پایان نامه ارشد درمورد تحلیل جامعه شناختی و رشته جامعه شناسی

دانلود پایان نامه

-Passive.
3- سیف زاده، سید حسین، نوری اصل، احد(1390).” هویت ملی و حقوق شهروندی در ایران: گفتمان دو سویه و چند سویه ملت – دولت”، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره11. ص152.

1- ضائی، وحیده، زرافشان، نسرین( 13).”حقوق و رفتار شهروندی”، معاونت اجتماعی، فرهنگی، و هنری شهرداری کلانشهر تبریز، بی تا. ص6-7.

2- شعاع حسینی، فرامرز(1385). نیم نگاهی به آینده. چاپ سوم. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). چاپ و نشر عروج. ص5-7.

1- احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا(1388). “حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره8. ص4.

1- عیوضی، محمد رحیم، باب گوره، سیدحسام الدین(1391).” تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروندی جهانی”، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره42، شماره3. ص191-192.

1- هاشمیان فر و گنجی، 1388 : 28، به نقل از شهبازی گهروبی، اسکندر(1390).”تحلیل جامعه شناختی: تاثیر میزان آگاهی از حقوق شهروندی بر سطح مشارکت معلمان(مورد مطالعه شهرستان کیار)”، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی.

1- کوشا، محمد مهدی(1387). شهروندی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی. ص16.
1- احمد زاده، 1384 : 104، به نقل از موسوی بجنوردی، مهریزی ثانی(1392).” حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (ره)”، پژوهش نامه متین، سال پانزدهم، شماره61. ص6 .

1- کوشا، محمد مهدی(1387). مشارکت اجتماعی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی. ص17.
2- سوره بقره، آیه 34.
3- سوره یونس، آیه 14.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درمورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت حقوق دیگران

– سوره اسراء، آیه 70.
– سوره حجرات، آیه 13.