منبع پایان نامه درمورد مغناطیسی، میدان، سیمان، بادی

را برابر 5% انتخاب شده است

جدول (2-12)تاثیر اب مغناطیسی بر روی مقاومت فشاری در میدان مغناطیسی متفاوت واحد ( Mpa)
سن بتن (روز )
میدان مغناطیسی
درصد مقدار GBFS جایگزین شده به جای سیمان
%5

0
2/0
4/0
6/0
8/0
2/1
35/1

7
5/26
28
2/31
7/31
1/31
5/32
1/31

28
5/29
5/30
8/34
7/35
4/35
9/36
1/35

56
4/32
6/33
4/38
1/39
8/37
4/39
3/37

با توجه به جدول بالا می‌بینیم که جایگزینی GBFS به جای سیمان در بتن تهیه شده با اب معمولی باعث کاهش مقاومت فشاری بتن در سنین 7و28و56 روزه شده است اما با مغناطیس نمودن اب و بالا بردن میزان قلیا اب مقاومت فشاری بتن افزایش میابد در سن 7 روزه مقدار 5/32 به ازای میدان 2/1 تسلا و برای 28 روز مقدار 9/36 و 56 روز مقدار 4/39 میرسد که نسبت به بتن معمولی افزایش مقاومت داریم اما با حالت که مقدار GBFS صفر بود تغییری در مقاومت مشاهده نمی‌شود و در هر دو حالت تقریبا مقاومت فشاری برابر است پس درصد مقدار GBFS جایگزین شده به جای سیمان را افزایش داده و به 15% رسانیده و نتایج را برسی کرده
جدول (2-13)تاثیر اب مغناطیسی بر روی مقاومت فشاری در میدان مغناطیسی متفاوت واحد ( Mpa)
سن بتن (روز )
میدان مغناطیسی
درصد مقدار GBFS جایگزین شده به جای سیمان
%15

0
2/0
4/0
6/0
8/0
2/1
35/1

7
26
29
4/31
5/28
6/32
7/33
6/29

28
6/32
7/34
3/37
2/33
3/38
39
1/35

56
9/36
4/39
3/42
9/38
1/42
1/42
2/39

در این حالت می‌بینیم مشابه حالت قبل با افزایش GBFS مقدار مقاومت فشاری سیمان افزایش یافته است
جدول (2-14) تاثیر اب مغناطیسی بر روی مقاومت فشاری در میدان مغناطیسی متفاوت واحد ( Mpa)
سن بتن (روز )
میدان مغناطیسی
درصد مقدار GBFS جایگزین شده به جای سیمان
%25

0
2/0
4/0
6/0
8/0
2/1
35/1

7
5/23
29
1/30
28
4/30
4/29
2/28

28
6/29
3/35
38
7/34
3/36
8/35
7/34

56
7/33
3/38
4/40
4/38
2/39
7/38
4/39

2-3-5 رابطه بین مقاومت فشاری بتن با تغییر میدان مغناطیسی ] 1[
با توجه به تغییرات میدان مغناطیسی که برای تهیه آب مغناطیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمونه‌‌های تهیه شده با این آب و محاسبه مقاومت فشاری نمونه‌ها جدول زیر تکمیل شده است.

جدول (2-15) رابطه بین مقاومت فشاری بتن در میدان مغناطیسی متفاوت
سن بتن (روز )
میدان مغناطیسی
رابطه بین مقاومت فشاری بتن در میدان مغناطیسی متفاوت

0
2/0
4/0
6/0
8/0
2/1
35/1

7
100%
113%
119%
115%
123%
121%
114%

28
100%
111%
118%
114%
121%
119%
113%

56
100%
110%
116%
113%
117%
117%
111%

طبق نتایج این جدول با افزایش میدان مغناطیسی در مقاومت فشاری بتن افزایش داریم تا 8/0 تسلا، از آن به بعد کاهش دیده می‌شود پس می‌توان نتیجه گرفت میدان مناسب جهت افزایش مقاومت فشاری در بتن مغناطیسی در حدود 8/0 تا 1 تسلا می‌باشد

نمودار ( 2-5 ) رابطه بین مقاومت فشاری بتن با تغییر میدان مغناطیسی] 1[

2-3-6 میزان هیدراسیون ] 1[
طبق جداول زیر میزان هیدراسیون سیمان در روزهای 7، 28، 56 روز نشان داده شده است

جدول (2-16) میزان هیدراسیون نمونه‌های بتن با میزان اب به سیمان (485/ = ( W/B واحد : %
سن بتن (روز )
میدان مغناطیسی (تسلا)
درصد مقدار GBFS جایگزین شده به جای سیمان
%0

0
2/0
4/0
6/0
8/0
2/1
35/1

7
5/60
8/61
5/62
8/61
64
64
5/65

28
2/64
65
66
66
7/67
4/67
7/69

56
66
6/66
68
4/67
2/69
2/741
9/72

جدول (2-17) میزان هیدراسیون نمونه‌های بتن با میزان اب به سیمان (485/ = ( W/B واحد : %
سن بتن (روز )
میدان مغناطیسی
درصد مقدار GBFS جایگزین شده به جای سیمان
%5

0
2/0
4/0
6/0
8/0
2/1
35/1

7
8/61
9/62
8/65
66
2/65
5/65
5/68

28
2/68
4/69
72
72
6/72
6/73
8/74

56
2/71
4/72
4/74
3/75
4/74
76
78

جدول (2-18) میزان هیدراسیون نمونه‌های بتن با میزان اب به سیمان (485/ = ( W/B واحد : %
سن بتن (روز )
میدان مغناطیسی
درصد مقدار GBFS جایگزین شده به جای سیمان
%15

0
2/0
4/0
6/0
8/0
2/1
35/1

7
8/64
5/66
5/70
1/70
3/71
5/70
6/71

28
4/73
2/73
3/75
3/76
8/74
7/75
2/78

56
2/78
1/79
4/78
78
80
5/79
81

جدول (2-19) میزان هیدراسیون نمونه‌های بتن با میزان اب به سیمان (485/ = ( W/B واحد : %
سن بتن (روز )
میدان مغناطیسی
درصد مقدار GBFS جایگزین شده به جای سیمان
%25

0
2/0
4/0
6/0
8/0
2/1
35/1

7
4/71
3/72
72
73
72
2/74
75

28
5/75
76
4/76
3/77
2/76
1/79
8/79

56
2/80
8/80
3/79
80
1/83
82
3/84

2-3-7 آزمایش بر روی بتن حاوی خاکستر بادی ] 4[
نان سو و همکارانش در آزمایش دیگری از خاکستر بادی به جای روباره کوره آهن گدازی یا GBFS استفاده نمودندکه به شرح این ازمایش می‌پردازیم
نمونه‌های ملات از نمونه‌های مکعبی به ضلع 50 میلی متر به وسیله مخلوط کردن مواد سیمانی (سیمان و خاکستر بادی )و ماسه مطابق با طرح اختلاط جدول زیر تولید شده است.

جدول (2-20) جایگزینی سیمان با خاکستر بادی نسبت آب به سیمان 35/0] 4[
مصالح
جایگزینی سیمان با خاکستر بادی
نسبت اب به مواد سیمان

0%
5%
15%
25%

آّب
35/0
35/0
35/0
35/0
35/0
ماسه استاندارد
75/2
75/2
75/2
75/2
35/0
سیمان
1
95/0
85/0
75/0
35/0
خاکستر بادی
0
05/0
15/0
25/0
35/0

جدول (2-21) جایگزینی سیمان با خاکستر بادی نسبت آب به سیمان 4/0] 4[
مصالح
جایگزینی سیمان با خاکستر بادی
نسبت اب به مواد سیمان

0%
5%
15%
25%

آّب
4/0
4/0
4/0
4/0
4/0
ماسه استاندارد
75/2
75/2
75/2
75/2
4/0
سیمان
1
95/0
85/0
75/0
4/0
خاکستر بادی
0
05/0
15/0
25/0
4/0

جدول (2-22 ) جایگزینی سیمان با خاکستر بادی نسبت آب به سیمان 485/0] 4[
مصالح
جایگزینی سیمان با خاکستر بادی
نسبت اب به مواد سیمان

0%
5%
15%
25%

آّب
485/0
485/0
485/0
485/0
485/0
ماسه استاندارد
75/2
75/2
75/2
75/2
485/0
سیمان
1
95/0
85/0
75/0
485/0
خاکستر بادی
0
05/0
15/0
25/0
485/0

سیمان و خاکستر بادی و آب و ریز دانه و در شت دانه مطابق جدول زیر مخلوط گشته و نمونه‌های سیلندری جهت انجام آزمایش تهیه شده است
جدول (2-23) جایگزینی سیمان با خاکستر بادی
مصالح
جایگزینی سیمان با خاکستر بادی

0%
5%
10%
15%
سیمان
349
331
314
297
آب
192
192
192
192
درشت دانه
969
969
969
969
ریز دانه
784
784
784
784
خاکستر بادی
0
18
35
52
2-3-8 اثر آب مغناطیسی روی نمونه‌های بتن ] 4[
بعد از آزمایش مقاومت فشاری و کششی نمونه‌های بتن انها دریافتند که با مقادیر یکسان خاکستر بادی و سن نگهداری یکسان مقاومت فشاری بتن تهیه شده با آب مغناطیسی بیشتر از نمونه‌های تهیه شده با آب معمولی است به علاوه بیشترین افزایش در مقاومت فشاری در قدرت میدان 8/0 و 2/1 تسلا حاصل می‌شود تمامی نمونه‌های بتن تهیه شده با اب معمولی و آب مغناطیسی روند مشابهی از افزایش سن نشان می‌دهند و مقاومت فشاری بتن دارای خاکستر بادی در نمونه‌های 7 روزه کمتر از بتن معمولی است به علاوه با افزایش مقدار خاکستر بادی متوسط مقاومت فشاری بتن کاهش پیدا می‌کندبه عنوان مثال با جایگزینی 5% در حدود 5% کاهش در مقاومت فشاری بتن دیده می‌شود و به همین ترتیب با افزایش 10% و 15% در مقدار خاکستر بادی با کاهش مقاومت 8 و 9 درصدی مواجه می‌شویم اما در سن نگهداری 90روز مقاومت فشاری بتن مغناطیسی افزایش چشمگیری را نسبت به بتن معمولی نشان می‌دهد نمونه‌های بتن با 5% و 10%و 15% خاکستر بادی به ترتیب در حدود 4% و 14% و 23% افزایش در مقاومت فشاری نسبت به بتن معمولی را نشان می‌دهد
بنابراین تنها درسنین نگهداری کم مقاومت فشاری بتن دارای خاکستر بادی همراه با آب مغناطیسی کمتر از بتن بدونه خاکستر بادی است اما در سنین بالاتر با افزایش درصد جایگزینی خاکستر بادی با سیمان مقاومت فشاری بتن افزایش چشمگیری دارد

فصل سوم
« تهیه بتن مغناطیسی و بررسی خواص بتن مغناطیسی »

در دو فصل قبل خلاصه‌ای از کارهای انجام گرفته در مورد بتن مغناطیسی و خواص ان و روش‌های تولید ان بیان شد در این فصل می‌خواهیم اقدام به ساخت بتن مغناطیسی و بررسی خواص آن نماییم.
در ابتدای امر به شرح دستگاه تولید اب مغناطیسی می‌پردازیم

3-1-1 دستگاه تولید آب مغناطیسی
دستگاهی که برای تولید آب مغناطیسی جهت تولید بتن مغناطیسی در این تحقیق استفاده شد به این ترتیب طراحی شد برای تولید میدان از دو سیم پیچ با تعداد دور سیم و قطر مشخص که بر روی یک پایه قرار گرفته است استفاده گردید شکل

شکل (3-1 ) : سیم پیچ و هسته آهنی جهت تولید میدان مغناطیسی برای تولید آب مغناطیسی

همانطور که در شکل می‌بینید برای افزایش میدان مغناطیسی از دو هسته آهنی استفاده می‌گردد این دو هسته در داخل سیم پیجها قرار می‌گیرد بعد ازاین دوسم پیچ را به منبع تغذیه‌ای که مقدار شدت جریان ان را می‌توان تغییر داد متصل می‌کنیم هر چه شدت جریان عبوری از سیمها بیشتر شود میدان مغناطیسی ایجاد شده نیز بیشتر می‌گرددجهت اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی از دستگاه تسلا متر استفاده می‌شود
به منظور بررسی اثر میدان بر اب مغناطیسی و تاثیر ان در تولید بتن مغناطیسی باید بتوان شدت میدان را تغییر داد و با ازمایش خواص بتن در شدت‌های مختلف میزان بهینه ان را به دست اورد همانطور که گفته شد با تغییر شدت جریان عبوری از سیم پیچها توسط منبع تغذیه و اندازه کیری میدان توسط تسلا متر می‌توان میدان را در بازه‌های 1/0 یا 2/0 تسلا با دقت کافی تغییر داد

شکل (3-2 ) : دستگاه تسلا متر جهت اندازه گیری میدان مغناطیسی

مطلب بعدی در مورد دستگاه، جهت جریان آب و میزان آب عبوری و مدت زمان چرخش اب در میدان میباشد برای جریان اب در میدان مغناطیسی و چرخش ان از دو عدد شیلنگ که به یک پمپ متصل شده است استفاده می‌گردد به این صورت که ابتدا اب را درون یک مخزن می‌ریزیم سپس اب را توسط پمپ به سمت سیم پیجها پمپاژ می‌نماییم بعد از عبور اب از درون میدان مغناطیسی اب مجددا درون مخزن ریخته می‌شود و این عمل تا مدت زمان مورد نظر ادامه می‌یابد. برای تنظیم مدت زمان نیز از تایمری که روی پمپ قرار دارد استفاده می‌کنیم

شکل (3-3 ) : نمای کلی از دستگاه طراحی شده جهت تولید
آب مغناطیسی

شکل (3-4 ) : قسمت سیم پیچ دستگاه تولید آب مغناطیسی که از مهمترین قسمت‌های دستگاه تولید آب مغناطیسی می‌باشد
در مورد حهت حرکت اب نسبت به میدان مغناطیسی مطلب مهمی وجود دارد که باید به ان دقت نمود نکته مهم این موضوع است که مسیر عبور آب و خطوط میدان مغناطیسی باید بر هم عمود باشند یعنی همانطور که در شکل مشخص است مسیر عبور اب از درون شیلنگهایی که به منظور افزایش دبی اب عبوری و استفاده بهینه از میدان دو عدد در نظر گرفته شده بر خطوط میدان که به صورت یکنواخت و از قطب N سیم پیچ به سمت قطب S امتداد دارند عمود باشد اگر به این موضوع توجه نگردد، مانند حالتی که مسیر اب در جهت میدان باشد مثل وقتیکه اب از درون سیمپیچها عبور نمایید، با انکه در کشش سطحی و PH آب تغییراتی حاصل می‌گردد ولی در مقاومت فشاری بتن افزایشی حاصل نمی‌شود این مطلبی بود که اینجانب نیز با ان مواجه بودم، وقتی اب ازدرون سیم پیچها عبور داده و در ساخت بتن از ان استفاده کردم نتیجه مقاومت فشاری بتن بدونه افزایش یا حتی کاهش در ان دیده می‌شد که علت ان همین مطلب بود که ذکر گردید، با تغییر مسیر اب به صورت عمود بر میدان این مشکل رفع میگردید
در مورد سرعت اب عبوری از میدان،می توان با استفاده از یک دستگاه تنظیم شدت جریان، شدت جریان پمپ را تغییر داده تا سرعت پمپاژ اب کم یا زیاد گردد

3-1-2 راه‌های تشخیص مغناطسیسی شدن اب
جهت بررسی اثر میدان مغناطیسی روی اب و تشخیص این که اب عبوری از دستگاه فراوری مغناطیسی، تغییر خواص داده و مغناطیس شده است یا خیر، آزمایشات مختلفی انجام یافته این آزمایشات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد آزمایشات فیزیکی و آزمایشات شیمیایی، از آزمایشات فیزیکی ازمایش تغییر کشش سطحی و از آزمایشات شیمیایی آزمایش تغییر PH اب را انجام دادیم

3-1-3 ازمایش کشش سطحی
در این آزمایشات از اب لوله کشی شهرکرد با دمای 24 الی 25 درجه سانتیگراد استفاده گردید، برای محاسبه کشش سطحی آب و تغیرات ان در اب معمولی و اب مغناطیسی از دستگاه شکل ( 2-5 ) استفاده گردید
روش کار ساده است به این ترتیب که ابتدا یک حلقه نازک از جنس الومنیم را از 3 نقطه سوراخ کرده و با وصل کردن سیم نازک به این سوراخها، انتهیشان را به یکدیگر گره می‌زنند سپس در محل اتصالشان نیروسنجی با دقت 02/0 نیوتن وصل می‌گردد و توسط گیره ازمایشگاه این نیروسنج را ثابت می‌کنند سپس اب معمولی و یا اب مغناطیس شده را در یک بشر می‌ریزیم ودر زیر حلقه قرار می‌دهیم
حلقه را به ارامی به سمت پایین حرکت می‌دهیم تا سطح زیرین حلقه با اب تماس حاصل کند به دلیل وجود جاذبه مولکولی میان مولکول‌های سطح آب و سطح حلقه این حلقه اندکی به سمت پایین کشیده می‌شود حال در این حا لت عدد نیروسنج را می‌خوانیم سپس بشر اب را به ارامی به سمت پایین حرکت می‌دهیم به دلیل وجود کشش سطحی در اب که همان نیروی بین مولکول‌های اب وحلقه است با پایین امدن بشر مولکول‌های اب به حلقه نیرو اورده و موجب حرکت ان به سمت پایین می‌شوند در یک لحظه نیروی فنر نیروسنج بر نیروی کشش سطحی اب غلبه می‌کند و حلقه از اب جدا می‌شود در این حالت عدد نیروسنج را یاداشت می‌کنیم حال تفاوت این دو عدد نشانگر نیرویی است که به مولکول‌های اب وارد شده است و می‌توان معادل نیروی کشش سطحی باشد

3-1-4 اندازه گیری PH آب
ازمایش شیمیای