منبع مقاله با موضوع کاروانسرا، جغرافیای انسانی، روش نمونهگیری

میباشند.
بببا توجببه بببه مشالعببات تروگرافببی شبباخصتببرین واحببدهای سببنگی ایببن منبباطق تببوفهببای شیشهای و کانیهای اصلی زئولیت، کوارتز، فلدسیات، بیوتیت و هونبلند میباشند.
به علت بافت بسیار دانه ریزتوفهای شیشه ای جهت مشاهده و شناسایی کانیهای زئبولیتی از میکرسکوک الکترونی اسکن استداده گردید. زئولیتها در زیر میکرسکوک الکترونبی اشبکام مشخصی را نشان ندادهاند تنها اشکام ورقهای از کانیهای رسی مالحظه گردید.آنبالیز کیدبی از بعضی نراط وجود کانی زئولیتی و رسی را تائید میکند.
رفتار حرارتی توفهای زئولیتی شده جهت شناسبایی نبوع فباز هبای زئبولیتی مبورد بررسبی قرار گرفت.
منحنی حرارتی;
TG, DTG از توفها نشان دهنده وجود فاز زئبولیتی کلینو تیلولیبت و فباز ناخالصبی کربنبات در این توفها است.
شناسایی دقیق نوع کانی زئولیتی و یا رسبی توسبا براش اشبعه امکبان بذیر اسبت بنبابراین بااسببتداده از ایببن روش کانیهببای کلینو تیلولیببت، کببوارتز، از جملببه کانیهببای اصببلی و مونببت موریلونیت، مسکویت و… .فازهای فرعی توفها هستند.
با استداده از آزمایشات XRF, ICPMS ترکی شیمیای توفهای فیروزکوه اسیدی تا حدواسا تعین گردید .مشالعات نشان داده است کبه توفهبایی ببا ترکیب اسبیدی ببه کبانی کلینو تیلولیبت تبدیل میشوند.در این منشره که توفها ترکی ریولیتی تا داسیتی دارند توسبا کلینو تیلولیبت جایگزین شده اند.
مشالعات مایکرو روب ۴۰ نرشه از تیغه هبای شیشبهای نشبان داده اسبت کبه ایبن تیغبههبا ببه کلینو تیلولیت تبدیل شدهاند.
در مجمببوع آنومببالی استرانسببیوم، کلببر، ببباریم در توفهببای فیروزکببوه در ارتببباط بببا محببیا تشکیل توفها و خاصیت جذب زئولیت ها برای این عناصر قابل توجیه میباشد.
مدلهای که برای تشکیل زئولیت ها ارائه گردیده، متداوت هستند ولبی در مجمبوع وجبود یبک سیستم باز کبه آبهبایی ببا ترکیب شبور و قلیبایی بتواننبد توفهبا را مبورد هجبوم قبرار دهنبد و سب تشکیل کانیهای زئولیتی شوند، مورد تائید است.
در نهایت برای بازساری شرایا زئولیت ها اقدام به سنتز زئولیبت از تبوف شیشبهای گردیبد که در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد و با استداده از محلولهای قلیایی NaOH, KOH زئولیبت مرلینوئیت سنتز شد
-۲-۳ ویژگیهای جغرافیای انسانی
-۱-۲-۳ موقعیت
رورت بررسی و مشالعات تحوالت جمعیت شهر، به عنوان عامل اصلی دگرگونیهای کالبدی آن، نیاز به گردآوری و تهیه اطالعات جمعیتی و آمارها را، در برنامه کار اولیه مشالعات و ی موجود طرح قرار داد.در این چارچوب، نرشههای آماری مربوط به حوزههای آماری و بلوکهای شکل دهنده آنها در مریاس ۱ :۲۰۰۰ همراه با بانک اطالعاتی آمار ندوس و مسکن مربوط به سرشماریهای عمومی سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵، از مرکز آمار ایران خریداری شده و ایه مشالعات و بررسیهای جمعیتی قرار گرفت.
به منظور دستیابی به تصویر روشنی از شرایا جمعیتی بخشهای مختلف شهر و تحوالت
آن، حوزهبندی آماری سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ و شماره گذاری بلوکهای آماری، بر روی
فایلهای
ایه ترسیم شده است.در این چارچوب، سشح محدوده برداشت شده شهر، مشتمل
بر ۳۸۵ حوزه آماری و بیش از ۵۷۰۰ بلوک آماری است.آمار جمعیت و تعداد بلوکهای
هر حوزه نیز، در جدوم ۳ ـ ۱ آمده است.
با توجه به این واقعیت که مشالعات و تهیه طرح بازنگری در طرح تدصیلی شهر کرج،
در فاصله زمانی نج سام
س از آخرین سرشماری عمومی کشوری انجام میگیرد و
شهری مانند کرج، در این زمان
نج ساله، در زمینه جمعیت نیز، همانند با گسترش کالبدی
شهر، دگرگونیهای بسیاری یافته است، بررسیها و مشالعات جمعیتی و ی موجود، از دو
روش جداگانه و به دو شیوه متداوت انجام گرفته است.
در روش نخست، که بر مشالعات عمومی جمعیت شناسی و تجزیه و تحلیل آمارهای در
دسترس استواراست، جمعیت بازسازی شده شهر برای سام ۱۳۸۰ براساس معیارها و
عوامل مختلف مؤ ر در تحوالت جمعیت برآورد و مبنای مشالعات و بررسیهای جمعیتی
قرار گرفته است.در روش دوم، که با هدف دستیابی به جمعیت به هنگام اسام ۱۳۸۰د
بخشهای مختلف بافت شهری امحلهها، ناحیهها و مناطق معین شهرد انجام گرفته است، با
استداده از روش نمونهگیری ترریبی ا۵ درصدد، همزمان با برداشت میدانی و ی موجود
شهر، اطالعات مربوط به جمعیت ساکن در هر بخش از شهر گردآوری شده است.
جدول :۱-۳ جمعیت و تعداد بلوکهای حوزههای کرج بزرگ در سال ۱۳۷۵
جمعیت
شماره
جمعیت
شماره
جمعیت
شماره
جمعیت
شماره
جمعیت
شماره
حوزه
تعداد بلوک
حوزه
حوزه
تعداد بلوک
حوزه
حوزه
تعداد بلوک
حوزه
حوزه
تعداد بلوک
حوزه
حوزه
تعداد بلوک
حوزه
۳۰۹۰
۶
۳۳۷
۲۱۰۲
۲۴
۲۹۸
۲۰۳۰
۱۸
۲۶۱
۲۶۸۹
۱۱
۲۲۴
۲۶۷۰
۸
۱۸۷
۳۱۳۴
۷
۳۳۸
۱۵۷۲
۲۷
۲۹۹
۲۱۱۶
۱۹
۲۶۲
۲۱۷۱
۱۸
۲۲۵
۲۳۳۹
۱۸
۱۸۸
۲۸۲۰
۵
۳۳۹
۲۳۸۲
۲۳
۳۰۰
۱۷۸۹
۱۷
۲۶۳
۱۵۷۹
۱۸
۲۲۶
۲۶۵۹
۲۰
۱۸۹
۲۴۲۶
۵
۳۴۰
۲۵۳۱
۱۶
۳۰۱
۱۸۹۱
۱۴
۲۶۴
۱۴۳۲
۱۲
۲۲۷
۲۴۰۳
۱۳
۱۹۰
۲۷۲۹
۴
۳۴۱
۱۹۶۸
۹
۳۰۲
۲۳۸۶
۱۲
۲۶۵
۲۰۲۳
۱۶
۲۲۸
۲۵۳۴
۱۱
۱۹۱
۲۵۱۸
۴
۳۴۲
۲۱۹۶
۱۲
۳۰۳
۲۰۴۴
۱۴
۲۶۶
۱۵۴۵
۱۵
۲۲۹
۳۳۱۳
۱۵
۱۹۲
۲۳۴۰
۱۰
۳۴۳
۱۹۱۶
۹
۳۰۴
۲۰۹۸
۱۱
۲۶۷
۲۰۴۸
۴
۲۳۰
۲۸۶۵
۱۵
۱۹۳
۵۰۳۷
۷
۳۴۴
۲۵۰۵
۹
۳۰۵
۲۴۰۳
۹
۲۶۸
۲۱۷۸
۱۷
۲۳۱
۲۹۴۵
۱۸
۱۹۴
۲۲۴۲
۱۹
۳۴۶
۲۷۸۵
۸
۳۰۶
۲۲۵۹
۱۵
۲۶۹
۱۹۳۰
۲۰
۲۳۲
۲۲۱۰
۱۱
۱۹۵
۲۰۶۶
۱۹
۳۴۷
۲۶۸۶
۱۱
۳۰۷
۲۲۰۶
۲۸
۲۷۰
۲۰۶۱
۸
۲۳۳
۲۳۱۲
۱۳
۱۹۶
۲۹۰۶
۱۱
۳۴۸
۲۷۷۸
۹
۳۱۰
۲۴۰۸
۲۳
۲۷۱
۲۰۱۳
۷
۲۳۴
۵۷۴۸
۱۳
۱۹۷
۲۷۷۹
۳۱
۳۴۹
۲۲۱۵
۷
۳۱۱
۳۵۶۷
۳۳
۲۷۲
۲۰۸۱
۶
۲۳۵
۲۱۱۲
۲۱
۱۹۸
۲۳۱۷
۱۳
۳۵۰
۲۴۷۷
۶
۳۱۲
۲۴۳۱
۶
۲۷۳
۱۷۱۰
۱۲
۲۳۶
۲۰۱۳
۳۷
۱۹۹
۲۲۶۹
۱۳
۳۵۱
۲۰۰۳
۱۰
۳۱۳
۲۸۸۴
۲۸
۲۷۴
۲۱۲۳
۵
۲۳۷
۲۱۲۳
۳۶
۲۰۰
۲۳۵۵
۱۰
۳۵۲
۲۲۳۵
۱۰
۳۱۴
۲۲۸۲
۳۱
۲۷۵
۱۹۰۷
۱۲
۲۳۸
۲۱۴۴
۱۵
۲۰۱
۲۳۰۹
۱۳
۳۵۳
۲۱۵۲
۱۸
۳۱۵
۲۲۱۸
۲۴
۲۷۶
۱۵۲۱
۸
۲۳۹
۲۴۳۲
۲۹
۲۰۲
۲۲۱۳
۸
۳۵۴
۲۲۹۹
۱۳
۳۱۶
۲۳۰۷
۱۷
۲۷۷
۱۹۱۳
۸
۲۴۰
۲۵۲۳
۱۴
۲۰۳
۲۵۱۴
۱۵
۳۵۵
۱۹۷۷
۵
۳۱۷
۲۱۷۵
۲۷
۲۷۸
۲۳۱۱
۸
۲۴۱
۲۴۱۵
۹
۲۰۴
۲۱۳۴
۱۲
۳۵۶
۲۲۲۰
۱۰
۳۱۸
۲۱۳۲
۲۷
۲۷۹
۲۵۲۸
۹
۲۴۲
۲۰۳۳
۴
۲۰۵
۲۳۸۸
۱۲
۳۵۷
۲۲۵۷
۶
۳۱۹
۲۳۶۵
۱۰
۲۸۰
۲۰۱۶
۸
۲۴۳
۲۸۵۳
۱۴
۲۰۶
۲۲۶۳
۱۳
۳۵۸
۲۱۸۶
۶
۳۲۰
۲۳۸۳
۱۱
۲۸۱
۲۴۴۹
۷
۲۴۴
۲۲۴۷
۱۰
۲۰۷
۲۴۸۱
۴۷
۳۵۹
۲۲۹۸
۱۰
۳۲۱
۲۴۸۹
۷
۲۸۲
۲۲۶۸
۱۰
۲۴۵
۱۹۳۹
۵
۲۰۸
۲۱۷۳
۱۱
۳۶۰
۲۶۵۶
۱۵
۳۲۲
۲۱۵۵
۱۴
۲۸۳
۲۰۲۳
۵
۲۴۶
۲۳۴۳
۱۱
۲۰۹
۱۹۵۲
۴
۳۶۱
۲۵۸۲
۱۲
۳۲۳
۲۳۹۵
۱۷
۲۸۴
۲۱۶۰
۱۱
۲۴۷
۲۵۲۵
۷
۲۱۰
۲۰۶۹
۶
۳۶۲
۲۳۹۲
۱۱
۳۲۴
۲۰۹۳
۱۶
۲۸۵
۲۰۴۷
۱۴
۲۴۸
۲۵۲۱
۸
۲۱۱
۱۹۹۳
۹
۳۶۳
۲۵۵۱
۵
۳۲۵
۲۵۹۶
۱۰
۲۸۶
۱۹۸۳
۱۰
۲۴۹
۲۴۷۰
۱۶
۲۱۲
۲۱۶۴
۱۳
۳۶۴
۲۵۹۴
۵
۳۲۶
۲۵۰۰
۱۰
۲۸۷
۱۷۲۸
۲۱
۲۵۰
۲۲۹۶
۷
۲۱۳
۲۸۷۲
۱۲
۳۶۵
۳۱۶۰
۵
۳۲۷
۲۳۸۷
۱۶
۲۸۸
۲۰۷۲
۷
۲۵۱
۲۲۲۵
۸
۲۱۴
۲۷۰۹
۸
۳۶۶
۳۲۶۷
۶
۳۲۸
۲۲۲۷
۷
۲۸۹
۳۳۴۶
۱۳
۲۵۲
۲۲۴۹
۱۲
۲۱۵
۲۸۱۲
۳
۳۶۷
۲۹۳۵
۷
۳۲۹
۲۹۲۰
۴۵
۲۹۰
۲۲۲۲
۱۳
۲۵۳
۲۳۹۸
۱۳
۲۱۶
۲۷۶۴
۱۳
۳۶۸
۲۳۴۶
۲۰
۳۳۰
۲۱۰۳
۱۷
۲۹۱
۲۳۷۴
۱۰
۲۵۴
۲۳۷۸
۵
۲۱۷
۲۸۰۶
۳۱
۳۶۹
۲۸۸۳
۱۲
۳۳۱
۲۳۹۷
۱۲
۲۹۲
۲۱۶۲
۸
۲۵۵
۱۹۱۷
۱۳
۲۱۸
۲۰۱۹
۱۰
۳۷۰
۲۳۳۲
۸
۳۳۲
۲۴۳۷
۱۳
۲۹۳
۲۱۴۳
۸
۲۵۶
۱۸۲۸
۷
۲۱۹
۲۴۳۷
۹
۳۷۱
۲۸۰۸
۶
۳۳۳
۲۲۳۶
۱۲
۲۹۴
۲۱۹۸
۶
۲۵۷
۲۳۴۲
۱۶
۲۲۰
۲۷۴۶
۱۰
۳۷۲
۲۸۰۲
۴
۳۳۴
۲۰۹۰
۹
۲۹۵
۲۰۳۰
۱۸
۲۵۸
۲۱۶۱
۱۰
۲۲۱
۲۸۹۴
۲۷
۳۷۳
۲۴۶۰
۸
۳۳۵
۲۱۴۸
۱۴
۲۹۶
۱۹۶۵
۱۸
۲۵۹
۱۸۵۸
۱۳
۲۲۲
۳۲۶۹
۳۷
۳۷۴
۲۱۸۲
۵۵
۳۳۶
۲۰۵۳
۱۳
۲۹۷
۲۰۱۴
۱۹
۲۶۰
۲۳۶۶
۱۷
۲۲۳
۳۸۴
۳۱
۲۸۴۷
۳۷۵
۱۰
۳۰۴۷
۳۷۸
۱۰۷
۳۱۵۵
۳۸۱
۱۶
۱۸۶۹
۳۸۴
۳۱
۲۸۴۷
۳۸۵
۹
۲۹۱۲
۳۷۶
۲۱
۲۸۱۱
۳۷۹
۲۶
۲۹۱۱
۳۸۲
۴۷
۲۱۳۳
۳۸۵
۹
۲۹۱۲
۳۷۷
۴۷
۲۸۲۴
۳۸۰
۳۱
۲۵۰۲
۳۸۳
۵
۳۰۹۵
۹۴۰۹۶۸
جمع کل حوزههای کرج بزرگ در سال ۱۳۷۵
۵۷۳۱
جمع تعداد بلوکها
مأخذ: مرکز آمار ایران.
-۲-۲-۳ ویژگیهای تاریخی
کرج که هم اکنون قسمت قابل توجهی از فشار جمعیت و کم آبی تهران را تحمل میکند، از دوران یش از تاری و باستان نیز سرزمینی رجاذبه و مرکز آب و آبادانی بوده است.استعدادهای طبیعی و منابی آبی فراوان سلسله جبام البرز، همچنین خاک حاصلخیز دامنه های البرز و دشت منتهی به آن برای اجتماعات بشری مناس بوده است و دلیل آن آ ار باستانی ارزشمندی است که در گوشه و کنار این جلگه وسیی و در حاشیه راههای ارتباطی کهن قابل مشاهده است.تیه های آق تیه، مراد تیه و تیه مردآباد، قلعه های تاریخی تنگ گسیل و شهرستانک و آ ار دوران اسالمی همچون برج میدانک مغولی، ل و کاروانسرای صدوی، کاخ های قاجاری و کاخهای ر ا شاهی و محمدر ا شاهی حکایت از استمرار استررارهای ی در ی در این منشره دارد.
اطالعات موجود حاکی است که کرج مدتی جزء مازندران و زمانی قسمتی از ری بوده است و گاهی از روستاهای طالران یا شهرستانک محسوب میشده است.تا یش از حمله مغوم رفت و آمد کاروانها بیشتر از راهی بوده که از طریق سگزآباد و شهریار به ری میرفته.از این دوره به بعد راه قزوین – کرج – ری به قبلی ترجیح داده شده است ولی اهمیت کرج در دوره صدوی به دلیل قرار گرفتن بر سر راه قزوین به تهران و تبریز بیشتر شده و کاروانسراها، لها و قلعه های ایجاد شده در حاشیه این جاده به آن هویت بخشیده است.
از مورخین معتبری که از کرج یاد کرده، مردسی است.وی در قرن چهارم هجری قمری از کرج به عنوان یکی از قرای ری نام برده است.
در اوایل قرن هدتم هجری قمری یاقوت حموی نیز کرج را تابی ری دانسته است.
حمداهلل مستوفی در قرن هشتم هجری قمری کن و کرج را از والیات تابی طالران برشمرده و در ذکر رودخانه های عراق عجم از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *