پایان نامه ارشد رایگان درباره سلسله مراتبی، سلسله مراتب، فرآیند تحلیل، دسترسی مناسب

مطرح خواهد شد که در ادامه با بررسی مختصر هر یک و استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP سایت نهایی گزینش شده است.
تصویر شماره ‏۶۱- محل قرار گیری سایت های پیشنهادی در تصویر هوایی از شیراز
۶-۳-۱- معرفی سایت های پیشنهادی
سه گزینه پیشنهادی که برای ساخت این مرکز بر اساس سابقه تاریخی، مذهبی و همجواری فرهنگی سایت در نظر گرفته شده است به شرح زیر می باشد:
سایت پیشنهادی اول
همانطور که در تصویر مشاهده می شود این سایت در حد فاصل بلوار چهل مقام و بلوار گلستان، در شمال شرقی آرامگاه حافظ قرار گرفته است. از همجواری های فرهنگی و تاثیر گذار پیرامون می توان به مجموعه کتابخانه ملی، معاونت میراث فرهنگی کشور، تالار حافظ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشکده علوم پایه دانشگاه شیراز، باغ جهان نما و بقعه هفت تنان اشاره نمود.
تصویر شماره ‏۶۲- تصویر هوایی سایت پیشنهادی اول
سایت پیشنهادی دوم
با توجه به محوریت ادیان در این پروژه محدوده دوم در نزدیکی محل قرار گیری کلیسای مریم مقدس، خانقاه احمدی و مسجد مشیر انتخاب شده است. این محدوده در بافت تاریخی محله سنگ سیاه و در مجاورت عناصر بارزی همچون مرقد مطهر شاه چراغ، بقعه سید میر محمد، مسجد نو، بقعه بی بی دختران، کتابخانه شاه چراغ و … قرار دارد. دسترسی این محدوده از خیابان حضرتی، بلوار دستغیب و فرعی ۹ دی است. سایت پیشنهادی در مجاورت طرح توسعه شاه چراغ و اتصال آن به مسجد نو می باشد و با توجه به بافت متراکم و قدیمی در کل این منطقه تخریب برخی بنا ها به منظور ساخت مجموعه محتمل خواهد بود.
تصویر شماره ‏۶۴- تصویر هوایی سایت پیشنهادی دوم
سایت پیشنهادی سوم
این محدوده نیز با توجه به نقش اساسی دین و تنوع ادیان در موضوع پروژه انتخاب شده است. محدوده پیشنهادی با توجه به تصویر در مجاورت بلوار زند و حد فاصل خیابان خیام و کوچه نوبهار قرار گرفته است. از همجواری های بارز این محدوده می توان به کلیسای حضرت شمعون، کنیسه ربیع زاده، باغ آتشکده زرتشتیان و نیز مسجد خیرات، حسینیه شهدای گمنام و دبیرستان علوم و معارف اسلامی اشاره نمود. نکته قابل توجه دیگر وجود سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس است که به لحاظ قانونی مسئولیت برگزاری طرح های گفتگو در میان ادیان را بر عهده دارد.
۶-۳-۲- انتخاب سایت بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
فرآیند تحلیل سسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مساله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مساله دارد این فرآیند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حمایت روی معیارها و زیر معیارها دارد ؛ علاوه بر این بر مبنای مقایسه ی زوجی بنا نهاده شد . که قضاوت و محاسبات را تحمل می نماید . همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می دهد که از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیم گیری چند معیاره می باشد . بعلاوه از یک مبنای تئوریک قوی برخوردار بوده و براساس اصول بدیهی باشد است .
۶-۳-۲-۱- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
اصل ۱ : شرط معکوسی : اگر ترجیح عنصر A بر عنصر B برابر n باشد ترجیح عنصر B بر عنصر A برابر خواهد بود .
اصل ۲ : اصل همگنی : عنصر همگنی : عنصر A با عنصر B باید همگن و قابل مقایسه باشند به بیان دیگر برتری عنصر A بر عنصر B نمی تواند بی نهایت یا صفر باشد .
اصل ۳ : وابستگی : هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می تواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می تواند ادامه داشته باشد .
اصل ۴ : انتظارات : هرگاه تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد. ارزیابی باید مجدداً انجام گیرد .
۶-۳-۳- معیار های انتخاب سایت و تعیین اولویت هر یک
با توجه به موضوع پروژه معیار هایی همچون تنوع مراکز دینی پیرامون، نبود زمینه غالب یکی از ادیان، سازگاری همجواری ها، دسترسی مناسب و نیاز به تخریب کمتر برای انتخاب سایت مناسب تر مد نظر قرار گرفته است.
پس از تعیین معیار ها به منظور تعیین اهمیت و اولویت نسبی هر یک می بایست هر معیار به صورت دو به دو با دیگری مقایسه گردد تا بر اساس میانگین هندسی امتیازات نسبی هر معیار و مقادیر نرمال شده آن، وزن هر یک از شاخص ها تعیین گردد. که در پروژه حاضر بدین شرح خواهد بود:
جدول ‏۶۵- معیار های انتخاب سایت و اولویت نسبی هریک
معیار
۱
معیار
۲
معیار
۳
معیار
۴
معیار
۵
وزن معیار
۱- تنوع مذهبی
۱
۲
۲
۴
۵
۴۰/۰
۲- نبود زمینه غالب یک دین
۲/۱
۱
۱
۲
۳
۲۱/۰
۳- سازگاری همجواریها
۱
۱
۱
۲
۳
۲۱/۰
۴- دسترسی مناسب
۴/۱
۲/۱
۲/۱
۱
۲
۱۱/۰
۵- نیاز به تخریب کمتر
۵/۱
۳/۱
۳/۱
۲/۱
۱
۰۷/۰
۶-۳-۳-۱- نتایج حاصل از ورود معیارها و گزینه ها در تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
بر اساس تحلیل سلسله مراتبی، سایت های پیشنهادی تنها بر اساس یکی از معیارها به طور مجزا با هم سنجیده می شوند که نمودار وزن آن ها را در زیر بر اساس هر معیار مشاهده می کنید
نمودار شماره ‏۶۲- نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس تنوع مذهبی محیط پیرامون
نمودار شماره ‏۶۳-نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس نبود زمینه غالب یک دین در محیط
نمودار شماره ‏۶۴-نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس سازگاری همجواری ها
نمودار شماره ‏۶۵-نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس دسترسی مناسب
نمودار شماره ‏۶۶-نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس نیاز به تخریب کمتر
۶-۳-۳-۱-۱- انتخاب نهایی سایت
پس از حل ماتریس ها توسط نرم افزار Expert Choice سایت شماره ۳ به عنوان گزینه مناسب تر انتخاب شد.
نمودار شماره ‏۶۷-مقایسه امتیازات کسب شده درسایت های انتخابی بر اساس معیار های مورد نظر در انتخاب سایت مناسب
نمودار شماره ‏۶۸-درصد امتیاز نهایی کسب شده سایت های پیشنهادی
فصل هفتم
۷- بررسی نمونه های موردی
۷-۱- موزه ادیان جهان در تایوان Museum of World Religions
مکان:تایپه،تایوان
معمار: شائو ینگ چیانگ۵۱
اتمام پروژه: سال ۱۹۹۱
مساحت: ۶۰۰۰ مترمربع
این موزه در جنوب مرکز شهر تایپه و در جبهه شرقی رود زیندیان۵۲ قرار گرفته است. این موزه ویترینی است برای یادگیری فرهنگ های دینی جهان و محلیست برای ترویج “آموزه های زندگی”. این موزه شامل تعداد زیادی نمایشگاه های تعاملی چند رسانه ای است که هدف از آن ایجاد ادراک جامعی در مخاطب با شکافت نمای هنری، سنتی، ادبی، موسیقایی، آیینی و شاهکار های معماری ادیان در کنار تجربه فلسفه اساسی موزه یعنی عشق و صلح است. (URL2)
موزه ادیان جهان در تایوان به همه باور ها تعلق دارد. کشور تایوان در حالیکه ادیان مختلفی دارد،هنوز هیچ سیستم آموزش دینی ندارد. هدف از طراحی موزه دو چیز است:
۱- ایجاد یک موسسه آموزشی که بازدید کننده اطلاعات ساختاری خوبی را در زمینه اهمیت ادیان جهان به دست آورد.
۲- خلق فضایی با تاثیر تقابل که به قول طراح موزه، بازدید کننده را غرق در جربه ای سازد که بتواند ادیان را از زوایای مختلف ببیند تا درک بهتری از اعتقادات خود و دیگران به دست آورند.
آقای هسین تائو، موسس موزه روی جنبه علمی-تکنولوژی موزه تاکید می کند. زیرا احساس می کنند که جوانان نسل جدید به طور اتوماتیک جذب آثار تصنعی فرهنگی کهن نمی شوند.
موزه به چندین بخش اصلی تقسیم شده است. دسترسی به موزه با استفاده از آسانسور می باشد، با خروج از آسانسور در طبقه هفتم خواهیم دید:
تصویر شماره ‏۷۲- اولین دیدن به موزه پس از خروج از آسانسور(URL2)
“پیاده رو زیارت”: پیاده راهی به طول ۶۳ متر، همراه با صدای آب و سوالاتی که در کناره مسیر به زبان های مختلف نوشته شده است را بازدید کننده را به مسیری متعالی هدایت کند. مخاطب می تواند در مدت زمانی که مسیر پیاده را دنبال می کند و به نقوش مذهبی روی دیوار نگاه می کند، به مفهوم زندگی بیاندیشد.
“سالن طلایی”: تماشای موزه اساسا از این قسمت آغاز می شود، کلیت این فضا یه صورت بازشویی معنوی و با الهام از چشم انسان طراحی شده است. تا به مخاطب یادآوری کندبرای تجربه زیبایی ادیان نه تنها چشم بلکه باید قلب خود را گشود. نشان دهنده عظمت کائنات، موزاییک های طلایی روی دو ستون دو طرف شعار ” عشق واقعیت مشترک ماست، صلح آرزوی ابدی ماست” به چهارده زبان مختلف کنده کاری شده است.
تصویر شماره ‏۷۵-سالن طلایی(URL2)
“سالن سفر پیدایش”: این فضا بر اساس ایده وحدت و این باور شکل گرفته که اساس حکمت و خرد در همه ادیان مشترک است. این فضا به شکل گوی براق و معلقی طراحی شده که درون آن بازدید کننده می تواند فیلمی ده دقیقه ای در مورد تئوری سفر پیدایش ادیان را روی سطح کروی به تماشا بنشیند. این فضا که گنجاش ۴۰ نفر را دارد مابین طبقه ۶ و ۷ قرار گرفته و محل تقاطع دو فضاست.
تصویر شماره ‏۷۶- سالن سفر پیدایش(URL2)
طبقه بعدی، طبقه ششم، سالن سفر زندگی است که به بخش های اصلی تولد، بالندگی، زندگی ابتدایی، سنین پیری ، مرگ و زندگی پس از مرگ تقسیم شده است. هر کدام از این بخش ها با مراسم عبادی مختلف بهه تصویر کشیده شده است
در مجاورت سالن ” زندگی بیداری”، فیلمی از مباحث رهبران و افراد برجسته ادیان جهان در زمینه زندگی وجود دارد.. (URL2)
فضای آموزش معنوی، برای مطالعه در زمینه چگونگی اعمال معنوی بودائیسم، تائوئیسم، مسیحیت، هندوئیسم، اسلام و یهودیت برای بازدید کنندگان قرار داده شده است.
با بازگشت به طبقه هفتم، در سالن نمایش ادیان جهان باز دید کننده می توان در مورد تاریخ زندگی و فرهنگ ده دین اصلی دنیا از طریق آثار تصنعی، تصاویر، نمایش های چند رسانه ای، و نمایش روی دیوار الکترونیک آموزش ببیند. در “فضای برکت” آثار دست روی دیوار ها را لمس کند تا برکت بخشی از ادیان مختلف ظاهر شود.
تصویر شماره ‏۷۹- سالن ادیان (URL2)
سرانجام، “دیوار یاد آوری حق شناسی” با اسامی و امضای تمام حامیان موزه به عنوان یادگاری پوشیده شده است
تصویر شماره ‏۷۱۰- دیوار یادآوری حق شناسی (URL2)
در جولای ۲۰۰۳ ماکت های معماری ده ین اصلی دنیا به آثار موزه اضافه شد. آثاری از قبیل شینتو ژاپنی، گنبد اورشلیم و کلیسای جامع فلورانس که از طریق این مدل های واقع گرایانه بازدید کننده می تواند به فهم عمیق تری از سمبلیسم و تقدس ادیان مختلف دست یابد.