منبع مقاله با موضوع بیمارستان، آبهای زیرزمینی، اکوسیستم، دفن بهداشتی

میزان سرانه بار آلودگی ۳۰۰ میلیگرم در لیتر به ازای هر ندر در روز، در نظر گرفته شده است.بنابراین انتظار دارد در حام حا ر سالیانه بشور متوسا ۴۴ میلیون مترمکع فا الب آلوده و تصدیه نشده در محیا زیست منشره تخلیه گشته و مخاطراتی را از این طریق متوجه منابی آب زیرزمینی بنماید
-۹-۵-۴ تخریب و آلودگی خاک
علیرغم وجود عوامل متعدد تخری و آلودگی خاکهای منشره نظیر فرسایش، شور شدن و حضور فلزات سنگین و مواد شیمیایی در بافتهای سشحی و عمری خاک، که معموالً از طریق برایای مواد موجود در سابهای صنعتی و بهداشتی که مورد استداده آبیاری در ارا ی کشاورزی قرار میگیرند و یا در ا ر استداده از آفتکشها و کودهای شیمیایی و لجن تصدیهخانهها برجای میماند، مشالعه و تحریق گستردهای که کلیه موارد فوق را دربر میگیرد، تاکنون صورت نیذیرفته است.بنابراین در این خصوص به لحاظ کمبود اطالعات موردنیاز فر اً به نتایجی که از تحریرات معدود انجام شده، بدست آمده؛ رداخته شده است. نظر به اینکه مواد آالینده گوناگون، مهمترین عامل در آلودگی خاک به شمار میروند، از این رو ریخت و اش و دفن غیراصولی مواد زاید ابه ویشه مواد زاید جامد و مایید اعم از زبالههای خانگی و بیمارستانی و ایعات مراکز خدمات یا صنعتی ناشی از فعالیت برخی از کارخانههای صنعتی و واحدهای تولیدی، منابی عمده آالینده خاک محسوب میشوند.از سوی دیگر برداشت بیرویه مواد کانسار و عملیات استخراج از معادن گوناگون، به ویشه در مواردی که این عملیات به صورت غیرفنی و غیراصولی انجام می ذیرد، در ردیف منابی عمده تخری خاک شناخته میشود.در اینجا عوامل ایجادکننده آلودگی و تخری در خاک محدوده مورد مشالعه مورد بررسی قرار میگیرد.
-۱-۸-۵-۴ بهرهبرداری از معادن
ارا ی تحت ندوذ محدوده مورد مشالعه دارای ذخایر قابل توجهای از معادن خاک رس و شن و ماسه میباشد.با انجام عملیات بهره برداری وسیعی که از این قبیل معادن صرت ذیرفت است، سشوح گستردهای از محیا طبیعی مورد تخری و دگرگونی قرار گرفته است.بارزترین مناطق در ارا ی هدتجوی و بهاء شهریار و ارا ی سعیدآباد کردان مسترر هستند.
سایر معادن که ذخایر آنها هم بیشتر شامل مواد اولیه مصالح ساختمانی هستند کم و بیش مشابه معادن شن و ماسه و خاک رس در ا ر برداشت از آنها چهره طبیعی برخی نراط از منشره مورد مشالعه دچار دگرگونی و تخری شدیدی قرار گرفته است.
از کل معادن فعام در سشح منشره شهری ایتخت حدود ۱۴ درصد در شهرستان کرج قرار دارد.میزان تولید واقعی تمامی معادن مسترر در سشح منشره در حدود ۶/۵ میلیون تن در سام است که خود نشانگر انجام تخری محیا زیست به میزان قابل توجه میباشد.
-۲-۸-۵-۴ آفتکشها و آلودگی خاک
کاربرد سموم دفی آفات نباتی و انواع کودهای شیمیایی که در راستای بهبود کمی و کیدی محصوالت زراعی صورت میگیرد، نهایتاً باعث آلودگی آب و خاک میشود.در اغل موارد به ویشه در مواقعی که استداده از آنها بدون رعایت موازین زیست محیشی و به صورت بیرویه انجام می ذیرد، ترکیبات شیمیایی حاصل از برایای ا افی آنها به سدرههای زیرزمینی و منابی سشحی آب و بافت خاک در ارا ی کشاورزی ندوذ کرده و از این راه موجبات آلودهسازی آب و خاک را فراهم میسازند.
علیرغم توصیههای فراوان زیستمحیشی، باز هم مواد شیمیایی کلره که ایدارتر از بریه هستند به مردار قابل توجهی استداده به عمل میآید که آ ار سو ناشی از آنها سالیان متمادی منابی آب و خاک منشره را تهدید مینماید.در حام حا ر کمترین زمین کشاورزی را میتوان یافت که از تا یر مواد شیمیایی مربوطه مبرا باشد.از این رو، حتی ارا ی دیم نیز به نحو ی آلوده گشته و همراه زمینهای تحت کشت آبیاری شدهف حاوی باقیماندههای سموم دفی آفات و کودهای شیمیایی میباشند.مواد مذکور توسا آب بارا ن به منابی سشحی آب رسیده و یا به سدرههای آب زیرزمینی ندوذ میکنند.
براساس آمار رسمی منتشره از سوی وزارت کشاورزی، تا سام زراعی ۷۴ در سشح منشره شهری تهران حدود ۱۵۲ هزار هکتار تحت کشت آبی و بیش از ۶ هزار هکتار زیر کشت دیم قرار داشته است.در همین زمان ۱۷ میلیون کیلوگرم کود ازته و ۲ میلیون کیلوگرم هم کود سولداته در سشح منشره به مصرف رسیده است که به این مردار مواد شیمیایی میبایست ۱/۳۹ میلیون کیلوگرم انواع سمومی کلره و فسدره و سولدوره و نظایر آنها را ا افه نمود که به مرات برای محیا زیست و منابی آب و خاک آن مسالهآفرینتر و معضلسازتر محسوب میشوند.
بر همین اساس به طور متوسا برای هر هکتار زمین زراعی که زیر کشت آبی قرار میگیرد به عالوه هر هکتار از ارا ی باغی حداقل ۳۹۰ کیلوگرم کود شیمیایی و نزدیک به ۷ کیلوگرم سم دفی آفات نباتی به صورت مردار سرانه ترریبی میتوان درنظر گرفت و بدین ترتی میزان آلودگی ناشی از فعالیتهای کشاورزی را که منجر به ندوذ مواد شیمیایی مربوط به منابی زیرزمینی آب و نیز هدایت مواد شیمیایی به منابی سشحی آب میشوند را برآورد نموده و تخمین زد.
به دلیل استداده فراوان از آفتکشها و رواج استداده بیش از اندازه از کودهای شیمیایی، همواره انتظار آن میرود که برایای سموم و کودهای مذکور موجبات آلوده شدن و تخری خاکهای موجود در ارا ی کشاورزی را فراهم نمایند.ولی به دلیل کمبود اطالعات الزم، با معرفی میزان ارا ی زیر کشت ابه تدکیک شهرستانهاد میتوان گدت که بشور متوسا ۱۰ الی ۱۵ درصد از برایای مواد شیمیایی موجود در سموم دفی آفات نباتی و کودهای شیمیایی در سشوح متداوت خاک باقیمانده و آلودگی خاکها را سب شده باشند.البته آلودگی هوا را نیز میبایست در شمار عوامل آالینده خاک قرار داد.
-۳-۸-۵-۴ زبالههای شهری
در سشح شهرها، زبالههای تولید شده در مراکز مسکونی، تجاری، خدماتی، بیمارستانی و حتی کارگاهی توسا مامورین شهرداریها به طرق مختلف جمیآوری شده و به محلهای تجمی زبالهها که تعداد آنها به وسعت شهرها از یک مرکز تا دهها مرکز متداوت است، حمل شده و سیس توسا وسایل نرلیه سنگین زبالهکش، به مراکز دفن بهداشتی هر شهر و آبادی منترل و در انجا با تمهیداتی، زبالههای جمیآوری شده از سشوح شهری را دفن بهداشتی مینمایند.آلودگی و تخری خاک توسا زبالههای مختلف واقعیتی روشن است ولی به دلیل فردان مشالعات الزم، از و عیت دقیق آلودهسازی آن در محدوده مورد مشالعه، اطالعی در دست نیست.
احتمام وجود فلزات سنگین و سمی در اعماق و طبرات مختلف خاک و نیز احتمام بروز تغییرات در
æ عیت فیزیکوشیمیایی خاکها، که در نتیجه تلنبار و دفی انواع زبالهها ممکن است صورت ذیرد، بسیار زیاد است.از این رو تخمین زده میشود که در محلهای دفن و تلنبار زبالهها، تغییرات نامشلوبی در
æ عیت خاک به وجود آید.
الزم به ذکر است که براساس مرررات، کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی موظف به استداده از زبالهسوز میباشند که متاسدانه و علیرغم استررار تعدادی از این دستگاهها در محوطه برخی از بیمارستانه، زبالههای بیمارستانی هنوز به روش یاد شده، دفی نمیگردد.
سرانه تولید زباله در شهرهای محدوده مورد مشالعه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم در روز متغیر است و بیشترین سرانه متعلق به شهر کرج است و بیشترین میزان تولید زباله در روز نیز متعلق به همین شهر است.
-۴-۸-۵-۴ فرسایش خاک
یکی از نتایج مربوط به سیر قهرهرایی اکوسیستمهای طبیعی به ویشه طی چند دهه گذشته در منشره عبارت از فرسایش خاک بوده است .در شرایا محیشی مانند این منشره تشکیل و تکامل خاک سشحی حاصلخیز به خامت یک سانتیمتر به زمانی در حدود نج قرن نیاز خواهد داشت.در و ی موجود خاک سشحی ارزشمند، که آن را باید بستر حیات به حساب آورد، بر ا ر از میان رفتن وشش گیاهی محافظ، بر ا ر بارش هر رگبار، از زمین کنده شده و به صورت آب گلآلود جریان مییابد.آشکار است که این روند عالوه بر ا محالم اکوسیستمهای طبیعی که به تنزم شدید شرایا محیا زیست میانجامد، به بروز سیلهای مخرب
نیز منجر میشود.
-۹-۵-۴ وضعیت منابع اکولوژیکی و عوامل محیطی تاثیرگذار بر پایداری زیست محیطی
در صورت تبعیت از دیدگاه اکولوژی محور ـ که منشبق بر دیدگاه توسعه ایدار است و در آن برای طبیعت تنها ارزش اقتصادی قائل نیست بلکه برایش ارزش ذاتی قائل است ـ باید منابی اکولوژیک را مورد بررسی قرار دهیم.
-۱-۹-۵-۴ منابع آب
منابی آب محدوده آبهای سشحی و زیرزمینی میباشند.
الف( آبهای سطحی
رودخانهها مهمترین منبی تامینکننده آبهای سشحی هستند که در منشره از بلندیهای البرز سرچشمه میگیرد و کیدیت این آبها خوب است و به تدریج که به صدحات جنوبی میرسند شوری آب افزایش مییابد.
مهمترین رودخانه ای که از بخش شمالی حوزه سرچشمه میگیرد، رودخانه کرج است که من الحاق رودخانهها و آبراهههای متعدد در مسیر شمام به جنوب در جریان بوده و با عبور از محل سد امیرکبیر وارد دشتهای مالرد، مشکین دشت، ماهدشت و شهریار میگردد و در نهایت با عبور از مخروطهافکنه س از تبدیل به آبراهههای متعدد وارد بخش جنوبی استان تهران شده و من الحاق به رودخانههای جاجرود و شور از منشره خارج میشود.
رودخانه کرج تأمین کننده بخش اعظمی از آب بیشتر حوزههای شهری و کشاورزی منشره شهری ایتخت را بعهده دارد.میزان آبدهی رودخانه کرج ۴۸۲ میلیون مترمکع در سام در سیرا اباالدست کرجد و ۵۳۳/۵۹ میلیون مترمکع در بیاقان است.ظرفیت سد کرج ۴۰۰ میلیون مترمکع در سام است.وجود منابی آب قابل اعتماد در یک منشره به عنوان عامل ایداری منشره محسوب میشود.
ب( آبهای زیرزمینی
چاههای عمیق و نیمه عمیق و قنوات و چشمهها منابی آبهای زیرزمینی محدوده موردمشالعه را تشکیل میدهند.
جهت جریان آبهای زیرزمینی در محدوده از ارتداعات شمام به دشتهای جنوب و جنوبشرقی است.
با در نظر گرفتن و عیت زمینشناسی
و مورفولوژی محدوده موردمشالعه و براساس و عیت
هیدرولوژیکی هر ناحیه از آن، در حام حا
ر به لحاظ افزایش جمعیت و رشد سریی شهرها و شهرکهای
مسکونی و افزایش فعالیتهای صنعتی، دامداری و غیره، ذخیره مخزن آبهای زیرزمینی با محدودیتهای زیادی مواجه شده است.از این رو بهرهبرداری از آبخوانهای واقی در منشره مشالعاتی به دلیل محدود بودن جریانات سشحی آب و میزان نسبی کم بارش و مردار باالی مصرف، میبایست با مشالعه و دقت کافی صورت ذیرد.
با توجه به محدودیت شدید منابی آب در محدده و مصرف روز افزون منابی ارزشمند آبی متعلق به حوزه جغرافیایی کرج، سدره آب های زیرزمینی ایین آمده و امکان کشت ارا ی ذیربا سل شده است و اکوسیستمهای طبیعی منشره نیز به تبی آن با مشکالت شدیدی مواجه گردیدهاند.برداشت بیرویه از آبهای سشحی و زیرزمینی در محدوده مورد مشالعه کل اکوسیستم محدوده را به سمت نا ایداری سوق داده است.
-۲-۹-۵-۴ ساخت فیزیوگرافیک
بحث در مورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *