منبع مقاله با موضوع هیدرولوژی، توان مالی، بهره بردار، اندازه گیری

زراعی قرار می گرفت و جریان های زمستانه و سبیالب هبای بهباری آن، در رودخانبه جباجرود تخلیه می شد و در نهایت به دریاچه نمک می ریخت .وا ح است که رسوبهای حاصل از این سیالب هبا به غنی سازی هرچه بیشتر خاک زراعی کمک مبی نمبوده انبد .احبداث سبد ایبن فرآینبد غنبی سبازی طبیعبی خاک را منتدی ساخت.عالوه براین س از اجرای طرح انترام آب به تهران، سهم منشره مشالعاتی از آب رودخانبه کبرج ببه تبدریج کاسبته شبده اسببت.در حالیکبه قببل از احبداث سبد، سبهم بخبش کشبباورزی از آب
رودخانه کرج در حدود ۲۱۵ میلیون متر مکع
در سام برآورد می شود، بعد از احبداث سبد سبهم بخبش
کشبباورزی تببا سببشح ۱۲۱ میلیببون متببر مکعبب
در سببام ۱۳۷۲ و ۸۸/۰۳ میلیببون متببر مکعبب در سببام
۱۳۷۶ تنزم یافت .بر اساس مشالعات سازمان آب منشربهای اسبتان تهبران، متوسبا افبت سبالیانه آبخبوان دشت کرج برابر ۲/۵۲ متر، معادم ۹۱ میلیون متر مکع در سام است.عمالً نیز کاهش سشح ایسبتابی اندازه گیری شده در اولین و آخرین چاههای آب شرب حدر شده در شبهر کبرج ا ۱۳۸۰-۱۳۴۲ د دقیرباً مؤید این واقعیت است؛ یعنی با آغاز بهره برداری از خشوط انترام آب رودخانه کرج ببه تهبران، حبدود ۱۰۰ میلیون متر مکع ادر سام ۱۳۳۳ د و با بهره برداری از خشوط بتونی در سام ۱۳۴۳ و متعاقباً افزایش حجم آب انترالی به حدود ۳۳۰ میلیبون متبر مکعب / سبام از حجبم آببی کبه موجب تغذیبه آبخبوان مببیگردیببده کاسببته شببده اسببت.در خصببوص افببت سببشح ایسببتابی، بببه یوسببتهببای انتهببای همببین بخببش از گزارش مراجعه شود . در یوست های مذکور خشوط هم افت برای سبام آببی ۱۳۷۷ – ۱۳۷۸ و نیبز یبک دوره ۳۲ ساله به نمایش گذارده شده است.
رودخانه کرج مهمترین منبی تامین آب منشره مشالعاتی و نیز شهر تهران است.وسعت حوزه آبریز این رودخانه تا محل آبگیر بیلران در شمام شهرستان کرج برابر ۱۰۴۸ کیلومتر مربی و متوسا آبدهی آن در این نرشه برابر ۱۵.۶۶ متر مکع / انیه گزارش شده است.
-۲-۶-۱- منابع آب زیرزمینی
با توجه به یکیارچگی واحد هیدرولوژیک تهران – کرج، بحث جداگانه درباره منابی آب زیر زمینی منشره مشالعاتی ناممکن است. بخش عمدهای از مسئله چگونگی مدیریت ایدار منابی آب منشره مشالعاتی نیز از همین جا سرچشمه میگیرد.
واحد هیدرولوژیک تهران – کرج با وسعت ۴۷۸۳ کیلومتر مربی و به تبی آن، سدره آبرفتی متعلق به آن با وسعت ۲۷۳۶ کیلومتر مربی به طور کامل در زیر حوزه کرج ـ جاجرود قرار گرفته است. خامت آبرفت بین حداقل ۵۰ تا حداکثر ۳۰۰ متر متغیر است. سشح ایستابی نیز بین حداقل ۵ تا حد اکثر ۱۳۰ متر تغییر مییابد. ری قابلیت انترام بین ۱۰۰ تا ۴۰۰۰ متر مربی در روز و ری ذخیره سازی بین ۲ تا ۲۰ درصد نوسان دارد.
-۷-۱-۳ پوشش گیاهی
در مشالعات حا ر، مرصود به هیچ وجه گیاهشناسی کامل در منشره مشالعاتی نیست.با توجه به اینکه از یک سو استان البرز همواره منشرهای کشاورزی بوده و از سوی دیگر دانشکده منابی طبیعی و تعدادی از موسسات تحریراتی وابسته به وزارت کشاورزی در این محدوده قرار دارند، اطالعات گیاه شناسی در خصوص این حوزه بسیار گسترده است و استداده از کلیه این اطالعات میتواند مشالعات را از مسیر اصلی خود منحرف سازد. لذا در این بخش تنها کوشش میشود تصویری بسیار کلی از و عیت گیاهشناسی منشره ارائه گردد. این تصویر تنها قادر است به تکمیل سیمای اکولوژیک حوزه کمک نماید.به بیان دیگر، در اینجا به معرفی تعدادی از گونههای گیاهی منشره می ردازیم که رویش طبیعی آن به شمار میآیند به همین سب میتوانند به عنوان شاخصی جهت برآورد توان طبیعی محیا مورد استداده قرار گیرند.
بر مبنای ترسیمات جغرافیای گیاهی ایران، منشره مشالعاتی در قلمرو گیاهی ایران – تورانی قرار گرفته است. قلمرو گیاهی ایران – تورانی خود به دو ناحیه کوهستانی و دشتی ترسیم میشود که هر دو ناحیه، حداقل با برایایی از عناصر گیاهی متعلق به آن، در منشره قابل مشاهده است.مهمترین عناصر گیاهی متعلق به قلمرو گیاهی یاد شده که در ارتداعات کرج برایای آن هنوز قابل مشاهده است عبارتند
از انواع
بادام وحشی اوامچک، بادام کوهی، تنگرس، بادامچهد،
سته وحشی اچاتالنروشد و سرو
کوهی یا
ارس.درختان یاد شده ادر حریرت درختچهد هریک متناس
با خصوصیات اکولوژیک خود،
ارتداعات خاصی را اشغام مینمایند. بر این مبنا بادام وحشی در محدوده دامنه تا ارتداعات میانبند ادر حدود ۱۳۵۰ تا ۱۶۵۰ مترد، چاتالنروش در میانبند و ارس در ارتداعات بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر از سشح دریا میروید.
بدیهی است که درختان یاد شده همواره همراه با دیگر گیاهان و به صورت اجتماع های گیاهی در طبیعت ظاهر میشوند.از میان بوته ها و درختچه هایی که با درختان یاد شده تشکیــل اجتمــاع گیــاهی میدهند، در وهلــه نخست میتوان بـه جنس کاله میـرحسن اAcantholimon .spد و جنس چوبک ا.Acanthophyllum spد اشاره نمود.گیاهان مذکور عمدتا خاص مناطق خشک و نیمه خشک بوده و در حوزه مشالعاتی نیز همواره بر روی دامنه های خشک میرویند.گیاهان مذکور و سایر گیاهانی که از آنها یاد خواهد شد – در خصوص استثناها اشارات الزم به عمل خواهد آمد – خود گویای محدودیت منابی آب در این منشره هستند.از دو جنس کاله میرحسن و چوبک میتوان به گونههای زیر اشاره نمود:
،Acanthophyllum crassifolium

،Acantholimon leucanthum

Acanthophyllum squarrosum.

،Acantholimon talaganicum

،Acanthophyllum brateatum

جنس گون نیز در اطراف کرج و دامنه کوهها در گونه های مختلف دیده میشود.گونههای زیر از این جملهاند:
،Astragalus parrowianus

،Astragalus glaucacanthos

Astragalus pseudoparrowianus.

Astragalus gossypinus var

،.filagineus
گونههای یاد شده عموماً بوتهای شکلاند و به ویشه گونها، مورد استداده دام قرار میگیرند.عالوه بر بوتهها، در اجتماع گیاهی دامنه ها و ارتداع ها درختچه هایی نیز وجود دارند که تعدادی از آنها به دلیل سازگاری با شرایا محیشی منشره و زیبایی از قابلیت استداده در فضای سبز شهری نیز برخوردارند.از این میان میتوان به درختچههایی چون زرشک، دغدغک، شیرخشت، زالزالک، ریش بز، سنجد و زبان گنجشک اشاره کرد.
درختان زیر نیز در شمار گیاهان بومی دامنه ها و ارتداع های کرج به شمار میآیند :
– Cerasus vulgaris،
– Cornus australis،
– Dendrostellera lessertii،
– Hippophae rhamnoides،
– Hymenocrater bituminosus،
– Lonicera nummularifolia subsp
.Nummularifolia،
– Lycium depressum،
– Mespilus germanica.
به عنوان گیاهی خزنده و باالرونده و در عین حام زیبا، میتوان به دو گونه کلماتیس اشاره نمود که هر دو بومی منشره هستند و با شرایا خشک و استیی سازگاری کامل دارند
:
– Clematis orientalis. ،- Clematis ispahanica
در حاشیه رودخانهها و نهرها درختان و درختچههایی که با خاک خیس و غیر شور سازگاری دارند، میرویند؛ درختچه کوچک Myricaria germanica که اکثراً همراه با درخت گز میروید و نیز شالک یا Populus nigra subsp .caudina که از جنس صنوبر است از این جملهاند.
با یشروی به سمت جنوب و خروج از محدوده اقلیم کوهستانی و نزدیکتر شدن هرچه بیشتر به اقلیم خشک استیی، تغییرات در رویش طبیعی نیز ظاهر میشود.با این وصف، همانگونه که در بخش خاکشناسی اشاره شد، در محدوده دشتی حوزه کرج ـ شهریار تا جاییکه امکان داشته است، کلیه ارا ی هموار و مناس به ارا ی زراعی و با ها تبدیل شدهاند و امروزه به ندرت میتوان ا ری از آ ار رویش طبیعی دشت ها مشاهده نمود.رویش طبیعی تنها در بخشی از ارا ی ـ آنهم در وسعتهایی بسیار محدود ـ باقیمانده که به دالیل شوری، ناهمواری بسیار و علل دیگر فاقد قابلیت کشاورزی بوده است.در ارا ی شـور گیـاهانی چون Halostachys caspicaو گونههــای متعــلق به جنس نیتراریــا مــانند Nitraria schoberi var.Roberowskii به صورت بسیار راکنده مشاهده میشوند.گیاه رند یا Pteropyrum olivieri نیز در شمار گیاهانی قرار دارد که در نواحی نیمه خشک، خشک و بیابانی میروید.این گیاه نیز به میزان زیادی در برابر شوری خاک مراومت نشان میدهد.هر چند گیاهان مهاجم را نمیتوان در شمار رویش طبیعی منشره به شمار آورد، ولی این گیاهان را میتوان به عنوان اس طبیعت به تغییرات محیشی ادراک نمود.در بخشی از ارا ی که رویش طبیعی آن از بین برده شده و مدتی تحت کشت قرار گرفته و مجدداً به حام خود رها شدهاند و یا بر روی خاکهای دستکاری شده و ارا ی موجود بین ساخت و سازهای فعلی گیاهانی چون خار شتر، اسدند و جغجغه دیده میشوند.از این میان خار شتر در بین ارا ی باقی مانده در بین ساختمانها بیشتر مشاهده میشود.در مجموع رویش طبیعی منشره، متناس با شرایا اقلیمیو و عیت منابی خاک، نشان دهنده محدودیت های اکولوژیک حوزه مشالعاتی است.ناحیه دشتی از سمت شمام به جنوب تدریجاً از حالت استپ درختی به استپ و سیس به بیابان تبدیل میشود.از دیدگاه گسترش افری شهر، بارها و بارها تجربه و مشاهدات انجام شده در ایران نشان داده است که، اکوسیستمهای استیی توان ذیرش و تحمل شهرهای بزرگ را ندارند.رویش طبیعی منشره شاخصی است برای بیان واقعیت اخیرالذکر.بدیهی است که هرگاه توسعه شهری در مدهوم گسترش افری شهر و فشار بیشتر بر محیا ادراک شود، این نوع توسعه تنها میتواند مدتی دوام بیاورد.بعد از آن مشکالت ناشی از فشار بیش از حد بر محیا آغاز شده و به همراه آن هزینه نگهداری شهر در شرایا مشلوب رو به افزایش میگذارد.در برنامهریزی و سازماندهی فضاهای شهری باید توان مالی شهروندان را نیز در نظر گرفت؛ توان مالی که در شهرهای جهان سوم معموالً چندان قدرتمند نیست.
-۸-۱-۳ ژئومورفولوژی
مناطق مورد مشالعه در ۱۴۰ کیلومتری شرق تهبران و حدفاصبل دماونبد- فیروزکبوه واقبی شببدهانببد.ایببن منشرببه بببا وسببعت ترریبببی ۲۰۰ کیلببومتر مربببی از کوههببای دامغببان تببا طببالش گسببترش دارد. مشالعببات بببر توفهببای زئببولیتی شببده سببازند کببرج متمرکببز شببده اسببت. ایببن توفهای دگرسان در سه منشربه کبیالن، حصباربن و زریبن دشبت رخنمبون دارنبد. مشالعبات صحرایی نشان داده است که توفهای زئولیتی شده در همجواری ببا واحبدهای متنبوع زمبین
شناسبببی شبببامل تشبببکیالت گسبببترده کنگلبببومرای یلوسبببن و لیوکبببواترنر، ماسبببه سبببنگ و کنگلومرای کرتاسه، آهک – دولومیتهای تریاس و عدسیهای ژییسی قرار گرفته است. زئولیتی شدن در مناطق فوق الذکر نظم خاصی ندارد و گباهی از واحبد هبای گسبلی تبعیبت می کند .توفهای دگرسان در نمونه دستی کرمبی تبا سببز کبم رنبگ هسبتند و دارای شکسبتگی صدفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *