پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار (واحد قیامدشت)

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار (واحد قیامدشت)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه
فصل اول……………………………….. 1
مقدمه…………………………………. 2
بیان مساله ……………………………. 4
فرضیه‌های تحقیق…………………………. 5
اهداف کلی……………………………… 5
اهداف جزیی ……………………………. 5
اهمیت و فایده پژوهش…………………….. 6
تعریف اصلاحات ………………………….. 8
تعریف عملیاتی …………………………. 8

فصل دوم

تعاریف سلامت روان ………………………. 11

تاریخچه مختصری بر سلامت روان……………… 12
اصول بهداشت روان……………………….. 13
انجمن ملی بهداشت روانی (NIMH)……………… 15
رابطه ورزش با سلامت روان…………………. 15
زنان و فعالیت بدنی …………………….. 17
جمعیت مسن و فعالیت بدنی…………………. 18
تعاریف ورزش …………………………… 19
تاریخچه مختصری بر ورزش هندبال …………… 19
کاربرد ورزش هندبال در جامعه……………… 20
نظریه‌های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان .. 21
مکتب انسان گرایی……………………….. 23
مکتب رفتار گرایی……………………….. 23
مکتب شناخت گرایی ………………………. 24
ورزش از دیدگاه اسلام ……………………. 25
ورزش و درمان ………………………….. 25
پیشینه مطالعاتی در جهان…………………. 27
پیشینه مطالعاتی در ایران ……………….. 29

فصل سوم

روش تحقیق …………………………….. 32
جامعه تحقیق……………………………. 32
نمونه تحقیق……………………………. 33
چگونگی نمونه‌برداری……………………… 33
توضیح درباره نمونه‌ها……………………. 34
نحوه نمره گذاری ……………………….. 33
ابزار تحقیق……………………………. 34
– روایی پرسشنامه ………………………. 36
– اعتباری پرسشنامه……………………… 37
روش آماری……………………………… 40

فصل چهارم

محاسبات آماری علائم جسمانی……………….. 44

تفسیر و بیان نتیجه علائم جسمانی…………… 44
محاسبات آماری علائم اضطرابی و خواب………… 48
تفسیر و بیان نتیجه علائم ضطرابی و خواب…….. 48
محاسبات آماری کارکرد اجتماعی…………….. 51
تفسیر و بیان نتیجه کارکرد اجتماعی………… 51
محاسبات و بیان افسردگی………………….. 54
تفسیر و بیان نتیجه افسردگی………………. 54
محاسبات آماری سلامت عمومی………………… 56
تفسیر و بیان نتیجه سلامت عمومی……………. 56

فصل پنجم

خلاصه‌ای از فصول…………………………. 60
مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین………. 60
محدودیتهای پژوهش……………………….. 61
پیشنهادات …………………………….. 63
منابع و مآ‎خذ……………………………

فهرست جداول

جدول علائم جسمانی (1-4)………………….. 46
جدول علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)……… 49
جدول کارکرد اجتماعی (3-4)……………….. 53
جدول علائم افسردگی (4-4)…………………. 55
جدول سلامت عمومی (5-4)…………………… 57

                  فهرست نمودارها

نمودار علائم جسمانی (1-4)………………… 46
نمودار علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)……. 49
نمودار کارکرد اجتماعی (3-4)……………… 52
نمودار علائم افسردگی (4-4)……………….. 55
نمودار سلامت عمومی (5-4)…………………. 57


چکیده:
در این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشکار و غیرورزشکار پرداخته شده است فرضیه‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:
1- بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.
2- بین علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد.
3- بین کارکرد اجتماعی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.
4- بین افسردگی در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد.
گروه نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوی 42-20 ساله می‌باشد که 30 نفر از آنان دانشجویان ورزشکار حرفه‌ای مجموعه شهید شیرودی و 30 نفر دیگر از دانشجویان غیرورزشکار واحد قیامدشت در سال 1385 می‌باشند ابزار مورد استفاده در این آزمون پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و روش آماری در این پژوهش t استیودنت می‌باشد بر اساس نتایج حاصله از این آزمون بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار با 03/3 t= و با اطمینان 99% و بین علائم اضطرابی و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمینان 99% و بین کارکرد اجتماعی با 53/3 t =  و با اطمینان 99% و 999% و بین افسردگی با 59/2 t = و با اطمینان 95/%  و در نهایت بین سلامت عمومی با 57/2t= و با اطمینان 95% تفاوت معنادار وجود دارد.
مقدمه:
یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی کشورها، سطح سلامت و تندرستی افراد جامعه است. به بیان دیگر، سطح سلامت و تندرستی در کشورهای توسعه یافته مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی است. کارشناسان اهم راه‌های دستیابی به سلامت و تندرستی را تغذیه مناسب، رعایت اصول بهداشتی و اجرای فعالیت‌های جسمانی می‌دانند که هر یک به نوبه خود نقش بسزایی در تامین سلامت جسم و روح افراد دارند. بهداشت جسمی و روانی از مقوله‌هایی است که از دیرباز مورد توجه رهبران دینی و نخبگان علمی جوامع بوده است و در متون علمی تمدن های نخستین چون یونان، ایران، و روم فصول متعددی به اهمیت این مقوله اختصاص یافته است. (پهلوان، محمدرضا، 1383، ص 2)
جرج در باتلر[1] در کتاب مقدمه تفریحات سالم و بازی در جامعه به این نکته اشاره کرده که تفریحات سالم و ورزش در گذراندن اوقات فراغت نقش سازنده‌ای در جامعه دارد. او معتقد است که واژه بازی و ورزش در اوقات فراغت کودکان و جوانان نوعی بیان حالتهای روانی یا عاطفی و عادات رفتاری آنها است. اکثر نویسندگان و صاحبنظران ورزشی را عقیده بر این است که بازی و ورزش یکی از عوامل اصلی و موثر در روند رشد کودکان، نوجوانان و جوانان است و در نزد بزرگسالان آثار فیزیولوژی و روانی دارد که به بهداشت جسمی و ذهنی آنان کمک می کند. (نمازی زاده و سلحشور، 1361، ص 12)
غیر از تغذیه، ورزش باز هم تاثیر قدرتمندی بر سلامتی دارد. سالخوردگان سالم و بی‌تحرک بالای 80 سال که استقامت آموزی را شروع می‌کنند (راه رفتن، رقص اروبیک و دوچرخه‌ سواری) قابلیتهایی کسب می‌کنند که با قابلیتهای افراد بسیار جوانتر برابر است. (سید محمدی، یحیحی؛1383، ص 310)
امروزه دوندگان و دوچرخه‌سواران در جاده ها و خیابان‌های شهرها و روستاها به چشم می خورند و باشگاه های بدنسازی همه جا مشاهده می‌شوند. اما در شیوه زندگی بیشتر بزرگسالان آمریکایی هنوز فعالیت بدنی، غیر منتظم است یا فقط به میزانی اندک دیده می‌شود. (میرزایی؛ الهه؛ 1384؛ ص 429)
حرکت و جنبش از ویژگیهای حیات انسان دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عملی برای رشد و سلامت و نشاط آدمی است. نیازمند به حرکت، ناگزیر از حرکت است. منع انسان از حرکت نه تنها سبب توقف رشد بلکه موجب افسردگی، بروز رفتار ناهنجار و از دست دادن شور و نشاط زندگی می گردد.
بدون هیچ‌گونه تردیدی جسم ورزشکار با ذهن و جان او و نیز رفتار و عملش رابطه اساسی دارد. (ملامحمد؛ محمدرضا؛ 1379؛ ص 32)
در سراسر جهان بیش از 60 درصد بالغین به مقدار کافی فعالیت بدنی مفید برای سلامتی را انجام نمی‌دهند. بی‌تحرکی بیشتر در میان زنان، بالغین مسن‌تر، طبقات پایین از نظر اقتصادی- اجتماعی و افراد ناتوان شایع است. همچنین فعالیت بدنی با افزایش سن در دوران نوجوانی کاهش می‌یابد و این کاهش در طول سال های بزرگسالی ادامه پیدا می‌کند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کمتر از 13 درصد جوانان به مقدار کافی فعال هستند به طوری که می توانند از سلامت حال و آینده خود سود ببرند. دختران نوجوان کمتر از پسران نوجوان فعال هستند. فعالیت بدنی و برنامه‌های آموزشی تربیت بدنی در مدارس در حال کاهش هستند که این روند در سراسر جهان هشدار دهنده است. (حجت زاده علیه؛ 1383؛ ص 13)
بیان مسئله:
با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت موضوع ورزش و تاثیرات انکار ناپذیر آن بر سلامت جسمانی و روانی و به وجود آمدن سؤالات متعدد در ذهن پژوهشگر در این زمینه که عبارتند از:
آیا بین ورزش و سلامت جسمانی رابط وجود دارد؟
آیا بین ورزش و اختلال خواب رابطه وجود دارد؟
آیا بین ورزش و کارکرد اجتماعی رابطه وجود دارد؟
آیا بین ورزش و علائم اضطرابی رابطه وجود دارد؟
آیا بین ورزش و افسردگی رابطه وجود دارد؟
به تحقیق و پژوهش در این زمینه ها می‌پردازیم.


[1]  . George D.Butler
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 64
قیمت : 14700تومان

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پایان نامه:میزان تأثیر سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

Author: