پایان نامه ارشد درمورد اندیشه اسلامی و حقوق شهروندی

دانلود پایان نامه

3- ویژه، محمد رضا(1383). “مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین”، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم. ص228.
1- مرکز مالمیری، احمد(1385). حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و بر داشت ها. چاپ دوم. تهران: دفتر مطالعات حقوقی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. ص105.

2- سبحانی، جعفر، رضایی، محمد(1388). اندیشه اسلامی2. چاپ چهاردهم. قم: دفتر نشر معارف. ص43.
1- صحیفه امام، ج9، ص317.
2- همان، ص359.
1- هاشمی، سید محمد(1384). حقوق بشر و آزادیهای اساسی . چاپ اول. تهران: نشر میزان. ص227.
2- صحیفه امام، ج 11، ص352.
1- سمیعی،مهدی(1393).”حقوق شهروندی” نشریه حمل ونقل و توسعه، شماره83. ص73.
2- امیرارجمند، 1385 :10، به نقل از جاوید، محمد جواد، شفیع زاده خولنجانی، مصطفی(1393). “حق برمصلحت؛ چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی“، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و یک، شماره 77. ص123.

1- جاوید، محمد جواد، ابراهیمی، محمود(1392). “تکالیف شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی”، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی، سال دوم، شماره دوم. ص126-128.
2- اردبیلی، محمدعلی(1386). “اقتراح: چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون”، مجله حقوقی دادگستری، شماره58. ص30.

1- رزاق پور، یوسف(1390).” نگاهی به حقوق شهروندی”، ماهنامه کانون، شماره 123. ص91-92.
2- شریفی طرازکوهی، حسین(1392). زمینه ها، ابعاد وآثارحقوق شهروندی. چاپ اول. تهران: نشرمیزان. ص9.

1- عبادی، صادق(1391).”عوامل محرک جامعه و تاریخ درنگرش امام خمینی(ره)”، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. ص295-296.
1- متانی، مهرداد، فلاح، علی، باقری، سمیه(1390). “تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)”، در نخستین همایش همایش ملی آرمان شهر ایران. ص7-8.
1- صحیفه امام ، ج2، ص289.
1- متن این فرمان به قرار ذیل است: