وابستگی اقتصادی و شرایط مداخله گر

دانلود پایان نامه

از خود گذشتگی
یه تکه طلا داشتم براش فروختمش که با پولش کار کنه
بیش تر مواقع من سکوت می کنم اونم هر چی که میخواد میگه
من به اخلاق و رفتارش عادت کردم دیگه کاری بهش ندارم, حرفی نمیزنم
دیگه آدم مجبورمیشه چیزی نگه, بسازه و طاقت بیاره
زیاد جوابشو نمیدم, میذارم هر کاری میخواد انجام بده, جوابش بدم بححث و دعوا میشه.
اگه حرفی بزنه زیاد ازش ناراحت نمیشم اگه باهاش بکشم, برا خودم و زندگیم بد میشه.
وقتی عصبانی میشه من سرمو میندازم پائین بهش نگاه نمیکنم تا خودش آروم بشه
بیش تر مواقع چیزی نمگیم میرم یه گوشه میشینم
شرایط علی
– خشونت نمادین
– تصمیم گیری یک جانبه مرد
– انقیاد و مطیع بودن زن
-نگرش ابزاری به زن
به زن
پدیده
– رابطه خودکامانه و نابرابر میان زوجین
زمینه
-تسلط گفتمان مرد سالاری.
-وابستگی اقتصادی زن به مرد
-جامعه پذیری سنتی.
-ساختار نابرابر قدرت در خانواده
شرایط مداخله گر
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدل توانمندسازی گلن لاوراک و ابعاد توانمندسازی کارکنان