همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۵

«و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود، زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. و آدم گفت: همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب «نساء» نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شد. از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، با زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود.»[۱۷۵]
به همین خاطر است که کلیسای کاتولیک رم، ازدواج را یکی از هفت آیین و سنت مقدس[۱۷۶] کلیسایی بنا نهاده است و برای آن ارزشی مافوق طبیعی قائل است.[۱۷۷] زیرا از طریق این نظام خانوادگی است که فرزندان به طور طبیعی به دنیا آمده و با ایمان آوردن به مسیح، جزء خانواده خدا و هیکل روح القدس و مسیح می گردند.[۱۷۸] لذا همجنس گرایی بنا به ماهیت خود، لزوماً خارج از مشیت الهی برای تشکیل نظام خانواده قرار می گیرد و به عنوان گرایش جنسی خلاف شرع و خلاف مسیت الهی تلقی می گردد. به خاطر این دلایل می باشد که کلیسای کاتولیک رم و سایر کلیساهای دیگر حکم بر گناه بودن این گرایش جنسی صادر می کنند.[۱۷۹]
۲٫۲٫۵٫۲٫ ادله موافقان همجنس گرایی و گناه نشمردن آن
برخی از کلیساهای مسیحیت مانند کلیسای انگلیکن در غرب و برخی متدیست ها، نوع نگاه نخستین مسیحیت در باب همجنس گرایی را نپذیرفته و از زاویه ای دیگر به این نوع گرایش جنسی می پردازند به طوری که این افراد، همجنس گرایی را گناه به حساب نیاورده و ادله دیگری در باب همجنس گرایی ارائه می کنند. که می توان منشاء اصلی این دیدگاه را در مبانی اعتقادی این مسیحیان نسبت به کتاب مقدس جستجو کرد.
ایمان یهودیان و مسیحیان به صحت، قداست، اعتبار و الهی بودن کتاب مقدس – که یهودیان نسبت به عهد عتیق و مسیحیان نسبت به عهد جدید دارند- به همان اندازه است که مسلمانان به صدق، صحت و اعتبار و قداست و الهی بودن قرآن کریم ایمان دارند و هیچ فرقی و تفاوتی در نوع اعتقاد آنها نسبت به قداست کتاب مقدس خودشان وجود ندارد.[۱۸۰] به گونه ای که یهودیان و مسیحیان عهد عتیق و جدید را با عباراتی همچون کتاب خدا، کتاب مقدس و کتاب وحی و غیره یاد می کنند که دانشمند معاصر توماس میشل می گوید:
«…مسیحیان معتقدند که خدا کتاب مقدس را به وسیله الهامات روح القدس پدید آورده و برای این منظور مولفانی از بشر را برای نوشتن ان برانگیخته است و آنان در نوشتن به گونه ای یاری کرده که فقط چیزهایی را که او می خواسته است نوشته اند. مسلمانان توجه می کنند که اعتقاد مسیحیان در این باب با عقیده اسلامی اختلاف دارد. …»[۱۸۱]
ولی از آنجا که برخی از اندیشمندان دینی مسیحیت با تاثیرپذیری از علوم مادی عصر حاضر– که منقطع از ادیان و عدم اعتقاد به ماوراءالطبیعه را در خود دارند- به کتاب مقدس با دیدی تشکیکی نگاه کرده و آن را صرفاً نوشته ای قدیمی با کمترین تقدیس موجود در نظر می گیرند. به طوری که برخی از اندیشمندان غربی بر این باورند که آموزه ها و احکام صادره از مسیحیت ریشه در اعتقادات و باورهای ادیان قبل از مسیحیت مانند میترائیسم و بت پرستی داشته است و برخی نیز با استناد به طومارهای قدیمی کشف شده در حاشیه بحرالمیت، بر این دیدگاه صحه می گذارند.[۱۸۲]
بنابراین برخی از رهبران نواندیش و متجدد مسیحیت، مانند کلیسای انگلیکن غرب، با نگرشی متفاوت به مسئله همجنس گرایی در کتاب مقدس پرداختند و کوشیدند دیدگاه سنتی کلیسای کاتولیک رم در مورد همجنس گرایی را مخالف کتاب مقدس نشان دهند. ادله این افراد بدین صورت است که اتفاق رخ داده در شهر سدوم، که منجر به نزول عذاب شد را به همجنس گرایی ربط نداده و این عذاب الهی را این گونه توجیه کنند که علت اصلی خشم خدا از مردم سدوم به خاطر همجنس گرایی آنها نبوده بلکه علت اصلی آن، عدم رعایت حرمت میهمانان بوده است.[۱۸۳]
با توجه به مطالب ارائه شده حکمی که می توان در باب همجنس گرایی به مسحیت نسبت داد، حکم گناه بودن این گرایش جنسی است. که با استناد به کتاب مقدس و همچنین ساختمان وجودی انسان می توان حکم گناه بودن همجنس گرایی را بیان کرد.[۱۸۴] و دیدگاه فرقه های دیگر مسیحیت را می توان نوعی تاثیرپذیری از فضای ایجاد شده پس از انقلاب جنسی ۱۹۶۰ دانست.[۱۸۵]
۲٫۲٫۶٫ برخورد مسیحیت درباره ی همجنس گرایی
حکم صادره از آموزه های دین مسیحیت این نکته را بر ما بیان می کند که همجنس گرایی امری گناه و مخالف با هدف اصلی آفرینش انسان ها می باشد. و از آنجا که در تمامی ادیان الهی و غیرالهی برای هر گناهی با توجه به میزان آن گناه، برخورد خاصی در نظر گرفته شده است. تا اولاً قبیح بودن آن گناه در بین عموم مردم بیان شود. دوماً مجازات گناه علتی باشد برای انجام ندادن مجدد آن گناه از سوی افراد جامعه. لذا قبل از بیان نوع برخورد مسیحیت با همجنس گرایی، لازم است به صورت اختصار در باب نوع نگاه مسیحیت به گناه و رابطه بین جرم و گناه در مسیحیت مطالبی گفته شود تا کیفیت برخورد مسیحیت در باب همجنس گرایی به صورت روشن نمایان گردد.
جایگاه گناه در زندگی انسان و منشاء پیدایش گناه، در نزد متکلمان و اندیشمندان مسیحی از ابتدای دین مسیحیت تا به امروز مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. در کلام مسیحیت انسان موجودی گنه کار و نیازمند نجات معرفی می شود و عیسی مسیح۷ با رنج بردن خود، انسان را نجات می دهد. از نظر مسیحیت گناه با جرم فرق دارد زیرا جرم نادیده گرفتن قوانین مدنی حاکم بر جامعه است . و گناه، عمل یا فکری است که منجر به انکار خدا و با بی حرمتی به او می شود. بنابراین مفهوم گناه تنها در نصوص مذهبی دارای معنا و اعتبار است و به مواردی همچون غرور[۱۸۶] و شهوت[۱۸۷] تعبیر شده است.[۱۸۸]
مسیحیان گناه را ناشی از سوء استفاده انسان از آزادی معنا کرده اند و آن را به دو نوع، نابخشودنی و بخشودنی تقسیم کرده و بر این باورند که هرکسی گناه نابخشودنی انجام دهد از جامعه مسیحی خارج شده و دوباره باید به مسیح ایمان بیاورد. که تقسیم فوق در باب گناه از سوی کلیسای کاتولیک رم پذیرفته شده است ولی کلیسای پروتستان این تقسیم را قبول ندارد.[۱۸۹] تمام این سخنان از اعتقاد مسیحیت به گناه نخستین انسان گرفته شده است. یعنی مسیحیان بر این باورند که گناهی که منجر به هبوط آدم شد، از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و تمام فرزندان آدم واجد طبیعتی گمراه و فاسد می باشد. منشاء این عقیده را می توان در سخنان پولس رسول جستجو کرد.[۱۹۰] که در نامه خود به رومیان چنین گفته است که:
«لهذا همچنان که بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت؛ و به اینگونه موت بر همه مردم طاری گشت، از آنچه که همه گناه کردند. زیرا قبل از شریعت، گناه در جهان می بود، لکن گناه محسوب نمی شود در جایی که شریعت نیست»[۱۹۱] و «چنان چه به سبب یک شخص بسیار کسان گناه کار شدند، به سبب اطاعت یک شخص بسیار کسان عادل شمرده می شوند»[۱۹۲]
بعدها این عقیده توسط اندیشمندان مسیحی در قرون متمادی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. از پیشگامان اصلی این نظریه می توان به اریگن[۱۹۳]، ایرنائوس[۱۹۴] و آگوستین[۱۹۵] اشاره کرد. به طوری که بعدها آگوستین در مورد رابطه میان شهوت و گناه بحث کرده و منشاء شهوت موجود در انسان و علت گرایش به آن را گناه آدم ابوالبشر بیان می کند و میزان پاک کنندگی غسل تعمید را فقط در محدوده گناه نخستین انسان بیان کرده و معتقد است که با غسل تعمید، شهوت انسان از بین نرفته و هنوز باقی می ماند و باعث لکه دار شدن دامن انسانهای بعدی می شود.[۱۹۶] در همان زمان[۱۹۷] پلاگیوس در جواب آگوستین چنین گفت که نظریه گناه ذاتی انسان، در واقع تقصیر گناهان بشر را بزدلانه برگردن خدا انداختن است.[۱۹۸] و بعدها این اعتقاد در شورای ترنت[۱۹۹] جزء اعتقادات اصلی مسیحیت، مورد تصویب اسقفان و کاردینال های مسیحی قرار گرفت.[۲۰۰]
با توجه به دیدگاه مسیحیت در باب گناه نخستین انسان و فدا شدن عیسی مسیح۷ برای پاک شدن انسان ها از گناه نخستین و ذاتی خود، رابطه ی چندانی میان گناه و جرم در مسیحیت وجود ندارد. و باید این را هم گفت که معنای فدا شدن مسیح جهت گناهان بشر یه این معنا نیست که انسان جایز به انجام گناه می باشد، بلکه به معنای شفاعت قاطعی است که برای قبول توبه و بخشیده شدن گناه، راهی جز آن وجود ندارد.[۲۰۱] و اگر درگذشته هم برخی ابزارهای قدرت مانند کمیته تفتیش عقاید به مجازات گنه کاران و بدعت گذاران می پرداختند، صرفاً جنبه قوانین مدنی و غیر احکام شرعی را داشته و ارتباط کمی با احکام تعبدی مسیحیت داشته است.[۲۰۲] چون اولاً مسیحیت تجسم یافتن خداوند در عیسی۷ را عهد جدیدی بین خدا و بشریت دانسته که تنها راه نجات ایمان است، و احکام قبلی نیز نسخ شده است. – برخلاف یهودیت که تنها راه نجات را عمل به احکام شرعی یهودیت می داند- ثانیاً در مسیحیت بیشتر احکام موجود اخلاقی بوده و تا حدود زیادی خبری از احکام تعبدی نیست.[۲۰۳]
لذا در مورد نحوه برخورد مسیحیت با انحرافات جنسی همچون همجنس گرایی، باید گفت که با اینکه فرد همجنس گرا با انجام دادن این گناه از جامعه مسیحی خارج شده است ولی چون مجازات ها مربوط به کلیسای مسیحیت نشده و به حاکمان جامعه مربوط است،[۲۰۴] فرد می تواند با توبه و انجام غسل تعمید و ترک این عمل به جامعه مسیحیت برگردد.
۲٫۳٫ همجنس گرایی از نگاه مکاتب و ادیان دیگر
انسان از ابتدای خلقت با موضوعی به نام دین و مقدّسات روبه رو بوده است. به طوری که جامعه شناسان بر این باورند که دین یک نهاد اجتماعی بوده و انسان در پی اجتماعی شدن به امری مانند دین و داشتن امور دینی و برخی مقدسات رسیده است. نوع نگاه جامعه شناسان به مبحث دین، رویکردی علمی و با نگاهی تاریخی بوده است. که در تعریف دین، کاری به جنبه آسمانی آن ندارند و آن را ساخته ذهن بشر و تکامل یافته جادو می دانند که برای تامین نیازهای معیشتی بشر ساخته شده است. ولی نباید این را نادیده گرفت که تمامی ادیان سعی در نجات انسان و تکامل حقیقی او داشتند هر چند که بیشتر آنها نمی توانند این شعار را تحقق بخشند.[۲۰۵]
درکنار ادیان توحیدی، برخی از ادیان دیگری نیز تعریف می شوند که تا حدودی مشروعیت این ادیان، وحیانی نبوده بلکه به مرور زمان و با توجه به باورها و فرهنگ مردم و در برخی مواقع بر اثر نشر افکار برخی افراد و اشخاص خاص در جامعه، به وجود آمده اند. که اکثر این ادیان دارای باورهای هستند که می خواهند انسان ها را از رذایل تعریف شده در نزد خود، دور کرده و آنها را به سعادت و نجات ابدی نائل کنند.[۲۰۶]
لذا با توجه به آموزه های برخی ادیان بزرگ و مکاتب عقیدتی رایج در دنیا، می خواهیم بدانیم که نوع نگاه این ادیان و مکاتب در باب رفتارهای جنسی انسان مانند همجنس گرایی چیست؟ و در برخورد با این نوع رفتار جنسی با توجه به اصول اعتقادی خود چه احکامی و چه برخوردی را با این نوع رفتار جنسی خواهند داشت. حال از بین ادیان و مکاتب عقیدتی رایج در دنیا چند نمونه را انتخاب کرده و به بررسی دیدگاههای آنها در باب همجنس گرایی می پردازیم. که این ادیان عبارت اند از: هندوئیسم، جینیسم، بودیسم، هیجرائیسم، سیکیسم، کتوائیسم، زرتشت، بهائیت و همچنین به بررسی نظرات اندیشمندانی همچون اشو خواهیم پرداخت.
۲٫۳٫۱٫ همجنس گرایی در هندوئیسم[۲۰۷]
آئین هندو شکل تحول یافته ای از آئین برهمائی[۲۰۸] است که به تدریج و عمدتاً از قرن هشتم و نهم پیش از میلاد مسیح تشکیل شده و طی قرون متمادی به شکل کنونی درآمده است. این آئین بیشتر در سرزمین ادیان و الاهه ها، شبه جزیره هند رواج داشته است. که مانند بسیاری از ادیان دیگر دارای اصول اعتقادی و کتاب مقدس می باشد. که کتاب مقدس این آئین «کتاب وِدا»[۲۰۹] بوده که در طی سالیان دراز، توسط اندیشمندان این آئین، تفاسیر زیادی بر آن نگاشته شده است. همچنین آئین های فرعی فراوانی همچون براهمَناها[۲۱۰] و منوسمرتی[۲۱۱] نیز در آئین هندو به وجود آمده است.[۲۱۲]
با اندک بررسی در آئین هندو و آموزه های آن می توان به این نتیجه رسید که غریزه جنسی و ارضای صحیح آن در میان آموزه ها و دستورات آئینی این دین از اهمیت والایی برخوردار است. به طوری که در مرحله ای از مراحل زندگی فردی و اجتمایی یک هندوئیسم، غریزه جنسی باید در یک برنامه خاصی و با یک محدوده ی زمانی مشخصی تعریف خاص خود را داشته باشد. زیرا یک هندو اگر بخواهد راه سلوک و نجات را بپیماید باید یکی از سه طریق عمل، علم و اخلاص را برگزیند و با انجام یکی از این مراحل به نجات و رستگاری برسد.[۲۱۳] و اگر سالک طریقت علم را انتخاب کند، باید به مراحلی پا بگذارد که انسان را از عامل اصلی شقاوت و شرارت یعنی جهالت، دور کرده و به نجات و رستگاری برساند. به طوری که در مرحله ای از سلوک باید فرد به کنترل غریزه جنسی و عدم ارتباط جنسی به هر شکل ممکن روی بیاورد و تا سن ۲۵ سالگی این روش را ادامه دهد. سپس ازدواج کرده و قصد فرزند آوری را داشته باشد تا ادامه دهنده و وارث علم او باشد. که در این مرحله فرد سالک، فقط در قالب نظام ازدواج و با قصد فرزند آوری می تواند به برقراری روابط جنسی بپردازد.[۲۱۴] و بعد از تربیت فرزند برای وارث علم شدن او، فرد سالک باید دوباره رسم رهبانیت را ادامه داده و به ترک لذت های دنیوی همچون برقراری ارتباط جنسی، حتی با همسر خود روی بیاورد. و این روش برقراری ارتباط جنسی در دوران خاصی از زندگی، فقط مربوط به سالکان بوده و مردم عادی می توانند به صورت طبیعی به برقراری ارتباط جنسی خود در قالب نظام خانواده بپردازند.[۲۱۵]
حال با توجه به نوع نگاه هندوئیسم به غریزه جنسی و ارضای صحیح آن، در مورد مسئله همجنس گرایی می توان چنین گفت که برای یک سالک که یکی از سه طریق سلوک، برای رسیدن به حقیقت را انتخاب کرده است، همجنس گرایی یک امر ناپسند و انحراف محسوب شده و با اصل ارتباط جنسی در قالب ازدواج جهت فرزند آوری برای به ارث بردن علم پدر خویش، منافات دارد. لذا طریقتی که ارتباط جنسی در قالب ازدواج را به دوران خاصی محدود کرده، به طریق اولی نیز ارتباط جنسی خارج از نظام خانواده و همچنین ارتباط جنسی با یک جنس موافق را نیز رد می کند. ولی برخی از فرقه های جدا شده از هندوئیسم بر این باورند که این نوع گرایش جنسی درست است که در آموزه های آئیین هندو اجازه ای بر آن داده نشده است، ولی در کتیبه های تاریخی ۱۵۰ سال پیش از میلاد مسیح و همچنین در کتیبه های موجود در معابد قرون وسطی، تصاویر فراوانی از ارتباط جنسی میان دو مرد و همچنین ارتباط جنسی میان دو زن دیده شده است.[۲۱۶]
۲٫۳٫۲٫ همجنس گرایی از دیدگاه هیجرائیسم[۲۱۷]
یکی دیگر از آئین های جنوب آسیا به خصوص شبه جزیره هند، آئین هیجرائیسم می باشد که می توان تا حدودی این آئین را جزء آئین های جدا شده از هندوئیسم دانست. لذا در فرهنگ جنوب آسیا به افرادی که بدنی مردانه و آلت تناسلی مردانه دارند، اما رفتار زنانه از خود بروز می دهند و همچنین در جامعه خود را به عنوان زن معرفی می کنند و لباس زنانه می پوسند، هیجرا یا چاکا[۲۱۸] گفته می شود.[۲۱۹]
هیجرائیسم از آنجا که یکی از آئین های فرعی به وجود آمده و جدا شده از آئین هندو به حساب می آید، نوع نگاه آئین هندو به هیجرائیسم، نگاهی است از بُعد جنسیتی. زیرا هندوها، هیجراها را یک نژاد خاص که غیر از نژاد رایج هند می باشد در نظر گرفته اند و شاید بتوان گفت که علت جدایی هجراها و تشکیل آئین جدید، همان رویکرد جنسی آنها می باشد.[۲۲۰]
برخی بر این باورند که ریشه واژه هیجرا از واژه هَجَرَ در زبان عربی به معنای مهاجرت کردن، ترک کردن گرفته شده است.[۲۲۱] و چون این افراد حالت مردانگی خود را ترک گفته و به حالت زنانگی درآمده اند، به آنها هیجرا گفته می شود. همچنین در مورد تاریخچه هیجرائیسم در شبه جزیره هند، بیشتر به دو مورد از موارد تاریخی اشاره کرده اند و آن را تاریخچه ای برای هیجرائیسم در نظر گرفته اند. اول اینکه هیجراها به این موضوع استناد می کنند که در کتیبه های تاریخی موجود در معابد هند، تصاویر و نقوشی از همجنس گرایی مردان و زنان دیده می شود.[۲۲۲] همچنین افسانه ای در این باب در بین هیجراها مشهور است که شخصیتی به نام آروان در یکی از جنگهای مهم تصمیم به فداکاری و کشته شدن برای پیروزی لشکر خود می گیرد. برای همین تصمیم می گیرد که برای یک شب که شده باید ازدواج کند. ولی کسی راضی به ازدواج با مردی که فردا خواهد مرد نمی شد. در این میان فردی به نام کریشنا[۲۲۳] که یک مرد بود تصمیم می گیرد خود را به شکل یک زن زیبا به نام موهینی در آورده و با آروان ازدواج کند تا آرزوی آروان برآورده شود. با توجه به این افسانه، هر ساله در ۱۸ آوریل در جنوب هند، هیجراها در معبد آروان جمع شده و با بازسازی داستان ازدواج آروان و کریشنا به سوگواری آروان پرداخته و رقص های مخصوصی را به همراه مراسم النگو شکنی انجام می دهند.[۲۲۴]
بیشترین افراد تشکیل دهنده هجراها، پسرانی هستند که به خاطر برخی رفتارهای جنسی از سوی خانواده خود طرد شده اند و یا افراد دوجنسیتی هستند که در جامعه مورد توجه قرار نگرفته اند ولی در این آئین بیشتر مورد توجه قرار می گیرند و این افراد بعدها در مراسمی خاصی به ختنه کردن و از بین بردن دستگاه تناسلی خود اقدام کرده و خود را به شکل زن در می آورند. که برخی از نهادهای مردمی(NGO) در پی به رسمیت شناختن این افراد هستند.[۲۲۵]
هویت جنسی این افراد به صورت دقیق در طبقه بندی جنسیت و گرایش جنسی، مشخص نیست و نمی توان گفت که آیا تمام این افراد جنس مذکر هستند که خود را به شکل زن در آورده اند یا در اصل زن بوده اند و یا اینکه دوجنسه های هستند که خواهان معرفی خود به عنوان جنس مونث هستند. زیرا بسیاری از این افراد در حقیقت به صورت جنس مذکر به دنیا آمده اند و یا اینکه دارای دستگاه تناسلی مبهمی هستند که در طی زمان و با بزرگ شدن، به رفتار جنسی زنانه و تغییر جنسیت از مردانه به زنانه روی آورده اند و به ازدواج با مردی دیگری تن می دهند. که اصطلاحاً به جنسیت این نوع افراد ، جنسیت سوم گفته می شود.[۲۲۶] که می توان ریشه های این نوع تقسیم بندی جنسی را در آئین هندو به روشنی دید، زیرا در دسته بندی طبیعت، که جهان و نظام خلقت بر پایه این اساس به وجود می آید، به سه نوع طبیعت اشاره می شود که عبارت اند از: ۱- طبیعت مرد[۲۲۷] ۲- طبیعت زن[۲۲۸] ۳- طبیعت سوم[۲۲۹] که این دسته بندی نشان می دهد که جنسیت سوم در فرهنگ و آئین های باستانی شبه جزیره هند، امری شناخته شده هست که برخی اوقات جنسیت سوم را با واژه خنثی[۲۳۰] نیز معرفی می کنند.[۲۳۱] که در علم روانشناسی به این نوع رفتار جنسی[۲۳۲]، تبدیل خواهی جنسی گفته می شود. با اینکه در فصل سوم از این پروژه تحقیقاتی به تبدیل خواهان جنسی به صورت مفصل خواهیم پرداخت ولی به اختصار مطالبی در این باب بیان می کنیم تا ویژگی جنسیتی هجراها به خوبی مشخص گردد.
تبدیل خواهی یکی از اختلالات هویتی جنسی است که خصوصیات اصلی آنها احساس نارضایتی و ناراحتی از جنسیت معین شده و طبیعی آنها می باشد. که اعتقاد شدید به جنسیت مخالف خود را نشان می دهند. این افراد با ظاهر طبیعی خود احساس غربت کرده و میل شدیدی به انجام رفتار جنس مخالف جنس خود و همچنین تغییر ظاهر و پوشش و اندام تناسلی خود دارند. و سعی دارند خود را جنس مخالف جنسیت خود معرفی کنند. برخی از محققان روانشناسی، تبدیل خواهان را افرادی گم گشته[۲۳۳] و خود تخریب کننده[۲۳۴] و هذیانی[۲۳۵] می دانند. که به دنبال این نوع اختلال، به اختلالات ثانوی همچون اسکیزوفرنی [۲۳۶] و اختلالات شخصیتی دچار می شوند.[۲۳۷]
لذا با توجه به مطالب گفته شده درباره هیجراها و نوع رفتار و گرایش جنسی آنها، می توان این مبدل پوشی و تغییر شکل ظاهری و ارتباط جنسی با جنس ذکور را همجنس گرایی خواند. و از بین بردن دستگاه تناسلی و معرفی خود به عنوان زن در جامعه را نمی تواند توجیهی مناسب برای عمل همجنس گرایانه این افراد در جامعه به حساب آورد. به طوری که حتی در کشورهای همچون هند و پاکستان این افراد زیاد از منزلت اجتماعی خوبی برخوردار نیستند.
لازم به ذکر است که چنین رفتار جنسی در گروهی از مردم تایلند وجود دارد که در بین مردم به کتوای[۲۳۸] شناخته شده اند. با توجه به بررسی های روانشناسان در باب رفتار کتوای ها، برخی بر این عقیده اند که اصطلاح کتوای را نمی‌توان معادل اصطلاح تراجنسی قرار داد. که دو اصطلاح برای کتوای‌ها در نظر گرفته اند. یکی «sao praphet song» به معنای ترنس زن یا شخصی که خود را زن میداند و دیگری «phet thi sam» به معنای جنسیت سوم. که برخی محققان بر این باورند که اصطلاح کتوای ابتدا برای افراد دوجنسه استفاده می‌شد. اما در قرن بیستم از این اصطلاح برای توصیف مردان مبدل ‌پوش بکار گرفته شد.[۲۳۹]
همچنین در بین مردم تایلند باوری به نام کارما[۲۴۰] وجود دارد که ریشه این نوع رفتار جنسی کتوای ها را گناهان گذشته آنها می دانند. لذا در برخورد با آنها بیشتر ترحم کرده و از سرزنش دوری می کنند. که اعتقاد به کارما را می توان در ادیان هندی همچون هندوئیسم و بودیسم جستجو کرد. اصل کارما می‌گوید که نتیجه هرآنچه انجام می‌دهیم به خودمان بازمی‌گردد. که بر اساس این اصل، این خدا نیست که به نسبت اعمال بشر پاداش می‌دهد یا تنبیه می‌کند، بلکه کردارها ذاتاً پیامدهای خوب یا بد را همراه خود دارند. در ادیانی که به تولد ادواری[۲۴۱] باور دارند، مانند هندوئیسم، بودیسم، و جینیسم، یر این باورند که نتایج کارهایمان به زندگی های بعدی نیز کشیده می‌شود و در دوره‌های بعدی زندگی نیز به ظهور می‌رسند. بر این اساس، هر فرد، از طریق اعمالی که انجام می‌دهد باعث رنج ها و شادی ها در زندگی خود می شود.[۲۴۲] و نمی توان همجنس گرایی را گناه و اشتباهی برای این نوع افراد در نظر گرفت چون ریشه در زندگی قبلی آنها دارد. لذا می توان رفتار جنسی هیجراها و کتوای ها را یک رفتار مشترک جنسی دانست که بارزترین رفتار جنسی این گروهها همجنس گرایی می باشد.
۲٫۳٫۳٫ همجنس گرایی از دیدگاه جینیسم[۲۴۳]
یکی دیگر از آئین های باستانی جهان، آئین جین می باشد که این آئین همراه آئین بودا در مقابل هندوئیسم قیام کرده و مدعی شدند که می توانند انسان ها را از تحیر و سرگردانی در برخی از نظام های حاکم در جهان مانند سمساره نجات دهند. که آئین جین با اینکه در دوره ای از زمان مخالفان زیادی داشت ولی توانست در شبه جزیره هند باقی بماند. پیروان آئین جین بر این باورند که مؤسس جینیسم شخصی به نام مهاویره[۲۴۴] – یعنی مرد بزرگ یا پهلوان بزرگ- است.[۲۴۵]
از نظر پیروان آئین جین، استمداد از بشر یا کتاب بشری برای رسیدن به حقیقت و نجات ابدی بی اثر و بی فایده است و روحانیون تاثیری در زندگی انسان ها ندارند و هر فرد باید از درون خود استمداد جوید و تنها وسیله وصول رسیدن به نجات، ریاضت شاقّه یا تپش[۲۴۶] می باشد. و برای رسیدن به نجات و رستگاری، پیروان آئین جین باید پنج عهد بزرگ در اعمال روحانی خود بسته باشد که عبارت اند از:
پرهیز از قتل و آزار موجودات زنده
پرهیز از دروغ و هر قول و فعلی که موجب غضب یا حرص شود.
اجتناب از هر چیزی که به انسان عطا نشده
اجتناب از شهوت جنسی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است