منبع پایان نامه درباره اطلاعات مربوط، حقوق و دستمزد، بهره بردار

سیستمهای MRPII سیستم MRP کامپیوتری جهت انجام برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرد و جهت کنترل اجرای برنامه ها و مطابقت به برنامه های تولیدی با پیش بینی تقاضا و سفارشها دریافت شده توسط بخش بازاریابی ، یک حلقه اطلاعاتی بین بخشهای بازاریابی خرید و کنترل سطوح کارگاهی و برنامه ریزی ظرفیت ایجاد می کند . از این جهت سیستمهای MRP فوق MRP مدار بسته نیز می گویند در هنگام برنامه ریزی احتیاجات و احتیاجات تولیدی برای هر یک از مراحل تولید ، کلیه احتیاجات بر حسب واحد پولی محاسبه می شوند در این صورت برای هر یک از محصولات می توان موجودی در دست ، احتیاجات خرید ،تخمین نیروی انسانی و بوجه های هر واحد را در طی افق برنامه ریزی بر حسب واحد پولی محاسبه کرد . بدین ترتیب کارکنان بخشهای مالی و تولیدی می توانند برنامه های خود را هماهنگ کنند ، به طور مشترک جهت تامین منابع لازم برای احتیاجات تولید محصولات نهائی تلاش نمایند ممکن است برنامه ریز تولید و مدیر بازار یابی جهت هماهنگی بیشتر به صورت هفتگی ملاقات و مشاهده نمایند تا ایجاد اصلاحات لازم را در برنامه های اصلی تولید را بر اساس سفارش هر یک از مشتریان مورد بررسی قراردهند . این تغییرات شامل تغییرات در اندازه سفارش ، حذف، تسریع ، یا به تعویق انداختن سفارشها نیز می شود .
در نهایت مدیران سطح بالای بخشهای تولید ، بازاریابی و مالی با همکاری یکدیگر می توانند ،احتیاجات مالی و استراتژیهای قیمت گزاری ، برنامه ریزی نمایند که سیستم MRPII نقش هماهنگ کننده و نیز تامین کننده اطلاعات را در این بین به عهده دارد . از آنجایکه MRPII کامپیوتری است مدیران میتوانند از قابلیتهای شبیه سازی آن برای تحلیل حساسیت اجرای تصمیمات خود استفاده کنند . برای مثال اگر پیش بینی های فروش بخش بازار یابی با ظرفیتهای موجود ، قابل دستیابی نباشد می توان استفاده از برنامه ها ی اضافه کاری ، شیفتهای اضافی ، مقاطعه کاری ، را مورد بررسی قرارداد وجهت حداکثر کردن سود تصمیم گیری نمود .
سیستم MRPII علاوه بر بخشهای بازار یابی ، خرید کنترل کارگاهی و برنامه ریزی احتیاجات ظرفیتی ، با سایر بخشهای کارخانه از قبیل حسابداری ، در یافت سفارشها ، کنترل موجودی ، پرداخت حقوق دستمزد ، مهندسی و توزیع نیز در ارتباط است و اطلاعات مربوط به این بخشها نیز در بانکهای اطلاعاتی سیستم MRPII ذخیره و همچنین اطلاعات لازم در اختیار آنها قرار داده می شود . لذا گاهی اوقات این سیستم را به عنوان سیستم اطلاعاتی جامعی که کلیه اطلاعات مالی و اطلاعات مربوط به ساخت و تولید را در بانک اطلاعاتی واحد جمع آوری میکند و معرفی می کند و این به دلیل اطلاعات وسیعی است که از کلیه بخشهای تخصصی کارخانه در بانکهای اطلاعاتی سیستم MRPII ثبت می شود .
3-3- اصول و اهداف سیستم MRPII :
سیستم MRPII ممکن است برای دستیابی به اهداف زیر اجراء شود :
1 – تامین خدمات پشتیبانی جهت تصمیم برای تمام سطوح مدیریتی
2 – محاسبه خودکار جریان کار و جریان مواد
3 – عمل کردن بر اساس مفهوم حلقه های اطلاعاتی بسته بین واحدهای کارخانه
4 – متمرکز کردن برنامه ریزی سیستم MRP به همراه فعالیت های پشتیبانی سطوح کارگاهی از قبیل کنترل ابزار و سیستمهای حمل و نقل مواد
5 -کنترل زمانهای جریان بر طبق زمان تحویل برنامه ریزی شده با استفاده از روشهای کنترل ورودی – خروجی .
برای دست یابی به مزایای فوق ، سیستم MRPII در سه سطح برنامه ریزی می شود این برنامه ریزی ها همگی بر اساس برنامه ریزی کلی و دراز مدت انجام می شود واقع بینانه است که محدودیتهای ظرفیتی ( پول ، اطلاعات فراگیری ـ افراد و نیروی انسانی ، ماشین آلات ، ابزار آلات ، … ) نیز مد نظر قرار دهند برنامه کلی تولید مشخص کننده موارد زیر است :
1 – برنامه ریزی کلی و دراز مدت تولید برا اساس خانواده محصولات
2 – برنامه ریزی احتیاجات منابع
3 – تامین موجودی اطمینان و اندازه سفارش در هر بار سفارش دهی
4 – زمانهای تحویل تولیدی
3-4- MRPمدار بسته در سیستمهای MRPII
به سیستمهای MRP سیستمهای ظرفیت بی نهایت نیز می گویند زیرا در این سیستمهای فرض می شود که منابع و ظرفیتهای برای اجراء برنامه در دسترس خواهد بود و بر اساس
این فرض برنامه ریزی را انجام می دهند . سیستم MRP به کار گرفته شده در سیستم MRPII از انواع مدار بسته است . بدین معنی که پس از تهیه برنامه زمانبندی تولید توسط سیستم MRP این برنامه در بخش دیگری از سیستم MRPII با نام برنامه ریزی احتیاجات ظرفیتی ( CRP ) از دیدگاه منابع و ظرفیتهای در دسترس بوده و بررسی و قابل اجرا بودن آن مورد تحلیل قرار می گیرد اگر منابع و ظرفیتهای در دسترس بیش از منابع و ظرفیتهای لازم برای اجرای برنامه فوق باشد برنامه قابل اجرا تشخیص داده می شود ، در غیر این صورت باید در برنامه زمانبندی فوق اصلاحاتی ایجاد شود . استفاده از تکنولوژی کامپیوتری امکان ایجاد سریع برنامه های جدید و ارزیابی آنها را به مدیران می دهد .
پس از اینکه برنامه زمانبندی تولید قابل اجرا به دست آمد ، این برنامه به بخشهای خرید و سطوح کارگاهی ابلاغ می شود واحد خرید برای خریداری سر موقع قطعات برنامه ریزی می کنند و اطلاعات مربوط به زمان دریافت قطعات را وارد بانکهای اطلاعاتی MRPII می نماید . بدین ترتیب سیستم MRPII فرمان دریافت قطعات و مواد فوق با در نظر گرفتن زمانهای تحویل خرید محاسبه و دریافت این مواد و قطعات را بانکهای اطلاعاتی خود برنامه ریزی می کند پس از ابلاغ برنامه به بخش پی گیری و کنترل سطوح کارگاهی MRPII جهت ساخت قطعات و محصولات در زمان تعیین شده ، برنامه های تفضیلی برای چگونگی تخصیص کارها مرکز کاری تهیه می شود و برای هر یک از مراکز کاری لیست پی گیری روزانه شامل عملیاتی که در هر روز در مراکز کاری موردنظر باید صورت بگیرد تهیه می نماید .
در راستای اینکار بر طبق ترتیب و توالی عملیات جهت ساخت قطعه ، عملیات مختلف به مراکز کاری مناسب واگذار می شود لیست پی گیری روزانه شامل عملیاتی که در هر روز مراکز کاری موردنظر باید صورت بگیرد تهیه می نماید در راستای اینکار بر طبق ترتیب و توالی عملیات لازم جهت ساخت قطعه ، عملیات مختلف مراکز کاری مناسب واگذار می شود . لیست پی گیری بر اساس زمانهای عملیات و نیز موعد تحویل هر یک از قطعات تهیه می شود که در بر گیرنده ترتیب و توالی عملیاتی است که در هر مرکز کاری باید صورت بگیرد . سپس لیست فوق بر حسب تاریخ مرتب و به سرپرستان و یا ناظر ستون ابلاغ می شود ولی در این زمان عملاً می تواند اجرای عملیات مختلف را آغاز نماید . به طور همزمان سیستم MRPII با مد نظر قرار دادن زمانهای تحویل تولید ، موعد تحویل قطعات ساختنی را نیز در بانکهای خود برنامه ریزی می نماید بدین ترتیب MRPII قادر خواهد بود که کنترل عملیات واگذار شده به کارگاهها و یا بخش خرید را به دست بگیرید .
برای اجرای عملی عملیات ، حداکثر کردن بهره برداری از ماشین آلات ، زمان اضافی در دسترس و … جهت تعیین توالی تولید و زمان بندی مد نظر قرار بگیرند .
علاوه بر روشهای زمان بندی ، روشهایی نیز برای کنترل پیشرفت برنامه تولید و برنامه ریزی مجدد در قبال تغییرات در وضعیت سیستم از قبیل خرابی ماشین آلات و نیز به روز در آوردن منظم بانک اطلاعاتی سیستم وجود دارد .
برخی از سیستمهای MRPII به وسیله گزارشهای ورودی / خروجی ، عملیات در حال انجام در مراکز کاری را کنترل می کنند . این کار با محاسبه ساعتهای استاندار – عملیات وارده به هر مرکز کاری و ساعتهای استاندارد کار خروجی ، از مراکز کاری مورد نظر صورت می گیرد . بدین ترتیب که این ارقام با هم مقایسه می شوند و هر اختلافی بین بار کاری واقع و بار کاری برنامه ریزی نشان دهنده این است که مرکز کاری فوق طبق برنامه عمل نکرده است و علت باید مورد بررسی قرار گیرد .
روند کنترل سطوح کارگاهی نیاز به انجام فعالیتهای مختلفی وارد از قبیل : ایجاد و نگهداری اطلاعات مربوط به سطوح کارگاهی ، ثبت اطلاعات به صورت بار که ن جمع آوری اطلاعات باز خور برای گزارشهای ورودی / خروجی ، ایجاد لیست کاری سطوح کار گروهی را از قبیل برنامه سفارش کار و تهیه گزارشهای تعیین وضعیت و بررسی اختلاف .
به علاوه سیستم MRPII سایر بانکهای اطلاعات وابسته به فعالیتهای ساخت و تولید از قبیل نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده و نیز بانک اطلاعاتی ابزار آلات را بررسی می کند و به روز در می آورد .
3-5- بخشهای وظیفه ای MRPII
در این قسمت به تشریح ارتباط فعالیتهای برنامه ریزی و کنترلی MRPII با سایر بخشهای وظیفه ای کارخانه پرداخته می شود .
1 – کنترل سطوح کارگاهی 2 – مالی و حسابداری 3 – خرید
4 – بازار یابی 5 – مهندسی 6 – توزیع
3-5-1- کنترل سطوح کارگاهی :
یکی از نکات حیاتی در طراحی سیستم برای کنترل از عملیات سفارش دهی تا حمل نقل ، مربوط به اطلاعات کارگاهی است . در حالت عادی این اطلاعات در لابه لای عملیات مختلف گم می شود . هنگامی که واحد کنترل سفارش می دهد و مواد و قطعات به بخش عملیات منتقل می شوند فقط بالاترین سطح سیستم از این آگاهی برخوردار است که مواد فوق در جریان ساخت هستند و باید به اندازه مورد نیاز و در موعد مقرر ساخته شوند تا به سفارشهای باز جوابگو باشند و یا در انبار ذخیره شوند . راه چاره برای جمع آوری و توزیع سریع اطلاعات ایجاد سیستم کنترل سطوح کارگاهی مناسب است . سیستم کارای کنترل سطوح کارگاهی باید قادر به فراهم کردن پاسخهای کامل و به موقع برای سوالات زیر باشد :
الف ) چه چیزی در حال ساخت است ؟ و در کدام مرحله عملیات قرار دارد .؟
ب ) پس از حذف ضایعات چه مقدار در توالی کاری باقی خواه ماند ؟
ج ) آیا می توانیم بیشتر تولید کنیم ؟
د ) چه وقت همه محصولات برای حمل به خارج در دسترس هستند ؟
ر ) آیا می توانیم برخی از سفارشهای را به تعویق بیندازیم ( برنامه را تغییر دهیم ) ؟
س ) چه ضایعاتی گزارش شده است ؟ از کجا ؟ و علت آن چیست ؟
3-5-2- مالی و حسابداری
در بین بخشهای وظیفه ای قویترین ارتباط بین سیستم MRPII و بخشهای مالی و حسابداری برقرار است . بسیاری از مدیران با استفاده از پول به کنترل سیستمهای پیچیده می پردازند و سیستم MRP می تواند در برنامه ریزی مالی به وسیله نگهداری و نشان دادن اطلاعات مربوط به هزینه های هر یک از اشیا به مدیران کمک کند . برخی موارد که دائماً باید مد نظر قرارگیرند عبارتند از : موجودیهایی فیزیکی سالانه ، تغییرات قیمت ، کنترل پس افت ، ورودیهای دفتر کل و عمومی و …
رویه هزینه یابی در MRPII ، هزینه استاندارد خرید قطعات ، حقوق و دستمزد استاندارد کارکنان و نرخهای استاندارد مواد و سربار را نگهدار می کند . در این بخش همچنین هزینه سفارش کارها ، ارزش کار در جریان ساخت و موجودی را تعیین و نگهداری وو هزینه ساخت قطعات مشخص می شود . سایر قابلیتها از جمله محاسبه قسمتهای فروش ، گزارشهای مربوط به روند هزینه ها و مرور هزینه های استاندار به صورت on – line است .
الف ) حسابهای دریافتی و پرداختنی : در این رویه اطلاعات مربوط به فروشندگان و حسابهای آنها ، برنامه ها مصوبات و پرداختها نگهداری و به روز در آورده می شود و گزارشهای مربوط به پرداخت به فروشندگان آماده می شود . این بخش همچنین مانده دفتر کل را اعلام و گردش حساب هر یک از مشتریان را نگهداری و گزارشهای ممیزی کل و تجزیه و تحلیل را ارائه می کند .
ب ) پرداخت حقوق و دستمزد : در این رویه اطلاعات ضروری مربوط به شاغلین نگهداری می شود . زمان و اطلاعات مربوط به حضور و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *