.3          چالش جهانی سازی.. 31

2.2.8.4            چالش زیرساخت فناوری اطلاعات.. 31

2.2.8.5            چالش اخلاق و امنیت… 32

2.2.9               انواع سیستم‌های اطلاعاتی.. 32

2.2.9.1            سیستم‌های سطح عملیاتی.. 33

2.2.9.2            سیستم‌های سطح دانشی.. 34

2.2.9.3            سیستم‌های سطح مدیریت… 35

2.2.9.4            سیستم‌های سطح استراتژیک… 36

2.2.10           تاثیر سازمانی فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.. 37

2.2.10.1          اثرات اقتصادی.. 38

2.2.10.2          اثرات سازمانی و رفتاری.. 41

2.2.10.3          افزایش انعطاف پذیری سازمانها 42

2.2.11             کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان. 42

2.2.11.1          کاربردهای عملیاتی: 43

2.2.11.2          کاربرد اطلاعاتی.. 45

2.3          مدیریت منابع انسانی.. 48

2.3.1               تعاریف مدیریت منابع انسانی.. 48

2.3.2               تاریخچه‌ مدیریت منابع انسانی.. 49

2.3.3               نقشها و فعالیتهای مدیریت منابع انسانی.. 55

2.3.3.1            فعالیتهای منابع انسانی.. 59

2.3.3.2            ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی.. 61

2.3.4               چالش‌های کلیدی مدیریت منابع انسانی برای مدیران امروز. 64

2.3.5               منابع انسانی الکترونیکی.. 66

2.3.5.1            فناوری اطلاعات بکارگرفته شده بوسیله مدیریت منابع انسانی.. 66

2.3.5.2            همسویی سیر تکامل فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی.. 67

2.3.6               از سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی تا منابع انسانی الکترونیکی.. 67

2.3.7             مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیکی.. 69

2.3.7.1            سیاست ها و استراتژی های اولیه مدیریت منابع انسانی.. 70

2.3.7.2            اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک… 71

2.3.7.3            انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک… 72

2.3.7.4            خروجی های مدیریت منابع انسانی الکترونیک… 72

2.3.8             اجرای فعالیت های منابع انسانی الکترونیکی.. 73

2.3.8.1            کارمند یابی وجذب الکترونیکی.. 75

2.3.8.2          انتخاب الکترونیکی.. 77

2.3.8.3            یادگیری از راه دور. 79

2.3.8.4          مدیریت عملکرد الکترونیکی.. 82

2.3.8.5          جبران خدمات الکترونیکی.. 85

2.4          مدل مفهومی تحقیق.. 87

2.4.1               شاخص‌ها در ارزیابی هر کدام از متغیرها 89

2.4.1.1            شاخص‌هایی در ارزیابی کاربرد فناوری اطلاعات.. 89

2.4.1.1.1         حمایت مدیریت ارشد سازمان از کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان. 90

2.4.1.1.2         میزان بودجه و سرمایه‌گذاری سازمان بر کاربرد فناوری اطلاعات.. 91

2.4.1.1.3         کیفیت پرسنل فناوری اطلاعات.. 91

2.4.1.1.4         میزان ماشینی کردن سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان. 92

2.4.1.1.5         میزان یکپارچگی سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان. 93

2.4.1.1.6         انعطاف پذیری سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان. 94

2.4.1.1.7         دسترسی پرسنل مدیریت منابع انسانی به سخت افزار و نرم‌افزار موجود. 94

2.4.1.1.8         پذیرش و حمایت پرسنل مدیریت منابع انسانی از کاربرد فناوری اطلاعات.. 95

2.4.1.2            متغیرهای ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی.. 96

2.4.1.3          متغیر‌های ارزیابی عملکرد سازمانی.. 99

2.4.1.3.1       رضایت ذینفعان. 100

2.4.1.3.2         ارتباطات سازمانی.. 101

2.4.1.3.3         همکاری تیمی.. 101

2.4.1.3.4         عملکرد استراتژیک… 102

2.4.1.3.5         مدیریت دانش… 103

2.4.1.3.6         رشد سازمانی.. 103

2.5          تحقیقات انجام گرفته دراین زمینه. 104

2.6          سازمان ثبت اسناد واملاک.. 106

2.7          خلاصه. 108

           فصل سوم: 109

3.1          مقدمه. 110

3.2          سوالات تحقیق.. 111

3.3          فرضیات تحقیق.. 111

3.4         روش تحقیق.. 112

3.4.1               جامعه آماری.. 113

3.4.2               حجم نمونه. 113

3.4.3               روش نمونه گیری.. 114

3.5          ابزار سنجش… 114

3.5.1             روش جمع آوری داده‌ها 114

3.5.2             پرسشنامه. 115

3.5.3             روایی پرسشنامه. 117

3.5.4             پایایی2 پرسشنامه. 117

3.6          مقیاسهای مورد استفاده 120

3.7          روش  تجزیه و تحلیل داده‌ها 121

3.7.1               آزمون کولموگروف- اسمیرنوف.. 121

3.7.2               ضریب همبستگی اسپیرمن.. 122

3.7.3               مدل معادلات ساختاری.. 123

3.8         خلاصه. 124

           فصل چهارم. 125

4.1          مقدمه. 126

4.2          آمار توصیفی: 126

4.3          آمار استنباطی.. 130

4.4          تحلیل داده ها برای فرضیه های تحقیق.. 131

4.4.1             آزمون نرمال بودن (كولموگروف – اسمیرنوف) برای متغیر کاربرد فناوری اطلاعات.. 131

4.4.2             آزمون نرمال بودن (كولموگروف – اسمیرنوف) برای متغیر عملکرد مدیریت منابع انسانی.. 132

4.4.3             آزمون نرمال بودن (كولموگروف – اسمیرنوف) برای متغیر عملکرد سازمانی.. 133

4.5          تحلیل عاملی تأییدی مدلهای اندازه گیری: 135

4.6          آزمون فرضیات: 139

4.6.1               فرضیه اول: بین کاربرد فناوری اطلاعات و عمکلرد مدیریت منابع انسانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد….. 139

4.6.2               فرضیه دوم: بین کاربرد فناوری اطلاعات و عمکلرد سازمان همبستگی  مثبت و معناداری وجود دارد…  140

4.6.3               فرضیه سوم: بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و عمکلرد سازمان همبستگی  مثبت و معناداری وجود دارد    141

4.7          مدل معادلات ساختاری.. 142

4.8          خلاصه : 144

           فصل پنجم : 145

5.1          مقدمه. 146

5.2          نتیجه گیری.. 147

5.2.1               نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی مدل مفهومی تحقیق.. 147

5.2.2               نتایج بررسی فرضیات اصلی تحقیق.. 148

5.3          پیشنهادات مبتنی بر نتایج.. 150

5.4          پیشنهادات به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کاشان. 152

5.5          پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 153

5.6          جمع بندی.. 154

           فهرست منابع.. 155

چکیده:

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان است. سؤالات تحقیق عبارتند از: چه رابطه ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی وجود دارد؟چه رابطه ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی وجود دارد؟چه رابطه ای بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی وجود دارد؟

این پژوهش از نوع توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کاشان است. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شده است. جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تایید روایی، از نظر خبرگان در این زمینه بهره گرفته شده و به منظور تایید پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن 894/0 است که نشان دهنده پایایی بالای آن است. یافته‌های پژوهش بر وجود رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات، عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی صحه می‌گذارد اما با این حال نتایج نشان می‌دهد که با وجود این رابطه، هنوز فناوری اطلاعات به عنوان یک کارکرد پشتیبان در سازمان نگاه می‌شود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن به منظور بررسی فرضیات استفاده شده است. در پایان نیز با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی برازش کلی مدل پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: فناروی اطلاعات ،سیستم های اطلاعاتی، عملکرد مدیریت منابع انسانی ، عملکرد سازمان ، اداره ثبت اسناد و املاک کاشان

1.1         مقدمه

افزایش چالش های محیطی به صورت اجتناب ناپذیری روش های انجام کار را تغییر داده، چالش‌هایی نظیر تغییر سریع ، ظهور اینترنت، تنوع نیروی کار، جهانی شدن، تکامل یافتن و متحول شدن نقش‌های کاری و خانوادگی، فقدان و کمبود مهارت ها، و ظهور بخش خدمات تنها بر ساختار سازمانی اثر نداشته بلکه ماهیت و نقش عاملیت کسب و کار را نیز تغییر داده است. بعلاوه در دهه اخیر ، سرعت و گستره چالش های محیطی شدیداً رقابت را تحت تاثیر قرار داده و سازمان‌ها را بدین سمت سوق می دهد که ابزارها، فناوری ها و دانش، مهارت و توانایی های مورد نیاز خودشان را به منظور حداکثر سازی توان رقابتی خود به صورت استراتژیک هم تراز و هم راستا کنند.

سازمانها به منظور افزایش کارایی ، اثربخشی و نهایتاً بهره وری خود به سمت دو تسهیل کننده تغییر جهت داده‌اند: ” مدیریت منابع انسانی[1] ” و ” فناوری اطلاعات[2] “. این دو تسهیل‌گر اثرات زیادی روی محیط کار، مهندسی مجدد عاملیت کسب و کار، تعریف مجدد نقش های واحد های کسب و کار و طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار داشته است. به عقیده پیتر دراکر هر سازمان یا موسسه تنها یک منبع راستین دارد و آن افراد آن سازمان است. بعد از فراز و نشیب‌های زیادی که مدیریت منابع انسانی داشته و بعد از گذشت دو قرن از عمر مدیریت منابع انسانی، دهه هشتاد میلادی را می توان دهه ظهور مدیریت منابع انسانی الکترونیکی دانست. در طول این دهه فناوری برای اجرای فعالیت های مدیریت منابع انسانی بکار گرفته شده است. فناوری اینترنت در دهه 90میلادی به عنوان نیروی برتری خواه و سلطه گرایی در آمده بود که انقلابی در مدل های کسب و کار ایجاد کرد و در نتیجه مدیریت منابع انسانی را نیز تحت تاثیر قرار داد و از سال 2000 میلادی تا کنون سیستم‌های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی به طور وسیعی به کار گرفته شده است و می تواند به صورت مجازی هر فعالیتی را اداره کند و روز به روز بر اهمیت مدیریت منابع انسانی الکترونیکی افزوده می شود.

1.2       بیان مسئله

اسلیزر و همکاران(2002) فناوری اطلاعات را به عنوان یک چتر تعریف کرده‌اند که حجم وسیعی از سخت‌افزار، نرم افزار و خدمات بکارگرفته شده برای جمع ‌آوری، ذخیره سازی ، بازیابی و مخابره اطلاعات را در برمی‌گیرد. تاریخچه بکار گیری فناوری اطلاعات به دهه های 40 و 50 میلادی بر میگردد که شرکت هایی از قبیل جنرال موتورز[3] فناوری اطلاعات را در سیستم پرسنلی و پرداخت حقوق بکار گرفتند. البته باید تذکر داد که این نوع سیستم ها بسیار ابتدایی بودند. اما رشد سریع هم برای مدیریت منابع انسانی و هم برای فناوری اطلاعات به این منجر شده که امروزه اکثر قریب به اتفاق شرکت های و سازمانها اعم از دولتی و غیر دولتی به‌ سمت بکارگیری فناوری اطلاعات در بخش منابع انسانی روی آورده اند. اصطلاح بکار گرفته شده برای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی[4] شامل منطقه وسیعی از مسئولیت ‌های مدیریت منابع انسانی است از قبیل: انتخاب الکترونیکی، یادگیری از راه دور، مدیریت عملکرد الکترونیکی، و جبران خدمات الکترونیکی و غیره.

بعضی از محققان از جمله هنسن(2005) نیروی کار و فناوری را به عنوان ضربان قلب و مجموعه ابزار کسب و کار منابع انسانی امروز تعریف کرده‌اند. مدیریت منابع انسانی بدون شک مهمترین واحد هر سازمان برای مدیریت و توسعه نیروی کار است و فناوری اطلاعات نیز بدون شک توانا ساز مدیریت منابع انسانی در کسب چنین اهدافی است.

در مورد اینکه چرا مدیریت منابع انسانی به فناوری اطلاعات نیاز دارد و آنرا به کار می گیرد، می توان سه دلیل کلی و اصلی را بیان کرد: ظرفیت‌های بالقوه فناوری اطلاعات در تسریع و سرعت بخشیدن به فرایندها،  در اداره کردن پیچیدگی همه مباحث و موضوعات مدیریت منابع انسانی وهمچنین ظرفیت آن در ارزیابی و اطلاع‌رسانی نیازهای یادگیری که مدیریت منابع انسانی برای انجام رویه های خود نیاز دارد.

مبحث اصلی در مورد مدیریت منابع انسانی و فناوری اطلاعات عدم همترازی و همسویی این دو است و این عدم همترازی ناشی از شبهه‌ای است که در مورد اثر فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی وجود دارد. محققان و متخصصان بسیاری در مورد اینکه فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی اثر دارد اتفاق نظر دارند اما پذیرفته اند که اثر آن نامحدود نیست و بیشتر، بکار گرفته می شود به جای اینکه به عنوان یک متخصص یا سیستم خبره جایگزین شود و همچنین محققان معتقدند که فناوری اطلاعات تنها یک ابزار برای حمایت از اهداف مدیریت منابع انسانی سازمان است و نباید به عناون یک ابزار کارکردی کامل[5] به حساب بیاید و تنها کارکرد مدیریت منابع انسانی را ساده‌تر، کاراتر و اثربخش‌تر می‌سازد(لی،2008).

به طورکلی، به منظور بهبود عملکرد مدیریت منابع انسانی و کاهش عدم همترازی و همسویی بین فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی، کارگزاران منابع انسانی اولاً باید فناوری اطلاعات را به عنوان شریک استراتژیک برسمیت بشناسند به جای اینکه صرفاً به عنوان یک ابزار به آن نگاه کنند، بعلاوه، باید دانش خود را در مورد فناوری اطلاعات افزایش دهند و همچنین حمایت کاملی از مهندسی مجدد فناوری اطلاعات بعمل آورند. با مطالعه متون مرتبط در این زمینه به وضوح درک می شود که نقاط کور و ابهامات فراوانی در زمینه رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد سازمان و به خصوص عملکرد مدیریت منابع انسانی سازمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی قسمتهایی از آن پرداخته خواهد شد.

1.3      ضرورت انجام پژوهش

در محیط رقابتی امروزی، سازمانها برای بقا ناگزیر از ارتقاء بهره وری، کارایی و اثر بخشی خود از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان های خود هستند. یکی از بخشهای اصلی سازمان که نقش اساسی در موفقیت سازمان دارد، واحد مدیریت منابع انسانی سازمان است -که به قول دراکر(2001) سازمانها تنها یک منبع راستین دارند و آن منابع انسانی آن سازمان است و ناگزیر این بخش نیز به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و نهایتا بهره وری خود ملزم به بکارگیری فناوری اطلاعات در اداره امور خود به عنوان یک تسهیل کننده و تواناساز در انجام امور خواهند بود.

اما با مطالعه متون در این زمینه مشخص می شود که در رابطه با سازمان و عملکرد مدیریت منابع انسانی و ارتباط آن با فناوری اطلاعات ، پژوهشهای چندانی انجام نشده است و با توجه به اینکه به نظر می رسد IT به شکل موثری در سازمان مربوطه مورد استفاده قرار نگرفته است محقق برآن شد تا بخشی از این ابهامات را مورد بررسی قرار دهد.

با توجه به نسبتاً جدید بودن فناوری اطلاعات در سازمان های امروزه ایران، امید بر این است که انجام این پژوهش و بررسی رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی تاثیر شایانی بر دیدگاه کارگزاران منابع انسانی و میزان و نحوه بکارگیری این فناوری در سازمان ها داشته باشد و همچنین پیش بینی شده است نتایج این پژوهش هم برای کارگزاران منابع انسانی و هم برای محققان دانشگاهی مفید باشد.

1.4      اهداف پژوهش

پیشرفت های صورت گرفته در فناوری، ارائه دهندگان خدمت را قادر می کند تا فناوری‌های گوناگون را برای تحویل خدماتشان با یکدیگر ترکیب کنند. استفاده مشتریان از خدمات فراهم شده توسط این تکنولوژی ها با درجات متفاوتی از موفقیت همراه بوده است. هدف این پژوهش، روشن نمودن ابهاماتی است که در ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی وجود دارد و یا به عبارت بهتر بررسی رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکردهای مدیریت منابع انسانی است. . این پژوهش بدین منظور انجام خواهد شد تا قسمت های مبهم تعاملات بین اجرای فناوری اطلاعاتی و مدیریت منابع انسانی را روشن کند و همچنین رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور که بر درک بهتر از طراحی، اجرا و بهبود سیستم های منابع انسانی الکترونیکی پذیرفته شده بوسیله کارگزاران منابع انسانی، اثر داشته باشد.

1.5       فرضیات و سوالات پژوهش

این پژوهش شامل 3 سوال می باشد که فرضیات پژوهش بر مبنای آن طراحی شده که در ادامه شرح داده خواهد شد.

1.5.1     سوال 1

چه رابطه ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی وجود دارد؟

1.5.2    سوال 2

چه رابطه ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی وجود دارد؟

1.5.3   سوال 3

چه رابطه ای بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی وجود دارد؟

برای پاسخگویی به سوالات تحقیق بالا ، فرضیات آزمون پذیر زیر در نظر گرفته شده اند :

فرضیه اول: بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد سازمان همبستگی  مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و عمکلرد سازمان همبستگی  مثبت و معناداری وجود دارد.

تعداد صفحه :188

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147124]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com