پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشجویان، سلامت عمومی، انحراف معیار، پرسشنامه سلامت عمومی

ونه می‌باشد؟
برای مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی بین دانشجویان مجرد و دانشجویان متأهل نیز بدلیل عدم نرمالیتی توزیع نمرات از آزمون یو مان – ویتنی استفاده شد. نتایج آن به شرح ذیل بدست آمد:
جدول ( ۵ – ۴) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی در دانشجویان مجرد و متاهل
مقیاس
مجرد
متاهل
مقدار احتمال
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
علایم جسمانی
۷۷۲/۰
۵۱۹/۰
۹۵۳/۰
۷۸۸/۰
۵۱۲/۰
اضطراب و اختلال خواب
۸۴۲/۰
۵۸۵/۰
۱۷۰/۱
۸۷۰/۰
۰۹۳/۰
اختلال در عملکرد اجتماعی
۳۳۲/۱
۵۱۱/۰
۱۷۲/۱
۴۲۸/۰
۱۵۷/۰
افسردگی شدید
۵۵۲/۰
۵۴۸/۰
۶۳۶/۰
۵۹۵/۰
۵۴۹/۰
کل
۷۵۵/۲۴
۶۴۸/۱۱
۳۲۵/۲۷
۸۴۱/۱۵
۴۶۰/۰
با توجه به اطلاعات درج شده در جدول فوق، میزان نمرات سلامت عمومی در دانشجویان متأهل نسبت به دانشجویان مجرد بالاتر می باشد و به عبارت دیگر دانشجویان متأهل نسبت به دانشجویان مجرد در وضعیت سلامت عمومی نامطلوب‌تری بسر می برند، اما این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نمی‌باشد(۴۶۰/۰=P).
در بررسی خرده مقیاسهای سلامت عمومی همانطور که جدول نشان می دهد تنها در خرده مقیاس اختلال در عملکرد اجتماعی نمرات دانشجویان مجرد از دانشجویان متأهل بیشتر است و در سایر خرده مقیاسها نمرات دانشجویان مجرد از دانشجویان متأهل کمتر است. به عبارت دیگر دانشجویان مجرد از وضعیت مطلوب‌تری در اختلال جسمانی ، اضطراب ، اختلال خواب و افسردگی نسبت به دانشجویان متأهل دارند . اما این اختلافها نیز با توجه به جدول فوق از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد.
سوال ۴) سطح سلامت عمومی به تفکیک مقطع تحصیلی چگونه می‌باشد؟
برای مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی دانشجویان در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بدلیل عدم نرمالیتی توزیع نمرات از آزمون تحلیل واریانس ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شد. نتایج آن به شرح ذیل بدست آمد:
جدول ( ۶ – ۴) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی در مقاطع تحصیلی مختلف
مقیاس
کارشناسی
کارشناسیی ارشد
دکترا
مقدار
احتمال
میانگین
انحراف
معیار
میانگین
انحراف
معیار
میانگین
انحراف
معیار
علایم جسمانی
۷۶۸/۰
۵۴۷/۰
۸۵۳/۰
۵۱۷/۰
۸۲۳/۰
۶۲۴/۰
۶۱۳/۰
اضطراب و اختلال خواب
۸۹۳/۰
۶۵۰/۰
۹۹۵/۰
۵۸۲/۰
۸۰۴/۰
۶۳۶/۰
۲۸۹/۰
اختلال در عملکرد اجتماعی
۳۲۲/۱
۴۸۶/۰
۳۷۷/۱
۴۹۹/۰
۲۵۲/۱
۵۴۴/۰
۵۹۰/۰
افسردگی شدید
۵۶۵/۰
۵۶۰/۰
۶۷۵/۰
۶۰۴/۰
۴۹۵/۰
۵۰۷/۰
۲۷۸/۰
کل
۰۷۴/۲۵
۷۹۰/۱۲
۴۷۸/۲۷
۸۹۴/۱۰
۷۷۱/۲۳
۷۷۸/۱۱
۳۸۵/۰
جدول بالا نشان می دهد که در مجموع دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند نسبت به دانشجویان مقطع کارشناسی و مقطع دکترا از لحاظ سلامت عمومی وضعیت نامناسبتری را دارند و دانشجویان مقطع کارشناسی نسبت به دانشجویان مقطع دکترا از لحاظ سلامت عمومی وضعیت نامناسبتری را دارند. اما این اختلافها از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشند(۳۸۵/۰ =P).
سوال ۵) سطح سلامت عمومی به تفکیک مدت زمان اقامت درخوابگاه چگونه می‌باشد؟
برای مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی دانشجویان بر اساس مدت زمان اقامت در خوابگاه نیز بدلیل عدم نرمالیتی توزیع نمرات از آزمون تحلیل واریانس ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شد. نتایج آن به شرح ذیل بدست آمد:
جدول ( ۷ – ۴) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی
بر حسب مدت زمان اقامت دانشجویان در خوابگاه
مقیاس
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
سال پنجم به بالا
مقدار
احتمال
میانگین
انحراف
معیار
میانگین
انحراف
معیار
میانگین
انحراف
معیار
میانگین
انحراف
معیار
میانگین
انحراف
معیار
علایم جسمانی
۷۵۲/۰
۴۵۶/۰
۹۵۳/۰
۶۲۷/۰
۸۲۳/۰
۶۵۷/۰
۷۹۷/۰
۵۵۵/۰
۷۰۴/۰
۶۵۲/۰
۳۷۸/۰
اضطراب و اختلال خواب
۸۴۰/۰
۶۲۱/۰
۹۷۸/۰
۵۵۵/۰
۹۳۶/۰
۸۴۸/۰
۰۴۵/۱
۵۸۲/۰
۶۲۷/۰
۵۴۴/۰
۰۳۹/۰
اختلال در عملکرد اجتماعی
۲۹۷/۱
۴۲۱/۰
۴۵۱/۱
۴۸۱/۰
۲۷۸/۱
۵۷۱/۰
۳۲۹/۱
۵۷۰/۰
۲۰۰/۱
۵۶۱/۰
۴۷۴/۰
افسردگی شدید
۵۵۶/۰
۵۰۸/۰
۶۶۰/۰
۶۱۹/۰
۶۳۴/۰
۶۴۰/۰
۶۲۰/۰
۶۲۸/۰
۳۲۶/۰
۳۱۵/۰
۱۶۲/۰
کل
۰۷۰/۲۴
۶۴۲/۱۰
۶۰۵/۲۸
۹۹۷/۱۲
۷۵۴/۲۶
۰۹۵/۱۶
۴۶۳/۲۶
۰۸۲/۱۲
۳۳۴/۲۰
۳۴۱/۱۰
۲۱۸/۰
جدول فوق نشان می‌هد که در مجموع نمرات سلامت عمومی با توجه به مدت زمان اقامت دانشجویان در خوابگاه نیز مختلف است و این اختلاف از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد(۲۱۸/۰ =P). تنها در بخش اضطراب و اختلال خواب، دانشجویانی که در سال چهارم اقامت خود در خوابگاه بسر می‌برند نسبت به سایر دانشجویان نمرات بالاتری دارند و از لحاظ آماری نیز معنی‌دار می‌باشد(۰۳۹/۰=P). به عبارت دیگر دانشجویانی که در سال چهارم اقامت در خوابگاه بسر می‌برند بیشتر مشکوک به اختلالات اضطرابی و خواب می‌باشند.
سوال ۶) شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی به تفکیک جنسیت چگونه می‌باشد ؟
برای مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه عوامل فشارزا بین دانشجویان دختر و دانشجویان پسر بدلیل عدم نرمالیتی توزیع نمرات از آزمون یو مان – ویتنی استفاده شد. نتایج آن به شرح ذیل بدست آمد:
جدول ( ۸- ۴) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه عوامل فشارزا در دانشجویان دختر و پسر
مقیاس
دختران
پسران
مقدار احتمال
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
شرایط تحصیلی
۲۳۳/۱
۳۸۹/۰
۰۶۱/۱
۳۸۰/۰
۰۰۱/۰
محیط آموزشی
۴۵۵/۱
۴۷۹/۰
۴۰۴/۱
۵۵۰/۰
۸۳۸/۰
فارغ التحصیلی
۳۸۱/۱
۶۸۳/۰
۱۶۶/۱
۷۲۹/۰
۰۲۲/۰
خوابگاه و امور رفاهی
۲۲۶/۱
۶۳۶/۰
۳۱۲/۱
۷۰۶/۰
۲۱۵/۰
شخصی-اجتماعی
۹۳۷/۰
۴۸۸/۰
۱۴۳/۱
۵۸۵/۰
۰۱۶/۰
کل
۲۵۶/۶
۱۶۸/۲
۱۲۵/۶
۴۵۱/۲
۸۷۳/۰
جدول فوق میانگین و انحراف معیار عوامل فشارزا را در دو جنس دختر و پسر نشان می‌دهد. در مجموع، مقایسه نمره کلی عوامل فشارزا مبین آن بود که دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر استرس بیشتری را تجربه می‌کنند. اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نمی‌باشد(۸۷۳/۰=P).
در بخشهای مربوط به شرایط تحصیلی و فارغ التحصیلی بالا بودن نمرات دختران نسبت به پسران از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد (شرایط تحصیلی ۰۰۱/۰= Pو فارغ التحصیلی ۰۲۲/۰=P).
در بخش عوامل شخصی ـ اجتماعی نیز بین نمرات دانشجویان پسر و دختر اختلاف معنی‌داری از لحاظ آماری مشاهده می‌گردد بطوریکه نمرات دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر بالاتر است(۰۱۶/۰=P). اختلاف در سایر بخشهای عوامل فشارزا برحسب تفاوت جنسیتی معنی‌دار نمی‌باشد .
سوال ۷) شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی به تفکیک وضعیت تاهل چگونه می‌باشد ؟
برای مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه عوامل فشارزا بین دانشجویان مجرد و دانشجویان متأهل نیز بدلیل عدم نرمالیتی توزیع نمرات از آزمون یو مان – ویتنی استفاده شد. نتایج آن به شرح ذیل بدست آمد:
جدول ( ۹- ۴) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه عوامل فشارزا در دانشجویان مجرد و متاهل
مقیاس
مجرد
متاهل
مقدار
احتمال
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
شرایط تحصیلی
۱۴۹/۱
۳۷۱/۰
۲۵۲/۱
۵۲۰/۰
۳۳۲/۰
محیط آموزشی
۴۳۵/۱
۴۹۵/۰
۴۳۳/۱
۵۹۹/۰
۹۳۹/۰
فارغ التحصیلی
۲۸۷/۱
۷۰۹/۰
۳۳۱/۱
۷۱۶/۰
۹۵۳/۰
خوابگاه و امور رفاهی
۲۵۹/۱
۶۵۳/۰
۲۷۵/۱
۷۵۸/۰
۹۱۳/۰
شخصی-اجتماعی
۰۲۴/۱
۵۳۱/۰
۰۱۰/۱
۵۹۴/۰
۴۵۵/۰
کل
۱۸۷//۶
۲۱۰/۲
۳۰۳/۶
۷۷۳/۲
۸۶۳/۰
جدول فوق بیانگر آن است که در مجموع میزان عوامل فشارزا در دانشجویان متأهل نسبت دانشجویان مجرد بیشتر می‌باشد، اما این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نمی‌باشد(۸۶۳/۰=P). به عبارت دیگر وضعیت تأهل را نمی توان پیش بینی کننده خوبی برای میزان استرس دانشجویان دانست. همچنین اختلاف موجود در نمرات کلیه بخشهای عوامل فشارزا نیز از لحاظ آماری معنی دار نمی‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *