پایان نامه ارشد درمورد دیوان اروپایی حقوق بشر و توسعه علوم انسانی

دانلود پایان نامه

41- فاطمی نیا، سیاوش، حیدری، سیامک(1387). “عوامل مرتبط با تعهدات شهروندی”، فصلنامه علمی، پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 38.
40- فدوی بنده قرائی، احمد، تقی زاده، ابراهیم(1390). “آزادی و جایگاه آن در اندیشه حقوق بشری امام خمینی(ره)” ، فصلنامه مطالعات حقوق بشراسلامی، سال اول، شماره 1.
42- فلاح زاده، علی محمد(1386). “نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر”، مجله حقوقی دادگستری، شماره58.
43- قاسمی، وحید، ژیانپور، مهدی(1386). “مشارکت در امور شهری به مثابه حق و وظیفه شهروندی”، در کتاب مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
44- قراچورلو، رزا(1385).”حقوق شهروندی با تاکید بر نقد و بررسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” ، ماهنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وکالت، شماره29-30.
45-کاووسی، محمدرضا(1377). “حقوق بشر و آزادی‌های عمومی از دیدگاه امام خمینی(ره)” ، مجله مجلس و پژوهش، سال ششم ، شماره 26.
46- متانی، مهرداد، فلاح، علی، باقری، سمیه(1390). “تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)”، در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران.
47- محمودی کردی، زهرا(1389).”بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر”، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره28.
48- مداحی، ابراهیم(1389). “نظارت همگانی و حقوق شهروندی”، در همایش نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی.
49- محسنی، رضا علی(1389).” ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی”، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره 10.
50- مهر محمدی، محمود(1377). “آموزش و پرورش و جامعه مدنی”، مجله پژوهش های تربیتی، ج6 ، شماره3-4.
51- موسوی بجنوردی، محمد، سلیمانیان، مهسا(1385). “بررسی فقهی – حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، پژوهش نامه متین، شماره 30 .
52- موسوی بجنوردی، محمد، مهریزی ثانی، محمد(1392).” حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (ره)”، پژوهش نامه متین، سال پانزدهم، شماره61 .
53- موسی زاده، ابراهیم، مصطفی زاده، فهیم(1389). “بررسی مبانی حقوق اجتماعی”، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دهم، شماره 2.
54- میرفردی، (1387). مجموعه مقالات،. مرکزنظارت همگانی شهرداری تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی.
55- هاشمی، محمد و دیگران(1388). “حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی”، مجله تحقیقات حقوقی، شماره50.
56- واعظی، مجتبی، علی پور، علی(1389). “بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران” ، مجله حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره هفدهم.
57- ویژه، محمد رضا(1383). “مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر”، مجله الهیات وحقوق، شماره13.
58- ویژه، محمد رضا(1383). “مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین”، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم.
قوانین:
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی.