پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشجویان، حمایت اجتماعی، عزت نفس، بهداشت روان

خراب می‌کند در پاسخدهی به پرسشهای باقی مانده نیز دچار مشکل خواهد شد.
* پس از پایان جلسه امتحان، چنانچه دانشجو احساس کندکه خوب به پرسشها جواب داده است به گپ وگفتگو با دانشجویان دیگر پبرامون سؤالات امتحانی می‌پردازد.
* هرگاه دانشجو متوجه شود که پاسخهای وی به سؤالات، مطابق با پاسخهای همکلاسیهایش نیست دچار اضطراب بیشتری می‌شوند.
* آنانی که از عملکرد خود رضایت دارند ممکن است حالتی از سرخوشی نشان دهند.
* چنانچه دانشجو متوجه شودکه اشتباهی در متن پاسخها مرتکب شده است اضطراب پس از امتحان وی افزایش می‌یابد.
* دانشجوی که متقاعد می‌شود که امتحان خود را خراب کرده است، با واکنشهای شکست پیش بینی شده سازگاری می‌یابد.
* دانشجو ممکن است در طی پاسخگویی به سؤالها، علایم و نشانه‌هایی غیرکلامی استاد خود را به غلط برداشت نماید.
مکانیک (۱۹۷۸) همچنین از حالتهای هیجانی دانشجویانی که در انتظار نتایج امتحانات نوشتنی و انشائی هستند سخن به میان می‌آورد. در بررسی وی بیشتر دانشجویان اضطرابهای پیشینه‌ای را تجربه کردند و حالیکه نتایج اعلام شده بود، با این همه تعداد معدودی از آنان خبر قبولی خود را باور نداشتند. به هر حال چنین اضطراب پس مانده‌ای کاملاً عمومیت دارد، بویژه هنگامی که پیامد قابل پذیرش و خوشایندی بدنبال یک دوره اضطراب شدید بیاید. د‏ر پایان پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا اشکال سنتی امتحان، توانایی یا عملکرد تحصیلی دانشجو را بطور واقعی ارزیابی می‌کند؟ اگر چنین نیست شاید زمان آن رسیده باشد که انواعی از روشها را برای سنجش عملکرد افراد بکار گیرند تا چنانچه فردی درزمینه خاصی قادر به ظاهر کردن مهارتها و دانش خود نبود در زمینه‌های دیگری نشان دهد. پاسخ این پرسش را به پژوهشهای آتی و تهیه‌کنندگان آزمونها واگذار می‌کنیم.
نمرات
داستان قدیمی استاد معروفی که برگه‌های امتحانی را روی پله‌ها پرت می‌کرد و برگه‌هایی که روی پله‌های بالائی قرار داشتند نمره “الف” می‌گرفتند و آنهائی که روی پله‌های بعدی بود نمره “ب” دریافت می‌داشتند را به خاطر آورید. به هر حال هدف دادن نمره بود و استاد مجبور بود نمره بدهد. بیان داستان طنزگونه فوق بدین جهت است که هم اساتید و هم دانشجویان رفتارشان تحت الشعاع نمره قرار می‌گیرد. دانشجویان اهداف خود را به جای اینکه به یادگیری در حد توان اختصاص دهند بیشتر به کسب نمرات عالی معطوف می‌دارند. بر همین سیاق اساتید هم به جای اینکه محور را آموزش و تعلیم در حد توان قرار دهند بیشتر توجه خود را صرف تفاوت بین دانشجویان رتبه اول و دوم می‌کنند. به هر حال در دانشگاه بر نمرات خیلی تاکید می‌شود. یافته‌های لوینز۷۰(۱۹۱۹) نشان می‌دهدکه فقط ۱ نفر از ۸ ‏دانشجویی که در خصوص نمره مورد سوأل قرار گرفتند اظهار داشت که توجه‌ای نسبت به نمرات ندارد. به هر حال از ارزش نمرات ‏همین بس که متصدیان شغلی نخست به پرونده‌های تحصیلی و نمرات دانشجویان برای استخدام آنان در مراکز خود مراجعه می‌کنند. نمرات ممکن است خود ارزشمندی دانشجویان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بعنوان نمونه “من انگلیسی راکم می‌گیرم، پس دانشجوی کند ذهن هستم”. اصولاً دانشجویانی که قصد تحصیل در دروه بالاتر یا بورسیه شدن را دارند نمرات از اهمیت بسزایی برای آنان برخوردار است. نمرات برای دانشگاهی که قصد دارد وانمودکندکه دانشجویانی شایسته وکارآمد دارد نیز حائز اهمیت است. به هر حال دانشجویانی هم هستندکه چنان تحت تاثیر نمره قرار گرفته‌اندکه بهداشت جسمانی و روانی آنان د‏ر معرض خطر قرار د‏ارد‏. آنان حتی روابط اجتماعی و دنیای اجتماعی خود را ‏محدودکرده و شب و روز مشغول مطالعه و درس خواندن هستند.
میسرا وکاستیو۷۱ (۲۰۰۴) خاطر نشان ساختند که دانشجویان در مقاطعی از هر نیمسال تحصیلی، مثل امتحان و در هنگام رقابت با دوستان خود برای دستیابی به نمرات بالاتر ، استرس بیشتری را گزارش می‌کنند.
فشردگی دوره‌های تحصیلی
د‏ر جامعه پر شتاب امروزی بیشتر افراد ‏می‌خواهند که از حداقل زمان، حداکثر استفاده ‏را ببرند. پیامد و نتیجه چنین شتابی ممکن است که همراه با دستیابی به اهداف متعددی باشد، لیکن فرد از روند رسیدن به چنین اهدافی لذتی نبرد. دوره‌های تحصیلی فشرده، دوره‌هایی هستند که طاقت فرسا بوده و بایستی درسی را در طول آن دوره بتوان به خوبی به پایان رساند. انتظارات فراغت از تحصیل درکمترین زمان، ممکن است به گونه‌ای باشدکه دانشجویان دوره‌های تحصیلی فشرده‌ای را تحمل کنند و از لحاظ جسمانی، روانی، اجتماعی و آموزشی در تنگنا قرار گیرند. آنان ممکن است دچار بیماریهای جسمانی یا اختلالات هیجانی شوند (گرین برگ.۱۹۹۰‏).
رقابت
امروز در جهانی زیست می‌کنیم که بر پیشرفت و توانایی برای موفقیت در زمینه‌های مختلف زندگی تأکید می‌شود. چنین پیشرفتی جزء از راه کار و تلاش جدی و خستگی ناپذیر بدست نمی‌آید. در هر حال موفقیت و پیشرفت در ابعاد مختلف زندگی با رقابت با دیگران همراه است. موفقیت در فعالیتها و تلاشها باعث رشد عزت نفس می‌شود و شکست موجب بیماری و ناامیدی و حرمان می‌گردد. روانشناسان اظهار می‌دارند که رقابت منبعی از اضطراب و افسردگی به شمار می‌آید. آنان در این زمینه به اضطراب پیشرفت اشاره می‌کنند. اضطرابی که بدنبال ترس از شکست همه جانبه در فرد بوجود می‌آید.
در تحقیقی ۲۵ ‏دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه پنسلوانیا که۸۰ درصد ‏آنان دانشجوی سال اول بودند مورد بررسی قرارگرفتند. آنان خود را نیازمند به خدمات مشاوره‌ای معرفی کردند و عنوان داشتندکه سطح بالایی از استرس را تجربه کرده و دارای اضطراب و افسردگی هستند. همه این دانشجویان در دوره دبیرستان، دانش‌آموزانی ممتاز بودند لیکن در دانشگاه نسبت بالائی از دانشجویان مشروطی و دچار افت تحصیلی را در بر می‌گرفتند. اینان به هنگام ورود به دانشکده حقوق خود را در رقابت با کسانی یافتندکه بهتر و یا حتی باهوشتر از آنان بودند. پذیرش چنین موضوعی برای آنان مشکل بودکه به عنوان افرادی در حد متوسط پذیرفته شوند و عملکردشان در حد متوسط از میان گروهی از افراد سرآمد ارزیابی گردد. در نتیجه چنین حالتی به کاهش عزت نفس در این افراد انجامید و آنان را به اجتناب از موقعیتهای تهدید کننده رهنمون کرد (دابسن،۱۹۸۲).
کمرویی
از آنجا که ورود به دانشگاه تجربه جدیدی به حساب می‌آید افراد و محیط اطراف نیز اموری تازه و جدید بنظر می‌رسند. پس دور از انتظار نیست که بسیاری از دانشجویان احساس کمروئی و خجالت نمایند. کمروئی عامل فشارزای مهمی برای برخی از دانشجویان دانشگاه قلمداد می‌شود. فرد خجالتی از برخورد با افراد ترس دارد و بیشتر مردم گریز است، بویژه هنگامی که با افرادی که از لحاظ عاطفی یا هیجانی (همچون غریبه‌ها، صاحبان قدرت و اعضای جنسی مخالف) تهدید کننده محسوب می‌شوند برخورد نمایند. کمروئی را می‌توان یک معلولیت روانی قلمداد کرد. گاهی اوقات شکلی شدیدتر از معلولیتهای جسمانی یافته و آثار مخرب و زیانباری می‌تواند درپی‌داشته باشد.کمروئی ممکن است باعث شودکه فرد قادر به برقراری ارتباط با افراد ناآشنا نداشته باشد و نتواندکه با آن دوست شود و بطور بالقوه از تجربیات مفید و خوشایند لذت ببرد.
دانشجوی خجالتی در بیان خواسته و تمنیات قلبی خود ناتوان بوده و نمی‌تواند عقاید و ارزشهای خود را ابراز نماید و بدین سان باعث می‌شود که ارزشیابیهای مثبت دیگران، از اوکاهش یابد. احساسات منفی دیگری همچون افسردگی، اضطراب و تنهایی به طوری با نوعی کمروئی همراه می‌شوند. دانشجویان دانشگاه ممکن است استرسی را تجربه کنندکه ناشی ازکمروئی آنان در برخورد با اساتید، مدیریت دانشگاه، جنس مخالف یا حتی دانشجویان دیگر باشد، و چنین استرسی ممکن است در کلاس درس، سلف سرویس(غذا خوری) یا حتی در اتاقهای خوابگاه تجربه شود. به هر حال کمروئی حالتی ناخوشایند و نامطلوب است و بایستی با بکارگیری راهبردهای مقابله مفید تأثیر آن را خنثی کرد.
مشکلات مالی، حمایت والدین
انسان در هر مرحله از زندگی خود در معرض حوادث و ناملایمات گوناگون قرار می‌گیرد. چندین تحقیق به نقش فشارزاهای اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و تأثیرآن بر علایم جسمانی و روانی درکودکان ، نوجوانان و جوانان پرداختند (مک لوید۷۲ ،۱۹۸۹). حمایت اجتماعی بنظر می‌رسدکه نقش مهمی در ارتباط بین استرس و بهداشت روانی و جسمانی بازی کند. تحقیقات نشان می‌دهدکه حمایت اجتماعی با چگونگی اثرات استرس ارتباط دارد. الدر وکاسپی۷۳ (۱۹۸۵) متوجه شدندکه پدرانی که از درآمد پایین رنج می‌برند به طور معنی‌داری تحریک پذیرتر و انفجاری‌تر هستند. تحقیقات نشان می‌دهدکه فشارهای اقتصادی و خانوادگی میزان پریشانی حالی را در هر دو گروه زن و مرد افزایش می‌دهد. دیگر اینکه حمایت پدرانه و مادرانه اضطراب و پریشان حالی را در هر دو گروه دختر و پسر کاهش می‌دهد. پژوهشهایی که در بررسی اثرات حمایت اجتماعی بر بهداشت روانی و جسمانی کودکان و نوجوانان پرداخته‌اند، شواهد محکمی دال بر همبستگی مستقیم، بین حمایت و بهداشت ارائه می‌دهند (کامپوس۷۴،۱۹۸۷‏). تحقیقات انجام شده همچنین نشان می‌دهدکه فشار اقتصادی با حمایت والدین برای دختران کاهش می‌یابد، لیکن برای پسران چنین نیست. نتایج نشان می‌دهد که فشار اقتصادی میزان تنهایی و افسردگی، بزهکاری و اعتیاد به مواد مخدر را در هر دو جنس افزایش دهد. فشار اقتصادی با کاهش حمایت والدین از دختران همراه است و استرس ایجاد شده در حمایت مادری برای دختران و پسران تأثیری ندارد. همچنین مشخص شده که حمایت هر دو والد(پدر و مادر) افسردگی را در هر دو جنس کاهش می‌دهد. به هر حال تحقیقات نشان می‌دهد بین موقعیتهای فشارزای اقتصادی و ناسازگاری در نوجوانان و جوانان همبستگی وجود دارد. ‏
یافتن دوست جدید
از د‏ست ‏دادن دوستان قدیمی و انتخاب دوستان جدید غالباً رویداها‏ی فشارزا در زندگی دانشجویان محسوب می‌شود. فرد چنین پرسشهایی را ممکن است از خود بپرسد :
ـ آیا افراد دیگر مرا دوست خواهند داشت؟
ـ آیا می‌توانم کسی بیابم که علایقی همانند خودم داشته باشد؟
ـ آیا افراد حاضرندکه با من قرار ملاقات بگذارند؟
معمولاً در برخورد با دوستان قدیمی می‌توان بدون دغدغه خاطر احساسات و افکار خود را با آنان در میان گذاشت حال آنکه دوستان جدید مستلزم یک دوره آزمایش و امتحان است که مشخص گردد تا چه حد می‌توان احساسات و افکار درونی خود ‏را با آنان در میان گذاشت. به هر حال یافتن دوستان جدید عاملی است که در روابط بین فردی نقش فشارزا دارد. با این حال عضویت در باشگاههای، شرکت در مراسم دوستانه، حضور در مهمانیها و همکاری با دانشجویان دیگر از جمله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *