پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشجویان، سلامت عمومی، مقطع تحصیلی، سلامت جسمانی

مشکلات و ناراحتیهای روانی را بوجود آورد . وجود این گونه مشکلات مانع اصلی ظهور تواناییها و استعدادهای بالقوه دانشجویان و شکوفایی اندیشه‌های خلاق آنهاست.
توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی ـ اجتماعی آنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دانشجویان در مواجهه با عوامل استرس‌زا، گستره‌هایی از واکنشهای جسمانی و روانشناختی را نشان می‌دهند. تظاهرات استرس شامل آسیب های جسمانی، کمبود انرژی مزمن، کاهش انگیزه، سردرد، مشکلات گوارشی و مشکلات خواب است(وین کلمن۲، ۱۹۹۴ ). تحصیلات دانشگاهی، بویژه در رشته‌های علوم پزشکی بدلیل ماهیت و حجم دروس و کارورزی و بعضاً مشکلات مالی برای برخی دانشجویان ارتباط معکوسی را با بهداشت روان نشان داده است (برامنس۳، ۱۹۹۱). دانشجویانی که در دانشگاه غیر از شهر زندگی خود پذیرفته می‌شوند، بدلیل عدم سکونت در کنار خانواده و عدم حمایت فردی از طرف آنان، نسبت به دانشجویان بومی دچار مشکلات بیشتری بوده و سازگاری کمتری در مواجهه با عوامل فشارزای محیطی از خود نشان می‌دهند ( تازیکی، ۱۳۸۲). موضوعات فوق ما را بر آن داشته تا در این تحقیق به بررسی عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران بپردازیم.
اهمیت و ضرورت پژوهش
استرس ضعیف‌ترین و آسیب پذیرترین افراد را هدف قرار داده ، ولی در عین حال قوی‌ترین افراد هم از گزند آن در امان نیستند. استرس ابعاد مختلف شناختی، روانی، اجتماعی، رفتاری را تحت تأثیر قرار داده و از کسب معلومات و چگونگی پردازش داده‌ها گرفته تا انگیزه و نگرشها را متأثر ساخته و با مکانیزمهای خاص خود توان پیش روی و بروز قابلیتها و استعدادها را تحلیل برده و بدین سان مانع رشد و پیشرفت فرد می‌گردد.
از دانشجویان به منزله قشر پیشتاز در توسعه انتظار می‌رود با گذاراندن مقاطع تحصیلی و تأمین هدفهای آموزشی بتوانند در عرصه توسعه ملی نقش آفرینی کنند. دانشجویان باید با تقاضاهای روز افزون جهانی که باید در آن بر مسائلی مثل شغل، شیوه زندگی، دوستان، خانواده، مذهب و سیاستها تصمیم بگیرند، کنار بیایند و انتظارات خانواده، معلمان، دوستان و سایر گروهها را برآورده سازند، بنابراین پیوندهای عاطفی مهمی را با محیط یا افراد غیر از خانواده برقرار می‌کنند و نظام های ارزشی خاص خود را ایجاد می‌کنند ( پیلار۴ ، ۱۹۹۸ ).
سلامت جسمانی و روانی فرد در دوران زندگی دانشجویی مقدم بر ایفای نقش آتی آنان است. بدیهی است هر گونه ضایعه و نارسایی جسمانی و روانشناختی و در نتیجه کاهش توانایی این قشر حرکت ساز، به گونهای غیر قابل اجتناب به کندی پیشرفت جامعه می‌انجامد. اصولاً چرخش آسیاب رشد و توسعه هر کشوری در پرتو تنویر فکری، آزاد اندیشی و سلامت روانی ـ اجتماعی افراد آن مرزو بوم است و در این میان دانشجویان و رهروان علم، دانش، هنر و معرفت نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. حال چنانچه علل و عوامل مخربی عملکرد و سلامت آنان را متأثر سازد، اثر و نفوذ چنین تخریبی را باید در پس‌ماندگی و درخود‌‌ماندگی کل جامعه جستجو کرد. عوامل بسیاری در فضای زندگی دانشجویان می‌تواند موجب ایجاد استرس گردد و استرس در کنار سایر مسائل فردی، اجتماعی وآموزشی مانع تحقق اهداف بهداشت روانی دانشجویان می‌گردد. به نظر می‌رسد نتایج این پژوهش بتواند تصویر روشنی از شرایط زیست روانی اجتماعی دانشجویان مقیم خوابگا‌هها ارائه دهد و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را در اولویت بخشیدن به نیازهای بهداشتی و حمایتی قشر دانشجو، یاری رساند.
اهداف پژوهش
هدف کلی :
هدف تحقیق حاضر، شناخت رابطه عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی ۱۳۸۷ـ۱۳۸۶ می‌باشد.
اهداف فرعی :
۱. تعیین سطح سلامت عمومی دانشجویان به تفکیک جنسیت
۲. تعیین سطح سلامت عمومی دانشجویان به تفکیک وضعیت تاهل
۳. تعیین سطح سلامت عمومی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی
۴. تعیین سطح سلامت عمومی دانشجویان به تفکیک مدت زمان اقامت درخوابگاه
۵. تعیین شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی در دانشجویان به تفکیک جنسیت
۶. تعیین شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی در دانشجویان به تفکیک وضعیت تاهل
۷. تعیین شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی در دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی
۸. تعیین شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی در دانشجویان به تفکیک مدت زمان اقامت درخوابگاه
۹. رتبه بندی عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی در دانشجویان
هدف کاربردی :
تسهیل در برنامه ریزی مربوط به بهداشت روانی ـ اجتماعی دانشجویان و تدوین راهکارهایی جهت کاهش میزان عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و افزایش سلامت عمومی در دانشجویان از اهداف کاربردی این پژوهش می‌باشند. تاکید ویژه بر نقش مددکاران اجتماعی در ارتقای سطح بهزیستی افراد به خصوص آن دسته از مددکاران اجتماعی که در حوزه امور دانشجویی ( دفاتر مشاوره و راهنمایی دانشجویان ، اداره امور خوابگاهها) فعالیت می‌نمایند، از دیگر اهداف این تحقیق است.
سؤالات پژوهش
۱. آیا بین عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
۲. سطح سلامت عمومی به تفکیک جنسیت چگونه می‌باشد؟
۳. سطح سلامت عمومی به تفکیک وضعیت تاهل چگونه می‌باشد؟
۴. سطح سلامت عمومی به تفکیک مقطع تحصیلی چگونه می‌باشد؟
۵. سطح سلامت عمومی به تفکیک مدت زمان اقامت درخوابگاه چگونه می‌باشد؟
۶. شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی به تفکیک جنسیت چگونه می‌باشد ؟
۷. شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی به تفکیک وضعیت تاهل چگونه می‌باشد ؟
۸. شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی به تفکیک مقطع تحصیلی چگونه می‌باشد ؟
۹. شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی به تفکیک مدت زمان اقامت درخوابگاه چگونه می‌باشد؟
۱۰. رتبه بندی عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی در دانشجویان چگونه می باشد؟
تعریف واژه‌ها و مفاهیم
فشار :
در فرهنگ روانشناسی ربر۵ (۱۹۸۵) به معنای هر نیرویی است که بر یک سیستم یا نظام وارد می‌شود و باعث تغییر شدیدی در آن نظام می‌شود.
تعریف نظری فشار روانی۶ :
واژه استرس یک واژه انگلیسی می‌باشد و در زبانهای مختلف با همین لفظ به کار برده شده است . در زبان فارسی واژه فشار روانی را به جای استرس به کار برده‌اند که مفهوم دقیقی از استرس نیست (قریب ، ۱۳۷۱). هانس سلیه۷ ، فشار روانی را درجه سوخت و ساز بدن بر اثر فشارهای زندگی تعریف می‌کند( شاملو، ۱۳۷۸). از نظر لازاروس۸ استرس، رابطه بین شخص و محیط است که بوسیله وی، عنوان عامل فشار برای سلامتی او برآورد می‌شود.
تعریف عملیاتی عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی :
در این پژوهش عوامل فشارزا به عواملی اشاره دارند که به طور کلی در محیطهای دانشگاهی سرچشمه می‌گیرند و بر ویژگیهای اختصاصی دانشجویان متمرکز می‌باشند. در این زمینه می‌توان به فشارزاهای مربوط به شرایط تحصیلی، محیط آموزشی، فارغ التحصیلی، خوابگاهی، فردی و اجتماعی که دانشجویان آن را تجربه می‌کنند، اشاره کرد.
سلامت :
سلامت دارای تعاریف گوناگونی می‌باشد. اما جامع‌ترین و پذیرفته‌ترین آن تعریف سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۴۸ است که عبارت است از ” تندرستی و رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه فقدان بیماری یا ناتوانی ” . در سالهای اخیر با گنجاندن ” توانایی داشتن یک زندگی از نظر اقتصادی و اجتماعی مستمر” این تعریف تقویت شده است.
تعریف نظری سلامت عمومی :
سازمان بهداشت جهانی (WHO) سلامت عمومی را به معنای توانایی دسترسی به اهداف، ارضاء نیازهای شخصی، مقابله بهینه با مسائل و مشکلات زندگی شخصی (که فقط جنبه بیماری ندارند ) و تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی به شیوه منطقی تعریف کرده است ( رافائل و استفان ۹، ۲۰۰۲ ).
تعریف عملیاتی سلامت عمومی :
در این تحقیق سطح سلامت عمومی دانشجو از نمره‌ای که دانشجو در آزمون GHQ28 بدست می‌آورد، سنجیده می‌شود.
فصـل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مفهوم سلامت عمومی
ارائه آمار و تشخیص تعداد تقریبی افراد دارای سلامت عمومی و مشخص کردن معیارهایی برای سنجش سلامت عمومی به صورت تجربی کار بسیار پیچیده‌ای است . اصولاً کشیدن مرزی بین سلامتی و بیماری کار ساده‌ای نیست. با این وجود تعاریف و دیدگاههای متفاوتی در مورد سلامت ‏عمومی وجود دارد که به آنها می‌پردازیم.
منظور از سلامت عمومی ، سلامت ابعاد خاصی از انسان مثل هوش ، ذهن، حالت و فکر می‌باشد. ازطرف دیگر سلامت عمومی بر روی سلامت فیزیکی هم تأثیر می‌گذارد. بسیاری از پژوهشهای اخیر مشخص کرده‌اند که یک سری اختلالهای فیزیکی و جسمی به شرایط روانی مرتبط هستند (نجات، ۱۳۷۹).
سلامت عمومی دارای چهار خرده مقیاس است که عبارتند از : سلامت جسمانی، اضطراب، عملکرد اجتماعی و افسردگی .
سلامت جسمانی به معنای نداشتن بیماری است . به عبارت دیگر افرادی که برای مدت طولانی دچار علائم بیماری مانند؛ تب، صرع و دردهای مختلف جسمانی مانند سردرد ، دل درد،کمردرد نشود و در صورت ابتلا در مدت زمان کوتاهی بهبود یابد. چنین افرادی دارای سلامت جسمانی مناسبی می‌باشند( رافائل ،۲۰۰۲‏).
یکی از خرده مقیاسهای دیگر سلامت عمومی، اضطراب است. فروید اضطراب را ” درد روانی” می‌داند (آزاد،۱۳۷۵). یعنی همانطور که اگر بدن دچار بیماری گردد، اولین نشانه آن به صورت تب ظاهر می‌گردد؛ زمانی که فرد دچار مشکل می‌شود، اولین نشانه آن به شکل اضطراب پدیدار می‌گردد(لازاروس ،۱۹۷۲).
عملکرد اجتماعی یکی دیگر از خرده مقیاسهای سلامت عمومی است که به موفقیت فرد در برقراری روابط بین فردی، انجام مسئولیتهای اجتماعی در قبال خودش و دیگران، احساس مفید بودن ، فعال و بارور بودن فرد می‌پردازد( منشی، ۱۳۷۸).
یکی از خرده مقیاسهای دیگر سلامت عمومی، افسردگی است. از واژه افسردگی بسته به کاربردهای مختلف آن در جایگاه یک “نشانه”، “نشانگان” و یا یک “اختلال” تعاریف گوناگونی به عمل آمده است. تعریف افسردگی به عنوان یک “نشانه” عبارت است از ظاهر شدن خلق غمگین در تجربه معمولی زندگی؛ مثلاً واکنش شخصی در برابر از دست دادن فرد مورد علاقه می‌تواند با حالت غمگینی ظاهر شود. وقتی افسردگی در جایگاه نشانگان به کار می‌رود اشاره دارد به اینکه نشانه خلق غمگین با نشانه‌های دیگر همراه است؛ مانند تغییرات شناختی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *