پایان نامه ارشد درمورد دیوان اروپایی حقوق بشر و اصل سوم قانون اساسی

دانلود پایان نامه

1- هاشمی، سید محمد(1384). حقوق بشر و آزادیهای اساسی . چاپ اول. تهران: نشر میزان. ص12-15.

– به موجب این نظریه، دولتها در قبال تحقق حقوق بشر بی تفاوت و منفعل نبوده، بلکه متعهدند فعالانه برای تحقق این حقوق مداخله کنند.
3- ویژه، محمد رضا(1383). “مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر”، مجله الهیات وحقوق، شماره13. ص129.
1- برای مطالعه بیشتر ر.ک: نیکفر، محمدرضا(1378). خشونت، حقوق بشر، جامعه مدنی. چاپ اول. انتشارات طرح نو.
1- هاشمی، سید محمد(1384). حقوق بشر و آزادیهای اساسی . چاپ اول. تهران: نشر میزان. ص203.
2 –Human dignity.
3- Dignity.
1- حبیب زاده، محمد جعفر(1391). “اصول پایه گذارحقوق بشر در اندیشه های امام خمینی(ره)”، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. ص182-224.

2- داستانی بیرکی، علی(1391). مروری بر اندیشه های سیاسی – اجتماعی امام خمینی (ره). چاپ اول. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). چاپ و نشر عروج. ص187.

– صحیفه امام ، ج8 ، ص282.
– همان، ج 12، ص403.
3- همان ، ج5، ص70.
– صحیفه امام ، ج3، ص332.
– همان، صص406-407.
3- بند دوم اصل سوم قانون اساسی.
4- هاشمی، سید محمد(1384). حقوق بشر و آزادیهای اساسی . چاپ اول. تهران: نشر میزان. ص215.
1- صانعی دره بیدی، منوچهر(1382).” برابری(تساوی) در حقوق بشر و پیشینه تاریخی آن”، پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی شماره 39 و 40. ص94-95.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره بهبود عملکرد و رسوب گذاری

2- نوروزی، محمدجواد(1385). فلسفه سیاست. چاپ دهم. تهران: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). ص138.