منبع پایان نامه درمورد سپرده ها، ارائه خدمات، نرم افزار

متغیر نصب دستگاه های خودپرداز به میزان 5/23 درصد می تواند متغیر کارایی هزینه را پیش بینی کند.
فرضیه های فرعی:
1- بین نصب دستگاه های خودپرداز و مدیریت دارایی در شعب بانک ملت استان گیلان رابطه وجود دارد.
بین نصب دستگاه های خودپرداز و مدیریت دارایی ارتباط معناداری وجود ندارد :
بین نصب دستگاه های خودپرداز و مدیریت دارایی ارتباط معناداری وجود دارد :
جدول4-4) ضریب همبستگی بین نصب دستگاه های خودپرداز و مدیریت دارایی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
نتیجه
نصب دستگاه های خودپرداز و مدیریت دارایی
42
345/0
119/0
000/0
تائید فرضیه
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر نصب دستگاه های خودپرداز و مدیریت دارایی 5/34 + درصد می باشد که این یبان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 119/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر نصب دستگاه های خودپرداز به میزان 12 درصد می تواند متغیر مدیریت دارایی را پیش بینی کند.
2- بین نصب دستگاه های خودپرداز و کاهش هزینه در شعب بانک ملت استان گیلان رابطه وجود دارد.
بین نصب دستگاه های خودپرداز و کاهش هزینه ارتباط معناداری وجود ندارد :
بین نصب دستگاه های خودپرداز و کاهش هزینه ارتباط معناداری وجود دارد :
جدول4-4) ضریب همبستگی بین نصب دستگاه های خودپرداز و کاهش هزینه
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
نتیجه
نصب دستگاه های خودپرداز و کاهش هزینه
42
421/0
177/0
000/0
تائید فرضیه
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر نصب دستگاه های خودپرداز و کاهش هزینه 1/42 + درصد می باشد که این یبان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 177/0 می باشد که این نشان می دهد که نصب دستگاه های خودپرداز به میزان 18 درصد می تواند کاهش هزینه را پیش بینی کند.
فصل پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1) مقدمه
در این فصل ابتدا نتایج بررسی متغیرها و فرضیه های پژوهش بصورت خلاصه ارائه می گردد، سپس بر مبنای نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی پیشنهادات تحقیق در دوبخش یعنی پیشنهادات حاصل از بررسی فرضیه ها ارائه می گردد. این فصل با پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی خاتمه می یابد.
5-2) خلاصه تحقیق
بانکها به لحاظ اهمیت شان در ساختار تجاری کشور و دنیا به جهت نقل و انتقال منابع مالی به دلیل افزایش روز افزون معاملات تجاری در گستره تجارت الکترونیک، می بایست همگام با دنیای فناوری به سوی تغییرات و دگرگونی گام بردارند، زیرا بانکداری الکترونیک بخشی تفکیک ناپذیر از دنیای تجارت الکترونیک می باشد. بانکداری الکترونیک اوج استفاده از فناوری انفورماتیک و ارتباطات و اطلاعات در جهت حذف قید زمان و مکان از خدمات بانکی جهانی و داخلی است. ضرورت یک نظام بانکی کارآمد برای حضور در بازارهای جهانی و داخلی ایجاب می کند که بانکداری الکترونیک نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک ضرورت مطرح و تلاش بانک در جهت گسترش آن باشد. به واسطه تنوع خدمات قابل ارائه توسط ابزارهای بانکداری الکترونیک و حذف محدودیتهای زمانی و مکانی در جهت گسترش دامنه خدمات بانکی، علاوه بر کاهش هزینه ارائه خدمات ، میزان درآمدهای بانک را افزایش می دهد. به علاوه خدمات ارائه شده در بانکداری الکترونیک در زمان بسیار کوتاه تری نسبت به بانکداری سنتی قابل انجام است که این امر باعث کاهش هزینه های بانک می شود.
همچنین هدف از ارائه خدمات و از جمله خدمات الکترونیکی در بانکها، انتخاب راهکاری است که سود بانک را در بلندمدت حداکثر و سهم بانک را از بازار رقابتی افزایش یا حداقل حفظ کند. بانکها برای نیل به اهداف فوق باید رضایت مشتریان خود را برآورده کنند. آنها به منظور فراهم آوردن تسهیلات بهتر برای مشتریان خود و افزایش سهم خود از بازار به سرعت خود را به امکانات مختلف فناوری مدرن اطلاعات، مجهز می کنند. دستگاه خودپرداز به عنوان اولین نماد بانکداری الکترونیک برای نقل و انتقال وجوه و برداشت وجوه موردنیاز مشتریان، رواج گسترده ای دارد. با توجه به اینکه بانک ها مبالغ زیادی را برای خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری این دستگاه ها هزینه و سرمایه گذاری می کنند، بنابراین انتظار می رود که استفاده از دستگاه های خودپرداز جهت ارائه خدمات بانکی موجب کاهش هزینه های بانک شود. بنابراین در این تحقیق به بررسی تاثیر دستگاه خودپرداز بر بهبود کارایی هزینه در بانکها پرداخته شد.
تحقیق حاضر از نوع توصیفی وبا تاکید برهمبستگی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه وروش جمع آروی داده ها میدانی است. برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون وجهت تجزیه و تحلیل داده های آماری، از استفاده نرم افزار spss18 استفاده گردبد.
5-3) نتایج آمار توصیفی
متغیر های دموگرافیک: تحصیلات 5 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم، 14 درصد فوق دیپلم، 56 درصد لیسانس و 25 درصد کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند، رشته تحصیلی 72 درصد پاسخ دهندگان علوم انسانی، 6 درصد علوم پایه و 22 درصد فنی و مهندسی می باشد. همچنین سابقه کار 10 درصد پاسخ دهندگان کمتر از 5 سال، 33 درصد بین 6 تا 12 سال، 27 درصد بین 13 تا 20 سال و 30 درصد بیشتر از 20 سال می باشند.
متغیر های اصلی: متغیر کاهش هزینه دارای کمترین مقدار 1 ، بیشترین 5، میانگین 2167/4 ، انحراف معیار 59199/0 و واریانس 35/0 می باشد. متغیر نصب دستگاههای ATM دارای کمترین مقدار 1 ، بیشترین 5، میانگین 4666/3 ، انحراف معیار 70823/0 و واریانس 502/0 می باشد.متغیر مدیریت دارایی دارای کمترین مقدار 1 ، بیشترین 5 ، میانگین 942/3 ، انحراف معیار 63137/0 و واریانس 399/0 می باشد.
5-4) نتایج آزمون استنباطی
فرضیه اصلی به بررسی رابطه بین نصب دستگاه های خودپرداز و کارایی هزینه در شعب بانک ملت استان گیلان می پردازد، با توجه به نتایج فصل چهارم مشاهده می شود که بین دو متغیر نصب دستگاه های خودپرداز و کارایی هزینه رابطه معنی داری وجود دارد، شدت این ارتباط برابر با 5/48 + درصد می باشد که این یبان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. این نتیجه درراستای نتیجه بدست آمده توسط دیوید وهمکاران (2009) می باشد.
فرضیه فرعی اول به بررسی رابطه بین نصب دستگاه های خودپرداز و مدیریت دارایی در شعب بانک ملت استان گیلان می پردازد، با توجه به نتایج فصل چهارم مشاهده می شود که بین دو متغیر نصب دستگاه های خودپرداز و مدیریت دارایی رابطه معنی داری وجود دارد، شدت این ارتباط برابر با 5/34 + درصد می باشد که این یبان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. این نتیجه درراستای نتیجه بدست آمده توسط دیوید وهمکاران (2009) می باشد.
فرضیه فرعی دوم به بررسی رابطه بین نصب دستگاه های خودپرداز و کاهش هزینه شعب بانک ملت استان گیلان می پردازد. بین دو متغیر نصب دستگاه های خودپرداز و کاهش هزینه رابطه معنی داری وجود دارد، شدت این ارتباط برابر 1/42 + درصد می باشد که این یبان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. این نتیجه درراستای نتیجه بدست آمده توسط دیوید وهمکاران (2009) می باشد.
5-5) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و با عنایت به اینکه دستگاه های خودپرداز موجب افزایش کارایی هزینه ها در بانک می شود، لذا پیشنهاد می گردد که بانک ها خدمات ارائه شده از طریق این سیستم را گسترش دهند و همچنین به منظور جلب رضایت مشتریان خدمات ارائه شده از طریق این سیستم ها را بهبود و متنوع تر سازند.
همچنین پیشنهاد میشود که برای استفاده کنندگان از دستگاههای خود پرداز تسهیلات ویژه تعلق گیرد، تا مشتریان تشویق به استفاده از این دستگاهها شوند، از طرفی دیگر میتوان با برنامه ریزی صحیح تمام فعالیت های بانکی را از طریق دستگاههای خود پرداز یا حساب اینترنتی که همگی مربوط به کارت الکترونیک میشود، انجام داد، مانند پرداخت اقساط وام که با دفتر چه حساب بانکی و با مراجعه به بانک امکان پذیر است، و از این قبیل مراجعات که هم باعث از دست رفتن وقت و انرژی بیشتر می شود. شعب می بایست در جهت کاهش سهم سپرده های گران قیمت (سپرده های سرمایهگذاری بلندمدت ) و یا افزایش سهم سپرده های ارزان قیمت (سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، قرض الحسنه ی جاری و قرض الحسنه ی پس انداز ) درترکیب سپرده های کل عمل نمایند. از آنجا که تأثیر نوسان نرخ سود بر عملکردشعب غیر قابل انکار است، هر قدر سهم سپرده های ارزان قیمت از کل سپرده هابیشتر باشد، شعب از انعطاف پذیری مناسب تری در مقابل تغییر نرخ سود برخوردار بوده و می توانند از لحاظ هزینه ای نیز کاراتر عمل نمایند. لذا نصب خود پرداز ها در این زمینه با بانک ها کمک می کنند.
همچنین بانک ملت می تواند با ایجاد حساب های خاص مرتبط با دستگاه ATM بنام حساب های ATM و تخصیص بهره وامتیاز تشویقی برای تسهیلات کم بهره به عنوان مشوقی برای کاهش حضور مشتریان در شعبه عمل نماید.
5-6) پیشنهادبرای تحقیقات آتی
1-در این تحقیق تاثیر نسبت دستگاه های خودپرداز بر کارایی هزینه در هریک از بانک ها به طور جداگانه بررسی نشده است. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی تاثیر دستگاه های خودپرداز بر کارایی هریک از بانک ها سنجیده شود.
2- با عنایت به اینکه در تحقیق حاضر تاثیر دستگاه خودپرداز بر کارایی هزینه در بانک های دولتی و خصوصی با یکدیگر مقایسه نشده است، لذا پیشنهاد می شود محققین به مقایسه کارایی هزینه بانک های دولتی و خصوصی در صورت استفاده از دستگاه های خودپرداز به منظور ارائه خدمات به مشتریان بپردازند.
3.باتوجه به اینکه درمدت تحقیق و اخیراً گزینه پرداخت اقساط راه اندازی گردیده است پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی به بررسی نقش پرداخت اقساط در ATM بر مدیریت دارایی بانک پرداخته شود.
5-7) محدودیت های تحقیق
1.عدم دسترسی به اطلاعات شعب(راز داری بانک ها)
2.پراکندگی شعب در سطح استان گیلان
3.شلوغی پیش ازحد فضای کاری که موجب طولانی شدن مدت زمان جمع آوری اطلاعات از پاسخ دهندگان گردید.
پاسخگوی گرامی؛
با سلام و احترام
این پرسشنامه جهت دریافت اطلاعات بمنظور تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد در اختیار حضرتعالی قرار گرفته است استدعا دارد با اختصاص وقت گرانبهای خود برای تکمیل پرسشنامه، ما را در دست‌یابی به اطلاعات با ارزشی که ناشی از تجربه و دقت شماست یاری فرمایید. بدیهی است اطلاعات پرسشنامه و پاسخهای دریافتی محرمانه بوده و نتایج آن صرفاً مورد استفاده علمی قرار خواهد گرفت .
“پیشاپیش از بذل توجه و همکاری حضرتعالی سپاسگزاریم”
تحصیلات:
1- دیپلم 2- فوق دیپلم 3- کارشناسی 4- کارشناسی ارشد و بالاتر
رشته تحصیلی: