نرم افزار و استاندارد

در حقیقت برای آنالیز نمونه‌ها از یک نردبان آللی استفاده می‌شود، که در آن جایگاه‌ها بر اساس سایز و به کمک 4 رنگ مذکور دسته بندی شده‌اند. در هر جایگاه کلیه آلل‌هایی که ممکن است در آن لوکوس موجود باشند، نمایش داده می‌شوند.
جدول 2-7 ماده فلورسنت مورد استفاده برای هر جایگاه(25)
Widget not in any sidebars

شکل 2-6ladder به کاررفته در کیت ABI(25)
با توجه به اینکه هر فرد دارای 2آلل در هر جایگاه می‌باشد، برای به‌دست آوردن پروفایل افراد، آلل‌های موجود در جایگاه‌های هر فرد با نردبان آللی مطابقت داده می‌شوند و نرم افزار آلل هایی را که بلند‌ترین پیک را داشته باشند، به عنوان آلل های اصلی انتخاب می‌کند. در نهایت نرم افزار جدولی را تحت عنوان شناسنامه ژنتیکی ارائه می‌دهد که حاوی کلیه آلل های هر فرد می‌باشد.
فصل سوم
3-1 نمونه‏ها
در این مطالعه 50 فرد غیر خویشاوند از هر یک از جمعیت‌های یزد و کرمانشاه، که براساس پرسش‌نامه شفاهی، سه نسل گذشته‏ی آنها مربوط به همان جمعیت‏ها بود، انتخاب شدند. پس از گرفتن خون محیطی از هر یک از افراد، و استخراج DNA آنها، پروفایل ژنتیکی افراد بر اساس شانزده جایگاه STR تهیه شد.
3-2 پروفایل ژنتیکی
در شکل 3-1 نمونه‏ای از پروفایل ژنتیکی یکی از افراد نشان داده شده است.
شکل3-1 پروفایل ژنتیکی یک فرد
3-2 نتایج حاصل از آنالیز نمونه‏ها
به کمک نرم‌افزارPop gene آنالیز اولیه پروفایل‏ها انجام شد و پارامترهایی از جمله فراوانی آللی، هتروزیگوسیتی مورد مشاهده (Ho) و هتروزیگوسیتی مورد انتظار(He) در هر یک از جمعیت‏ها محاسبه گردید. هم‌چنین مقایسه‏ی فراوانی ژنوتیپ‏های مشاهده شده و ژنوتیپ‌های مورد انتظار از طریق آزمون استاندارد کای‌اسکوئر دال بر تبعیت پراکندگی ژنوتیپ‌های مشاهده شده از قانون هاردی‏واینبرگ انجام شد. برای محاسبه‏ی پارامترهای پزشکی‌قانونی از نرم‌افزار Cervuse استفاده شد و پارامترهایی نظیر تعیین اطلاعات چندشکلی (PIC) ، قدرت سیستم در رد کردن (PE)، قدرت تفکیک سیستم (PD) و احتمال یکسان بودن(MP) محاسبه شدند.
3-3 نتایج حاصل از آنالیز نمونه‏های کرمانشاه
جدول‏‏ (3-1) فراوانی آللی و سایر پارامترهای جمعیتی و پزشکی‌قانونی را در جمعیت‏های کرمانشاه نشان می‏دهد.
جدول3-1 فراوانی آللی و سایر پارامترهای آماری جایگاه‌های STR در جمعیت کرمانشاه
Allele
D8S1179
D21S11
D7S820
CSF
D3S1358
THO1
D13S317