پایان نامه ارشد با موضوع روش همبستگی و اندازه گیری


Widget not in any sidebars
تحقیق حاضر با توجه به موضوع و اهداف به روش >>علی و همبستگی<< انجام گرفت در ارتباط با مزایایی این روش دلاور بیان میدارد >> مزیت عمده آن این است که به محقق اجازه می دهد تغییر های زیادی را اندازه گیری کند و همزمان همبستگی درونی آنها را محاسبه نماید . روش همبستگی به محقق اجازه می دهد که احتمال ارتباط چند متغیر را با یک الگوی رفتاری مشخص مورد پژوهش قرار دهد . امتیاز دیگر روش همبستگی در این است که می تواند درباره درجه همبستگی بین متغیر های مطالعه اطلاعات لازم را فراهم سازد… روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار می رود: 1-کشف همبستگی بین متغیر ها. 2- پیش بینی یک متغیر از روی یک یا چند متغیر دیگر<<
تحقیق حاضر نیز با توجه به این که درصدد دستیابی متغیر ها و عواملی می باشد که در افت تحصیلی موثرند و باعث بروز افت تحصیل می شوند از روش علّی و همچنین چگونگی ارتباط این عوامل با افت تحصیلی را در نظر دارد بسنجد بدان جهت روش بکار رفته در این پژوهش از نوع علّی و روش همبستگی می باشد.
روش جمع آوری داده ها :
از مراحل با اهمیت هر پژوهش شیوه جمع آوری اطلاعات است که به آن قدرت می بخشد برای اجرای هر نوع مطالعه تحقیقی نوع خاصی از ابزار و وسایل جمع آوری اطلاعات مورد نیاز می باشد.
در تحقیق حاضر ابزاری که برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است پرسش نامه ای می باشد که توسط پژوهشگر سید ناصر آمیغی اردبیل طراحی شده است و در زمستان سال 1379 در شهرستان نمین که دارای قبولی از 5./0می باشد در میان معلمان به اجرا درآمده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
گزارش توصیفی
نتایج استنباطی
یافته های جانبی
مقدمه
این فصل از تحقیق حاضر شامل دو بخش می باشد:
بخش اول: تحت عنوان تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
بخش دوم: تحت عنوان تجزیه و تحلیل استنباطی و آزمون فرضیات
بخش سوم : تحت عنوان یافته های جانبی
بخش اول این فصل شامل جداول توصیفی مربوط به پرسشنامه می باشند که در این بخش سوال های مربوط به به پرسش نامه ها از نظر تعداد و درصد پاسخ های ارائه شده به گزینه ها مورد جمع بندی قرار گرفته و در جدولی استخراج گردیده است که در زیر هر یک از جداول نیز با توجه به داده های جدول به توصیف مطالب پرداخته شده است.
بخش دوم این فصل به تجزیه و تحلیل فرضیات پرداخته و هریک از فرضیه های تحقیق با توجه به سوال های مربوط به آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .
بخش سوم این فصل به یافته های جانبی بخش اول یعنی آمار توصیفی پرداخته است.
آمار توصیفی نتایج آماری
با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال یک (میزان در آمد والدین و افت تحصیلی ) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه زیاد با فراوانی 18 و 45 درصد و کمترین آن به گزینه کم با فراوانی 2 و 5 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول 4-1 توزیع میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی
فراوانی درصد
کم 2 5.0
متوسط 11 27.5