پایان نامه ارشد درمورد ترمینولوژی حقوق و انصاف و عدالت

دانلود پایان نامه

2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). ترمینولوژی حقوق. چاپ سیزدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش. ص239.
3- ساکت، محمدحسین(1376). شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی. چاپ دوم. مشهد: گوتنبرگ. ص49.
1- آشوری، محمد و همکاران(1383). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت. چاپ اول. تهران: موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی. ص109.

2- محسنی، رضا علی(1389).” ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی“، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره 10. ص128.


1- آشوری، محمد و همکاران(1383). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت. چاپ اول. تهران: موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی. صص99-100.
2- ورعی، جواد(1381). حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان. چاپ اول. قم: دبیرخانه مجلس خبرگان. ص113.
3- موسوی بجنوردی، محمد، مهریزی ثانی، محمد(1392).” حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (ره)”، پژوهش نامه متین، سال پانزدهم، شماره61 . ص9.

4- فدوی بنده قرائی، احمد، تقی زاده، ابراهیم(1390).”آزادی و جایگاه آن در اندیشه حقوق بشری امام خمینی(ره)” ، فصلنامه مطالعات حقوق بشراسلامی، سال اول، شماره 1. صص41-42.
– صحیفه امام، ج4، ص242 و ج 7، ص367 -368.
– همان، ج 3، ص406.
-همان، ج3، ص 510.
– همان، ج 5، ص 387.
– همان، ج‏ 6، ص‏58.
– همان، ج‏7، ص 92.‏
– همان، ج‏6، ص42.
– همان، ج‏5، ص 238.‏
9- فوزی، یحیی(1386). اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). چاپ چهارم. قم: دفتر نشر معارف. ص186.

-صحیفه امام، ج14،ص93.
– همان، ج3، ص371.