پایان نامه ارشد درمورد شوراهای حل اختلاف و توسعه علوم انسانی

دانلود پایان نامه

1- Westheimer and Kahne.
3- فتحی واجارگاه، کوروش و واحد چوکده، سکینه(1388). آموزش شهروندی در مدارس. چاپ اول. تهران: نشرآیین. ص24.

3- قاسمی،1386: 187، به نقل از- پور عزت، علی اصغر، قلی پور، آرین، باغستانی برزکی، حوریه(1388).”رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفایت سازمان ها”، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره38. ص16.
4- غفاری نسب، اسفندیار(1387). مجموعه مقالات،. مرکزنظارت همگانی شهرداری تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی.
1- فالکس، کیث(1381). شهروندی. ترجمه محمد تقی دلفروز. تهران: انتشارات کویر. ص29.
2- محسنی، رضا علی(1389).” ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی“، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره 10. ص123.

1 -Faulks.
2 -Tomas Dee.
– Minkler. 3
4- مهر محمدی، محمود(1377). “آموزش و پرورش و جامعه مدنی”، مجله پژوهش های تربیتی، ج6 ، شماره3-4.ص21-32.
5- کانت، 1380. به نقل از عیوضی، محمد رحیم، باب گوره، سیدحسام الدین(1391).” تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروندی جهانی”، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره42، شماره3. ص192.

1- محسنی، رضا علی(1389).” ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی”، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره 10. ص9.
2- صحیفه امام ، ج14، ص414.

1- خوئینی، غفور(1386). حقوق شهروندی و توسعه پایدار. چاپ اول. تهران: نشر فرهنگ صبا. ص38-40.
2- حافظ نیا، محمد رضا، پارسائی، اسماعیل، حسین پور پویان، رضا(1390).”بررسی تطبیقی تاثیر نهادهای محلی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی(مطالعه موردی: خانه انصاف و شوراهای حل اختلاف)”، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره77. ص148-149.
3- کوشا، محمد مهدی(1387). مشارکت اجتماعی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی. ص16.
4- Active.