نمودا و جنسیت

دانلود پایان نامه

بدون پاسخ
فراوانی
243
233
6
482
درصد
4/50
3/48
2/1
0/100
نمودار شماره4ـ2: توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت
جدول شماره4ـ3 : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک سن
سن
کل
20 تا 30 سال
31 تا 40 سال
41 تا 50 سال
51 تا 60 سال
بدون پاسخ
فراوانی
4
144
308
17
9
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد استفاده از اینترنت و اتحادیه های صنفی