پایان نامه ارشد : بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی )M.A)

عنوان:

بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

استاد راهنما :

دکتر قاسمعلی طالبی

بهار 95

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                            شماره صفحه

فصل اول 🙂 کلیات تحقیق (

 

 

-1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2

 

-2-1 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………….. 4

 

-3-1 اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………… 6

 

-4-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… 7

 

-1-4-1 هدف اصلی………………………………………………………………………………………. 7

 

-5-1 سئوال و فرضیه های پژوهش………………………………………………………………….. 7

 

-1-5-1 سوال اصلی پژوهش…………………………………………………………………………… 7

 

-2-5-1 فرضیات فرعی………………………………………………………………………………….. 7

 

-6-1 مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………. 8

 

-7-1 تعاریف نظری و عملیاتی………………………………………………………………………… 8

 

-1-7-1 تعریف نظری……………………………………………………………………………………. 8

 

-2-7-1 تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………….. 9

 

 

 

 

فصل دوم 🙂 مبانی نظری و پیشینه تحقیق (

 

 

-1-2 مبانی نظری…………………………………………………………………………………………. 11

 

-1 -1-2 مبانی نظری رفتار شهروندی………………………………………………………………. 11

 

-2-1-2 مبانی نظری تعهدسازمانی……………………………………………………………………. 29

 

-2-2 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… 44

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

-1 -2-2 پیشینه خارج از کشور……………………………………………………………………….. 44

 

-2-2-2 پیشینه داخل کشور……………………………………………………………………………… 46

 

فصل سوم : ) روش تحقیق (

 

 

-1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 58

 

-2-3 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 58

 

-3-3 جامعه آماری و روش نمونه گیری :………………………………………………………….. . 59

 

-4-3 روش گردآوری اطالعات )میدانی، کتابخانهای و غیره(:…………………………………. 59

 

-5-3 ابزار اندازه گیری:……………………………………………………………………………….. .. 59

 

-1 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………. 59

 

-2 پرسشنامه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………… 59

 

-6-3 شیوه اجرای پژوهش………………………………………………………………………………. 60

 

-7-3 روش تجزیه وتحلیل اطالعات:………………………………………………………………….. 60

 

فصل چهارم : ) تجزیه و تحلیل داده ها (  
1 – 4 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
) 2- 4 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………… 63
)3-4 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………… 66

 

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

فصل پنجم 🙂 نتیجهگیری و پیشنهادها (

 

 

-1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 69

 

-2-5 نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………….. 69

 

-3-5 محدودیتها…………………………………………………………………………………………….. 73

 

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………. 74

 

الف – فارسی……………………………………………………………………………………………….. 75

 

ب- التین………………………………………………………………………………………………………. 81

 

 

چکیده

 

هدف از این پژوهش ، بررسی سنجش رابطه بین رفتار شههروندی سهازمانی و ابعهاد مختلهف تعههد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز است . جامعه مورد مطالعهه کلیهه کارکنهان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1389-90 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه ، 80 نفر بوده که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از جمعیت یاد شده انتخاب شده اند . برای بررسی پرسش های پژوهش از دو ابزار زیر استفاده شده است :

 

الف : به منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی ب : به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی

 

و برای تحلیل نتایج آماری توصیفی و آمار استنباطی )روش آماری تحلیل رگرسیون ( به کار بسهته شده است . نتایج پژوهش نشان داده است :

 

بین تعهد سازمانی کارکنان ورفتار شهروندی آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعههد

 

سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتری بهر رفتهار شههروندی داشهته و باعه ارتقها رفتهار شهروندی می شود کهه در مجمهوع باعه افهزایش اثربخشهی وکهارایی فعالیتههای سهازمان مهی

 

شود.نیروی انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشههای سهازمانی و متمایهل بهه حفه  عضهویت

 

سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر ، فعالیت کند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشهی سازمان باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با باالرفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترک خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتمهاع ، مناسه جلهوه داده زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می کند.

 

کلید واژه ها : تعهد سازمانی ،ابعاد تعهدسازمانی ، رفتار شهروندی ، رفتار شهروند سازمانی.

 

فصل اول :

 

کلیات تحقیق

 

-1-1 مقدمه

 

 

همواره آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیهات سهازمان دارنهد، مورد توجه محققان و مدیران زیادی بوده است .در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتار های شغلی واثر بخشی سازمانی، اکثرا به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه مهی کردند. عملکرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی کارکنان اطالق می شود که در شهرح وظهایف و نقش های رسمی سازمان بیان شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسهایی و پهاداش داده مهی شوند. تقریبا از یک دهه و نیم قبل، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکهرد فرانقشهی تفهاوت قائل شده اند. ) هوی ایت آل 1 ) 1999منظور از عملکرد فرانقشی رفتار های شهغلی فراتهر از نقهش های رسمی کارکنان استکه بطور اختیاری انجام می شوند و به سازمان در کس اهدافش کمک می کنند.) اورنگ2 ، . ) 1988

 

محققان اهمیت زیادی برای تاثیر عملکرد فرانقشی بر اثر بخشی سازمانی قائل مهی باشهند و بنهابراین سعی کرده اند تا این رفتارها را مفهوم سازی کنند .یکی از متداول ترین مفهوم سهازی ههای صهورت گرفته درباره رفتار های فرانقشی، رفتارهای شهروندی سازمانی می باشد ) بیهتمن و اورنهگ1993 3 ، اورنگ . ) 1988 4 به دلیل توان زیاد این متغیر برای تأثیرگذاری بر اثربخشهی سهازمان، در 15 سهال اخیر این متغیر بسیار مورد تحقیق و توجه قرار گرفته شده است.

 

مباحثی نظیر : ادراک ، انگیزش ، نگرش های شغلی ، تعهد سازمانی و غیره از جمله مواردی هستند که به بررسی ریشه بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازد . اما بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده است و عالوه بر رفتار شناسان ، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نیز به خود جل نموده است رفتار شهروندی سازمانی نام دارد .

تعهد سازمانی منعکس کننده نگرشه ای افراد نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی است و بیانگر

 

 

1 – Hui et al 2 – Organ 3 – Bateman and Organ 4 – Organ

 

 

نیرویی است که فرد را ملزم می کند تا در سازمان بماند و بها تعلهق خهاطر ، جههت تحقهق اههداف سازمانی کارهایی را انجام دهد . افزایش تعهد سازمانی موجه افهزایش بهروز رفتارههای شههروندی سازمانی می گردد . تعهد سازمانی به شکل معنا داری با برخی از ابعهاد رفتهار شههروندی سهازمانی ارتباط دارد . افراد متعهد به سازمان فداکاری ، مالحظه و وظیفه شناسی بیشتری نشان می دهند . و در مورد اینکه تعهد سازمانی یک نگرش است یا یک رفتار و هریا دو ، باید گفهت کهه در گذشهته تعهد سازمانی به وظیفه شناسی و صداقت در سهازمان اطهالق مهی شهد کهه بها پهذیرش اههداف و ارزشهای سازمان ، خشنودی شغلی کارکنان از سازمان یا تمایل برای همکهاری بها سهازمان ارتبهاط داشت )دولتخواهان ، . ) 1380

 

تعهد سازمانی همانند خشنودی شغلی مستلزم بروز احساسات در موفقیت شغلی است . با وجود این از آن جا که تعهد سازمانیاساساً به نگرش کارکنان در خصوص سازمان می پردازد : ممکن است بها متغیر هایی توجه به کارکنان مانند غیبت ، ترک کار و همچنین خشنودی شغلی مربوط گردد. تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود که بر اساس آن فردی که شداَی متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می کند ، در سازمان مشارکت مهی کنهد ودر آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد .تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعص آمیز به ارزشها و :» بوکانان ، تعهد را چنین تعریف می کند اهداف یک سازمان است. وابستگی نسبت بهه نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف سازمان ، به خاطر خهود سهازمان جهدای از ارزشههای ابهزاری آن.تعهد سازمانی منعکس کننده نگرشهای افراد نسبت به ارزشها و اهداف سهارمانی اسهت و بیهانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کندتا در سازمان بماند وبا تعلق خاطر،جهت تحقق اهداف سارمانی ، کارهایی را انجام دهد. ) استرون، . ) 1377

 

 

-2-1 بیان مسأله

 

 

با پیچیده تر شدن روزافزون جوامع امروزی، رسالت سازمانها برای برآوردن انتظارات جوامع، حساس تر و مهمتر می شود، به طوری که می توان اذعان نمود که دنیای ما دنیای سازمانهاست و آنچه کهه امروز در بین اهل فن و به اتفاق نظر به یقین تبدیل شده، نقش اساسهی نیهروی انسهانی بهه عنهوان گرداننده اصلی سازمانهاست. به عبارتی انسانها به کالبد سازمان جان می دهند، البته نیروی انسهانی کارآمد و خودانگیخته می تواند برای رشد خود و توسعه و دستیابی بهه اههداف برنامهه ریهزی شهده سازمان بیشترین کارآیی را داشته باشد. )افشاری، .)1378

 

سازمانها ، بویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بایستی زمینهه را بهه گونهه ای فهراهم سازند که کارکنان و مدیرانشان با طی خاطر تمامی تجربیات ، توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتالی اهداف سازمانی به کار گیرند ، این امر میسر نخواهد شهد مگهر آنکهه اصهول و قواعهد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و بستر های الزم برای پیاده سازی اینگونه رفتار ها فراهم گردد سازمانهای امروزی شهروند مدار نبوده و رفتار شهروندی سازمانی به ندرت دیده می شود و کارکنان خواسته و یا ناخواسته از بروز چنین رفتارهایی اجتناب می ورزند . کارکنان همان چیزی که قوانین و مقررات و شرح شغلی مشخص کرده و همان چیزی که مدیران و رهبران سازمان گفته انهد انجهام می دهند و رفتارهایی فراتر از نقش مورد انتظار ارائه نمی دهند در نتیجه رفتار شهروندی سهازمانی محدود می شود. )تروکنبروت1، .)2000

 

بنابراین یکی از مشکالت اصلی سازمانها در دنیهای متحهول و بهه شهدت متغیهر امهروزی شناسهایی عواملی است که می تواند در بروز رفتار شهروندی سازمانی که یکی از پدیده های نو ظهور در زمنیه رفتار سازمانی است تأثیربگذارد. در مکاتبات اولیه مدیریت افراد با رفتارهایی ارزیابی می شهوند کهه در شرح شغل و شرایط احراز از شاغل انتظار می رفت ولی امروز رفتارهای فراتر از آنها مد نظر قهرار گرفته است. این رفتارها به مفاهیم رفتارهای پیش اجتماعی، رفتارهای فرانقشی،عملکرد زمینهه ای

1 – Truckenbroot

 

رفتار خود جوش و یا رفتار شهروندی سازمانی مهد نظهر قهرار گرفتهه انهد. بهرخالف گذشهته کهه از کارکنان انتظار می رفت تا در حد نقش های رسمی عمل کنند در قرارداد های روان شناختی جدید رفتار های فراتر ازنقش مورد انتظار است. سازمانهای امروزی نیاز به انعطاف پذیری برای موفقیهت و مواجهه با رقبا دارند . رفتار شهروندی سازمانی نوعی رفتار است که ضهمن ایجهاد منهافعی همچهون بهره وری بیشتر ، کیفیت جامعه و بهبود کیفیت زندگی کاری می تواند در جهت ایجاد ایهن مزیهت گامی مهم بر دارد . با توجه به مفاهیم ارائه شده از رفتار شهروندی سازمانی همواره این سوال مطرح بوده که آیا در سازمان اقتصادی مانند گمرک که یک سازمان دولتی بسیار مهم اقتصادی می باشهد که رفتارهای خاصی را می طلبد که در برخی موارد با رفتار های سازمان در بخش خصوصی متفاوت می باشد و می تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تسهیل تجارت داشهته ، ایهن نوع رفتار می تواند مورد توجه قرار گیهرد ؟و تحقیقهات اولیهه در ایهن حهوزه کهه توسهط اورگهان و همکارانش صورت گرفته، عمدتا بر نگرش های کارکنان، گرایشات و حمایت گری رهبر متمرکز بوده است. پژوهش های بعدی در حوزه رهبری که بوسیله پادساکوف و همکهارانش انجهام یافتهه، قلمهرو انواع رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تعاملی و تحول گرا بسط داده اند. اثهرات ویژگی های شغلی و سازمانی عمدتاً در تئوری های مربوط به جایگزین های رهبری مطرح شده که توسط صاحبنظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است )پادساکوف و همکاران1، .)2000

 

روابط بین ویژگی های سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی تا اندازه ای دارای بهه ههم ریختگهی است. به گونه ای که نه رسمیت سازمانی، انعطاف ناپذیری سازمانی، حمایهت سهتادی و نهه فاصهله فضایی، ارتباط مستمری با رفتارههای شههروندی سهازمانی نداشهته انهد. ولهی بهه ههر حهال مولفهه همبستگی گروهی با تمام مولفه های رفتار شهروندی سازمانی دارای ارتباط مثبت بهوده اسهت . در پژوهشی دیگر، ارتباط بین تئوری “مبادله رهبر- عضو” با رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته که نتایج این مطالعه نشان می دهد، بهبود کیفیت مبادله رهبر- عضو احساس تعهد و رفتار شههروندی

 

1 – Podsakoff & Mackenzie

 

 

را ارتقائ می بخشد )تروکنبروت1، .)2000 میزان تعهد کارکنان به سازمان می تواند در بهروز و یها

 

نوع رفتارهای شهروندی سازمانی موثر باشد. تعهد سازمانی نگرشی است که بیهانگر ایهن نکتهه مهی

 

باشد که اعضای سازمان، به چه میزان خودشان را با سازمانی که در آن کار می کنند، تعیین هویت

 

می نمایند و چقدر در آن درگیر هستند. فردی که تعهد سازمانی باالیی دارد، در سازمان باقی مهی

 

ماند، اهداف آن را می پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تالش بیش از حد و یا حتی ایثهار

 

نشان می دهد. محققان زیادی بیان می دارند که یک رابطه مستقیم و قوی بهین تعههد سهازمانی و
رضایت شغلی وجود دارد. به این ترتی  انتظار می رود که افزایش تعههد سهازمانی موجه افهزایش

 

بروز رفتارهای شهروندی سازمانی گردد. یافته های تجربی نیز این موضوع را تایید می کند.) همان ، ) 1974

 

لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا رابطه تعهد سازمانی با این نوع رفتار را بررسهی کنهیم . نهاتهاًی بها توجه به مباح مطرح شده و کنجکاوی های ذهنی سوال اصلی تحقیق به صورت زیر بیان می شود :آیا بین تعهد سازمانی کارکنان با رفتار شهروندی آنان رابطه وجود دارد ؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***