پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی مشروطیت و انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه

– سوره نساء، آیه 29.
– نهج البلاغه، نامه47.
– سوره بقره، آیه،256.
– سوره اعراف، آیه 10.
– سوره ملک، آیه 15.
– سوره نور، آیه 27.
1- علیا، ساجده(1390). “جایگاه حقوق شهروندی در عصر هخامنشیان”، فصلنامه تعالی حقوق، سال چهارم، شماره های13-14. ص 181-188.
– رمضان پور، رحمان و دیگران، “منابع فراملی حقوق شهروندی” به نقل از سایت حق گستر. شماره ثبت:46226-9-5-1392.
2- هاشمی، سید محمد(1384). حقوق بشر و آزادیهای اساسی . چاپ اول. تهران: نشر میزان. صص7-215.
1- عصمتی، حمید، حسن زاده گرجی، فرشته(1389). حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول.تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. ص11.

1- شریعتی، سعید(1384). حقوق ملت و دولت در قانون اساسی. چاپ اول. تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان. ص24.

2- ساکت، محمدحسین(1387).”حقوق شناسی: دیباچه‌ای بر دانش حقوق”، تهران: نشر ثالث. ص49.

3- ورعی، جواد(1381). حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان. چاپ اول. قم: دبیرخانه مجلس خبرگان. ص42.
4- کاتوزیان، ناصر(1377). فلسفه حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار. ص249.
1- کاتوزیان، ناصر(1377). فلسفه حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار. ص58.
2- محسنی، رضا علی(1389).” ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی”، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره 10. ص5.

1- شریفی طراز کوهی، حسین(1380). “حقوق بشر، نظریه ها و رویه ها”، تهران: دفتر مطالعات عالی بین المللی. ص47.
2- محمودی کردی، زهرا(1389).”بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر”، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره28. ص265-266.