منبع پایان نامه درمورد نرم افزار، داده ها و اطلاعات، صاحب نظران

نمونه گیری ابتدا 30 پرسشنامه در بین 30 شعبه به صورت پیش آزمون پخش شده وسپس با استفاده از آزمون کلوموگروف اسمیرنف توزیع متغیر وابسته بررسی شد که نتایج حاکی از نرمال بودن توزیع متغیر وابسته بود. به این ترتیب از فرمول زیر جهت تعیین حجم نمونه استفاده شد.
n = حجم نمونه
= اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
= میزان خطا
= واریانس جامعه (براساس متغیر مورد بررسی)
N = حجم جامعه
به این ترتیب 42 شعبه به عنوان حداقل حجم نمونه تخمین زده شد.
3-5) روش وابزار گردآوری داده ها
روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این تحقیق میدانی می باشد. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن ها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید. یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها ، پرسشنامه می باشد . پرسشنامه مجموعه از سوال ها است که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آن ها ارایه نماید .در تحقیق حاضر به منظور استفاده از دیدگاه و نگرش های مدیران بانک ملت استان گیلان از پرسشنامه استفاده شد و طیف پاسخی مورد استفاده درآن طیف لیکرت 5تایی از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم به شرح زیر بوده است:
جدول3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه
طیف کلی
بسیارزیاد
زیاد
تا حدی
کم
بسیارکم
ارزش عددی
5
4
3
2
1
این پرسشنامه حاصل مطالعات کتابخانه ای و کمک صاحب نظران می باشد در ضمن این پرسشنامه شامل 24 سوال بسته است که متغیرهای عملیاتی تعریف شده را مورد سوال قرار می دهد. در جدول (3-2) به مشخصات پرسشنامه تحقیق اشاره شده است.
جدول 3-2) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد
متغیر
شماره سوالات
وجود خود پرداز
13-1
مدیریت هزینه
19-14
مدیریت دارایی
24-20
سوالات فوق با مشورت متخصصین حوزه بانکی و همچنین اساتید راهنما و مشاور وتوسط محقق طراحی شده است.
3-7)روایی و پایایی
مفهوم روایی به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می سنجد به عبارت دیگر روایی اندازه گیری عبارت است از میزانی که ابزار مورد نظر آن چه را برای اندازه گیری آن تخصیص یافته است را اندازه بگیرد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها روایی محتوا می باشد. روایی محتوا135 نوعی روایی است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود.روایی محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد.اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی ها ومهارت ها ی ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته،آزمون دارای اعتبار محتوا است .روایی محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.برای سنجش روایی پرسشنامه از روش دلفی استفاده شده است.به این ترتیب که به منظور روایی ابزار اندازه گیری تحقیق،پرسشنامه اولیه در اختیار متخصصان آن رشته قرار گرفت و با استفاده از میانگین نظرات ایشان و انجام اصلاحات ، پرسشنامه نهایی طراحی گردید.
3-7-1)پایایی پرسشنامه
پایایی یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری است و با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.ضریب پایایی نشان گر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویزگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر آن را می سنجد. برای محاسبه ی پایایی، شیوه های مختلفی به کار برده می شود، از آن جمله می توان به اجرای دوباره ی آزمون، روش موازی(همتا) ، روش تصنیف(دو نیمه کردن) و ضریب آلفای کرونباخ136اشاره کرد. در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزار SPSS برای مجموعه سوالات مرتبط با هر متغیر محاسبه شده است. در هنگام محاسبه ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ ، نخست یک نمونه اولیه مشتمل بر30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
n = تعدادسوالات آزمون = واریانس سوال i ام = واریانس کل آزمون
پایایی سوالات مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر ، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به قرار جدول (3-3) است. جداول تفصیلی مربوط به متغیرها در پیوست آورده می شود.
جدول 3-3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه
ردیف
متغیر
میزان آلفا
1
وجود خود پرداز
821/0
2
مدیریت هزینه
835/0
3
مدیریت دارایی
754/0
4
کارایی هزینه
891/0
با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که میزان آلفای متغیر ها بالای 7/0بوده و متغیرها دارای پایایی مناسب است.
3-8) روش آماری تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده ها لازم است آنها را به کمک روش های آماری طبقه بندی، مرتب و تخلیص نمود. تجزیه و تحلیل یعنی دسته بندی، مرتب کردن و خلاصه کردن داده ها و مقصود اصلی از آن تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطّلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیر پذیر است. تفسیر یعنی توضیح و تبیین و یافتن معنای یافته ها و بدون تحلیل آماری این امر مشکل و ناممکن است. در مواردی که داده های حاصل از انجام تحقیق به صورت کمی یعنی اعداد و رقم جمع آوری شود(مانند پرسشنامه ها و چک لیست ها) تحلیل کمی بر روی داده ها صورت می گیرد. در داده های حاصل از ارزیابی که به وسیله پرسشنامه به دست می آید نتایج را پس استخراج از پرسشنامه‌ها می توان با استفاده از میانگین، درصدها و… تحلیل نمود. در این مطالعه برای آنالیز داده‌ و آزمون فرضیه ‌ها، از روش های آمار توصیفی واستنتاجی (استنباطی) استفاده گردید. در آمار توصیفی داده‌های جمع آوری شده در جدول‌های توزیع فراوانی سازماندهی گردید. در بخش آمار استنباطی از آزمون هبستگی پیرسون استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ دهندگان تکمیل گردیده است را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون هبستگی پیرسون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در 42 شعبه انتخابی 100 مدیر شعبه ومعاون به سوالات پاسخ دادند، که مشخصات آنها به شرح زیر است.
* توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول4-1) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
فراوانی
دیپلم
5
فوق دیپلم
14
کارشناسی
56
کارشناسی ارشد و بالاتر
25
کل
100
نمودار4-1) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده می شود که تحصیلات 5 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم، 14 درصد فوق دیپلم، 56 درصد لیسانس و 25 درصد کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند.
* توصیف رشته تحصیلی پاسخ دهندگان
جدول4-2) توصیف رشته تحصیلی پاسخ دهندگان
فراوانی
علوم انسانی
72
علوم پایه
6
فنی و مهندسی
22
کل
100
نمودار4-2) نمودار میله ای رشته تحصیلی پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-2 مشاهده می شود که رشته تحصیلی 72 درصد پاسخ دهندگان علوم انسانی، 6 درصد علوم پایه و 22 درصد فنی و مهندسی می باشد.
* توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان
جدول4-3) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان
فراوانی
کمتر از 5 سال
10
بین 6 تا 12 سال
33
بین 13 تا 20 سال
27
بیشتر از 20 سال
30
کل
100
نمودار4-3) نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-3 مشاهده می شود که سابقه کار 10 درصد پاسخ دهندگان کمتر از 5 سال، 33 درصد بین 6 تا 12 سال، 27 درصد بین 13 تا 20 سال و 30 درصد بیشتر از 20 سال می باشند.
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق
* توصیف متغیر کاهش هزینه
جدول4-1) توصیف متغیر کاهش هزینه
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
وایانس
کاهش هزینه
42
1
5
2167/4
59199/0
350/0
نمودار4-1) هیستوگرام متغیر کاهش هزینه
با توجه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده می شود که متغیر کاهش هزینه دارای کمترین مقدار 1 ، بیشترین 5، میانگین 2167/4 ، انحراف معیار 59199/0 و واریانس 35/0 می باشد.
* توصیف متغیر مدیریت دارایی
جدول4-1) توصیف متغیر مدیریت دارایی
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
وایانس
مدیریت دارایی
42
1
5
9420/3
63137/0
399/0
نمودار4-1) هیستوگرام متغیر مدیریت دارایی
با توجه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده می شود که متغیر مدیریت دارایی دارای کمترین مقدار 1 ، بیشترین 5 ، میانگین 942/3 ، انحراف معیار 63137/0 و واریانس 399/0 می باشد.
* توصیف متغیر نصب دستگاههای ATM
جدول4-1) توصیف متغیر نصب دستگاههای ATM
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
وایانس
نصب دستگاههای ATM
42
1
5
4666/3
70823/0
502/0
نمودار4-1) هیستوگرام متغیر نصب دستگاههای ATM
با توجه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده می شود که متغیر نصب دستگاههای ATM دارای کمترین مقدار 1 ، بیشترین 5، میانگین 4666/3 ، انحراف معیار 70823/0 و واریانس 502/0 می باشد.
4-4) آزمون فرضیات تحقیق
در این بخش از فصل چهارم به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می شود:
فرضیه اصلی: بین نصب دستگاه های خودپرداز و کارایی هزینه در بانک ملت شعب استان گیلان رابطه وجود دارد.
بین نصب دستگاه های خودپرداز و کارایی هزینه ارتباط معناداری وجود ندارد :
بین نصب دستگاه های خودپرداز و کارایی هزینه ارتباط معناداری وجود دارد :
جدول4-4) ضریب همبستگی بین نصب دستگاه های خودپرداز و مدیریت دارایی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
نتیجه
نصب دستگاه های خودپرداز و کارایی هزینه
42
485/0
235/0
000/0
تائید فرضیه
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر نصب دستگاه های خودپرداز و کارایی هزینه5/48 + درصد می باشد که این یبان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 235/0 می باشد که این نشان می دهد که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *