هدف های آموزشی و مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

هدف های مشخص، متغیرهای کمی برونداد
هدف های عملکردی، آزمون پیشرفت یادگیری
بهره وری پاسخگویی
ـ آیا یادگیرندگان به هدف های آموزشی دست یافته اند؟
مدیریت گرا(سیپ)
استافیل بیم
مدیران و تصمیم گیران
هدف های کلی و ملاک ها
بررسی های پیمایشی، پرسشنامه،
اثربخشی، کنترل کیفیت
ـ آیا برنامه اثربخشی دارد؟
هدفـ آزاد
اسکریون
مصرف کنندگان
عواقب، ملاک ها
کنترل نا اریبی ها، تحلیل منطقی
انتخاب مصرف کننده، عام المنفعه
ـ تمام اثرهای برنامه ها چیست؟
مبتنی بر نظر خبرگان
آیزنر
خبرگان، مصرف کنندگان
نقد تخصصی، استاندادها
بازنگری انتقادی
بهبود معیارها
ـ آیا منتقد متخصص، برنامه را تأیید می کند؟
اعتبارسنجی
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درباره دوره انقلاب اسلامی و آستان قدس رضوی