پایان نامه ارشد درمورد مردم سالاری دینی و مطالعات فرهنگی

دانلود پایان نامه

1- دهخدا، علی اکبر(1373). لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص10697.
– Cite . 2
3- Civitas.
1- پللو، روبر(1370). شهروند و دولت. ترجمه ابوالفضل قاضی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص1.

2- محسنی، رضا علی(1389).” ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی“، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره 10. ص2.

3- قاضی، ابوالفضل(1375). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ ششم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص56.


1- خوئینی، غفور(1386). حقوق شهروندی و توسعه پایدار. چاپ اول. تهران: نشر فرهنگ صبا. ص38-40.

2- افروغ، عماد(1387). حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر. ص 18.
3- کوشا، محمد مهدی(1387). شهروندی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی. ص14-24.
1- صالحی،1384، به نقل از رضائی، اسماعیل(1390).”نقش شهروند مسئول در نظام مردم سالاری دینی”، در اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول.ص4.
2- جعفری لنگرودی،1370، به نقل از- سیف زاده، سید حسین، نوری اصل، احد(1390).” هویت ملی و حقوق شهروندی در ایران: گفتمان دو سویه و چند سویه ملت – دولت”، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره11. ص146.

3- برایان. اس. ترنر(1386). “مفهوم شهروندی”، ترجمه: کارگزاری، جواد، مجله حقوقی دادگستری، شماره58. ص154-156.
– بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبری، به نقل از سایت پرسمان دانشجویی- اندیشه سیاسی.
1- فلاح زاده، علی محمد(1386). “نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر”، مجله حقوقی دادگستری، شماره58. ص59.
1- عیوضی، محمد رحیم، باب گوره، سیدحسام الدین(1391).” تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروندی جهانی”، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره42، شماره3. ص203.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قانون تجارت الکترونیکی و قراردادهای الکترونیکی

1- کوشا، محمد مهدی(1387). شهروندی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی. ص19-22.
2- شریفی طرازکوهی، حسین(1392). زمینه ها، ابعاد وآثارحقوق شهروندی. چاپ اول. تهران: نشرمیزان. ص239.