منبع پایان نامه درمورد افسردگی اساسی، بیماران اسکیزوفرنی، بیماران مبتلا

داد روانپریشی، وجود توهم و هذیان به عنوان علائم مثبت اسکیزوفرنیا (کاپلان، 2000) در رابطه است در تحقیقی که توسط رحیمی 2011 انجام شده است خطای کل بین این دو گروه اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی بیشتر از افراد بهنجار بوده است. با توجه به نظریه فریث (1979). می توان اینچنین تبیین کرد که وجود علائم روانپریشی می تواند باعث ضعف در عملکرد و خطای بیشتر در بیماران اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی باشد.
و همچنین با توجه به عملکرد اجرایی خود نظم بخش (ولز و میتوز، 1994 و 1996، 2000) وجود اضطراب باعث خطای بیشتری در بیماران اسکیزوفرن و افسردگی اساسی می شود که از بین رفتن این علائم می تواند باعث کاهش خطا شود و همچنین کاهش خطای درجاماندگی می تواند نشان دهنده این باشد که این بیماران بعد از بهبودی قادر به عملکرد موثر یا تنظیم راهبردهای در جهت اهداف مورد نظر و مقایسه راهبردها برای انتخاب یکی از آنها در جهت هدف مورد نظر هستند و متقابلا در تعداد خطاهای کل تاثیرگذار خواهد بود.
در ارتباط با فرضیه سوم مبتنی بر اینکه (تعداد خطا در فرم ناهمجور) بین عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد، نتایج حاصل از اجرای آزمون f نشان دهنده ی، نداشتن تفاوت بین عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار می باشد بنابراین فرضیه تایید نشد.
نتایج این تحقیق با نتایج ماهر و همکاران (2010) همخوان نمی باشد آنان به این نتیجه رسیدند که افراد افسرده بعد از برطرف شدن علائم در آزمون کلمه و رنگ استروپ عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد بهنجار داشتند.
همانگونه که در فصل دوم ذکر شد، در آزمون کلمه و رنگ استروپ از آزمودنی ها خواسته می شود تا به ابعاد طبیعی پدیده ها توجه نکنند و به ابعاد غیر طبیعی آنها پاسخ دهند و از آنجا که گرایش ذهنی و روانی انسان در درجه اول متوجه ابعاد طبیعی و مربوط به پدیده هاست لذا تلاش آزمونی ها برای توجه به ابعاد غیر طبیعی و نامربوط اشیاء در آنها تعارض و استرس ایجاد می کند (پاپالیا و اولدز، 1985).
با توجه به نتایج حاضر می توان اینگونه تبیین کرد که عملکرد ضعیف در فرم ناهمجور در هر سه گروه نتیجه توجه به ابعاد غیر طبیعی پدیده ها می باشد. و هر سه گروه (اسکیزوفرن بدون علائم روانپریش، افسردگی اساسی بدون علائم روانپریش و افراد بهنجار) همانند یکدیگر عمل می کنند.
در رابطه با فرضیه چهارم مبتنی بر اینکه در آزمون کلمه و رنگ استروپ (اثر استروپ، هزارم ثانیه) بین عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد، نتایج حاصل از آزمون F نشان می دهد که بین عملکرد اجرایی افراد اسکیزوفرن بدون علائم روانپریش و افسردگی اساسی بدون علائم روانپریش و افراد بهنجار تفاوت وجود دارد، بنابراین فرضیه تایید می شود.
نتایج این پژوهش با نتایج ماهر و همکاران (2010) همسو می باشد، آنان در پژوهش خود به این نتیجه دست یافته اند که افراد افسرده بعد از بهبودی در مقایسه با افراد بهنجار عملکرد پایین تری داشتند همچنین نتایج حاضر با نتایج سلیمانی (1378) همسو می باشد. ایشان به این نتیجه رسیدند که بین بیماران اسکیزوفرنیا و افسردگی دو قطبی با گروه بهنجار در آزمون کلمه و رنگ استروپ تفاوت وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از اینکه در آزمون کلمه و رنگ استروپ سرعت پاسخ دهی بیماران اسکیزوفرون بدون علائم روانپریش و بیماران افسرده بدون علائم روان پریشی پایین تر از افراد بهنجار است می توان چنین تبیین کرد که افراد افسرده و اسکیزوفرن در رو به رو شدن به ابعاد غیر طبیعی پدیده ها با تعارض و استرس بیشتری روبه رو می شوند و بنابراین سرعت عمل آنها کاهش می یابد ، با توجه به یافته های حاضر می توان به این نتیجه رسید که افراد افسرده بدون روانپریشی و اسکیزوفرنهای بدون علائم روانپریشی زمان بیشتری را در روبه رو شدن به ابعاد غیر طبیعی پدیده ها صرف می کنند و این امر می تواند به علت نقص در لوب پره فرونتال در بیماران افسرده و اسکیزوفرنیا باشد. (لیوتی و مایبرگ156، 2001؛ استراتا و دانیلو، 2000؛ مایبرگ157، لیوتی، برانان158 ،گینیز159 و همکاران، 1999).
در ارتباط با فرضیه پنجم مبتنی بر اینکه در جور کردن کارتهای ویسکانسین (خطای تداوم) بین عملکرد اجرایی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد، نتایج آزمون F نشان می دهد که در جور کردن کارت های ویسکانسین (خطای تداوم) بین عملکرد اجرایی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین فرضیه تأیید می شود.
نتایج این تحقیق با هف160، وینک161، فاستمن162، هارون163 و همکاران (1998)، طوفانی و بهدانی (1381) همسو می باشد در تحقیقات طولی که توسط هف و همکاران (1998) انجام شد تفاوتی از نظر عملکرد شناختی، بین زنان و مردان اسکیزوفرن دیده نشد. همچنین طوفانی و بهدانی به این نتیجه رسیدند که جنس بیماران اسکیزوفرن مبتلا و غیر مبتلا به دیسکنزی دیررس در آزمون ویسکانسین تاثیری بر معیارهای مورد ارزیابی نداشت با توجه به یافته های حاضر می توان نتیجه گرفت که بین عملکردهای اجرایی زنان و مردان تفاوت وجود ندارد.
در ارتباط با فرضیه ششم مبتنی بر اینکه در جور کردن کارتهای ویسکانسین (خطای کل) بین عملکرد اجرایی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد نتایج آزمون f نشان می دهد که در جور کردن کارتهای ویسکانسین (خطای کل) بین عملکرد اجرایی زنان و مردان تفاوت معنادای وجود ندارد بنابراین فرضیه تأییدمی شود.
نتایج این تحقیق با نتایج طوفانی و بهدانی (1381) و هف و همکاران (1998) همسو می باشد. هف و همکاران (1998) به این نتیجه رسیدند که بین عملکرد شناختی زنان و مردان تفاوت وجود ندارد و همچنین طوفانی و بهدانی به این نتیجه رسیدند که جنسیت در ارزیابی بیماران اسکیزوفرنی مبتلا و غیر مبتلا به دیسکنزی دیررس تأثیری ندارد.با توجه به نتایج حاضر می توان به این نتیجه رسید که بین عملکرد اجرایی زنان و مردان تفاوت وجود ندارد.
در ارتباط با فرضیه هفتم مبتنی بر اینکه در آزمون کلمه و رنگ استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور) بین عملکرد اجرایی زنان و مردان تفاوت وجود ندارد، نتایج آزمون F نشان نداشتن تفاوت معنادار بین عملکرد اجرای زنان و مردان در آزمون کلمه و رنگ استروپ ( خطا در فرم ناهمجور) می باشد بنابراین فرضیه تأیید می شد.
نتایج این تحقیق با برخی محققین که معتقدند بین عملکرد زنان و مردان در آزمون کلمه و رنگ استروپ تفاوت معنی داری وجود ندارد (کانور، فراتزن، مایکل، شارپ، 1988؛ مک لیوود، 1991) همسو می باشد. اما نتایج این تحقیق با نتایج داش و داش (1982) همسو نمی باشد آنان به این نتیجه رسیدند که دختران در اجرای آزمون کلمه و رنگ استروپ خطای کمتر و سرعت بیشتری دارند و علت احتمالی آن توجه و علاقه بیشتر دختران به رنگ ها «بعد رنگی» پدیده ها می دانند.
با توجه به یافته های حاضر می توان نتیجه گرفت بین دو گروه زن و مرد در آزمون کلمه و رنگ استروپ (خطای فرم ناهمجور) تفاوت وجود ندارد.
در ارتباط با فرضیه هشتم مبتنی بر اینکه در آزمون کلمه و رنگ استروپ (اثر استروپ، هزارم ثانیه) بین عملکرد اجرایی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد نتایج حاصل از آزمون F نشان دهنده تفاوت معنادار بین عملکرد اجرایی زنان و مردان در آزمون کلمه و رنگ استروپ (اثر استروپ، هزارم ثانیه) می باشد بنابراین فرضیه تأییدمی شد. نتایج این تحقیق با نتایج (کانور، فراتزن، مایکل، شارپ 1988؛ مک لیوود، 1991) همسو می باشد آنان به این نتیجه رسیدند که بین گروه زنان و مردان در آزمون کلمه و رنگ استروپ تفاوت وجود ندارد. اما نتایج این تحقیق با نتایج داش و داش (1982) همسو نمی باشد. آنان به این نتیجه رسیدند که دختران در اجرای آزمون خطای کمتر و سرعت بیشتری دارند و علت احتمالی آن را توجه و علاقه بیشتر دختران به رنگها «بعد رنگی» پدیده ها می دانند.
با توجه به یافته های حاضر می توان نتیجه گرفت که بین زنان و مردان در زمان واکنش و سرعت پاسخ دهی به ابعاد غیر طبیعی پدیده ها تفاوت وجود ندارد.
به طور کلی، با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه به نظر می رسد که اجرای دقیق و جدی ارزیابی بیماران بدون علائم روانپریشی امر ضروری می باشد و از آنجا که تحقیقات چندانی صورت نگرفته برای تعمیم یافته ها، انجام پژوهش بر روی نمونه های گسترده تر و گزینش آزمودنی ها به شکل دقیق تر ضرروی است.
5-2- محدودیت های پژوهش
-در پژوهش حاضر به دلیل در دسترس نبودند آسان بیماران اسکیزوفرنیا بدون علائم روان پریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روان پریشی لذا امکان همتاسازی دو گروه از نظر تحصیلات وسن به وجود نیامده است.
-در پژوهش حاضر آزمودنی های گروه بیمار اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی، از نظر انواع اسکیزوفرنیا (مثل: پارانوئید، کاتاتونیک و…) و همچنین از نظر تعداد سابقه سالهای بیماری تقسیم بندی نشدند.
– در پژوهش حاضر بسیاری از آزمودنی های در دسترس بی سواد بودند.
5-3- پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی
5-3-1- پیشنهادهای اجرایی
-با توجه به این که در این پژوهش ابزارهای استفاده شده برای بیماران دارای حداقل تحصیلات خواندن و نوشتن بوده است، پیشنهاد می شود ابزارهای ساخته و هنجاریابی شود که محدودیت سواد را نداشته باشد، تا بیماران بی سواد هم بتوانند در چنین پژوهشی شرکت کنند.
– از آنجا که در پژوهش حاضر به دلیل دشوار بودن ، بیماران اسکیزوفرنیا از نظر نوع بیماری، سابقه و تعداد سالهای بیماری تقسیم بندی نشده بودند ، پیشنهاد می شود که در چندین پژوهش بیماران از نظر نوع بیماری و تعداد سالهای بیماری تقسیم بندی شوند.
– پژوهشگران در انجام پژوهش مشابه بعدی می توانند این تحقق را علاوه بر دو آزمون رنگ و کلمه استروپ و آزمون جور کردن کارتها ویسکانسین این تحقیق را با آزمون های برج لندن، آزمون عملکرد مداوم، آزمون برج هانوی نیز انجام دهند.
5-3-2- پیشنهادهای کاربردی:
علاوه بر مجموعه پیشنهادهای پژوهش که به آنها اشاره شد، می توان با توجه به نتایج و یافته های این بررسی به ارائه پیشنهادهای کاربردی پرداخت. با توجه به به یافته های این مطالعه، پیشنهاد برنامه های درمانی و مشاوره ای، که در آنها به طور خاص بر موضوع عملکرد اجرایی بیماران اسکیزوفرن بدون علائم روانپریشی و بیماران افسرده اساسی بدون علائم روانپریشی تاکید شده است، مفید خواهد بود.
از سوی دیگر، طراحی برنامه های آموزشی به منظور آموزش افرادی که با جامعۀ بیماران اسکیزوفرن و افسرده اساسی در ارتباط هستند و به ویژه خانواده های این بیماران برای تجدید نظر کردن در ارتباطاتشان با آنها و نیز پذیرفتن و درک افکار، عقاید و احساسات آنها و همچنین ایجاد انگیزه ای بیشتر برای این بیماران و خانواده های آنها در جهت پیگیری برای درمان نزد روانپزشک و روانشناس می تواند مفید باشد ودر نهایت نتیجه این چنین پژوهشی می تواند در مراجعه قانونی با ارزش باشد از آن جهت که این بیماران در زمان بهبودی به اتهام نقیصه شناختی مورد سوِءاستفاده اطرافیان قرار نگیرند.این بیماران می توانند قبل از هر گونه اقدامات قانونی مورد آزمایش از طریق تستهای حساس به عملکرداجرایی از جمله آزمون جور کردن کارتهای ویسکانسین وآزمون کلمه و رنگ استروپ قرار گیرند.
منابع
منابع فارسی
انجمن روانپزشکی آمریکا. (1381). متن تجدید نظر شده راهنمایی وتشخیصی و آماری اختلال‌های

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *