منبع پایان نامه درمورد افسردگی اساسی، سطح معنادار، بیماران مبتلا

(SD)
تعداد
گروه متغیر
(47/25) 45/70
(43/26) 99/71
(39/3) 67/6
(58/6) 40/6
(73/10) 53/43
(69/8) 86/40
(89/12) 33/16
(14/11) 26/15
زن 15=n
مرد 15=n
اسکیزوفرن
(79/26) 18/64
(15/28) 71/61
(43/10) 06/7
(48/4) 86/5
(39/15) 67/42
(85/13) 33/41
(80/14) 73/17
(18/16) 73/19
زن 15=n
مرد 15=n
افسردگی اساسی
(50/7) 75/33
(22/5) 99/32
(83/1) 25/2
(86/1) 23/2
(04/20) 10/29
(37/15) 85/34
(02/12) 45/10
(15/11) 45/15
زن 20=n
مرد 20=n
بهنجار
=Mمیانگین =SDانحرافاستاندارد
4-16. میانگین و انحراف استاندارد دو گروه زنان و مردان در زیرمقیاسهای متغیر عملکرد اجرایی
آزمون استروپ
(اثر استروپ؛ هزارم ثانیه)
M (SD)
آزمون استروپ
(تعداد خطا در فرم ناهمجور)
M (SD)
جور کردن کارتهای ویسکانسین (خطای کل)
M (SD)
جور کردن کارتهای ویسکانسین (خطای تداوم)
M (SD)
تعداد
گروه متغییر
(49/26) 78/53
(50/6) 02/5
(45/17) 50/37
(30/13) 40/14
50=n
زنان
(30/27) 04/53
(81/4) 58/4
(32/13) 60/38
(75/12) 68/16
50=n
مردان
=Mمیانگین =SDانحرافاستاندارد
جدول 4-14 یافتههای توصیفی زیرمقیاسهای متغیر عملکرد اجرایی را در بین گروههای بیمار و افراد بهنجار نشان میدهد. با توجه به جدول مشخص است که در زیر مقیاس جور کردن کارتهای ویسکانسین (خطای تداوم)، آزمودنیهای گروه بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بالاترین و آزمودنیهای گروه بهنجار پایینترین سطح میانگین را نشان دادهاند. اما در زیرمقیاسهای جورکردن کارتهای ویسکانسین (خطای کل)، آزمون استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور)، و آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) آزمودنیهای گروه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بالاترین و آزمودنیهای گروه بهنجار پایینترین سطح میانگین را نشان دادهاند.
جدول 4-15 یافتههای توصیفی زیرمقیاسهای متغیر عملکرد اجرایی را در بین گروهها به تفکیک زن و مرد نشان میدهد. با توجه به جدول مشخص است که در زیر مقیاس جور کردن کارتهای ویسکانسین (خطای تداوم)، زنان در گروه اسکیزوفرن نمرات بیشتری نسبت به مردان داشتند، ولی در گروههای بیماران مبتلا به افسردگی و گروه بهنجار مردان نمرات بیشتری نسبت به زنان داشتند. اما در زیرمقیاس جورکردن کارتهای ویسکانسین (خطای کل)، زنان در گروههای اسکیزوفرن و افسردگی اساسی نمرات بیشتری نسبت به مردان داشتند، ولی در گروه بهنجار مردان نمرات بیشتری نسبت به زنان داشتند. اما در آزمون استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور)، زنان نمرات بیشتری نسبت به مردان در هر سه گروه پژوهشی داشتند. همچنین در آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) زنان در گروههای افسردگی اساسی و افراد بهنجار نمرات بیشتری نسبت به مردان داشتند، ولی در گروه اسکیزوفرن مردان نمرات بیشتری نسبت به زنان داشتند.
جدول 4-16 یافتههای توصیفی زیرمقیاسهای متغیر عملکرد اجرایی را در گروه زنان و مردان نشان میدهد. با توجه به جدول مشخص است که در زیر مقیاسهای جور کردن کارتهای ویسکانسین (خطای تداوم و کل) آزمودنیهای گروه مردان دارای نمرات بیشتری نسبت به زنان بودند. اما در آزمون استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور) و آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) آزمودنیهای گروه زنان دارای نمرات بیشتری نسبت به مردان بودند.
جدول 4-17. جدول نتایج تحلیل واریانس چند متغیره
تأثیر
F قطعی
درجه آزادی مفروضی
درجه آزادی خطا
سطح معناداری
تلاقی
11/7
4
88
000/0 001/0≥p
سن به سال
077/0
4
88
98/0 NS
سالهای تحصیلی
005/1
4
88
41/0 NS
هوش پیشمرضی
47/3
4
88
01/0 05/0≥p
جنسیت
36/0
4
88
83/0 NS
گروهها
57/2
8
176
02/0 05/0≥p
تعامل جنسیت و گروهها
29/0
8
176
96/0 NS
NS=Not Significant
چنانچه در جدول 4-17 ملاحظه میگردد، سن و تحصیلات (که به عنوان متغیر کمکی و کوواریانس در نظر گرفته شده) تأثیری بر زیرمقیاسهای عملکرد اجرایی نداشتد، ولی نتایج این آزمون نشان میدهد که تغییرات هوش پیشمرضی بر نمرات متغیر وابسته تأثیر دارد. با توجه به اینکه این متغیر به عنوان متغیر همپراش یا کمکی استفاده شده، تغییرات متغیر هوش پیشمرضی کنترل میشود همچنین با توجه به جدول 4-17، گروههای اسکیزوفرن، افسردگی اساسی و افراد بهنجار در نمرات عملکرد اجرایی تفاوت معناداری داشتند. اما بین دو گروه زنان و مردان در نمرات عملکرد اجریی تفاوت معناداری وجود نداشت.
جدول 4-18. نتایج تحلیل واریانس و سطح معناداری بررسی متغیرهای مورد مطالعه در گروههای بیمار و افراد بهنجار
متغیر
برآورد f
سطح معناداری
جور کردن کارتهای ویسکانسین (خطای تداوم)
66/0
52/0 NS
جور کردن کارتهای ویسکانسین (خطای کل)
13/2
12/0 NS
آزمون استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور)
17/2
12/0 NS
آزمون استروپ
(اثر استروپ؛ هزارم ثانیه)
35/8
001/0 05/0≥p
NS=Not Significant
4-3-1 فرضیه اول پژوهش: «در جورکردن کارتهای ویسکانسین (خطای تداوم) بین عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد».
با توجه به جدول 4-18 میتوان بیان کرد تفاوت میانگین نمره جورکردن کارتهای ویسکانسین (خطای تداوم) در بین افراد مبتلا به اسکیزوفرن، افسردگی اساسی و افراد بهنجار از لحاظ آماری معنادار نمیباشد. که با توجه به میزان f که برابر است با 66/0 و سطح معناداری (52/0) تا سطح (05/0≥P)، معنادار نمیباشد.
4-3-2 فرضیه دوم پژوهش: «در جورکردن کارتهای ویسکانسین (خطای کل) بین عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد».
با توجه به جدول 4-18 میتوان بیان کرد تفاوت میانگین نمره جورکردن کارتهای ویسکانسین (خطای کل) در بین افراد مبتلا به اسکیزوفرن، افسردگی اساسی و افراد بهنجار از لحاظ آماری معنادار نمیباشد. که با توجه به میزان f که برابر است با 13/2 و سطح معناداری (12/0) تا سطح (05/0≥P)، معنادار نمیباشد.
4-3-3 فرضیه سوم پژوهش: «در آزمون استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور) بین عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد».
با توجه به جدول 4-18 میتوان بیان کرد تفاوت میانگین نمره آزمون استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور) در بین افراد مبتلا به اسکیزوفرن، افسردگی اساسی و افراد بهنجار از لحاظ آماری معنادار نمیباشد. که با توجه به میزان f که برابر است با 17/2 و سطح معناداری (12/0) تا سطح (05/0≥P)، معنادار نمیباشد.
4-3-4 فرضیه چهارم پژوهش: «در آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) بین عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد».
با توجه به جدول 4-18 میتوان بیان کرد تفاوت میانگین نمره آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) در بین افراد مبتلا به اسکیزوفرن، افسردگی اساسی و افراد بهنجار از لحاظ آماری معنادار میباشد. که با توجه به میزان f که برابر است با 35/8 و سطح معناداری (001/0)، با 99 درصد اطمینان میتوان گفت بین گروهها در آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) تفاوت وجود دارد.
به منظور تعیین مکان معناداری از آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد، نتایج در جدول 4-19 بیان شده است. جدول حاکی از آن است که گروههای بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی نسبت به گروه بهنجار در سطح معناداری در آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) نمرههای بالاتری را نشان دادهاند، ولی بالابودن نمره گروه بیماران اسکیزوفرن نسبت به افسردگی اساسی معنادار نمیباشد.
جدول 4-19. آزمون تعقیبی جهت آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه)
آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه)
اسکیزوفرن
افسردگی اساسی
بهنجار
اسکیزوفرن
*
افسردگی اساسی
*
بهنجار
*
*
جدول 4-20. نتایج تحلیل واریانس و سطح معناداری بررسی متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه زنان و مردان
متغیر
برآورد f
سطح معناداری
جور کردن کارتهای ویسکانسین
(خطای تداوم)
22/1
27/0 NS
جور کردن کارتهای ویسکانسین
(خطای کل)
06/0
80/0 NS
آزمون استروپ
(تعداد خطا در فرم ناهمجور)
006/0
94/0 NS
آزمون استروپ
(اثر استروپ؛ هزارم ثانیه)
02/0
87/0 NS
NS=Not Significant
4-3-5 فرضیه پنجم پژوهش: «در جورکردن کارتهای ویسکانسین (خطای تداوم) بین عملکرد اجرایی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد».
با توجه به جدول 4-20 میتوان بیان کرد تفاوت میانگین نمره جورکردن کارتهای ویسکانسین (خطای تداوم) در بین زنان و مردان از لحاظ آماری معنادار نمیباشد. که با توجه به میزان f که برابر است با 22/1 و سطح معناداری (27/0) تا سطح (05/0≥P)، معنادار نمیباشد.
4-3-6 فرضیه ششم پژوهش: «در جورکردن کارتهای ویسکانسین (خطای کل) بین عملکرد اجرایی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد».
با توجه به جدول 4-20 میتوان بیان کرد تفاوت میانگین نمره جورکردن کارتهای ویسکانسین (خطای کل) در بین زنان و مردان از لحاظ آماری معنادار نمیباشد. که با توجه به میزان f که برابر است با 06/0 و سطح معناداری (80/0) تا سطح (05/0≥P)، معنادار نمیباشد.
4-3-7 فرضیه هفتم پژوهش: «در آزمون استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور) بین عملکرد اجرایی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد».
با توجه به جدول 4-20 میتوان بیان کرد تفاوت میانگین نمره آزمون استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور) در بین زنان و مردان از لحاظ آماری معنادار نمیباشد. که با توجه به میزان f که برابر است با 006/0 و سطح معناداری (94/0) تا سطح (05/0≥P)، معنادار نمیباشد.
4-3-8 فرضیه هشتم پژوهش: «در آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) بین عملکرد اجرایی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد».
با توجه به جدول 4-20 میتوان بیان کرد تفاوت میانگین نمره آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) در بین زنان و مردان از لحاظ آماری معنادار نمیباشد. که با توجه به میزان f که برابر است با 02/0 و سطح معناداری (87/0) تا سطح (05/0≥P)، معنادار نمیباشد.
یافتههای اضافی:
بررسی همبستگی بین متغیرها
در این قسمت، همبستگی بین متـــغیرهای عملکرد اجرایی متـــغیرهای عملکرد اجرایی (خطای تداوم، خطای کل، تعداد خطا در فرم ناهمجور، اثر استروپ؛ هزارم ثانیه)، سلامت عمومی، هوشپیش مرضی و دادههای جمعیت شناختی در گروههای بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد بهنجار آمده است.
بر اساس نتایج مندرج در جدول 4-21، در مورد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
همبستگی مثبت معنادار بین تعداد خطا در فرم ناهمجور با اثر استروپ: هزارم ثانیه؛
جدول 4-21. ضرایب همبستگی بین متـــغیرهای عملکرد اجرایی، سلامت عمومی، هوش پیشمرضی و دادههای جمعیت شناختی در گروه اسکیزوفرن
متغیر
خطای تداوم
خطای کل
تعداد خطا در فرم ناهمجور
اثر استروپ
هوش پیشمرضی
سلامت عمومی
سن
تحصیلات
خطای تداوم
خطای کل
226/0
تعداد خطا در فرم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *