منوچهر بزرگمهر

دانلود پایان نامه

نقش عملی روش قرار دادی رالز چارچوبی از توجیه عمومی در میان مردم فراهم می کند مردمی که دارای برداشتهای مختلف از خیر هستند. مقدمات برای روال رالز و برداشت کامل از عدالت در مفهوم بی طرفی و انصاف قرار دارد. رالز عدالت را با انصاف یکسان می گیرد اما اشاره نمی کند که مفاهیم عدالت و انصاف یکی هستند. وجوداتی که در پس پرده جهل در حجاب قرار می گیرند بطور فرضی درهر وجهی برابرند که از آن نتیجه میشود که عمل هر فردی اساساً بی طرفانه و منصفانه است. تصمیم هایی که تحت چنین شرایط منصفانه ای بکار می روند الزاماً به نتایج منصفانه و بنا بر این عادلانه منتهی میشود.
درروش رالز در صورتیکه مفهوم کامل اخلاقی در موازنه تأملی با احکام بررسی شده ما سازگار باشد است موجه خواهد بود.
تفاوت مهم در روش کانت و رالز این است که موضع رالز برتری را به اجتماع میدهد و اینکه نظریه وی طرحی برای شهروندان است اما امر مطلق کانت به ماکسیمهای شخصی اشخاصِ صادق و وظیفه شناس در زندگی هر روزه اطلاق میشود.
در پایان ذکر چند نکته خالی از فایده نیست:
۱- تفاوت مهم در روش کانت و رالز این است که موضع رالز برتری را به اجتماع میدهد
و اینکه نظریه وی طرحی برای شهروندان است اما امر مطلق کانت به ماکسیمهای شخصی اشخاصِ صادق و وظیفه شناس در زندگی هر روزه اطلاق می شود. “روال وضعیت اولیه کاملاً متفاوت از روال فرد گراترِ امر مطلق است.”۲۲۱ “بر ساخت گرایی اخلاقی معتقد است که میتوان روالی آرمانی برای بر ساختن اصول اخلاقی جدای از هراعتقادی درباره صدق اصول تعریف کرد؛ اصول صادق، صادق اند برای اینکه آنها از این روال بر سازنده بوجود می آیند.”۲۲۲
۲- رالز اصول عدالت خود را اوامر مطلق کانت می داند زیرا بر امیال تکیه ندارند که
این شرط ضروری برای امر مطلق است. از طرفی مردم در وضعیت اولیه اصول عدالت را بر می گزینند برای اینکه آنها خیرهای اولیه را می خواهند بنا بر این این اصول ظاهراً اوامر مشروط کانتی اند. اگر رالز معیار کانت برای اصول اخلاقی قابل قبول را می پذیرد پس اصول رالز با معیار کانت همخوانی ندارد.
۳- تقسیر رالز از بر ساخت گرائی اخلاقی را با سه مشخصه میتوان توصیف کرد
الف – نظریه بر ساخت گرایانه مفهوم و برداشتی از شخص را تعریف می کند.
ب – این نظریه به انتخابهای اخلاقی فرضی گروهها شکل میدهد که برای انعکاس آن مفهوم شخص طراحی میشود.
ج – این انتخابها مجموعه ای از اصول مشترک را بدست میدهند که موجه تلقی شوند برای اینکه آنها نتیجه روند تصمیم گیری اند که توسط این نظریه تعریف می شوند. با در نظر گرفتن این سه خصوصیت می توان گفت که بر ساخت گرایی دیدگاهی است که اصول اخلاقی موجه صرفاً آنهایی هستند که توسط مجموعه ای از اشخاص معین تحت مجموعه ای از شرایط مشخص انتخاب می شوند.
برغم اینکه رالز مدعی کانتی بودن نظریه اش است تفسیر کانت از استدلال اخلاقی که امر مطلق را بکار می گیرد به خوبی با این مشخصات اساسی تفسیر کانت از بر ساخت گرایی تطبیق نمی کند.
نخست : امر مطلق استدلال کنندگان اخلاقی را قادر نمی سازد تا اصول اخلاقی را بوجود آورند. بلکه آزمایش منفی برای درستی ماکسیمهای عمل است که افراد در تأمل اخلاقی ارزیابی می کنند.
دوم: امر مطلق الگوی انتخاب فرضی نیست بلکه آزمایش می کند که آیا تمامی اشخاص می توانند برای عمل از روی ماکسیمی خاص(یا اصل عمل) انتخاب کنند.
سوم: توافق ممکنی که امر مطلق لازم دارد از اشخاص فرضی نیست بلکه از اشخاص
واقعی است . از آنجایی که کانت به معرفی اشخاص فرضی در روال تصمیم نیاز ندارد در نتیجه
به مفهوم فرضی از خودمان هنگام استفاده از روال امر مطلق نیازی نخواهد داشت۲۲۳.
۴- رالز در نظریه عدالت قصد دفاع از مفهومی از عدالت را دارد که عالی تر از رقبای
اصلی اش باشند یعنی فایده گرایی و شهود گرایی. رالز برای اینکه بگوید که مفهوم عدالت مورد نظرش برتر از مفاهیم دیگر عدالت است می گوید مفهوم عدالت موجه است وقتی که ما آن را در وضعیت موازنه تاملی تأئید می کنیم . اگر ما به چنین موقعیتی برسیم آنچه را که می تواند به انسجام و توجیه اعتقادات عدالت اجتماعی ما منتهی شود انجام داده ایم.
شیوه موازنه تاملی در داخل نظام فلسفی اخلاقی رالز قرار دارد و جزئی ازآن به حساب می آید در نتیجه توجیه مفهوم عدالت از داخل این نظام صورت میگیرد در حالیکه توجیه باید از خارج از نظام باشد. ر.م. هیر تاکید می کند که توجیه باید از خارج از سیستم باور های اخلاقی ما بیاید: ” از آنجائی که نظریه موازنه تاملی باعث صدق این نظریه می شود که به توافق نظرات مردم بستگی دارد، ادعای عدالت به مثابه انصاف را برای عینیت تضعیف می کند.”۲۲۴
۵- چه الزامى وجود دارد که ما انسان‏هاى خارج از آن وضعیت که در شرایط واقعى
زندگى مى‏کنیم اصولى را که در شرایط ناآگاهى به بسیارى از واقعیت‏ها به دست آمده است به عنوان پایه های اخلاق اجنماع بپذیریم.جرالد دورکین در نقد برساخت گرایی رالز میگوید:
“قرارداد (و برساخت ) فرضی حتی شکل رنگ پریده ای از قرار داواقعی نیست بلکه اصلاً قرارداد نیست”۲۲۵
۷- رالز اذعان دارد که نظریه اخلاقی وی یا به عبارت دیگر اصوال عدالت وی که قرار است کارکردی چون پایه های اخلاقی جامعه داشته باشد برای جامعه لیبرال دمکراتیک طراحی شده است. لزوماً تمامی جوامع لیبرال دمکراتیک یکسان
نیستند و هرکدام نسبت به دیگری اختلافاتی دارد که در این صورت یا باید قبول کرد اصولی که در یک جامعه لیبرال دمکرات پس از پشت سر گذاشتن وضعیت اولیه به دست می آید مورد قبول جوامع لیبرال دمکراتیک دیگر هم هست که باوجود اختلافات بعید به نظر میرسد . و یا اینکه هر جامعه لیبرال دمکراتی برای خو اصول عدالتی مناسب شرایط خود دارد و این جز نسبیت گرایی چیزی نیست.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد دانلودمنابع محدود، حفاظت از آب

منابع فارسی و انگلیسی
منابع فارسی :
۱- استوارت میل ، جان. فایده گرایی ، ترجمه مترضی مردیها ،تهران:نشر نی،چاپ اول،۱۳۸۸.
۲- اسکروتن، راجر.کانت ، ترجمه علی پایا، تهران: طرح نو،چاپ اول، ۱۳۷۵.
۳- ایر.آلفرد جولیس. زبان حقیقت و منطق، ترجمه منوچهر بزرگمهر،تهران :انتشارات دانشگاه صنعتی شریف،چاپ اول،۱۳۳۶.
۴- تالیّا فارو، چارلز. فلسفه دین در قرن بیستم ، ترجمه ا. رحمتی ، تهران:نشر سهروردی،چاپ اول ، ۱۳۸۲ .
۵- جوادی ، محسن .”درس گفتارهای فلسفه اخلاق”، قم : دوره کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق دانشگاه قم، ۸۸- ۱۳۸۷.
۶- جوادی،محسن. مساله باید و هست ، قم : مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۵.
۷- دباغ ،سروش. درس گفتارهایی درفلسفه اخلاق ، تهران: انتشارات صراط،چاپ اول،۱۳۸۸.
۸- رالز ،جان. “عدالت به مثابه انصاف”، ترجمه مصطفی ملکیان، نقد و نظر، شماره ۱۰-۱۱ .
۹- سالیوان ، راجر. اخلاق در فلسفه کانت ، ترجمه ع. فولادوند ،تهران:طرح نو،چاپ اول،۱۳۸۰.
۱۰- شریف،م.م. تاریخ فلسفه در اسلام،گروه مترجمان ،تهران: مرکز نشر دانشگاهی،چاپ اول،۱۳۶۲.
۱۱- فرانکنا، ویلیام. فلسفه اخلاق ، ترجمه هادی صادقی،قم: طه ، چاپ دوم ، ۱۳۸۳.
۱۲- فنائی ، ابوالقاسم . دین در ترازوی اخلاق ، تهران:موسسه فرهنگی صراط ،چاپ اول، ۱۳۸۴.
۱۳- کاپلستون، فردریک. تارخ فلسفه ، جلد ششم ، ترجمه م.بزرگمهر و ا.سعادت ، تهران:سروش،چاپ اول،۱۳۷۳.
۱۴- کانت، ایمانوئل . بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق ، ترجمه ح. عنایت و ع. قیصری تهران : خوارزمی،چاپ اول ، ۱۳۶۹ .
۱۵- کانت، ایمانوئل. تمهیدات ، ترجمه غ. حداد عادل،تهران :مرکز نشر دانشگاهی ،چاپ اول،۱۳۶۷.
۱۶- کانت،ایمانوئل. نقد عقل عملی، ترجمه ا. رحمتی ،تهران: نورالثقلین،چاپ دوم، ۱۳۸۵ .
۱۷- کورنر،اشتفان. فلسفه کانت،ترجمه ع.فولادوند، تهران : خوارزمی ،چاپ اول، ۱۳۶۷ .
۱۸- گریلینگ ،ای.سی و استرجن،ا. “معرفت شناسی” ، از مجموعه فلسفه اکسفورد، ترجمه امیر مازیار،تهران : نشر جهاد،۱۳۸۰.
۱۹- لا هیجی، عبدالرزاق. سرمایه ایمان ، تهران :الزهرا ، چاپ دوم ،۱۳۶۴.
۲۰- مجتهدی، کریم .”شناخت روش علوم بر اساس فلسفه نظری کانت”، در نگاهی به فلسفه های جدید و معاصر در جهان غرب، تهران:امیر کبیر،چاپ اول،۱۳۷۳.
۲۱- مک اینتایر، السدیر. “اخلاق فضیلت مدار”،ترجمه ح.شهریاری، مجله نقد و نظر؛ ش ۱۴-۱۳.
۲۲- مک ناتن،دیوید. نگاه اخلاقی:درآمدی به فلسفه اخلاق، ترجمه حسن میانداری،تهران سمت، چاپ اول،۱۳۸۳.
۲۳- ملکیان،مصطفی. “درس گفتارهای کلام جدید” ، قم: دانشگاه مفید، ۱۳۸۵.
۲۴- مور ، جورج ادوارد؛ مبانی اخلاق ، ترجمه غ.توکلی و ع.عسگری یزدی،قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،چاپ اول، ۱۳۸۵.
۲۵- هارتناک،یوستوس.نظریه معرفت درفلسفه کانت، ترجمه غ.حدادعادل،تهران:فکر روز،چاپ اول،۱۳۷۶.

منابع انگلیسی :
۱. Baynes , Kenneth. “Constructivism and Practical Reason in Rawls”, Analyse and Kritik, 14 , 1992.
۲. Becker, Don. “Kant’s moral and political philosophy”, in Routledge History of Philosophy, Vol. 06 , Routledge Publishing,2000.
۳. Bird-Pollan, Stefan. Rawls: “Construction and Justification” , Public Reason 1 (2),2009.
۴. Boyd, Richard N. “How To Be A Moral Realist” : in Essays On Moral Realism , Ed: G.Sayre-McCord, Cornell University Press, 1988.
۵. Brink, David . “Moral Realism and the Skeptical Arguments from Disagreement and Queerness”, Australasian Journal of Philosophy, 6 (1984).
۶. Brink, David O. Moral realism and the foundations of ethics; Cambridge University Press , 1989.
۷. Campbell, Stephen R. “Constructivism and the Limits of Reason”, Studies in Philosophy and Education 21, Kluwer Publishing, 2002.
۸. David, Hume . A Treatise of Human Nature , Oxford University Press,1982.
۹. Dworkin, R.” The Original Position “. In Reading Rawls. Critical Studies on Rawls’ Theory of Justice, ed. N. Daniels. Blackwell Publishing , 1975.
۱۰. Finlay, Stephen. “Four Faces of Moral Realism” ; Journal Compilation, 2007.
۱۱. Freeman ,Samuel. Rawls , Routledge Publishing, 2007.
۱۲. ———————. The Cambridge Companion to Rawls, Cambridge University Press,2003.
۱۳. Gauthier,David. Morals by Agreement, Oxford University Press, 1986 .
۱۴. Guyer , Paul . Kant , Routledge Publishing ,2006.
۱۵. Hare,R. “prescriptivism” , in Routledge Encyclopedia of philosophy; ed: Edward Craig; Routledge Publishing ,1998.
۱۶. Hill, Thomas E., Jr. “Kantianism”, in Blackwell Guide to Ethical Theory Ed : Hugh LaFollette, Blackwell Publishing,2000.
۱۷. Krasnoff, Larry.”How Kantian is Constructivism? “, Kant-Studien 90.
۱۸. Irwin , Terence. The Development of Ethics : A Historical and Critical Study , 3 Volume, Oxford University Press,2007.
۱۹. Kagan, Shelly ; Normative ethics ; West view Press, 1998.
۲۰. Korsgaard, Christine M . The Sources of Normativity, Cambridge University Press, 1996.
۲۱. Korsgaard, Christine.” Realism and Constructivism in Twentieth-Century Moral philosophy ” , Journalof Philosophical

دیدگاهتان را بنویسید