پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

گرایش : سیستم های اطلاعاتی

عنوان :  ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

عنوان :

ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد TOPSIS

استاد راهنما :

دکتر مجید رستمی

استاد مشاور :

دکتر محسن شفیعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست

عناوین صفحه
1. فصل اول (طرح تحقیق- کلیات) 2
مقدمه 3
1.1.          تعریف مساله 6
2.1.          اهمیت و ضرورت  موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 7
3.1. سوالات تحقیق 9
4.1. اهداف تحقیق 10
5.1. قلمرو مکانی و زمانی 10
6.1. جامعه آماری 11
7.1. شیوه نمونه گیری 12
8.1. شاخص ها عومل بحرانی موفقیت 13
9.1. مدل مفهومی پیشنهادی 15
2. فصل دوم (مبانی و پیشینه تحقیق) 16
مقدمه 17
1.2. بانکداری الکترونیک 19
1.2.          بانکداری الکترونیک چیست؟ 22
2.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی در جهان 23
3.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی درایران 23
1.3.1.2. بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران 25
2.2.          مدلهای بانکداری الکترونیکی 27
1.2.2. بانک های الکترونیکی 27
2.2.2. شعبات الکترونیکی 27
3.2.2. انواع خدمات بانکداری الکترونیکی 27
3.2. انواع پرداخت های الکترونیکی 35
1.3.2. کارت های اعتباری 36
2.3.2. کارت های هوشمند 36
4.2. سطوح بانکداری الکترونیک 38
1.4.2. بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری) 38
2.4.2. بانکداری الکترونیکی بین بانکی 38
5.2. تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی 39
6.2. مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی 40
7.2. جایگاه مشتریان در بانکداری الکترونیک 42
8.2. بانکداری الکترونیک و کیفیت خدمات 42
1.8.2. ضرورت توجه به کیفیت خدمات 47
2.8.2. ابعاد کیفیت خدمات 49
9.2. مزایای بانکداری الکترونیک 52
1.9.2. از دید موسسات مالی 52
2.9.2. از دید مشتریان 52
10.2. معایب بانکداری الکترونیک 53
11.2. دلایل عدم استقبال مشتریان از سرویس های بانکداری الکترونیک 53
12.2. بانکداری الکترونیک و پول دیجیتال 54
13.2. پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی 57
14.2. دولت الکترونیک در بانکداری الکترونیک 58
15.2. دولت الکترونیک در ایران 59
16.2. تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی 59
17.2. بررسی اثرات بانکداری الکترونیک در دولت الکترونیک 61
18.2. مزایای بانکداری الکترونیک 62
19.2. مبانی و چارچوب نظری تحقیق 64
20.2. بانکداری الکترونیک چیست ؟ 70
21.2. رویکردهای بانکداری الکترونیک 75
22.2. اهمیت فاکتورهای موفقیت و بحران 77
23.2. بررسی فاکتورهای موفقیت و بحران در بانکداری الکترونیکی 82
24.2. پیشینه تحقیق 88
25.2. تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها 102
ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ(روش تحقیق) 106
مقدمه 107
1.3. روش تحقیق 108
2.3. سوالات تحقیق 112
3-3. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری 113
4.3. حجم نمونه و روش تعیین آن 114
5.3.  ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی 115
6.3. ابزارهای گردآوری داده ها 116
7.3. رواﯾﯽ(اﻋﺘﺒﺎر) و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ 118
1.7.3. روایی (اعتبار) تحقیق 119
2.7.3. پایایی (قابلیت تکرار) تحقیق 120
8.3. جمع آوری پرسشنامه ها(ماتریس) 122
9.3. روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت 123
10.3. مروری بر روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس 124
1.10.3. مروری بر تصمیم گیری چند معیاره 124
2.10.3. تصمیم گیری چند معیاره 126
3.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه 129
4.10.3. روش های بی مقیاس کردن شاخص ها 131
5.10.3. روش های ارزیابی وزن شاخص ها 133
6.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (تاپسیس) 137
7.10.3. الگوریتم تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس 139
ﻓﺼﻞ چهارم (تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق) 141
مقدمه 142
1.4.          تحلیل جامعه شناختی 142
2.4.          مروری بر شاخص های شناسایی شده 147
3.4. مدل تاپسیس (TOPSIS) 148
1.3.4. مراحل حل مدل تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS 149
ﻓﺼﻞ پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) 162
1.5.          خلاصه تحقیق 163
2.5.          نتایج پژوهش 165
3.5. نتیجه گیری 168
4.5. محدودیت های تحقیق 169
5.5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 169
منابع 171
منابع فارسی                                                                                                   171
منابع انگلیسی                                                                                                 179
چکیده                                                                                                         186      
 

چکیده :
در دنیای کنونی با توجه به ضرورت سیستم های نوین بانکداری الکترونیک در سطوح بازرگانی و تجارت ، سیستمی که بتواند در زمان، هزینه و نیروی انسانی تا حدود زیادی صرفه جویی کند از اهمیت فراوانی برخوردار است . موفقیت هر سازمانی با بهره وری و بهبود مستمر در تمامی ابعاد و اصلاح الگوی بکارگیری منابع ، وابسته شده است لذا سازمان ها می بایست با توجه به محدودیتهای موجود برروی عوامل اثر گذارتر و یا به اصطلاح عوامل بحرانی موفقیت تمرکز نمایند.
در این تحقیق به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل‌های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد در اداره بانکداری الکترونیک بانک ملت اشاره می‌گردد . در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته خواهد شد. در ابتدا برای اجرای این تحقیق ، آرمان ها تعریف، اولویت بندی و درجه اهمیت آنها مشخص و عوامل بحرانی موفقیت سازمان را از میان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سازمان شناسایی نموده و با استفاده از نرم افزارهای مدل تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS) و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط اولویت بندی  می‌‌نماییم . مطالعه موردی در این تحقیق ، شناسایی عوامل بحرانی موفقیت اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت و اولویت بندی آنها می باشد در نهایت با توجه به نتایج ارائه شده ، عامل های بحرانی موفقیت از میان عوامل تاثیرگذار شناسایی می شوند .
کلمات واژه ها : بانکداری الکترونیکی؛ عوامل بحرانی موفقیت؛ TOPSIS
فصل اول 
مقدمه
توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات، آثار و تبعات مثبتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و جوامع بهره‌بردار از این فن‌آوری‌ها گذاشته است. یکی از تأثیرهای مثبت این فن‌آوری، فراهم کردن بستری مناسب جهت برقراری مراودات تجاری و اقتصادی است. این پدیده‌ی نوظهور که در بستر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شکل‌ گرفته تجارت الکترونیکی[1] نام دارد که اگر در محیطی امن و مناسب ارائه شود بسیار مؤثرتر از تجارت سنتی است.
با توجه به تأثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیکی در سیطره بازارهای جهانی، همچنین نظر به اهمیت مبادله‌های پولی و اعتباری در هر فعالیت تجاری و اقتصادی می‌طلبد که ابزارها و بسترهای انتقال و تبادل پول نیز همگام و همسان با توسعه‌ی تجارت الکترونیکی از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در این بین بانک‌ها نیز خود را با فن‌آوری‌های ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو کرده‌اند. بانکداری الکترونیکی [2] این امکان را به مشتری می‌دهد تا از خدمات گسترده و متنوع‌تری برخوردار باشد. ضمن اینکه بعد زمانی و مکانی تأثیری در کاهش یا افزایش خدمات‌رسانی به مشتری نخواهد داشت. همچنین مشتری می‌تواند بدون حضور فیزیکی در بانک از هر محلی فعالیت‌های مالی خود را کنترل کند.
امروزه صنعت بانکداری با محیطی پویا و درحال تغییر مواجه اند و باتوجه به شرایط تغییر پذیر و رقابتی بازار و فرصتهای متعدد پیش روی مشتریان برای دریافت خدمات بهتر می بایست بانک ها مشتری محوری و جذب مشتری را به عنوان سر لوحه کار خود قرار دهند
در دهه اخیر بعد از معرفی اولین وب سایتها برای تجارت از طریق اینترنت موضوع تجارت الکترونیکی هنوز هم برای محققین دانشگاه ها بسیار جذاب است. تحقیقات گسترده بیانگر این است که در حدود 97% از مشتریانی که تراکنش های خود را از طریق آنلاین انجام می دهند، در 12 ماه بعد  نیز تمایل زیادی از خود برای افزایش این تراکنش ها و پذیرش آن نشان خواهند داد(Ernst &  Young,2002).
بطور کلی کاربران ومشتریان تجارت الکترونیکی به دنبال کارایی، سرعت بیشتر و یک راه ارزانتر  برای انجام خریدشان هستند و از این طریق رضایتشان حاصل می شود. و همانطور که گفتیم در میان این تحت تاثیر قرار گرفتن صنعت توسط تجارت الکترونیکی، موسسات مالی بیشترین تاثیر را بوسیله این انقلاب تکنولوژیکی داشته اند. صنعت بانکداری که بر پایه به اشتراک گذاشتن اطلاعات استوار است و بنابراین تا حد زیادی به اطلاعات و تکنولوژی ارتباطی[3] متکی است و از این طریق اطلاعات را بدست آورده، تحلیل کرده و تحویل مشتری مناسب می دهد.
در بانک ملت مقوله فناوری اطلاعات  صرفا برای تحلیل اطلاعات نیست بلکه باعث می شود تا آنها بتوانند پیشنهادهای متفاوتی از رقبای خود را برای مشتری ارائه دهند و در نتیجه آن در این عرصه باقی بمانند. بنابراین بانک ملت باید پیوسته در حال نوآوری و به روز کردن استراتژیهای بازاریابی خود باشند تا بتوانند  تقاضا و نیازهای مشتریان منحصربفرد خود را بخوبی پوشش دهند و سرویسهاو خدمات کاملا مطمئنی را مناسب با تقاضای مشتری ارائه کنند. به عبارتی موسسات مالی و بانک ها باید از یک سو خودشان را از نظر تکنولوژیکی کاملا مجهز کنند و از سوی دیگرنیز یک برنامه ریزی مناسب برای استراتژی بازاریابی بر پایه ارتباط با مشتری داشته باشند (Perrien and al.,2000,Ricard and Parrien,1999) .
بنابراین بسیاری از موسسات مالی و بانکها موارد فوق را برای انجام تراکنشهای روزانه پذیرفته اند زیرا باید انتظارات کاربران داخلی(کارمندان) و کاربران خارجی( مشتریان ، شرکای تجاری و… ) را پوشش دهند. بطور کلی یک کسب و کار میتواند بوسیله استفاده از تکنولوژیهای متعدد که بر پایه اینترنت است، مدیریت منابع انسانی را ساده تر کند و آنرا بهبود ببخشد. این کار منافع متعددی دارد که عباتند از بهبود یادگیری و مدیریت سیستمها، بررسی بیشتر اطلاعات و کارایی در استفاده از زمان و هزینه. با این مواردی که گفته شد حرکت از بانکداری سنتی به سوی بانکداری الکترونیکی یک امر ضروری است زیرا : باعث می شود تا فرصتهایی در اختیار بانک قرار گیرد که از آن برای رسیدن به ارزش افزوده استفاده شود، همچنین به بانکها اجازه می دهد تا کارایی و تاثیر خود را در کار با شرکتها افزایش دهند و از سوی دیگر یک رابطه پایدار را با مشتریان برقرار کند.
بطور کلی پذیرش نوآوری در بانک ملت و تحقق بانکداری الکترونیکی به سادگی امکان پذیر نیست زیرا همانطور که فاکتورهای متعددی وجود دارند که می توانند به این امر سرعت می بخشندو باعث موفقیت آن شوند، فاکتورهاو عواملی نیز هستند که میتوانند این روند را با کندی و مشکل مواجه می کنند. از این رو نقش فاکتورهای موفقیت و بحران در پذیرش موفقیت آمیز بانکداری الکترونیکی و مجازی در پنج سال اخیر  مورد توجه بسیاری ازمحققان دانشگاهی قرار از جمله نشریات بانکی گرفته است (Bradly and Stewart,2005;Waite and Harrison,2006;Mukherjee and).
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ بعد از بیان مساله و اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ، سوالات تحقیق حاضر ، بیان خواهد شد . و در پایان این فصل ، به هدف های تحقیق پرداخته خواهد شد .
1-1) تعریف مساله
در دنیای کنونی با توجه به ضرورت سیستم های نوین بانکداری الکترونیک در سطوح بازرگانی و تجارت ، سیستمی که بتواند در زمان، هزینه و نیروی انسانی تا حدود زیادی صرفه جویی کند از اهمیت فراوانی برخوردار است . موفقیت هر سازمانی با بهره وری و بهبود مستمر در تمامی ابعاد و اصلاح الگوی بکارگیری منابع ، وابسته شده است لذا سازمان ها می بایست با توجه به محدودیت های موجود برروی عوامل اثر گذارتر و یا به اصطلاح عوامل بحرانی موفقیت تمرکز نمایند.[4]
در این تحقیق به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل‌های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد در اداره بانکداری الکترونیک بانک ملت اشاره می‌گردد . در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته خواهد شد. در ابتدا برای اجرای این تحقیق ، آرمان ها تعریف، اولویت بندی و درجه اهمیت آنها مشخص و عوامل بحرانی موفقیت سازمان را از میان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سازمان شناسایی نموده و با استفاده از نرم افزارهای مدل تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS)[5] و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط اولویت بندی  می‌‌نماییم . مطالعه موردی در این تحقیق ، شناسایی عوامل بحرانی موفقیت اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت و اولویت بندی آنها می باشد در نهایت با توجه به نتایج ارائه شده ، عامل های بحرانی موفقیت از میان عوامل تاثیرگذار شناسایی می شوند .
1-2)  اهمیت و ضرورت  موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
پس از پایان جنگ تحمیلی 8 ساله مشکلات و معضلات اقتصادی که گریبانگر نظام اقتصادی کشوربه خصوص نظام سنتی بانکداری ایران بود ، نمایان گردید ،‌ به همین جهت سیاستگذاران اقتصادی و بانکی کشورمان مصمم شدند بااصلاح ساختار سیستم بانکی کشور، زمینه شکوفایی و رشد و بالندگی اقتصاد ملی را فراهم کنند ، از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف بهبود سرویس دهی بانک ها به مشتریان واستفاده بهینه از بودجه های تخصیص یافته به پروژه های انفورماتیک بانک ها، طرح اتوماسیون بانکی یا همان بانکداری الکترونیکی رابطور جدی در اولویت فعالیتهای خودقراردادکه شامل بهینه سازی روشهای بانکداری، اتوماسیون شعب ، سرپرستی ها و تهیه یک الگوی نرم افزاری ،سخت افزاری و مخابراتی برای استفاده بانکهای کشور بود.
توسعه فناوری اطلاعات آثار و تبعات مثبتی در عرصه های مختلف اقتصادی و جوامع بهره بردار از این فناوری ها گذاشته است. تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر ساخت های مناسبی برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است. یکی از مهمترین شاخص ها در مراودات تجاری, بانک ها هستند. بانک ها با برقراری ارتباطات تنگاتنگ و نزدیک با مردم نقشی کلیدی را در عرصه تجارت بازی می کنند و به همین دلیل همیشه در تلاش هستند تا برای پیشی گرفتن از رقیبان خدمات خود را در ابعاد کمی و کیفی گسترش دهند. ورود بانک ها به عرصه بزرگ فناوری اطلاعات این امکان را برای آنها فراهم آورد تا جهش های چشمگیری برای ارایه و گسترش خدمات خود داشته باشند. آنها با استفاده از ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی هر روز شیوه های جدیدتری را به مشریان خود معرفی می کنند تا مشتری سریع تر و بهتر از گذشته خدمات مورد نیازش را دریافت کند. در واقع فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی به بانک‌ها در رسیدن به شعار همیشگی مشتری محوری کمک بزرگی کردند. اتوماسیون سامانه های بانکی در کنار آموزش مناسب کارکنان و مشریان به بانک ها این فرصت را داد که ضمن ارایه خدمات مطلوب تر، اعتماد مشتریان را به استفاده از سامانه های الکترونیکی بانکداری افزایش دهد. جریان فناوری گرایانه در بانک ها حاکی از دغدغه، توجه و نگاه تازه ای در زمینه مسایل اقتصادی و تجاری و به تبع آن مسایل بانکی می باشد. نباید این مساله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهانی به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرایی جریان ها و مسایل گوناگونی است و در این بین بانکداری نیز از تحولاتی همچون انقلاب اطلاعات، جریان سرمایه، تحولات فناوری و تحولات سازمانی بی تاثیر نبوده است.
ناگفته نماند سابقه بانکداری الکترونیکی در ایران به سالهای دهه پنجاه شمسی باز می گردد که در آن دوران بانک موسوم به “تهران” با نصب هفت تا دو دستگاه خودپرداز در شعب خود نخستین پرداخت اتوماتیک پول را – البته درشعب خود- رقم زد.
بانکداری الکترونیکی به عنوان یک مفهوم عام در توسعه دیجیتالی خدمات بانکداری به شمار می رود و به همین دلیل ممکن است در شناخت آن جزنگری ها و استنباط های شخصی تاثیر گذار باشد. مفهوم بانکداری الکترونیکی و کارایی های آن، برای بسیاری از افراد هنوز به طور کامل شناخته شده نیست و به همین دلیل هم بهره برداری بهینه ای از سرمایه گذاری های انجام شده برای توسعه‌ آن صورت نمی گیرد.
تعداد صفحه :203
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Author: