پایان نامه ارشد درمورد دانشگاه شهید بهشتی و جهانی شدن حقوق بشر

دانلود پایان نامه

18- حبیبی، نجف قلی(1391).”حقوق شهروندی و مبانی آن از دیدگاه امام خمینی(ره)”، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج.


19- خاک، روناک(1380)،”حقوق شهروندی“، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
20- رجایی، غلامعلی(1390). “حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی (ره)”، پژوهشنامه متین، شماره52.
21- رزاق پور، یوسف(1390).” نگاهی به حقوق شهروندی”، ماهنامه کانون، شماره 123.
22- رشیدی، بهروز(1391). “امنیت ملی از منظر امام خمینی(ره)”، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج.
23- رضائی، اسماعیل(1390).”نقش شهروند مسئول در نظام مردم سالاری دینی”، در اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول.
24- رهبر، محمدتقی(1393). “سبک زندگی اسلامی: حریم خصوصی وعمومی”، ماهنامه پاسدار اسلام، سال33، شماره293-294.
25- سمیعی، مهدی(1393).”حقوق شهروندی”، نشریه حمل ونقل و توسعه، شماره83.
26- سلطانی، سید ناصر( 13). “حقوق اجتماعی یا حقوق شهروندی؟نمونه ای از آشفتگی مفاهیم در نظام حقوقی ایران”، مجلس و پژوهش، شماره51.
27- سنچولی، زینب(1390). “حقوق و مسئولیت های حقوق شهروندی و تکالیف آن”، در همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران.
28- سیف زاده، سید حسین، نوری اصل، احد(1390).” هویت ملی و حقوق شهروندی در ایران: گفتمان دو سویه و چند سویه ملت – دولت”، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره11.
30- شریفی طراز کوهی، حسین(1388). “روندهای سیاسی و فرهنگی در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر”، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره39، شماره4.
31- شریفی طراز کوهی، حسین(1380). “حقوق بشر، نظریه ها و رویه ها”، تهران: دفتر مطالعات عالی بین المللی.
32- شهبازی گهروبی، اسکندر(1390).”تحلیل جامعه شناختی: تاثیر میزان آگاهی از حقوق شهروندی بر سطح مشارکت معلمان(مورد مطالعه شهرستان کیار)”، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی.
33- صالحی، حامد(1384).” مبانی حقوق شهروندی”، روزنامه همشهری 22/5/84 .
34- صانعی دره بیدی، منوچهر(1382).” برابری(تساوی) در حقوق بشر و پیشینه تاریخی آن”، پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی شماره 39 و 40.
35- ضائی، وحیده، زرافشان، نسرین( 13).”حقوق و رفتار شهروندی”، معاونت اجتماعی، فرهنگی، و هنری شهرداری کلانشهر تبریز، بی تا.
36- عبادی، صادق(1391).”عوامل محرک جامعه و تاریخ درنگرش امام خمینی(ره)”، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج.
37- علیا، ساجده(1390). “جایگاه حقوق شهروندی در عصر هخامنشیان”، فصلنامه تعالی حقوق، سال چهارم، شماره های13-14.
38- عیوضی، محمد رحیم، باب گوره، سیدحسام الدین(1391).” تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروندی جهانی”، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره42، شماره3.
39- غفاری نسب، اسفندیار(1387). مجموعه مقالات،. مرکزنظارت همگانی شهرداری تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی.
40- قاری سید فاطمی، سید محمد(1386).” اقتراح: چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون”، مجله حقوقی دادگستری، شماره58.