منبع پایان نامه درمورد روانشناسی، روانشناسی بالینی، علوم پزشکی

روانی( ترجمه دکتر محمد رضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس). تهران: انتشارات سخن. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2000).
پورافکاری، نصرت الله. (1386). فرهنگ جامع روانشناسی-روانپزشکی، تهران. فرهنگ معاصر. جلد دوم.
پورآقاروده برده، فاطمه، و کافی، موسی، و کریمی علی آبادی، تمجید، و دل آذر، ربابه. (1391). مقایسه درجاماندگی عملکرد و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، کم توان ذهنی و عاری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، شماره 65، 1391، 26-34.
تقوی،محمد رضا. (1380).بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی . GHQمجله روانشناسی .5(4).27-19.
حق شناس، حسن. (1379). ساخت و هنجاریابی آزمون خواندن کلمات به عنوان مقیاس کلامی(مهک). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی(اندیشه و رفتار). سال 6، شماره 1. صفحه 51-59.
حسنی، فاطمه. (1386). مقایسه بین خودپنداره بدنی با عزت نفس وسلامت عمومی در افراد عادی و گروهی از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره و تغذیه در شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد.
داودی، اعظم، و طاهر نشاط دوست، حمید، و پاشا شریفی، حسن. (1390). مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینا، افسردگی اساسی بدون روان پریشی و افراد بهنجار در شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال 14، شماره 4، 1390، 19-10.
سادوک، بنیامین؛ سادوک، و یرجینیا. (1383). چکیده روان پزشکی بالینی( ترجمه نصرالله پورافکاری). تهران: انتشارات آزاده. (تاریخ انتشار به زبان اصلی2003).
سادوک، ویرجینیا؛ سادوک، بنیامین. (1390). علوم خلاصه روانپزشکی و رفتاری( ترجمه فرزین رضاعی). تهران: انتشارات ارجمندی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی2007).
سلیمانی، علی. (1387). مقایسه بیماران اسکیزوفرینا، دوقطبی و افرادبهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
شاهقلیان، مهناز، و آزاد فلاح، پرویز، و فتحی آشتیانی، علمی، و خدادادی، مجتبی. (1390). طراحی نسخه نرم افزاری آزمون جور کردن کارتها ویسکانسین(WCST): مبانی نظری، نحوه ی ساخت و ویژگی های روانسنجی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، شماره4، سال اول، 1390، 133-112.
طارمیان، فرهاد. (1373)، نارسایی توجه در اسکیزوفرینا، پژوهشهای روانشناختی، دوره 3، شماره 1 و 2، 74-59.
طوفانی، حمید، و بهدانی، فاطمه. (1381). مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در بیماران اسکیزوفرن مبتلا و غیر مبتلا به حرکت پریشی دیر رس، بستری در بیمارستان های ابن سینا و حجازی مشهد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال 4، شماره 9، 1385، 26-30.
کاپلان، هارولد و سادوک، بنیامین. (1381). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری- روانپزشکی (ترجمه نصرت اله پورافکاری). تهران: انتشارات شهرآب- آینده سازان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2002).
مارنات، گری، گراث. (1386). راهنمای سنجش روانی (ترجمه پاشا شریفی، حسن؛ نیکخو، محمدرضا). تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2003).
مشهدی، علی، و حمیدی، ندا، و سلطانی فر، عاطفه، و تیموری، سعید. (1390). بررسی پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون کلمه و رنگ استروپ رایانه ای. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1(2)، 104-87 .
نجاریان، بهمن، براتی شده، فرید. (1372). آزمون کلمه و رنگ استروپ. مجله پژوهشهای روانشناختی، دوره 2، شماره 1 و 2، 1372، 64-55.
نادری، ن، عشایری، ح، و یاسمی، م. (1373). بررسی پردازش اطلاعات و برخی از عملکردهای نور و پسیکولوژی مبتلایان به اختلال وسواسی فکری عملی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انیستیتو روانپزشکی تهران.
نریمانی، محمد، و پوراسمعلی، اصغر، و عندلیب کواریم، مرتضی، و آقاجانی، سیف اله. (1391). مقایسه عملکرد استروپ در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری با دانش آموزان عادی. مجله ناتوانی های یادگیری، دوره ی 2 شماره 1/158-138.
فتحی آشتیانی، علی، و داستانی، محبوبه . (1391). آزمون های روانشناختی. تهران: انتشارات بعثت. ص309-311.
قدیری، فاطمه، و جزایری، علی رضا، و عشایری، حسن، و طباطبایی، محمود. (1385). مقایسه نقایص کارکردهای اجرایی در بیماران اسکیزو- وسواس. تازه های علوم شناختی، سال 8 شماره 3. 1385، 24-11.
قرائی، منوچهر و عاطف وحید، محمد کاظم، و نصر اصفهانی، مهدی، و اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1384). کارکردهای عصب- روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به افسردگی اساسی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی (روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران). شماره7. 346-352.
هبن، نانسی، میلبرگ، ویلیام. (1387). مبانی ارزیابی- عصب روانشناختی (ترجمه حسن حق شناس). تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2002).
منابع لاتین
Abramczki, R.R.; Jordan, D.E.&Hegel, M.(1983). Reverse effect in the performance of schizophrenics. Perceptualand motor skills. 56(1), 99-106.
Borkowska.A., Drozdz.W., Jorkowski.P. & Rybakoski.k.J. (2009).The wisconsin card sord sorting Test and The N-back Test in Mild cognitive Impairment and elderly depression. The World Journal of BiologicalPsychiatry; lo(u): 870-876.
Barch, D.M., Chohen. J.D., Cater. C.S. (2004). Factors influencing stroop performenc in schizophrenia.NeuroPsychology.18:477-484.
Baxter, L.R.; Saxene, S.; Brody, A.L.; Ackerman, R.F.; M.; Schewrz, J.M.; Allen Martinez, Z.; Fuster, J.M. & Phelpas, M.E.(1997). Brain mediation of obsessive compulsive symptoms: Evidence from functional brain imaging studies in the human and Nonhuman primates. ClinicalNeuropsychology, 4, 32- 47.
Bockova, M., Chladek, J.Jurak P., Halamek, J., Rektor , I. (2007). Executive functionins processed in the frontal and lateral temporal cortices: intracerebral study. Clinical Neuro physiology, 118. 2625-2636.
Catafau, A.; Parellada, E.; lomena, F.; Bernardo, M.; Setoain, J.; & Catarineu, S. (1998). Role – of the cingulate gyrus during the wisconsin card sorting test: A single photon emission-computeutomography study in normal volunteers. Psychiatry Research:Neuroimaging, 26, 67-74.
Cattell, J.M. (1890). The time it takes to see and name objects. Mind, 11, 63-65.
Cavallaro R, Cavedini P., Mistrettu P., Bassi T., Angelone S.M., Ubbiali A., et al.(2003).Basal corticofrontal circuits in schizophrenia and obsessive – compulsive disorder: a controlled, double dissociation study. Biol Psychiatry , 54: 437 – 43.
Chan, D.W.& Chan, T.S.C.(1983).Reliability,validity and the structure of the General Health Questionnaire in an Chines version context. Psychological medicine, 13,363-72.
Clahn ,D.C. , Cannon ,R.C. (2000). Working memory constrains abstraction schizophrenia. Biol Psychiatry , 47; 34- 42.
Colin, M., Macleod, Penny, A. Macponald. (2000). Macleod and Macdonald- The stroop effect and attention.383-391.
Collette, T., Van Derlinden, M. (2002). Brain imaging of the central executive component of working memory. Neuroscience and Biobe havior Review , 26, 105- 125.
Connor,A; franzen. M.; Micheal, D.& Sharp, B. (1988). Effects of paractice and differential instruction on stroop preference. International Journal of ClinicalNeuropsychology, 10: 1- 4.
Csrnansky, J.G. (2002). Schizophrenia:anewguide forclinicians. New York: Marcel dekker.
Dash, J.& Dash, A.S. (1982). Cognitive developmental studies of the stroop phenomenon: cross-sectional and longitudinal data. In dian psychologist, 1,24-33.
Eling, D., Derckx, K., Maes, R.(2008). On the historical and conceptual background of the wisconsion card sorting test. Brain and cognition, 67, 247-253.
Fossati P., Amar G., Raoux N., Ergis A.m., Allalaire J.F.(1999). Executive Functioning and verbal memory in young patients with unipolar depression and schizophrenia. Psychiatry Res. 89: 171- 87.
Frith, C.D. (1979). Cosciousness, in formation processing and schizophrenia. British Journal of Psychiatry.134,225-235.
Golden, C. J. (1978).Stroop Word and Color Test. Chicago , IL: Stoelting.
Goldeberg, D. P.,Williams, P. (1988). The Uses Guide to the General Health Questionnaire.NFER-Nelson: Windsor.
Goldberg, T., & Weinberger, D.R. (1988). Probing prefrontal function in schizophrenia with Neuropsychological paradigms. Schizophrenia Bulletin. 14, 149-183.
Goldberg, D.P.(1972). The detection of Psychiatric illness by questionnare. Oxford university Press: London
Green M.F, Satz P. (1922). Wisconsin card sorting test performance in schizophrenia. American Journal of Psychiatry.; 149: 62-67.
Grant,D.A.,Berg,E,A.(1993) Wisconsin card sorting test.Odesssa,fl:Psychological Assessment Resources.
Hammer, A., Sorenseh, L., Ardal, G., Dedegaard, K.J., Kroken, R, Roness, A. & Lund, A. (2010). Enduring cognitive dysfunction in unipolar major depression: A tesst-restest study using the stroop-paradigm. Scandinavian Journal of psychology. 51, 304-308.
Hoff, A.L. Vineke, M., Faustman, W.O., Horon, R., Sakuma, M., Bland Feld, H., Espinosa, S. & Delis, L.E. (1998). Sex differences in neuropsychological Functioning of First episode and chronicaly ill schizophrenic palicnts.American Journal of Psychiatry.15,1437-9.
Hollander, E.; Wong, C.M. (1996). The Relation ship Between Executive Function Impairment and serotonergic sensitivity in obsessive – compulsive Disorder.Neropsychiarty,Neropsychoogy & Behavioral Neurology.9,230-233.
Hrisch-Steven, R., Weinberger, D.R.(1995). Schizophrenia. London:Blackwell science.
Hughes,C.,Graham,A.(2000).Measuring excutive Functions in childhood: Problems and solutions. Child and Adolescent Mental Health, 7,131-172.
Josman N, Katz N. (2006). Relationships of categorization on tests snd daily tasks in patients with schizophrenia, post- stroke patients and healthy controls. Psychiatry Res. 141: 15-28.
Kaplan HI, Sadock BJ, Gerbb JA. (2000). Kaplan and sadocks synopsis of psychiatry:behavioral sciences, clinicalpsychiatry:Trans lated by poor afkarin. Tehran. Iran. Shahreab publication.
Kapoula, Z., Le, T.T, Bonnet, A. Bourtoire, P., Demule, E., Fauvel, C., Quilicci, C. & Yang, Q. (2010). Poor stroop performances in 15-year-old dyslexic teenagers. Experimental Brain Research. 203:419-425.
Kaufmann, L., koppel Staetter, F., Delazer, M., Siedentop ,F., C.; Rhomberg, D.; & Golaszewski, S. (2005). Neural correlates of distance and congruiry effects in anurmerical stroop task. Anerent FMRI study. Neuroimge. 15, 888-898.
Keyes, S. (1984). Gender stereotypes and personal adjustment: Employing the PAQ, TSBI and

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *