پایان نامه ارشد با موضوع استراتژی ها، نرم افزار، جامعه آماری، مدیریت سرمایه

* فرضیه فرعی اول: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی دوم: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است.
فرضیه سوم: استفاده از روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی اول: روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازده کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی دوم: روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازده میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است
۵-۱جامعه آماری و حجم آن
جامعه آماری تحقیق حاضر راشرکت های حاضر در صنعت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال ۱۳۹۰لغایت انتهای سال ۱۳۹۲حضور دارند تشکیل می دهد.
صنعت سرمایه گذاری های بورس اوراق بهادار به دو بخش سایر واسطه های مالی و سرمایه گذاری ها تقسیم می شوند که در مجموع جامعه آماری ۲۷شرکت می باشند.همچنین شرکت های سرمایه گذاری در صنایع دیگر بورس نیز به این مجموعه اضافه می گردد و در مجموع ۳۶شرکت جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد.
۶-۱بر آورد حجم نمونه
با توجه به اینکه تعداد شرکت ها محدود می باشد نیازی به استفاده از روش های نمونه گیری نیست و می توان برای بالابردن اعتبار تحقیق کل جامعه را بررسی نمود البته یکسری از این شرکتها به دلیل وجود محدودیت هایی که باعث تاثیر بر نتایج تحقیق می شوند از جامعه خارج می گردند
قلمرو زمانی تحقیق از فروردین ۱۳۹۰لغایت اسفند ۱۳۹۲می باشد و تمام شرکت ها باید در این محدوده زمانی در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفته باشند.
تعداد روزهای باز نماد در طول دوره مورد رسیدگی باید بیش از ۹۰% از روزهای معاملاتی باشد.
۷-۱روش گرد آوری اطلاعات
جهت جمع آوری اطلاعات از نرم افزار متاتریدر ۴در پایلوت رسا و همچنین نرم افزار رهاورد نوین ۳ استفاده می شود
۸-۱روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
بازده اطلاعات جمع آوری شده از شاخص های تحلیل تکنیکی با استفاده از نرم افزار پایلوت رسا و نرم افزار اکسل محسابه می گردد. همچنین بازده ناشی از روش خرید و نگهداری از طریق نرم افزار اکسل محسابه می گردد.
نحوه محاسبه بازده ناشی از روش خرید و نگهداری که خرید در ابتدای دوره صورت می گیرد و در انتهای دوره فروش صورت میگیرد بازده ناشی از تفاوت قیمتی درطول این مدت وهمچنین مزایای ناشی ازسودنقدی ومزایای ناشی ازافزایش سرمایه ازطریق حق تقدم وسهام جایزه نیزاضافه میگردد.
جهت محاسبه بازدهی استراتژی تکینکال بدین صورت عمل می گردد((Hudson 1996
در این حالات نرخ بازدهی کل و سالانه سهام تمام شرکت های مورد مطالعه بر اساس قاعده استراتژی تکنیکال محاسبه می شوند. بدین صورت که اگر علامت خرید برای هر سهم بر اساس قاعده استراتژی ایجاد شود آن سهم را می خریم و بازدهی آن را محاسبه می کنیم و اگر علامت فروش وجود داشت سهم مورد نظر را می فروشیم و پول آن را در اوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنیم.
Rsi: میانگین بازدهی یا نرخ بازدهی کل هر سهمi بر اساس روش استراتژی
ri,t+1:نرخ بازدهی هر سهم در دوره t
rf,t+1: بازده بدون ریسک در دوره t.
dt+1: اعلام علامت های خرید و فروش بر اساس استراتژی(عدد یک نشانه علامت خرید و عدد صفر نشانه علامت فروش است).
N: تعداد دوره های قلمرو زمانی تحقیق
بعد از محسابه نرخ بازدهی کل هر سهم، نرخ بازدهی کل پرتفوی مورد مطالعه از طریق میانگین حسابی محاسبه می شود.
n:تعداد سهام مورد بررسی
محاسبه میانگین بازدهی بر اساس خرید و نگهداری:
در این روش هر سهم در اولین زمان دوره فعالیت(سرمایه گذاری) خریداری می شود و تا پایان دوره فعالیت نگهداری می گردد و سپس فروخته می شود. کلیه مزایای دریافتی در طی دوره با تفاوت قیمت سهام اول و پایان دوره، مبنای محسابه بازدهی روش خرید و نگهداری می باشد.
:نرخ بازدهی سهم iدردوره t
N: تعداد دوره های قلمرو زمانی تحقیق
میانگین بازدهی ۱۵روزه یا نرخ بازدهی کل هر سهم iبراساس روش خرید و نگهداری
نرخ بازدهی کل پرتفوی مورد بررسی بر اساس روش خرید و نگهداری به صورت ذیل محسابه می شود:
Rn: نرخ بازدهی کل پرتفوی مورد بررسی یا میانگین بازدهی کل پرتفوی.
m: تعداد شرکت های مورد مطالعه.
در بررسی فرضیه های کوتاه مدت از دوره زمانی روزانه و برای فرضیه های میان مدت از دوره زمانی هفتگی استفاده می شود.
۹-۱مفاهیم و واژگان تحقیق
۱-۹-۱میانگین متحرک۱:
میانگین متحرک با همگن نمودن قیمت ها آنها را به اندیکاتوری برای دنبال کردن روند تبدیل می نماید.
۲-۹-۱اندیکاتور۲
اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.
۳-۹-۱شاخص قدرت اندازه حرکت۳
این اندیکاتور نوسانگری جنبشی است که سرعت تغییر حرکت های قیمت را اندازه گیری می کند. جهت استفاده از این اندیکاتور میانگین سودها و میانگین ضررها و قدرت نسبی در دوره مورد نظر (معمولا از دوره ۱۴استفاده می شود) محاسبه می شود و طبق فرمول زیر RSI محاسبه می گردد:
RSI=100-(100/(1+RS(
میانگین ضرر/میانگین سود=RS
۴-۹-۱ نقاط بایست و برگرد هندسی
این نقاط به عنوان حمایت و مقاومت بازار عمل می نماید و با وجود روند در بازار نقاط حمایت در جهت حرکت بازار براساس زمان و قیمت تغییر پیدا کرده و می تواند به عنوان نقاطی جهت تعیین حد ضرر عمل نماید.
فصل دوم:
پیشینه تحقیق
۱-۲مقدمه
سرمایه گذاری معمولا به دو بخش “تجزیه و تحلیل اوراق بهادار” و “مدیریت مجموعه سرمایه گذاری(پرتفلیو)” تقسیم می شود(جونز،۱۳۹۱،۱۱۳).
یک سرمایه گذار جهت کسب سود در سرمایه گذاری نیازمند توجه به چهار عامل زیر می باشد(McDowell,2008,xix):
۱- ریسک سرمایه گذاری
۲- سیستم معاملاتی سرمایه گذاری
۳- مدیریت سرمایه
۴- روانشناسی و رفتار سرمایه گذاران
چهارعاملی که مکداول مطرح نموده است در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد.
منظور از ریسک سرمایه گذاری تعیین حد ضرر و هدف قیمتی سهام می باشد؛ و زمانی صحبت از مدیریت سرمایه می شود منظور حجم سرمایه گذاری است که چه مقدار سرمایه گذاری در هر مرحله از خرید سهام صورت گیرد. زمانی که حرکت به سمت سیستم پرتفولیو می رویم و از حالت دوره های قیمتی خارج می شویم مدیریت سرمایه به سمت حداکثر نمودن بازده و حداقل کردن ریسک سرمایه گذاری می رود که به این نوع پردازش مدیریت پرتفولیو گفته می شود (Tomasini&Jaekle,2011,3)
سرمایه گذاران جهت کسب بازده نیازمند پذیرش ریسک می باشند که دو مفهوم اساسی در بحث تجزیه و تحلیل اوراق بهادار می باشد و سرمایه گذاران با استفاده از روش های مختلف سرمایه گذاری به دنبال کاهش ریسک و افزایش بازده خود می باشند که این مهم دست نخواهد یافت مگر با داشتن یک سیستم معاملاتی سرمایه گذاری.
سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری سودمند نیازمند داشتن یک سیستم معاملاتی می باشند که این سیستم تشکیل شده از مجموعه ای از استراتژی های سرمایه گذاری می باشد. این استراتژی ها می توانند از سه نوع تحلیل اوراق بهادار ؛ یعنی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تئوری های پرتفلیو تشکیل شده باشند.
دراین تحقیق به بررسی چند نمونه از استراتژی های تحلیل تکنیکال پرداخته می شود که می توانند دربرگیرنده بخشی از یک سیستم معاملاتی باشد.
۲-۲مبانی نظری تحقیق
با توجه به اینکه استراتژی های سرمایه گذاری از سه نوع تحلیل ساخته می شوند شرح کوچکی از این سه نوع تحلیل ارائه می شود.
۱-۲-۲روش پرتفولیو۴
این روش که ابتدا توسط هری مارکویتز به صورت عملی بیان شد، بر اساس یک سری مفروضات خاصی مبنی بر کارا بودن بازار است و انتشار اطلاعات به صورت یکپارچه و در اختیار همکاران بوده و شفافیت اطلاعات در معاملات حاکم است.
مبنای این روش بر پایه این استدلال استوار است که احتمال خطر از دست دادن سرمایه یا سود یک نوع سهام در بازار بسیار بیشتر از مجموعه یا ترکیب سهام است. لذا قاعدتا سرمایه گذار حرفه ای نباید تمامی سرمایه خود را در یک قلم دارایی سرمایه گذاری کند( و منطق اقتصادی نیز این را تایید می کند)، بلکه بایستی آن را در مجموعه ای از سهام یا دارایی ها سرمایه گذاری کند که این مجموعه به پرتفوی معروف است. پرتفوی یا سبد سهام متشکل از سهام متعدد شرکت هایی است که در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارایی ها تا حدودی به صفر نزدیک است و تلاش ها بر این است که ریسک غیر سیستماتیک یا تنوع پذیر به حداقل ممکن تقلیل یابد. به همین جهت ترکیب پرتفوی بهتر است به گونه ای باشد که نوسانات مشابهی نداشته باشند یعنی زمانی که بازده یکی کاهش پیدا می کند بازده دیگری افزایش یابد. در این راستا مراحل زیر توسط سرمایه گذار و یا معامله گر در بازار رعایت می گردد:
۱. تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام و تک تک سهام؛
۲. ارزیابی وضعیت سهام مختلف و انتخاب آنها؛
۳. بهینه نمودن ترکیب سهام(پرتفوی)؛
۴. ارزیابی پرتفوی و بازنگری در مجموعه سهام.
در روش پرتفوی مدرن مجموعه تلاش ها وقف این است که بازده پرتفوی فرد سرمایه گذار به بازده بازار نزدیک گردد و در وضعیت مطلوب، بازدهی بیشتر از آن بدست آورد. در این حالت پرتفوی کل بازار یک شاخص ارزیابی است که ریسک آن نیز با شاخص بتا(Beta) محسابه می شود. این تحلیل کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و تجزیه و تحلیل بازار دارد و مبنای کار سرمایه گذاران حرفه ای است(ستایش،۱۳۸۸،۱۵۵-۱۷۷).
اگر بخواهیم چند نمونه استراتژی های سرمایه گذاری براساس تئوری های پرتفلیو را بیان کنیم می توانیم به تحقیق “مقایسه کارائی استراتژی های شتاب (مومنتوم)درانتخاب پرتفوی مناسب” توسط میرفیض فلاح شمس و یونس عطایی اشاره کنیم که در این تحقیق براساس استراتژی مومنتوم(این استراتژی یک استراتژی برگرفته شده از تحلیل تکنیکال می باشد) پرتفوی برنده و بازنده از میان ۵۰شرکت فعال بورس در سالهای ۸۴تا۸۹انتخاب شده و با نگهداری دوره های ۳ماهه و ۶ماهه بازدهی آنها محاسبه می شود. نتیجه این تحقیق نشان داد که می توان با استفاده از استراتژی شتاب برپایه معیارهای ریسک تعدیل