پایان نامه ارشد درمورد شوراهای حل اختلاف و مردم سالاری دینی

دانلود پایان نامه

47- نوین، پرویز(1386). انعقاد و انحلال قرار داد. تهران: انتشارات تدریس.
48- نیکفر، محمد رضا(1378). خشونت، حقوق بشر، جامعه مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ و نشر طرح نو.
49- هاشمی، سید محمد(1384). حقوق بشر و آزادیهای اساسی . چاپ اول. تهران: نشر میزان.
50- ورعی، جواد(1381). حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان. چاپ اول. قم: دبیرخانه مجلس خبرگان.
مقالات:
1- ابن تراب، مریم(1385). “حقوق شهروندی از دیدگاه امام علی(ع)”، فصلنامه ندای صادق، سال یازدهم، شماره 41-42.
2- احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا(1388). “حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره8.
3- اردبیلی، محمدعلی(1386). “اقتراح: چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون”، مجله حقوقی دادگستری، شماره58.
4- ارسطا، جواد(1384). “مردم و تشکیل حکومت اسلامی”، فصلنامه تخصصی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره2.
5- اسماعیلی، محسن(1391). “مردم سالاری دینی و امنیت پایدار؛ مبانی و راهبردهای حقوقی”، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره چهاردهم.
6- امیرارجمند، اردشیر(1385). “مبانی حقوق شهروندی و حقوق بشر”، اعتماد ملی، شماره188.
7- بابایی فرد، اسدالله(1389). “توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران”، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره37.
8- براتعلی پور، مهدی(1391).”نهاد گرایی سیاسی و ساختار شهروندی در آرمان خواهی دینی”، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج.
9- برایان. اس. ترنر(1386). “مفهوم شهروندی”، ترجمه: کارگزاری، جواد، مجله حقوقی دادگستری، شماره58.
10- پورطهماسبی، سیاوش، تاجور، آذر(1390).”حقوق و تربیت شهروندی در نهج البلاغه”، پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم، شماره دوم.
11- پور عزت، علی اصغر، قلی پور، آرین، باغستانی برزکی، حوریه(1388).”رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفایت سازمان ها”، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره38.
12- پورهاشمی، عباس(1390). “مرز شناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی”، مجله پگاه حوزه، شماره308.
13- جاوید، محمد جواد، صادقی، محمد، شفیع زاده خولنجانی، مصطفی(1391).” نسبت تکالیف طبیعی و تکالیف شهروندی”، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره59.
14- جاوید، محمد جواد، ابراهیمی، محمود(1392). “تکالیف شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی”، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی، سال دوم، شماره دوم.
15- جاوید، محمد جواد، شفیع زاده خولنجانی، مصطفی(1393). “حق برمصلحت؛ چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی”، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و یک، شماره 77.
16- حافظ نیا، محمد رضا، پارسائی، اسماعیل، حسین پور پویان، رضا(1390).”بررسی تطبیقی تاثیر نهادهای محلی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی(مطالعه موردی: خانه انصاف و شوراهای حل اختلاف)”، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره77.
17- حبیب زاده، محمد جعفر(1391). “اصول پایه گذارحقوق بشر در اندیشه های امام خمینی(ره)”، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج.